ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Lääneranna valla eelarvestrateegia 2021-2024 kinnitamine
Lääneranna Vallavolikogu 12.11.2020 määrus number 99; jõustumiskuupäev 22.11.2020
; kehtetuks muutumise kuupäev 31.12.2024

redaktsioon 22.11.2020 - 31.12.2024 [RT IV, 19.11.2020, 8]

Lääneranna valla eelarvestrateegia 2021-2024 kinnitamine

Vastu võetud 12.11.2020 nr 99

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Lääneranna valla põhimääruse § 42 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Lääneranna valla eelarvestrateegia 2021-2024 vastavalt lisale 1.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 17. oktoobri 2019.a määrus nr 59 "Lääneranna valla eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vallo Kappak
Volikogu aseesimees

Lisa Lääneranna valla eelarvestrateegia 2021-2024
avalikgif