ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1264, 8. september 2020, millega muudetakse Euroopa Keskpanga otsust (EL) 2019/1743 ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta (EKP/2020/38)
Euroopa Keskpank 09.09.2020 otsus number 1264; jõustumiskuupäev 16.09.2020

redaktsioon 16.09.2020

11.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/5


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2020/1264,

8. september 2020,

millega muudetakse Euroopa Keskpanga otsust (EL) 2019/1743 ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta (EKP/2020/38)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet ning artikleid 17 kuni 19,

ning arvestades järgmist:

(1)

EKP nõukogu leiab, et EKPs kohustuslikult hoitavad hoiused, mille eesmärk on finantsabi tagasimakse nõukogu määruse (EL) 2020/672 (1) kohaselt, tuleks vabastada negatiivsest intressimäärast.

(2)

Seetõttu tuleb otsust (EL) 2019/1743 (EKP/2019/31) (2) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatus

Otsuse (EL) 2019/1743 (EKP/2019/31) artikkel 2 asendatakse järgmisega:

Artikkel 2

Teatavate EKPs hoitavate hoiuste tasustamine

EKP poolt Euroopa Keskpanga otsuse EKP/2003/14 (*1), Euroopa Keskpanga otsuse EKP/2010/31 (*2), Euroopa Keskpanga otsuse EKP/2010/17 (*3) ja nõukogu määruse (EL) 2020/672 (*4)alusel hoitavaid kontosid tasustatakse endiselt hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga. Kui neil kontodel tuleb hoiustada enne seaduses või lepingus asjaomasele vahendile ette nähtud maksetähtaega, tasustatakse neid hoiuseid tähtajaeelsel perioodil nullprotsendilise intressimääraga või hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga, sõltuvalt sellest, kumb on kõrgem.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub viiendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse alates 2020. aasta kuuendast reservi hoidmisperioodist, mis algab 16. septembril 2020.

Frankfurt Maini ääres, 8. september 2020

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  Nõukogu 19. mai 2020. aasta määrus (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA) (ELT L 159, 20.5.2020, lk 1).

(2)  Euroopa Keskpanga 15. oktoobri 2019. aasta otsus (EL) 2019/1743 ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta (EKP/2019/31) (ELT L 267, 21.10.2019, lk 12).


Top

avalikgif