ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Noarootsi Kooli arengukava 2020-2025 kinnitamine
Lääne-Nigula Vallavalitsus 17.11.2020 määrus number 9; jõustumiskuupäev 22.11.2020
; kehtetuks muutumise kuupäev 31.12.2025

redaktsioon 22.11.2020 - 31.12.2025 [RT IV, 19.11.2020, 9]

Noarootsi Kooli arengukava 2020-2025 kinnitamine

Vastu võetud 17.11.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning Lääne-Nigula Vallavolikogu 22.02.2018. a määruse nr 9 "Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Noarootsi Kooli arengukava 2020-2025, vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Lõhmus
vallavanem

Airi Läänemets
abivallasekretär

Lisa Noarootsi Kooli arengukava
avalikgif