ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Anija Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 83 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine
Anija Vallavolikogu 18.06.2020 määrus number 78; jõustumiskuupäev 30.06.2020

redaktsioon 30.06.2020 [RT IV, 27.06.2020, 5]

Anija Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 83 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 18.06.2020 nr 78

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 134 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Muuta Anija Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 83 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ paragrahv 17 lõiget 3 ja see sõnastatakse ringi järgmiselt:
"(3) Otsuse toimetulekutoetuse määramata jätmise kohta teeb sotsiaaltöö spetsialist toimetulekutoetuse taotlemiseks vajalike andmete saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.“
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Kalev
volikogu esimees

avalikgif