ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tartu linna äriruumi üürnikule üüri määra vähendamise kord
Tartu Linnavalitsus 17.11.2020 määrus number 55; jõustumiskuupäev 22.11.2020

redaktsioon 22.11.2020 [RT IV, 19.11.2020, 12]

Tartu linna äriruumi üürnikule üüri määra vähendamise kord

Vastu võetud 17.11.2020 nr 55

Tartu linnavara eeskirja kohaselt otsustab linnavara kasutusse andmise linnavalitsus määrates kasutusse andmise tingimused. Seoses viiruse levikuga ja sellega kaasnevate piirangute kehtestamisega tekkinud majandusraskustega vajavad keerulisse majanduslikku olukorda sattunud üürnikud ajutist üüritingimuste muutmist. Eelnevat arvestades kehtestatakse määrus Tartu linnavara eeskirja § 15 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tartu linnale kuuluva äriruumi üürniku poolt üüri määra vähendamise taotlemist, üüri vähendamise määra ja üüri vähendamise otsuse tegemist.

§ 2.   Üüri vähendamise tingimused

  (1) Tartu linna äriruumi üürnikul on võimalik üüri vähendamist taotleda perioodi 1. oktoober – 31. oktoober 2020. a, 1. november – 30. november 2020. a ja 1. detsember – 31. detsember 2020. a eest.

  (2) Üüri vähendamist on õigus taotleda:
  1) Tartu linnale kuuluva äriruumi üürnikuks oleval aktsiaseltsil või osaühingul, kelle käive on vähenenud käesoleva aasta oktoobris, novembris või detsembris vähemalt 30% võrra võrreldes eelmise aasta oktoobri, novembri või detsembriga;
  2) Tartu linnale kuuluva äriruumi üürnikuks oleval mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes ei saa Tartu linnalt toetust ja kelle tegevusalaks on kaupade või teenuste müük ning kelle käive on vähenenud käesoleva aasta oktoobri, novembri või detsembriga vähemalt 30% võrra võrreldes eelmise aasta oktoobri, novembri või detsembriga.

§ 3.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) taotleja esindaja nõusolek Maksu- ja Tolliametist käibeandmete saamiseks;
  5) meetmete kirjeldus, mida taotleja on rakendanud majanduslikult keerulisel ajal toimetulekuks;
  6) vajadusel muud andmed.

  (2) Taotlus üüri vähendamiseks tuleb esitada linnavarade osakonnale digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt:
  1) 1. detsembriks 2020. a (oktoobrikuu üüri vähendamiseks);
  2) 20. detsembriks 2020. a (novembrikuu üüri vähendamiseks);
  3) 20. jaanuariks 2021. a (detsembrikuu üüri vähendamiseks).

§ 4.   Üüri vähendamise määr

  (1) Üüri vähendatakse 30% üürniku lepingujärgsest kuu üüri määrast, kui taotleja käive on vähenenud 30-49% (kaasaarvatud) võrra võrreldes eelmise aasta vastava kuuga.

  (2) Üüri vähendatakse 50% üürniku lepingujärgsest kuu üüri määrast, kui taotleja käive on vähenenud 50-79% (kaasaarvatud) võrra võrreldes eelmise aasta vastava kuuga.

  (3) Üüri vähendatakse 80% üürniku lepingujärgsest kuu üüri määrast, kui taotleja käive on vähenenud rohkem kui 80% võrra võrreldes eelmise aasta vastava kuuga.

  (4) Käesoleva määruse kohaselt ei vähendata üürniku üüri perioodi eest, mille eest on linnavalitsus üüri vähendanud muul alusel.

§ 5.   Üüri vähendamise otsuse tegemine

  (1) Taotluse vaatab läbi ja üüri vähendamise otsuse teeb linnavarade osakonna juhataja moodustatud komisjon iga kuu kohta eraldi. Otsuse tegemisel kontrollib komisjon esitatud taotluse vastavust käesoleva määruse tingimustele.

  (2) Linnavarade osakond teavitab otsusest taotlejat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 14 päeva jooksul taotluse esitamisest.

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär

avalikgif