ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Muhu valla 2021.aasta eelarve
Muhu Vallavolikogu 18.02.2021 määrus number 55; jõustumiskuupäev 23.02.2021
; kehtetuks muutumise kuupäev 31.12.2021
; rakendamise kuupäev 01.01.2021

redaktsioon 23.02.2021 - 31.12.2021 [RT IV, 20.02.2021, 2]

Muhu valla 2021.aasta eelarve

Vastu võetud 18.02.2021 nr 55

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Muhu valla 2021. aasta eelarve koos seletuskirjaga vastavalt lisale 1 (lisa 20 lehel), kinnitada eelarve kogumaht 4 078 533 €, investeerimistegevus -535 638 €, reservfond 55 000 €.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 3.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuar 2021.a.

Ain Saaremäel
Volikogu esimees

Lisa Eelarve ja eelarve seletuskiri
avalikgif