ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni määrus (EL) 2020/763, 9. juuni 2020, millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa seoses trikaltsiumfosfaadi (E 341 (iii)) spetsifikatsioonidega 
Euroopa Komisjon 09.06.2020 määrus number 763; jõustumiskuupäev 30.06.2020

redaktsioon 30.06.2020

10.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 182/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/763,

9. juuni 2020,

millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa seoses trikaltsiumfosfaadi (E 341 (iii)) spetsifikatsioonidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artiklit 14,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EL) nr 231/2012 (3) on sätestatud määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid.

(2)

Neid spetsifikatsioone võib komisjoni algatusel või pärast taotluse esitamist ajakohastada määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikes 1 osutatud ühtse menetluse kohaselt.

(3)

28. septembril 2018 esitati taotlus toidu lisaaine trikaltsiumfosfaadi (E 341 (iii)) spetsifikatsiooni muutmise kohta. Taotlus tehti vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artiklile 4 liikmesriikidele kättesaadavaks.

(4)

Kehtivates liidu spetsifikatsioonides on sätestatud, et trikaltsiumfosfaat (E 341 (iii)) saadakse fosforhappe neutraliseerimisel kaltsiumhüdroksiidiga. Taotleja soovib, et alternatiivse võimalusena lisataks neutraliseerimine kaltsiumkarbonaadiga.

(5)

Taotleja sõnul on kaltsiumhüdroksiidi tootmise üks etapp kaltsiumkarbonaadi kaltsineerimine, mida oleks võimalik vältida, kui kaltsiumkarbonaati kasutataks vahetult lähteainena. Taotleja väidab, et kaltsiumkarbonaadi otsese kasutamise peamine eelis on tootmiseks vajamineva energia vähendamine, mis toob kaasa säästvama tootmisprotsessi. Taotleja sõnul saadakse mõlema tootmisprotsessi tulemusena sama lõpptoode – trikaltsiumfosfaat (E 341 (iii)), mis ei sisalda muid lisandeid kui need, mis on määratletud määruses (EL) nr 231/2012.

(6)

Taotlust arutas toidu lisaainete riiklike ekspertide töörühm. Võttes arvesse taotleja esitatud teavet ja töörühmalt saadud tagasisidet, leidis komisjon, et trikaltsiumfosfaadi (E 341 (iii)) spetsifikatsioonide kavandatud muudatus ei mõjuta inimeste tervist.

(7)

Kuna kaltsiumkarbonaadi kasutamine kaltsiumhüdroksiidi alternatiivina trikaltsiumfosfaadi tootmisprotsessis (E 341 (iii)) kujutab endast liidu loetelu ajakohastamist, mis tõenäoliselt ei mõjuta inimeste tervist, ei ole vaja küsida Euroopa Toiduohutusameti arvamust vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikele 2 ning spetsifikatsioone tuleks muuta.

(8)

Seetõttu tuleks määruse (EL) nr 231/2012 lisa vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 231/2012 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 1.

(3)  Komisjoni 9. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.3.2012, lk 1).


LISA

Määruse (EL) nr 231/2012 lisas asendatakse trikaltsiumfosfaati (E 341 (iii)) käsitlevas kandes selle aine määratlus järgmisega:

Määratlus

Trikaltsiumfosfaat koosneb fosforhappe neutraliseerimisel kaltsiumhüdroksiidi või kaltsiumkarbonaadiga saadud kaltsiumfosfaatide muutuvast segust ligikaudse koostisega 10CaΟ·3P2O5·Η2O“


Top

avalikgif