ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Kose Vallavolikogu 02.10.2018 määruse nr 35 "Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuded" kehtetuks tunnistamine
Kose Vallavolikogu 18.06.2020 määrus number 87; jõustumiskuupäev 30.06.2020

redaktsioon 30.06.2020 [RT IV, 27.06.2020, 2]

Kose Vallavolikogu 02.10.2018 määruse nr 35 "Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuded“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 18.06.2020 nr 87

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 02.10.2018 määrus nr 35 "Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuded“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

avalikgif