idkaart
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Põhja-Sakala Vallavalitsus 13.05.2020 määrus number 8; jõustumiskuupäev 24.05.2020

redaktsioon 24.05.2020 [RT IV, 21.05.2020, 1]

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.05.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule isikule ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele (edaspidi isik), kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on Põhja-Sakala vald (edaspidi vald), tagatakse võimalus omandada põhiharidus valla elukohajärgses munitsipaalkoolis.

  (2) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses lähtutakse kaasava hariduse põhimõtetest, mille kohaselt õpivad hariduslike erivajadustega lapsed üldjuhul elukohajärgses munitsipaalkoolis.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu lapsed, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub väljaspool valda.

§ 2.   Elukohajärgne kool

  (1) Elukohajärgsed koolid vallas on Kirivere Kool, Kõpu Põhikool, Olustvere Põhikool, Suure-Jaani Kool, Võhma Kool.

  (2) Elukohajärgne kool hariduslike erivajadustega õpilastele on Lahmuse Kool.

§ 3.   Elukohajärgse kooli määramine

  (1) Isikule elukohajärgse kooli määramisel arvestab Põhja-Sakala Vallavalitsus kooli lähedust õpilase elukohale, õpilase vajadusi toetatud põhihariduse omandamiseks, sama pere teiste laste õppimist selles koolis ja võimaluse korral vanemate soove.

  (2) Isiku elukohajärgne kool on:
  1) Kirivere Kool, kui tema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Arjassaare, Arussaare, Kangrussaare, Kirivere, Koksvere, Kõo, Loopre, Maalasti, Paaksima, Paenasti, Pilistvere, Saviaugu, Soomevere, Unakvere või Venevere külas;
  2) Kõpu Põhikool, kui tema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kõpu alevikus, Iia, Kuninga, Laane, Punaküla, Supsi, Seruküla, Tipu, Uia või Vanaveski külas;
  3) Olustvere Põhikool, kui tema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Olustvere alevikus, Jaska, Kärevere, Navesti või Reegoldi külas;
  4) Suure-Jaani Kool, kui tema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Suure-Jaani linnas, Arjadi, Epra, Jälevere, Karjasoo, Kootsi, Kõidama, Lahmuse, Lõhavere, Nuutre, Põhjaka, Päraküla, Rääka, Taevere, Tällevere, Vihi või Ängi külas;
  5) Suure-Jaani Kooli Sürgavere tegutsemiskoht, kui tema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kabila, Kerita, Munsi või Sürgavere külas;
  6) Suure-Jaani Kooli Tääksi tegutsemiskoht, kui tema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Aimla, Kuhjavere, Kuiavere, Kurnuvere, Mudiste, Mäeküla, Riiassaare, Tääksi, Võivaku või Ülde külas;
  7) Suure-Jaani Kooli Vastemõisa tegutsemiskoht, kui tema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Ilbaku, Ivaski, Kibaru, Kildu, Kobruvere, Lemmakõnnu, Metsküla, Paelama, Sandra, Vastemõisa või Võlli külas;
  8) Võhma Kool, kui tema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võhma linnas või Võhmassaare külas;
  9) Lahmuse Kool valla üldhariduskoolina, kui õpilane vajab riikliku õppekava järgi õppides eri- või tõhustatud tuge, lihtsustatud või toimetulekuõpet.

  (3) Vallavalitsus võib vanema soovil määrata isiku elukohajärgseks kooliks teise oma valla munitsipaalkooli, arvestamata käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut. Lapsele võib määrata mitteelukohajärgse kooli, kui pere teised lapsed õpivad käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud elukohajärgsest koolist erinevas koolis või lapse hariduse omandamine selles koolis on põhjendatud muudel mõjuvatel põhjustel.

  (4) Kui vanem ei soovi koolikohustusliku lapse hariduse omandamist elukohajärgses koolis, on vanemal õigus ja võimalus valida lapsele vabade kohtade olemasolul talle sobiv kool.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Kõo Vallavalitsuse 14.03.2011 määrus nr 1 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kord“
  2) Suure-Jaani Vallavalitsuse 08.09.2015 määrus nr 4 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hermann Kalmus
vallavanem

Veronika Ling
vallasekretär

allgif