idkaart
COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi perioodiliste ajakirjandusväljaannete tellijatele edastamise toetamiseks
Kultuuriminister 20.05.2020 määrus number 12; jõustumiskuupäev 24.05.2020
; rakendamise kuupäev 01.04.2020

redaktsioon 24.05.2020 [RT I, 21.05.2020, 17]

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi perioodiliste ajakirjandusväljaannete tellijatele edastamise toetamiseks

Vastu võetud 20.05.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse perioodiliste ajakirjandusväljaannete kirjastajatele antava COVID-19 puhangust tingitud erakorralise abi tingimused päeva- ja/või nädalalehtede, sealhulgas maakonnalehtede tellijatele edastamise kulude, mille katmiseks planeeritud tulud on kirjastajatel oluliselt vähenenud, kompenseerimiseks.

  (2) Määruses reguleerimata küsimustele kohaldatakse haldusmenetluse seadust ning toetuse andmisel vähese tähtsusega abina Euroopa Liidu vastavaid õigusakte.

  (3) Määrust ei kohaldata taotlejale, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega sama liikmesriigi poolt antud abi on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks ja ühisturuga kokkusobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus abi tagasi maksta.

  (4) Kui toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1) (edaspidi VTA määrus), artikli 3 lõike 2 mõistes, ei kohaldata määrust VTA määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

  (5) Toetuse andmisel lähtutakse lisaks käesolevale määrusele Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2020. a määrusest nr 31 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused".

  (6) Määruse rakendamise eest vastutab Kultuuriministeerium (edaspidi toetuse andja).

§ 2.  Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Toetuse andmise eesmärk on COVID-19 puhangust oluliselt mõjutatud käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud perioodiliste ajakirjandusväljaannete kirjastajate jätkusuutlikkuse tagamine.

  (2) Toetuse andmise tulemusena on tagatud käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud perioodiliste ajakirjandusväljaannete tellijateni toimetamine kogu Eesti Vabariigi territooriumil.

§ 3.  Vähese tähtsusega abi

  (1) Käesoleva määruse alusel antav toetus võib kvalifitseeruda vähese tähtsusega abiks konkurentsiseaduse § 33 lõike 1 mõistes ja selle andmisel lähtutakse VTA määrusest ning konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatust.

  (2) Kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks VTA määruse mõistes, kontrollib toetuse andja riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et taotletava toetuse andmise korral ei ületaks taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos taotlusvoorust eraldatava toetusega 200 000 eurot.

  (3) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised isikud, kes on omavahel seotud VTA määruse artikli 2 lõike 2 kohaselt. Lisaks võetakse vähese tähtsusega abi andmisel arvesse VTA määruse artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

2. peatükk Nõuded taotlejale, taotlusele ja toetuse taotlemine 

§ 4.  Nõuded taotlejale

  (1) Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, välja arvatud riigi poolt asutatud sihtasutus, kes kirjastab päeva- ja/või nädalalehte, sealhulgas maakonnalehte, mis ilmub vähemalt kaks korda kuus.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  2) tal puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud ning taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse;
  3) tal puuduvad seoses saadud toetustega varasemad täitmata kohustused. Juhul kui toetuse andja on teinud taotleja suhtes varasemalt toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata.

§ 5.  Nõuded taotlusele

  Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) üldandmed taotleja kohta;
  2) teave, kui taotleja on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tuleneva kriisi tõttu taotlenud või saanud lisaeelarve vahendite arvelt toetust teistest meetmetest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt;
  3) andmed taotleja poolt välja antavate päeva- ja/või nädalalehtede, sealhulgas maakonnalehtede 2020. a esimese kvartali kojukandekulude kohta kuude ja väljaannete lõikes;
  4) taotleja poolt välja antavate päeva- ja/või nädalalehtede, sealhulgas maakonnalehtede 2020. a teise kvartali kojukandekulude prognoos kuude ja väljaannete lõikes;
  5) taotleja majandustegevusele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud mõjude lühikirjeldus;
  6) taotleja kinnitus enda vastavuse kohta käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud nõuetele;
  7) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna (edaspidi e-keskkond) kaudu.

§ 6.  Taotluse esitamine

  (1) Taotlusvooru eelarve kinnitab kultuuriminister käskkirjaga.

  (2) Taotluste esitamise tähtajast ja taotlusvooru eelarvest teavitab toetuse andja oma veebilehel vähemalt kolm kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

  (3) Taotlus tuleb esitada käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt teatatud tähtaja jooksul.

  (4) Taotluse peab esitama esindusõiguslik isik e-keskkonna kaudu. Toetuse andja kinnitab taotluse kättesaamist.

  (5) Kui taotluse esitamisel esineb e-keskkonnas tehniline viga, mis takistab taotluse tähtaegset esitamist, loetakse taotluse esitamise tähtpäevaks järgmine tööpäev pärast vea likvideerimist.

3. peatükk Kulude abikõlblikkus ja toetuse suurus 

§ 7.  Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblik kulu on vältimatu kulu, mis on otseselt seotud taotleja poolt välja antavate päeva- ja/või nädalalehtede, sealhulgas maakonnalehtede tellijateni edastamisega, põhjendatud, tekib abikõlblikkuse perioodil, on kooskõlas õigusaktidega, on tõendatud algdokumentidega ja tasutud toetuse saaja arvelduskontolt ning on selgelt eristatavalt kirjendatud raamatupidamises ja vastab Eesti finantsaruandluse standardile.

  (2) Mitteabikõlblik kulu on:
  1) kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teistest meetmetest;
  2) käibemaks, välja arvatud kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav.

§ 8.  Abikõlblikkuse periood

  Abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2020 kuni 31. juuli 2020.

§ 9.  Toetuse suurus

  (1) Toetuse maksimaalne suurus on 30% taotleja poolt välja antavate päeva- ja/või nädalalehtede, sealhulgas maakonnalehtede 2020. a teise kvartali kojukandekulude prognoosist.

  (2) Juhul kui toetuste maksimaalsete suuruste kogusumma ületab taotlusvooru eelarvet, leitakse toetuse summa proportsionaalsuse põhimõttel. Selleks arvutatakse toetuste maksimaalsete suuruste kogusumma ja taotlusvooru eelarve vahe. Toetuse maksimaalset suurust vähendatakse protsendimääras, mille võrra ületab nimetatud kogusumma taotlusvooru eelarvet nii, et taotlejatele eraldatav kogusumma oleks võrdne taotlusvooru eelarvega.

4. peatükk Taotluse menetlemine ja toetuse maksmine 

§ 10.  Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.

  (2) Taotluse tähtaja jooksul esitamata jätmisel või käesoleva määruse § 3 lõikes 2 toodud asjaolude ilmnemisel või kui taotleja ei vasta käesoleva määruse § 4 lõigetes 1 ja/või 2 toodud nõuetele, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui taotleja on taotluse esitamise tähtaja ületanud mõjuval põhjusel, võib toetuse andja oma algatusel või taotleja taotluse alusel tähtaja ennistada haldusmenetluse seaduse §-s 34 sätestatud korras. Taotluse esitamise tähtaega ei ennistata, kui see toob kaasa taotlusvooru eelarve ületamise, kui see riivab teiste taotlejate õigusi või kui toetuse abikõlblikkuse periood on lõppenud.

  (4) Taotluse menetlemise käigus võib toetuse andja nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge või selles esinevad puudused.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud puuduste kõrvaldamiseks võib toetuse andja anda taotlejale kuni viis tööpäeva, mil peatub taotluse menetlemise aeg. Toetuse andja jätab taotluse läbi vaatamata, kui taotleja ei ole tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, ning teavitab sellest taotlejat e-keskkonna kaudu kümne tööpäeva jooksul alates käesolevas lõikes toodud tähtaja saabumisest. Kui puudus kõrvaldatakse, loetakse puudusega seotud nõue täidetuks.

  (6) Toetuse andja tunnistab taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik käesoleva määruse §-des 4, 5 ja 7 sätestatud nõuded.

§ 11.  Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused ning kord

  (1) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb kultuuriminister. Toetuse andja võib kaasata taotluste menetlemisse MTÜ Eesti Meediaettevõtete Liidu.

  (2) Taotluse rahuldamise otsus tehakse juhul, kui taotleja ja taotlus vastavad käesolevas määrused nimetatud nõuetele. Kui nõuetele vastavate taotlustega taotletav kogusumma on suurem kui taotlusvooru eelarve, rahuldatakse taotlused lähtuvalt käesoleva määruse § 9 lõikes 2 sätestatust.

  (3) Kui vähese tähtsusega abina kvalifitseeruv taotletav toetus on suuremas summas kui taotleja on vähese tähtsusega abina õigustatud saama, vähendab toetuse andja toetuse summat vähese tähtsusega abi ülemmäärani ning teeb taotluse osalise rahuldamise otsuse.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui
  1) taotleja ja/või taotlus ei vasta kasvõi ühele käesoleva määruse §-des 4 ja 5 sätestatud tingimustele või taotletud toetuse summa ei vasta käesoleva määruse §-s 7 sätestatule või teistele käesolevas määruses nimetatud nõuetele;
  2) taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda taotluse nõuetele vastavust kontrollida.

  (5) Taotlejale saadetakse tema taotluse kohta tehtud otsus e-keskkonna kaudu.

§ 12.  Toetuse maksmine

  Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

5. peatükk Aruannete esitamine ja toetuse tagasinõudmine 

§ 13.  Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab toetuse sihipärase kasutamise kohta aruande toetuse rahuldamise otsuses märgitud tähtajal.

  (2) Aruanne tuleb esitada e-keskkonna kaudu.

  (3) Toetuse andja menetleb aruannet kuni 30 tööpäeva esitamisest arvates.

§ 14.  Toetuse tagasinõudmine

  (1) Otsuse toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise kohta teeb toetuse andja kaalutlusõiguse kohaselt järgmistel juhtudel:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
  2) toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  3) toetuse saaja ei ole esitanud aruannet selle nõudmisel ja tähtajaks;
  4) toetuse saaja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus;
  5) toetuse andmine ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega.

  (2) Toetuse tagasinõude otsuse võib teha kolme aasta jooksul toetuse saaja viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates, välja arvatud juhul, kui riigiabi andmist reguleerivast õigusaktist tuleneb teisiti.

  (3) Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates.

6. peatükk Määruse rakendamine 

§ 15.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. aprillist 2020. a.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

allgif