ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Võru valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine
Võru Vallavolikogu 17.02.2021 määrus number 105; jõustumiskuupäev 23.02.2021
; kehtetuks muutumise kuupäev 31.12.2021
; rakendamise kuupäev 01.01.2021

redaktsioon 23.02.2021 - 31.12.2021 [RT IV, 20.02.2021, 1]

Võru valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 17.02.2021 nr 105

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 49 "Võru valla finantsjuhtimise kord“ § 6 lõike 12 alusel.

§ 1.   Valla eelarve tulud, kulud, investeerimis- ja finantseerimistegevus ning likviidsed varad

  Kinnitada Võru valla 2021. aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisadele, sh:
  1) põhitegevuse tulud summas 16 416 794 eurot (Lisa 1);
  2) põhitegevuse kulud summas 16 268 911 eurot (Lisa 2);
  3) investeerimistegevus summas 3 064 964 eurot (Lisa 3);
  4) finantseerimistegevus summas 396 406 eurot (Lisa 4);
  5) likviidsete varade vähenemine summas -3 075 000 eurot.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021. a.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Põhitegevuse tulud
Lisa 2 Põhitegevuse kulud
Lisa 3 Investeerimistegevus
Lisa 4 Finantseerimistegevus
avalikgif