idkaart
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/602, 15. aprill 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/717 aretusloomade ja nende aretusmaterjali põlvnemistunnistuste näidisvormide osas 
Euroopa Komisjon 15.04.2020 määrus number 602; jõustumiskuupäev 24.05.2020
; rakendamise kuupäev 04.07.2020

redaktsioon 24.05.2020

4.5.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 139/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/602,

15. aprill 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/717 aretusloomade ja nende aretusmaterjali põlvnemistunnistuste näidisvormide osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1012 tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas (tõuaretuse määrus), (1) eriti selle artikli 30 lõiget 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/717 (2) on sätestatud aretusloomade ja nende aretusmaterjali põlvnemistunnistuste näidisvormid ning määrust kohaldatakse alates 1. novembrist 2018. Need põlvnemistunnistuste näidisvormid töötati välja liikmesriikide ekspertide ja asjaomaste sidusrühmadega konsulteerides vastavalt määruse (EL) 2016/1012 V lisale selleks, et aretusühingud või aretusettevõtted saaksid välja anda kõnealuse määruse artikli 30 lõike 1 nõudele vastavaid põlvnemistunnistusi.

(2)

Põlvnemistunnistuste uute näidisvormide kohaldamise ajal teatasid liikmesriigid ja sidusrühmad komisjonile teatavatest nende näidisvormide kasutamisel tekkinud praktilistest probleemidest, mis olid seotud põlvnemistunnistuste trükkimise ja tõuloomade identiteedi kontrollimisega. Samuti ilmnes, et aretusmaterjali põlvnemistunnistuste väljaandmine üheainsa väljaandva asutuse poolt tekitab probleeme, mis on tingitud sellest, et hoitakse lahus ühelt poolt aretusühingud ja aretusettevõtted ning teiselt poolt seemendusjaamad või spermasäilituskeskused või embrüote kogumis- või tootmisrühmad, kellele on vastavalt määruse (EL) 2016/1012 artikli 31 lõikele 1 luba antud.

(3)

Selleks et aretusühingud ja aretusettevõtted saaksid põlvnemistunnistusi välja anda ühel lehel, tuleks trükkimisel lubada kasutada nii vertikaal- kui ka horisontaalformaati. Lisaks tuleks lubada põlvnemistunnistuste näidisvormides ette nähtud joonealuste märkuste ja märkuste trükkimise asemel trükkida põlvnemistunnistuse nähtavasse kohta viide otse juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale, nt kehtiv ja kontrollitud internetilink asjakohasele Euroopa Liidu Teataja väljaandele.

(4)

Määruses (EL) 2017/717 sätestatud põlvnemistunnistuste näidisvormides sisalduvate põlvnemisandmete vormingus on ette nähtud selle aretuslooma vanemate ja vanavanemate tõuraamatunumbri kanne, kelle kohta põlvnemistunnistus välja antakse. Vanemate ja vanavanemate individuaalse identifitseerimisnumbri kandmine põlvnemisandmetesse on vajalik, kui see erineb tõuraamatu numbrist. Lisaks tuleks ekstensiivse loomakasvatuse puhul esitada põlvnemistunnistuse näidisvormis pigem paaritusperiood kui paarituskuupäev.

(5)

Aretusmaterjali põlvnemistunnistustest saab teavet aretusmaterjali ja doonorloomade kohta. Mõnes liikmesriigis on kehtestatud kord, mille kohaselt peab doonorlooma kohta esitatud teavet kinnitama aretusühing või aretusettevõte ja aretusmaterjali kohta esitatud teavet seemendusjaam või spermasäilituskeskus või embrüote kogumis- või tootmisrühm. Seepärast on aretusmaterjali põlvnemistunnistuste näidisvormides vaja ette näha koht rohkem kui ühe väljaandva asutuse allkirja jaoks. Samuti peaks olema lubatud eraldada põlvnemistunnistuse aretusmaterjali käsitlev osa doonorlooma käsitlevast osast, tingimusel et doonorlooma kohta välja antud põlvnemistunnistuse koopia on lisatud aretusmaterjali kohta välja antud põlvnemistunnistusele.

(6)

Võttes arvesse kogemusi, mis on saadud pärast rakendusmääruse (EL) 2017/717 kohaldama hakkamist, on vaja ajakohastada põlvnemistunnistuste näidisvorme, et hõlbustada kõnealuste põlvnemistunnistuste väljaandmist ja trükkimist ning võimaldada paremat aretusloomade identiteedi kontrollimist. Seepärast on rakendusmäärust (EL) 2017/717 vaja muuta.

(7)

Määruses (EL) 2016/1012 ning kõnealuse määruse põhjal vastuvõetud delegeeritud ja rakendusaktides on sätestatud eeskirjad, millega asendatakse komisjoni otsustes 84/247/EMÜ, (3) 84/419/EMÜ, (4) 89/501/EMÜ, (5) 89/502/EMÜ, (6) 89/503/EMÜ, (7) 89/504/EMÜ, (8) 89/505/EMÜ, (9) 89/506/EMÜ, (10) 89/507/EMÜ, (11) 90/254/EMÜ, (12) 90/255/EMÜ, (13) 90/256/EMÜ, (14) 90/257/EMÜ, (15) 90/258/EMÜ, (16) 92/353/EMÜ, (17) 92/354/EMÜ, (18) 96/78/EÜ, (19) 96/79/EÜ, (20) 96/509/EÜ, (21) 96/510/EÜ, (22) 2005/379/EÜ (23) ja 2006/427/EÜ (24) sätestatud eeskirjad. Kõnealused otsused võeti vastu nõukogu direktiivide 88/661/EMÜ, (25) 89/361/EMÜ, (26) 90/427/EMÜ, (27) 94/28/EÜ (28) ja 2009/157/EÜ (29) kohaselt, mis asendati alates 1. novembrist 2018 määrusega (EL) 2016/1012.

(8)

Selguse, õiguskindluse ja lihtsustamise huvides ning dubleerimise vältimiseks tuleks otsused 84/247/EMÜ, 84/419/EMÜ, 89/501/EMÜ, 89/502/EMÜ, 89/503/EMÜ, 89/504/EMÜ, 89/505/EMÜ, 89/506/EMÜ, 89/507/EMÜ, 90/254/EMÜ, 90/255/EMÜ, 90/256/EMÜ, 90/257/EMÜ, 90/258/EMÜ, 92/353/EMÜ, 92/354/EMÜ, 96/78/EÜ, 96/79/EÜ, 96/509/EÜ, 96/510/EÜ, 2005/379/EÜ ja 2006/427/EÜ kehtetuks tunnistada.

(9)

Selleks et võimaldada sujuvat üleminekut uutele meetmetele, on vaja käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva edasi lükata ja näha ette üleminekumeede, milles käsitletakse puhtatõulisi aretusloomi ja ristandaretussigu või nende aretusmaterjali sisaldavate saadetistega kaasas olevate, rakendusmääruse (EL) 2017/717 vastavates lisades esitatud näidiseid järgivate põlvnemistunnistuste väljaandmist enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise zootehnikakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2017/717 muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisaga.

2)

II lisa asendatakse käesoleva määruse II lisaga.

3)

III lisa asendatakse käesoleva määruse III lisaga.

4)

IV lisa asendatakse käesoleva määruse IV lisaga.

Artikkel 2

1.   Kuni 4. augustini 2020 kestva üleminekuperioodi jooksul võib tõupuhaste aretusloomade ja nende aretusmaterjali ning ristandaretussigade ja nende aretusmaterjaliga kauplemiseks vajalikke põlvnemistunnistusi välja anda vastavalt asjakohastele näidistele, mis on esitatud rakendusmääruse (EL) 2017/717 I või II lisas enne käesoleva muudatuse tegemist.

2.   Kuni 4. augustini 2020 kestva üleminekuperioodi jooksul võib tõupuhaste aretusloomade ja nende aretusmaterjali ning ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali liitu sissetoomiseks vajalikke põlvnemistunnistusi välja anda vastavalt asjakohastele näidistele, mis on esitatud rakendusmääruse (EL) 2017/717 III või IV lisas enne käesoleva muudatuse tegemist.

Artikkel 3

Otsused 84/247/EMÜ, 84/419/EMÜ, 89/501/EMÜ, 89/502/EMÜ, 89/503/EMÜ, 89/504/EMÜ, 89/505/EMÜ, 89/506/EMÜ, 89/507/EMÜ, 90/254/EMÜ, 90/255/EMÜ, 90/256/EMÜ, 90/257/EMÜ, 90/258/EMÜ, 92/353/EMÜ, 92/354/EMÜ, 96/78/EÜ, 96/79/EÜ, 96/509/EÜ, 96/510/EÜ, 2005/379/EÜ ja 2006/427/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 4. juulist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. aprill 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 171, 29.6.2016, lk 66.

(2)  Komisjoni 10. aprilli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/717, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 rakenduseeskirjad seoses aretusloomade ja nende aretusmaterjali põlvnemistunnistuste näidisvormidega (ELT L 109, 26.4.2017, lk 9).

(3)  Komisjoni 27. aprilli 1984. aasta otsus 84/247/EMÜ, millega sätestatakse tõupuhaste aretusveiste tõuraamatuid pidavate või asutavate tõuaretusorganisatsioonide ja -ühingute tunnustamise kriteeriumid (EÜT L 125, 12.5.1984, lk 58).

(4)  Komisjoni 19. juuli 1984. aasta otsus 84/419/EMÜ, milles sätestatakse kariloomade tõuraamatutesse kandmise kriteeriumid (EÜT L 237, 5.9.1984, lk 11).

(5)  Komisjoni 18. juuli 1989. aasta otsus 89/501/EMÜ, milles sätestatakse puhtatõuliste tõusigade tõuraamatuid asutavate või pidavate tõuaretusühingute ja -organisatsioonide tunnustamise ja järelevalve kriteeriumid (EÜT L 247, 23.8.1989, lk 19).

(6)  Komisjoni 18. juuli 1989. aasta otsus 89/502/EMÜ, milles sätestatakse puhtatõuliste tõusigade tõuraamatutesse kandmise kriteeriumid (EÜT L 247, 23.8.1989, lk 21).

(7)  Komisjoni 18. juuli 1989. aasta otsus 89/503/EMÜ, milles sätestatakse tõupuhaste tõusigade, nende sperma, munarakkude ja embrüote tunnistused (EÜT L 247, 23.8.1989, lk 22).

(8)  Komisjoni 18. juuli 1989. aasta otsus 89/504/EMÜ, milles sätestatakse ristandaretussigade registreid asutavate või pidavate tõuaretusühingute, -organisatsioonide ja eraõiguslike isikute tunnustamise ja järelevalve kriteeriumid (EÜT L 247, 23.8.1989, lk 31).

(9)  Komisjoni 18. juuli 1989. aasta otsus 89/505/EMÜ, milles sätestatakse ristandsigade registritesse kandmise kriteeriumid (EÜT L 247, 23.8.1989, lk 33).

(10)  Komisjoni 18. juuli 1989. aasta otsus 89/506/EMÜ, milles sätestatakse ristandsigade, nende sperma, munarakkude ja embrüote tunnistused (EÜT L 247, 23.8.1989, lk 34).

(11)  Komisjoni 18. juuli 1989. aasta otsus 89/507/EMÜ, milles sätestatakse puhtatõuliste tõusigade ja ristandsigade jõudluse kontrollimise ja geneetilise hindamise meetodid (EÜT L 247, 23.8.1989, lk 43).

(12)  Komisjoni 10. mai 1990. aasta otsus 90/254/EMÜ, milles sätestatakse tõupuhaste aretuslammaste ja -kitsede tõuraamatuid asutavate või pidavate tõuaretusorganisatsioonide ja -ühingute tunnustamise kriteeriumid (EÜT L 145, 8.6.1990, lk 30).

(13)  Komisjoni 10. mai 1990. aasta otsus 90/255/EMÜ, milles sätestatakse puhtatõuliste tõulammaste ja -kitsede tõuraamatusse kandmise kriteeriumid (EÜT L 145, 8.6.1990, lk 32).

(14)  Komisjoni 10. mai 1990. aasta otsus 90/256/EMÜ, milles sätestatakse puhtatõuliste tõulammaste ja -kitsede jõudluse kontrollimise ja geneetilise hindamise meetodid (EÜT L 145, 8.6.1990, lk 35).

(15)  Komisjoni 10. mai 1990. aasta otsus 90/257/EMÜ, milles sätestatakse puhtatõuliste tõulammaste ja -kitsede tõuaretuseks heakskiitmise ning nende sperma, munarakkude ja embrüote kasutamise kriteeriumid (EÜT L 145, 8.6.1990, lk 38).

(16)  Komisjoni 10. mai 1990. aasta otsus 90/258/EMÜ, milles sätestatakse tõupuhaste tõulammaste ja -kitsede, nende sperma, munarakkude ja embrüote tunnistused (EÜT L 145, 8.6.1990, lk 39).

(17)  Komisjoni 11. juuni 1992. aasta otsus 92/353/EMÜ, milles sätestatakse registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute tunnustamise kriteeriumid (EÜT L 192, 11.7.1992, lk 63).

(18)  Komisjoni 11. juuni 1992. aasta otsus 92/354/EMÜ, milles sätestatakse teatavad registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute vahelise kooskõlastamise tagamise eeskirjad (EÜT L 192, 11.7.1992, lk 66).

(19)  Komisjoni 10. jaanuari 1996. aasta otsus 96/78/EÜ, milles sätestatakse tõuaretuseks ettenähtud hobuslaste tõuraamatusse kandmise kriteeriumid (EÜT L 19, 25.1.1996, lk 39).

(20)  Komisjoni 12. jaanuari 1996. aasta otsus 96/79/EÜ, milles sätestatakse registreeritud hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote tõutunnistused (EÜT L 19, 25.1.1996, lk 41).

(21)  Komisjoni 18. juuli 1996. aasta otsus 96/509/EÜ, milles sätestatakse põlvnemis- ja zootehnilised nõuded teatavate loomade sperma importimiseks (EÜT L 210, 20.8.1996, lk 47).

(22)  Komisjoni 18. juuli 1996. aasta otsus 96/510/EÜ, milles sätestatakse põlvnemistunnistused tõuloomade, nende sperma, munarakkude ja embrüote importimiseks (EÜT L 210, 20.8.1996, lk 53).

(23)  Komisjoni 17. mai 2005. aasta otsus 2005/379/EÜ tõupuhaste aretusveiste, nende sperma, munarakkude ja embrüote põlvnemistunnistuste ja kõnealustele tunnistustele märgitavate andmete kohta (ELT L 125, 18.5.2005, lk 15).

(24)  Komisjoni 20. juuni 2006. aasta otsus 2006/427/EÜ, milles sätestatakse tõupuhaste aretusveiste jõudluse kontrollimise ja geneetilise hindamise meetodid (ELT L 169, 22.6.2006, lk 56).

(25)  Nõukogu 19. detsembri 1988. aasta direktiiv 88/661/EMÜ aretussigade suhtes kohaldatavate zootehniliste standardite kohta (EÜT L 382, 31.12.1988, lk 36).

(26)  Nõukogu 30. mai 1989. aasta direktiiv 89/361/EMÜ, tõupuhaste aretuslammaste ja -kitsede kohta (EÜT L 153, 6.6.1989, lk 30).

(27)  Nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiiv 90/427/EMÜ zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta ühendusesisesel kauplemisel hobuslastega (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 55).

(28)  Nõukogu 23. juuni 1994. aasta direktiiv 94/28/EÜ, millega nähakse ette põhimõtted seoses zootehniliste ja genealoogiliste nõuetega, mida kohaldatakse loomade, nende sperma, munarakkude ja embrüote impordi suhtes kolmandatest riikidest, ning muudetakse direktiivi 77/504/EMÜ tõupuhaste aretusveiste kohta (EÜT L 178, 12.7.1994, lk 66).

(29)  Nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/157/EÜ tõupuhaste aretusveiste kohta (ELT L 323, 10.12.2009, lk 1).


I LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/717 I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

TÕUPUHASTE ARETUSLOOMADE JA NENDE ARETUSMATERJALIGA KAUPLEMISEL KASUTATAVATE PÕLVNEMISTUNNISTUSTE NÄIDISVORMID

A JAGU

Tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste või -kitsedega kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse järgmistesse liikidesse kuuluvate tõupuhaste aretusloomadega kauplemisel:

a)

veised (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (1)

b)

sead (Sus scrofa) (1) (2)

c)

lambad (Ovis aries) (1)

d)

kitsed (Capra hircus) (1)

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva aretusühingu või pädeva asutuse logo)

Sertifikaadi number (3)

1.

Väljaandva aretusühingu / pädeva asutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Tõuraamatu nimi

3.

Tõupuhta aretuslooma tõunimetus

4.

See tõuraamatu põhiosa klass, millesse tõupuhas aretusloom on kantud (3)

5.

Looma sugu

6.

Looma number tõuraamatus

7.

Tõupuhta aretuslooma identifitseerimine (4)

7.1.

Süsteem

7.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

7.3.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (5)

7.4.

Nimi (3)

8.

Identiteedi kontrollimine (3) (6) (7)

8.1.

Meetod

8.2.

Tulemus

9.

Looma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) (8) ja -riik

10.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (3)

11.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (3)

12.

Tõupuhta aretuslooma põlvnemine (7) (9)

12.1.

Isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (10)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (5)

Nimi (3)

12.1.1.

Isa isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (10)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (5)

Nimi (3)

12.1.2.

Isa ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (10)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (5)

Nimi (3)

12.2.

Ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (10)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (5)

Nimi (3)

12.2.1.

Ema isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (10)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (5)

Nimi (3)

12.2.2.

Ema ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (10)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (5)

Nimi (3)

13.

Lisateave (3) (7) (11)

13.1.

Jõudluskontrolli tulemused

13.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaavõi ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

13.3.

Looma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

13.4.

Muu asjakohane teave tõupuhta aretuslooma kohta

13.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 12

14.

Seemendus (1)/paaritus (1) (3) (12)

14.1.

Kuupäev (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601 või sama vormingut kasutades märkida paaritumisperiood alates … kuni …)

14.2.

Viljastanud isaslooma(de) identifitseerimisandmed

14.2.1.

Tõuraamatunumber (-numbrid) ja -osa(d)

14.2.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber (-numbrid) (4) (10)

14.2.3.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (-numbrid) (5)

14.2.4.

Nimi (nimed) (3)

14.2.5.

Identiteedi kontrollimise süsteem(id) ja tulemus(ed) (6)

15.

Valideerimine

15.1.

(Koht): …

15.2.

(kuupäev): …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

15.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (13)nimi ja ametinimetus)

15.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteliikmesriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.

B JAGU

Tõupuhaste aretusloomade spermaga kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse järgmistesse liikidesse kuuluvate tõupuhaste aretusloomade spermaga kauplemisel:

a)

veised (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (14)

b)

sead (Sus scrofa) (14)

c)

lambad (Ovis aries) (14)

d)

kitsed (Capra hircus) (14)

e)

hobuslased (Equus caballus ja Equus asinus) (14)

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis.

(lisada võib väljaandva aretusühingu, pädeva asutuse või seemendusjaama või spermasäilituskeskuse logo)

Sertifikaadi number (15)

Väljaandva aretusühingu / pädeva asutuse / seemendusjaama või spermasäilituskeskuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas) / viide doonorlooma põlvnemistunnistusele (16)

Image 1

A osa.

Teave tõupuhta isase aretusdoonorlooma kohta (17)

1.

Väljaandva aretusühingu / pädeva asutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Tõuraamatu nimi

3.

Isase doonorlooma tõunimetus

4.

Tõuraamatu põhiosa klass, millesse isane doonorloom on kantud (15)

5.

Isase doonorlooma tõuraamatunumber (18)

6.

Hobuslasest isase doonorlooma individuaalne identifitseerimisnumber (15) (19)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.

Isase doonorlooma identifitseerimine (20)

7.1.

Süsteem

7.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber (19)

7.3.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (21)

7.4.

Nimi (15)

8.

Identiteedi kontrollimine (15) (22) (23)

8.1.

Meetod

8.2.

Tulemus

9.

Isase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) (24) ja -riik

10.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (15)

11.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (15)

12.

Isase doonorlooma põlvnemine (23) (25)

12.1.

Isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (19) (20)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (21)

Nimi (15)

12.1.1.

Isa isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (19) (20)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (21)

Nimi (15)

12.1.2.

Isa ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (19) (20)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (21)

Nimi (15)

12.2.

Ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (19) (20)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (21)

Nimi (15)

12.2.1.

Ema isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (19) (20)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (21)

Nimi (15)

12.2.2.

Ema ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (19) (20)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (21)

Nimi (15)

13.

Lisateave (15) (23) (26)

13.1.

Jõudluskontrolli tulemused

13.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaavõi ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

13.3.

Isase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

13.4.

Muu asjakohane teave isase doonorlooma kohta

13.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 12

14.

Valideerimine (27)

14.1.

(Koht): …

14.2.

(kuupäev): …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

14.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (28)nimi ja ametinimetus)

14.4.

Allkiri: …

Image 2

B osa.

Teave sperma kohta (29)

1.

Isas(t)e doonorlooma(de) identifitseerimine (20) (27)

1.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber (-numbrid) (19)

1.2.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (-numbrid) (21)

1.3.

Hobuslasest isas(t)e doonorlooma(de) individuaalne identifitseerimisnumber (15) (19)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.4.

Viide (viited) isas(t)e doonorlooma(de) põlvnemistunnistus(t)e kohta (15)

2.

Sperma identifitseerimine

Kõrte või muude pakendite värv (15) (30)

Kõrtel või muudel pakenditel märgitud kood

Kõrte või muude pakendite arv (31)

Kogumise koht

Kogumise kuupäev

(pp.kk.aaaa või ISO 8601)

Muud (15) (32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Seemendusjaam või spermasäilituskeskus, kust sperma on lähetatud

3.1.

Nimi

3.2.

Aadress

3.3.

Heakskiitmise number

4.

Sihtkoht (märkida nimi ja aadress)

5.

Aretusühingu (14) või kõnealuse aretusühingu poolt kontrollide tegemiseks (15) (33) määratud kolmanda isiku (14) nimi ja aadress

6.

Valideerimine

6.1.

(Koht): …

6.2.

(kuupäev): …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

6.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (34)nimi ja ametinimetus)

6.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteliikmesriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.

C JAGU

Tõupuhaste aretusloomade munarakkudega kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse järgmistesse liikidesse kuuluvate tõupuhaste aretusloomade munarakkudega kauplemisel:

a)

veised (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (35)

b)

sead (Sus scrofa) (35)

c)

lambad (Ovis aries) (35)

d)

kitsed (Capra hircus) (35)

e)

hobuslased (Equus caballus ja Equus asinus) (35)

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva aretusühingu, pädeva asutuse või embrüotootmisrühma logo)

Sertifikaadi number (36)

Väljaandva aretusühingu / pädeva asutuse / embrüotootmisrühma nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas) / viide doonorlooma põlvnemistunnistusele (37)

Image 3

A osa.

Teave tõupuhta emase aretusdoonorlooma kohta (38)

1.

Väljaandva aretusühingu / pädeva asutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Tõuraamatu nimi

3.

Emase doonorlooma tõunimetus

4.

Tõuraamatu põhiosa klass, millesse emane doonorloom on kantud (36)

5.

Emase doonorlooma tõuraamatunumber (39)

6.

Hobuslasest emase doonorlooma individuaalne identifitseerimisnumber (36) (40)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.

Emase doonorlooma identifitseerimine (41)

7.1.

Süsteem

7.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber (40)

7.3.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (42)

7.4.

Nimi (36)

8.

Identiteedi kontrollimine (36) (43) (44)

8.1.

Meetod

8.2.

Tulemus

9.

Emase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) (45)) ja -riik

10.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (36)

11.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (36)

12.

Emase doonorlooma põlvnemine (44) (46)

12.1.

Isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (40) (41)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (42)

Nimi (36)

12.1.1.

Isa isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (40) (41)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (42)

Nimi (36)

12.1.2.

Isa ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (40) (41)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (42)

Nimi (36)

12.2.

Ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (40) (41)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (42)

Nimi (36)

12.2.1.

Ema isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (40) (41)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (42)

Nimi (36)

12.2.2.

Ema ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (40) (41)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (42)

Nimi (36)

13.

Lisateave (36) (44) (47)

13.1.

Jõudluskontrolli tulemused

13.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

13.3.

Emase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

13.4.

Muu asjakohane teave emase doonorlooma kohta

13.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 12

14.

Valideerimine (48)

14.1.

(Koht): …

14.2.

(kuupäev): …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

14.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (49)nimi ja ametinimetus)

14.4.

Allkiri: …

Image 4

B osa.

Teave munarakkude kohta (50)

1.

Emase doonorlooma identifitseerimine (41) (48)

1.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber (40)

1.2.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (42)

1.3.

Hobuslasest emase doonorlooma individuaalne identifitseerimisnumber (36) (40)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.4.

Viide emase doonorlooma põlvnemistunnistuse kohta (36)

2.

Munarakkude identifitseerimine

Kõrte või muude pakendite värv (36) (51)

Kõrtel või muudel pakenditel märgitud kood

Kõrte või muude pakendite arv

Munarakkude arv (52)

Kogumise koht

Kogumise kuupäev

(pp.kk.aaaa või ISO 8601)

Muud (36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Embrüotootmisrühm, kust embrüod on lähetatud

3.1.

Nimi

3.2.

Aadress

3.3.

Heakskiitmise number

4.

Sihtkoht (märkida nimi ja aadress)

5.

Valideerimine

5.1.

(Koht): …

5.2.

(kuupäev): …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

5.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (53)nimi ja ametinimetus)

5.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteliikmesriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.

D JAGU

Tõupuhaste aretusloomade embrüotega kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse järgmistesse liikidesse kuuluvate tõupuhaste aretusloomade embrüotega kauplemisel:

a)

veised (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (54)

b)

sead (Sus scrofa) (54)

c)

lambad (Ovis aries) (54)

d)

kitsed (Capra hircus) (54)

e)

hobuslased (Equus caballus ja Equus asinus) (54)

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva aretusühingu, pädeva asutuse või embrüote kogumis- või tootmisrühma logo)

Sertifikaadi number (55)

Väljaandva aretusühingu / pädeva asutuse / embrüote kogumis- või -tootmisrühma nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas) / viide doonorlooma(de) põlvnemistunnistus(t)ele (56)

Image 5

A osa.

Teave tõupuhta emase aretusdoonorlooma kohta (57)

1.

Väljaandva aretusühingu / pädeva asutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Tõuraamatu nimi

3.

Emase doonorlooma tõunimetus

4.

Tõuraamatu põhiosa klass, millesse emane doonorloom on kantud (55)

5.

Emase doonorlooma tõuraamatunumber (58)

6.

Hobuslasest emase doonorlooma individuaalne identifitseerimisnumber (55) (59)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.

Emase doonorlooma identifitseerimine (60)

7.1.

Süsteem

7.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber (59)

7.3.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

7.4.

Nimi (55)

8.

Identiteedi kontrollimine (55) (62) (63)

8.1.

Meetod

8.2.

Tulemus

9.

Emase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) (64) ja -riik

10.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (55)

11.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (55)

12.

Emase doonorlooma põlvnemine (63) (65)

12.1.

Isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (59) (60)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

Nimi (55)

12.1.1.

Isa isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (59) (60)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

Nimi (55)

12.1.2.

Isa ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (59) (60)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

Nimi (55)

12.2.

Ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (59) (60)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

Nimi (55)

12.2.1.

Ema isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (59) (60)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

Nimi (55)

12.2.2.

Ema ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (59) (60)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

Nimi (55)

13.

Lisateave (55) (63) (66)

13.1.

Emase doonorlooma jõudluskontrolli tulemused

13.2.

Viimati …(märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

13.3.

Emase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

13.4.

Muu asjakohane teave emase doonorlooma kohta

13.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 12

14.

Valideerimine (67)

14.1.

(Koht): …

14.2.

(kuupäev): …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

14.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (68)nimi ja ametinimetus)

14.4.

Allkiri: …

Image 6

B osa.

Teave tõupuhta isase aretusdoonorlooma kohta (57)

1.

Väljaandva aretusühingu nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Tõuraamatu nimi

3.

Isase doonorlooma tõunimetus

4.

Tõuraamatu põhiosa klass, millesse isane doonorloom on kantud (55)

5.

Isase doonorlooma tõuraamatunumber (58)

6.

Hobuslasest isase doonorlooma individuaalne identifitseerimisnumber (55) (59)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.

Isase doonorlooma identifitseerimine (60)

7.1.

Süsteem

7.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber (59)

7.3.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

7.4.

Nimi (55)

8.

Identiteedi kontrollimine (55) (62) (63)

8.1.

Meetod

8.2.

Tulemus

9.

Isase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) (64) ja -riik

10.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (55)

11.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (55)

12.

Isase doonorlooma põlvnemine (63) (65)

12.1.

Isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (59) (60)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

Nimi (55)

12.1.1.

Isa isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (59) (60)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

Nimi (55)

12.1.2.

Isa ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (59) (60)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

Nimi (55)

12.2.

Ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (59) (60)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

Nimi (55)

12.2.1.

Ema isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (59) (60)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

Nimi (55)

12.2.2.

Ema ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (59) (60)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

Nimi (55)

13.

Lisateave (55) (63) (66)

13.1.

Isase doonorlooma jõudluskontrolli tulemused

13.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaavõi ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

13.3.

Isase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

13.4.

Muu asjakohane teave isase doonorlooma kohta

13.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 12

14.

Valideerimine (67)

14.1.

(Koht): …

14.2.

(kuupäev): …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

14.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (68)nimi ja ametinimetus)

14.4.

Allkiri: …

Image 7

C osa.

Teave embrüote kohta (69)

1.

Emase doonorlooma identifitseerimine (60) (67)

1.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber (59)

1.2.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (61)

1.3.

Hobuslasest emase doonorlooma individuaalne identifitseerimisnumber (55) (59)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.4.

Viide emase doonorlooma põlvnemistunnistuse kohta (55)

2.

Isas(t)e doonorlooma(de) identifitseerimine (60) (67)

2.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber (-numbrid) (59)

2.2.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (-numbrid) (61)

2.3.

Hobuslasest isas(t)e doonorlooma(de) individuaalne identifitseerimisnumber (55) (59)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.

Viide (viited)

2.4.1.

isas(t)e doonorlooma(de) (54) (55),

2.4.2.

sperma (54) (55) põlvnemistunnistus(t)e kohta

3.

Embrüote identifitseerimine

Kõrte või muude pakendite värv (55) (70)

Kõrtel või muudel pakenditel märgitud kood

Kõrte või muude pakendite arv

Embrüote arv (71) (72)

Kogumise või tootmise koht

Kogumise või tootmise kuupäev

(pp.kk.aaaa või ISO 8601)

Muud (55) (73)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Embrüote kogumis- või tootmisrühm, kust embrüod on lähetatud

4.1.

Nimi

4.2.

Aadress

4.3.

Heakskiitmise number

5.

Sihtkoht (märkida nimi ja aadress)

D osa.

Teave surrogaatema kohta, kellele embrüo(d) siiratakse

6.

Surrogaatema (59) individuaalne identifitseerimisnumber (55)

7.

Valideerimine

7.1.

(Koht): …

7.2.

(kuupäev): …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

7.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (73)nimi ja ametinimetus)

7.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteliikmesriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.


(1)  Mittevajalik maha tõmmata.

(2)  Tõupuhaste aretussigade rühmale võib anda välja ühe põlvnemistunnistuse, eeldusel et need tõupuhtad aretusloomad on ühevanused ning neil on üks ja sama geneetiline ema ja isa ning et käesoleva põlvnemistunnistuse punktides 5, 6, 7.2, 13 ja vajaduse korral punktis 14 on esitatud individuaalne teave.

(3)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(4)  Veiste, lammaste või kitsede puhul individuaalne identifitseerimine loomade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktide kohaselt. Sigade puhul individuaalne identifitseerimine määruse (EL) 2016/1012 artikli 8 lõike 3 ja vajaduse korral artikli 12 kohaselt heaks kiidetud aretusprogrammis sätestatud eeskirjade kohaselt ning identifitseerimisnumber loomade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktide kohaselt.

(5)  Nõutav ainult sigade puhul: identifitseerimisnumber kooskõlas sigade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktidega.

(6)  Nõutav määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 1 kohaselt tõupuhaste aretusveiste, -lammaste ja -kitsede puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks. Tõupuhaste aretussigade puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks, või tõupuhaste aretusveiste, -lammaste, -kitsede ja -sigade puhul, keda kasutatakse munarakkude ja embrüote kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusühingud.

(7)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(8)  Ekstensiivselt kasvatatavate lammaste ja kitsede puhul võib sünniaja asemel esitada sünniaasta (aaaa) ja identifitseerimiskuupäeva (pp.kk.aaaa või ISO 8601).

(9)  Lisada vastavalt vajadusele kas „põhiosa“ või „lisaosa“. Esitada võib ka teavet muude põlvkondade kohta.

(10)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist.

(11)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(12)  Nõutav tiinete emasloomade puhul. Teabe võib esitada eraldi dokumendis.

(13)  See isik on aretusühingu esindaja või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(14)  Mittevajalik maha tõmmata.

(15)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(16)  Juhul kui põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest ning lisatud on tõupuhtale (tõupuhastele) isas(t)ele aretusdoonorlooma(de)le välja antud põlvnemistunnistuse koopia, tuleb kõnealus(t)e tõupuhas(t)e isas(t)e aretusdoonorlooma(de) põlvnemistunnistusele lisada viide (tunnistuse number).

(17)  Põlvnemistunnistuse A osa võib jätta tühjaks või eemaldada põlvnemistunnistusest vastavalt joonealuses märkuses 16 esitatud juhistele.

(18)  Tõupuhaste aretushobuslaste puhul jätta tühjaks, kui tõuraamatunumber ja individuaalne identifitseerimisnumber on ühesugused.

(19)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist. Tõupuhaste aretushobuslaste puhul märkida määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa I peatüki punkti 3 kohane individuaalne identifitseerimisnumber, millele on määruse (EL) 2016/429 artikli 114 lõike 1 punktis a osutatud kui „kordumatule koodile“. Kui individuaalne identifitseerimisnumber ei ole kättesaadav või erineb numbrist, mille alusel on loom tõuraamatusse kantud, märkida tõuraamatunumber.

(20)  Veiste, lammaste, kitsede või hobuslaste puhul individuaalne identifitseerimine loomade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktide kohaselt. Sigade puhul individuaalne identifitseerimine määruse (EL) 2016/1012 artikli 8 lõike 3 ja vajaduse korral artikli 12 kohaselt heaks kiidetud aretusprogrammis sätestatud eeskirjade kohaselt ning identifitseerimisnumber loomade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktide kohaselt.

(21)  Nõutav ainult sigade puhul: identifitseerimisnumber kooskõlas sigade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktidega.

(22)  Nõutav määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 1 kohaselt tõupuhaste aretusveiste, -lammaste, -kitsede ja -hobuslaste puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks. Tõupuhaste aretussigade puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusühingud.

(23)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(24)  Ekstensiivselt kasvatatavate lammaste ja kitsede puhul võib sünniaja asemel esitada sünniaasta (aaaa) ja identifitseerimiskuupäeva (pp.kk.aaaa või ISO 8601).

(25)  Lisada vastavalt vajadusele kas „põhiosa“ või „lisaosa“. Esitada võib ka teavet muude põlvkondade kohta.

(26)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(27)  Nõutud ainult juhul, kui põlvnemistunnistuse A osa on välja andnud aretusühing või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädev asutus ning põlvnemistunnistuse B osa on välja andnud kõnealuse määruse artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud seemendusjaam või spermasäilituskeskus.

(28)  See isik on aretusühingu esindaja või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(29)  Kui määruse (EL) 2016/1012 artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud seemendusjaam või spermasäilituskeskus annab välja ainult põlvnemistunnistuse B osa ja põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest, tuleb täita B osa punkt 1 ja lisada isaste doonorloomade põlvnemistunnistuse koopia järgmiselt:

i)

tõupuhaste aretusveiste, -lammaste, -kitsede või -sigade puhul määruse (EL) 2017/717 I lisa A jaos esitatud näidise kohaselt;

ii)

tõupuhaste aretushobuslaste puhul delegeeritud määruse (EL) 2017/1940 lisas esitatud näidise kohaselt, millest vähemalt I osa sisaldub ühes kogu eluea jooksul kehtivas identifitseerimisdokumendis, mis on välja antud kooskõlas määruse (EL) 2016/429 artikli 118 lõike 2 punktiga b.

(30)  Valikuline.

(31)  Kõrres või muus pakendis võib olla sperma, mis on kogutud rohkem kui ühelt tõupuhtalt aretusloomalt, tingimusel et B osa punktis 1.4 on esitatud teave kõikide tõupuhaste isaste aretusdoonorloomade kohta, kellelt sperma on saadud.

(32)  Vajaduse korral võib esitada teavet kindlaksmääratud sooga seemnerakke sisaldava sperma kohta.

(33)  Jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamist mitte läbinud tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste või -kitsede kontrollimise jaoks võetud sperma puhul kooskõlas määruse (EL) 2016/1012 artikli 21 lõike 1 punktis g osutatud koguseliste piirangutega.

(34)  See isik on aretusühingu esindaja või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja või kõnealuse määruse artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud seemendusjaama või spermasäilituskeskuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(35)  Mittevajalik maha tõmmata.

(36)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(37)  Juhul kui põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest ning lisatud on tõupuhtale emasele aretusdoonorloomale välja antud põlvnemistunnistuse koopia, tuleb kõnealuse tõupuhta emase aretusdoonorlooma põlvnemistunnistusele lisada viide (tunnistuse number).

(38)  Põlvnemistunnistuse A osa võib jätta tühjaks või eemaldada põlvnemistunnistusest vastavalt joonealuses märkuses 16 esitatud juhistele.

(39)  Tõupuhaste aretushobuslaste puhul jätta tühjaks, kui tõuraamatunumber ja individuaalne identifitseerimisnumber on ühesugused.

(40)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist. Tõupuhaste aretushobuslaste puhul märkida määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa I peatüki punkti 3 kohane individuaalne identifitseerimisnumber, millele on määruse (EL) 2016/429 artikli 114 lõike 1 punktis a osutatud kui „kordumatule koodile“. Kui individuaalne identifitseerimisnumber ei ole kättesaadav või erineb numbrist, mille alusel on loom tõuraamatusse kantud, märkida tõuraamatunumber.

(41)  Veiste, lammaste, kitsede või hobuslaste puhul individuaalne identifitseerimine loomade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktide kohaselt. Sigade puhul individuaalne identifitseerimine määruse (EL) 2016/1012 artikli 8 lõike 3 ja vajaduse korral artikli 12 kohaselt heaks kiidetud aretusprogrammis sätestatud eeskirjade kohaselt ning identifitseerimisnumber loomade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktide kohaselt.

(42)  Nõutav ainult sigade puhul: identifitseerimisnumber kooskõlas sigade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktidega.

(43)  Tõupuhaste aretusveiste, -lammaste, -kitsede, -sigade ja -hobuslaste puhul, keda kasutatakse munarakkude kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusühingud.

(44)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(45)  Ekstensiivselt kasvatatavate lammaste ja kitsede puhul võib sünniaja asemel esitada sünniaasta (aaaa) ja identifitseerimiskuupäeva (pp.kk.aaaa või ISO 8601).

(46)  Lisada vastavalt vajadusele kas „põhiosa“ või „lisaosa“. Esitada võib ka teavet muude põlvkondade kohta.

(47)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(48)  Nõutud ainult juhul, kui põlvnemistunnistuse A osa on välja andnud aretusühing või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädev asutus ning põlvnemistunnistuse B osa on välja andnud kõnealuse määruse artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud embrüotootmisrühm.

(49)  See isik on aretusühingu esindaja või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(50)  Kui määruse (EL) 2016/1012 artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud embrüotootmisrühm annab välja ainult põlvnemistunnistuse B osa ja põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest, tuleb täita B osa punkt 1 ja lisada emaste doonorloomade põlvnemistunnistuse koopia järgmiselt:

i)

tõupuhaste aretusveiste, -lammaste, -kitsede või -sigade puhul määruse (EL) 2017/717 I lisa A jaos esitatud näidise kohaselt;

ii)

tõupuhaste aretushobuslaste puhul delegeeritud määruse (EL) 2017/1940 lisas esitatud näidise kohaselt, millest vähemalt I osa sisaldub ühes kogu eluea jooksul kehtivas identifitseerimisdokumendis, mis on välja antud kooskõlas määruse (EL) 2016/429 artikli 118 lõike 2 punktiga b.

(51)  Valikuline.

(52)  Kui kõrres või muus pakendis on rohkem kui üks munarakk, tuleb selgelt märkida munarakkude arv. Üks kõrs või muu pakend tohib sisaldada ainult ühelt tõupuhtalt aretusloomalt kogutud munarakke.

(53)  See isik on aretusühingu esindaja või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja või kõnealuse määruse artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud embrüotootmisrühma esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(54)  Mittevajalik maha tõmmata.

(55)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(56)  Juhul kui põlvnemistunnistuse A või B osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest ning lisatud on tõupuhtale (tõupuhastele) emas(t)ele või isas(t)ele aretusdoonorlooma(de)le või kõnealus(t)e tõupuhta (tõupuhaste) isas(t)e aretuslooma(de) spermale välja antud põlvnemistunnistuse koopia, tuleb kõnealus(t)e tõupuhta (tõupuhaste) emas(t)e või isas(t)e aretuslooma(de) või kõnealus(t)e tõupuhta (tõupuhaste) isas(t)e aretuslooma(de) spermale välja antud põlvnemistunnistusele lisada viide (tunnistuse number).

(57)  Põlvnemistunnistuse A või B osa võib jätta tühjaks või eemaldada põlvnemistunnistusest vastavalt joonealuses märkuses 16 esitatud juhistele.

(58)  Tõupuhaste aretushobuslaste puhul jätta tühjaks, kui tõuraamatunumber ja individuaalne identifitseerimisnumber on ühesugused.

(59)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist. Tõupuhaste aretushobuslaste puhul märkida määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa I peatüki punkti 3 kohane individuaalne identifitseerimisnumber, millele on määruse (EL) 2016/429 artikli 114 lõike 1 punktis a osutatud kui „kordumatule koodile“. Kui individuaalne identifitseerimisnumber ei ole kättesaadav või erineb numbrist, mille alusel on loom tõuraamatusse kantud, märkida tõuraamatunumber.

(60)  Veiste, lammaste, kitsede või hobuslaste puhul individuaalne identifitseerimine loomade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktide kohaselt. Sigade puhul individuaalne identifitseerimine määruse (EL) 2016/1012 artikli 8 lõike 3 ja vajaduse korral artikli 12 kohaselt heaks kiidetud aretusprogrammis sätestatud eeskirjade kohaselt ning identifitseerimisnumber loomade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktide kohaselt.

(61)  Nõutav ainult sigade puhul: identifitseerimisnumber kooskõlas sigade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktidega.

(62)  Nõutav määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 1 kohaselt tõupuhaste aretusveiste, -lammaste, -kitsede ja -hobuslaste puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks. Tõupuhaste aretussigade puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks, või tõupuhaste aretusveiste, -lammaste, -kitsede, -sigade ja -hobuslaste puhul, keda kasutatakse munarakkude ja embrüote kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusühingud.

(63)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(64)  Ekstensiivselt kasvatatavate lammaste ja kitsede puhul võib sünniaja asemel esitada sünniaasta (aaaa) ja identifitseerimiskuupäeva (pp.kk.aaaa või ISO 8601).

(65)  Lisada vastavalt vajadusele kas „põhiosa“ või „lisaosa“. Esitada võib ka teavet muude põlvkondade kohta.

(66)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(67)  Nõutud ainult juhul, kui põlvnemistunnistuse A või B osa on välja andnud aretusühing või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädev asutus ning põlvnemistunnistuse C ja D osa on välja andnud kõnealuse määruse artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud embrüote kogumis- või tootmisrühm.

(68)  See isik on aretusühingu esindaja või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(69)  Kui määruse (EL) 2016/1012 artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud embrüote kogumis- või tootmisrühm annab välja ainult põlvnemistunnistuse C osa ja vajaduse korral D osa ning põlvnemistunnistuse A ja/või B osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest, tuleb täita C osa punktid 1 ja 2 ning lisada põlvnemistunnistuse koopia järgmiselt:

a)

emaste doonorloomade puhul:

i)

tõupuhaste aretusveiste, -lammaste, -kitsede või -sigade puhul määruse (EL) 2017/717 I lisa A jaos esitatud näidise kohaselt;

ii)

tõupuhaste aretushobuslaste puhul delegeeritud määruse (EL) 2017/1940 lisas esitatud näidise kohaselt, millest vähemalt I osa sisaldub ühes kogu eluea jooksul kehtivas identifitseerimisdokumendis, mis on välja antud kooskõlas määruse (EL) 2016/429 artikli 118 lõike 2 punktiga b;

b)

viljastamiseks kasutatava sperma puhul:

i)

nagu on kirjeldatud punktis a, vajalike kohandustega isaste doonorloomade puhul, või

ii)

vastavalt määruse (EL) 2017/717 I lisa B jaos esitatud näidisele.

(70)  Valikuline.

(71)  Kui kõrres või muus pakendis on rohkem kui üks embrüo, tuleb selgelt märkida embrüote arv.

(72)  Kõrres või muus pakendis võivad olla embrüod, mis on kogutud või mis on toodetud munarakkudest, mis on kogutud ainult ühelt tõupuhtalt emaselt aretusloomalt, kes on viljastatud spermaga, mis on kogutud rohkem kui ühelt tõupuhtalt isaselt aretusdoonorloomalt, tingimusel et C osa punktis 2.4 on esitatud teave kõikide tõupuhaste isaste aretusdoonorloomade kohta, kellelt sperma on saadud.

(73)  Vajaduse korral võib esitada teavet kindlaksmääratud sooga embrüote või embrüo arenemisjärgu kohta.

(74)  See isik on aretusühingu esindaja või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja või kõnealuse määruse artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud embrüote kogumis- või -tootmisrühma esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/717 II lisa asendatakse järgmisega:

„II LISA

RISTANDARETUSSIGADE JA NENDE ARETUSMATERJALIGA KAUPLEMISEL KASUTATAVATE PÕLVNEMISTUNNISTUSTE NÄIDISVORMID

A JAGU

Ristandaretussigadega kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse ristandaretussigadega (Sus scrofa), sealhulgas aretusettevõtete peetavates aretusregistrites registreeritud tõugudesse ja liinidesse kuuluvate tõupuhaste aretussigadega kauplemiseks (1)

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva aretusettevõtte või pädeva asutuse logo)

Sertifikaadi number (2)

1.

Väljaandva aretusettevõtte / pädeva asutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Aretusregistri nimi

3.

Ristandaretussea tõu (3)/liini (3)/ristandi (3) nimetus

4.

Looma sugu

5.

Looma aretusregistrinumber

6.

Looma identifitseerimine (4)

6.1.

Süsteem

6.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

6.3.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber

6.4.

Nimi (2)

7.

Identiteedi kontrollimine (2) (5) (6)

7.1.

Meetod

7.2.

Tulemus

8.

Looma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) ja -riik

9.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (2)

10.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (2)

11.

Ristandaretussea põlvnemine (6)

11.1.

Isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (7)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (4)

Tõug (3)/liin (3)/ristand (3)

Nimi (2)

11.1.1.

Isa isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (7)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (4)

Tõug (3)/liin (3)/ristand (3)

Nimi (2)

11.1.2.

Isa ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (7)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (4)

Tõug (3)/liin (3)/ristand (3)

Nimi (2)

11.2.

Ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (7)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (4)

Tõug (3)/liin (3)/ristand (3)

Nimi (2)

11.2.1.

Ema isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (7)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (4)

Tõug (3)/liin (3)/ristand (3)

Nimi (2)

11.2.2.

Ema ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (7)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (4)

Tõug (3)/liin (3)/ristand (3)

Nimi (2)

12.

Lisateave (2) (6) (8)

12.1.

Jõudluskontrolli tulemused

12.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

12.3.

Looma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

12.4.

Muu asjakohane teave ristandaretussea kohta

12.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 11

13.

Seemendus (3)/paaritus (3) (2) (9)

13.1.

Kuupäev (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaavõi ISO 8601 või sama vormingut kasutades märkida paaritumisperiood alates ...... kuni ..........)

13.2.

Viljastanud isaslooma(de) identifitseerimisandmed

13.2.1.

Aretusregistri või tõuraamatu number (numbrid)

13.2.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber (-numbrid) (4) (7)

13.2.3.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (-numbrid) (4)

13.2.4.

Nimi (nimed) (2)

13.2.5.

Identiteedi kontrollimise süsteem(id) ja tulemus(ed) (5)

14.

Kauba saaja nimi ja aadress

15.

Valideerimine

15.1.

(Koht): …

15.2.

(kuupäev): …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

15.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (10)nimi ja ametinimetus)

15.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteliikmesriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.

B JAGU

Ristandaretussigade spermaga kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse ristandaretussigade (Sus scrofa), sealhulgas aretusettevõtete peetavates aretusregistrites registreeritud tõugudesse ja liinidesse kuuluvate tõupuhaste aretussigade spermaga kauplemiseks

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva aretusettevõtte, pädeva asutuse või seemendusjaama või spermasäilituskeskuse logo)

Sertifikaadi number (11)

Väljaandva aretusettevõtte / pädeva asutuse / seemendusjaama või spermasäilituskeskuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas) / viide doonorlooma põlvnemistunnistusele (12)

Image 8

A osa.

Teave ristandaretusseast isase doonorlooma kohta (13)

1.

Väljaandva aretusettevõtte / pädeva asutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Aretusregistri nimi

3.

Tõu (14)/liini (14)/ristandi (14) nimetus

4.

Isase doonorlooma aretusregistrinumber

5.

Isase doonorlooma identifitseerimine (15)

5.1.

Süsteem

5.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

5.3.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber

5.4.

Nimi (11)

6.

Identiteedi kontrollimine (11) (16) (17)

6.1.

Meetod

6.2.

Tulemus

7.

Isase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) ja -riik

8.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (11)

9.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (11)

10.

Isase doonorlooma põlvnemine (17)

10.1.

Isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (15) (18)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (15)

Tõug (14)/liin (14)/ristand (14)

Nimi (11)

10.1.1.

Isa isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (15) (18)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (15)

Tõug (14)/liin (14)/ristand (14)

Nimi (11)

10.1.2.

Isa ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (15) (18)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (15)

Tõug (14)/liin (14)/ristand (14)

Nimi (11)

10.2.

Ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (15) (18)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (15)

Tõug (14)/liin (14)/ristand (14)

Nimi (11)

10.2.1.

Ema isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (15) (18)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (15)

Tõug (14)/liin (14)/ristand (14)

Nimi (11)

10.2.2.

Ema ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (15) (18)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (15)

Tõug (14)/liin (14)/ristand (14)

Nimi (11)

11.

Lisateave (11) (17) (19)

11.1.

Jõudluskontrolli tulemused

11.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaavõi ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

11.3.

Isase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

11.4.

Muu asjakohane teave isase doonorlooma kohta

11.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 10

12.

Valideerimine (20)

12.1.

(Koht): …

12.2.

(kuupäev): …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

12.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (21)nimi ja ametinimetus)

12.4.

Allkiri: …

Image 9

B osa.

Teave sperma kohta (22)

1.

Isas(t)e doonorlooma(de) identifitseerimine (15) (20)

1.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber (-numbrid)

1.2.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (-numbrid)

1.3.

Viide (viited) isas(t)e doonorlooma(de) põlvnemistunnistus(t)e kohta (11)

2.

Sperma identifitseerimine

Kõrte või muude pakendite värv (11) (23)

Kõrtel või muudel pakenditel märgitud kood

Kõrte või muude pakendite arv (24)

Kogumise koht

Kogumise kuupäev

(pp.kk.aaaa või ISO 8601)

Muud (11) (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Seemendusjaam või spermasäilituskeskus, kust sperma on lähetatud

3.1.

Nimi

3.2.

Aadress

3.3.

Heakskiitmise number

4.

Sihtkoht (märkida nimi ja aadress)

5.

Aretusettevõtte (14) või kõnealuse aretusettevõtte poolt kontrollide tegemiseks (11) (26) määratud kolmanda isiku (14) nimi ja aadress

6.

Valideerimine

6.1.

(Koht): …

6.2.

(kuupäev): …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

6.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (27)nimi ja ametinimetus)

6.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteliikmesriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.

C JAGU

Ristandaretussigade munarakkudega kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse ristandaretussigade (Sus scrofa), sealhulgas aretusettevõtete aretusregistrites registreeritud tõugudesse ja liinidesse kuuluvate tõupuhaste aretussigade munarakkudega kauplemiseks

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva aretusettevõtte, pädeva asutuse või embrüotootmisrühma logo)

Sertifikaadi number (28)

Väljaandva aretusettevõtte / pädeva asutuse / embrüotootmisrühma nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas) / viide doonorlooma põlvnemistunnistusele (29)

Image 10

A osa.

Teave ristandaretusseast emase doonorlooma kohta (30)

1.

Väljaandva aretusettevõtte / pädeva asutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Aretusregistri nimi

3.

Tõu (31)/liini (31)/ristandi (31) nimetus

4.

Emase doonorlooma aretusregistrinumber

5.

Emase doonorlooma identifitseerimine (32)

5.1.

Süsteem

5.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

5.3.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber

5.4.

Nimi (28)

6.

Identiteedi kontrollimine (28) (33) (34)

6.1.

Meetod

6.2.

Tulemus

7.

Emase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) ja -riik

8.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (28)

9.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (28)

10.

Emase doonorlooma põlvnemine (34)

10.1.

Isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (32) (35)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (32)

Tõug (31)/liin (31)/ristand (31)

Nimi (28)

10.1.1.

Isa isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (32) (35)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (32)

Tõug (31)/liin (31)/ristand (31)

Nimi (28)

10.1.2.

Isa ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (32) (35)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (32)

Tõug (31)/liin (31)/ristand (31)

Nimi (28)

10.2.

Ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (32) (35)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (32)

Tõug (31)/liin (31)/ristand (31)

Nimi (28)

10.2.1.

Ema isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (32) (35)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (32)

Tõug (31)/liin (31)/ristand (31)

Nimi (28)

10.2.2.

Ema ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (32) (35)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (32)

Tõug (31)/liin (31)/ristand (31)

Nimi (28)

11.

Lisateave (28) (34) (36)

11.1.

Jõudluskontrolli tulemused

11.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaavõi ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

11.3.

Emase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

11.4.

Muu asjakohane teave emase doonorlooma kohta

11.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 10

12.

Valideerimine (37)

12.1.

(Koht): …

12.2.

(kuupäev): …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

12.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (38)nimi ja ametinimetus)

12.4.

Allkiri: …

Image 11

B osa.

Teave munarakkude kohta (39)

1.

Emase doonorlooma identifitseerimine (32) (37)

1.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber

1.2.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber

1.3.

Viide emase doonorlooma põlvnemistunnistuse kohta (28)

2.

Identifitseerimissüsteem

Kõrte või muude pakendite värv (28) (40)

Kõrtel või muudel pakenditel märgitud kood

Kõrte või muude pakendite arv

Munarakkude arv (41)

Kogumise koht

Kogumise kuupäev

(pp.kk.aaaa või ISO 8601)

Muud (28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Embrüotootmisrühm, kust embrüod on lähetatud

3.1.

Nimi

3.2.

Aadress

3.3.

Heakskiitmise number

4.

Sihtkoht (märkida nimi ja aadress)

5.

Valideerimine

5.1.

(Koht): …

5.2.

kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

5.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (42)nimi ja ametinimetus)

5.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteliikmesriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.

D JAGU

Ristandaretussigade embrüotega kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse ristandaretussigade (Sus scrofa), sealhulgas aretusettevõtete aretusregistrites registreeritud tõugudesse ja liinidesse kuuluvate tõupuhaste aretussigade embrüotega kauplemiseks

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva aretusettevõtte, pädeva asutuse või embrüote kogumis- või -tootmisrühma logo)

Sertifikaadi number (43)

Väljaandva aretusettevõtte / pädeva asutuse / embrüote kogumis- või -tootmisrühma nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas) / viide doonorlooma(de) põlvnemistunnistus(t)ele (44)

Image 12

A osa.

Teave ristandaretusseast emase doonorlooma kohta (45)

1.

Väljaandva aretusettevõtte / pädeva asutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Aretusregistri nimi

3.

Tõu (46)/liini (46)/ristandi (46) nimetus

4.

Emase doonorlooma aretusregistrinumber

5.

Emase doonorlooma identifitseerimine (47)

5.1.

Süsteem

5.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

5.3.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber

5.4.

Nimi (43)

6.

Identiteedi kontrollimine (43) (48) (49)

6.1.

Meetod

6.2.

Tulemus

7.

Emase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) ja -riik

8.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (43)

9.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (43)

10.

Emase doonorlooma põlvnemine (49)

10.1.

Isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (47) (50)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (47)

Tõug (46)/liin (46)/ristand (46)

Nimi (43)

10.1.1.

Isa isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (47) (50)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (47)

Tõug (46)/liin (46)/ristand (46)

Nimi (43)

10.1.2.

Isa ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (47) (50)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (47)

Tõug (46)/liin (46)/ristand (46)

Nimi (43)

10.2.

Ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (47) (50)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (47)

Tõug (46)/liin (46)/ristand (46)

Nimi (43)

10.2.1.

Ema isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (47) (50)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (47)

Tõug (46)/liin (46)/ristand (46)

Nimi (43)

10.2.2.

Ema ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (47) (50)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (47)

Tõug (46)/liin (46)/ristand (46)

Nimi (43)

11.

Lisateave (43) (49) (51)

11.1.

Jõudluskontrolli tulemused

11.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

11.3.

Emase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

11.4.

Muu asjakohane teave emase doonorlooma kohta

11.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 10

12.

Valideerimine (52)

12.1.

(Koht): …

12.2.

kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

12.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (53)nimi ja ametinimetus)

12.4.

Allkiri: …

Image 13

B osa.

Teave ristandaretusseast isase doonorlooma kohta (45)

1.

Väljaandva aretusettevõtte nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Aretusregistri nimi

3.

Tõu (46)/liini (46)/ristandi (46) nimetus

4.

Isase doonorlooma aretusregistrinumber

5.

Isase doonorlooma identifitseerimine (47)

5.1.

Süsteem

5.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

5.3.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber

5.4.

Nimi (43)

6.

Identiteedi kontrollimine (43) (48) (49)

6.1.

Meetod

6.2.

Tulemus

7.

Isase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) ja -riik

8.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (43)

9.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (43)

10.

Isase doonorlooma põlvnemine (49)

10.1.

Isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (47) (50)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (47)

Tõug (46)/liin (46)/ristand (46)

Nimi (43)

10.1.1.

Isa isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (47) (50)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (47)

Tõug (46)/liin (46)/ristand (46)

Nimi (43)

10.1.2.

Isa ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (47) (50)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (47)

Tõug (46)/liin (46)/ristand (46)

Nimi (43)

10.2.

Ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (47) (50)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (47)

Tõug (46)/liin (46)/ristand (46)

Nimi (43)

10.2.1.

Ema isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (47) (50)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (47)

Tõug (46)/liin (46)/ristand (46)

Nimi (43)

10.2.2.

Ema ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (47) (50)

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (47)

Tõug (46)/liin (46)/ristand (46)

Nimi (43)

11.

Lisateave (43) (49) (51)

11.1.

Jõudluskontrolli tulemused

11.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

11.3.

Isase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

11.4.

Muu asjakohane teave isase doonorlooma kohta

11.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 10

12.

Valideerimine (52)

12.1.

(Koht): …

12.2.

kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

12.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (53)nimi ja ametinimetus)

14.2.

Allkiri: …

Image 14

C osa.

Teave embrüote kohta (54)

1.

Emase doonorlooma identifitseerimine (47) (52)

1.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber

1.2.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber

1.3.

Viide emase doonorlooma põlvnemistunnistuse kohta (43)

2.

Isas(t)e doonorlooma(de) identifitseerimine (47) (52)

2.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber (-numbrid)

2.2.

Loomatervisealaste õigusaktide kohaselt antud identifitseerimisnumber (-numbrid)

2.3.

Viide (viited)

2.3.1.

isas(t)e doonorlooma(de) (43) (46),

2.3.2.

sperma (43) (46) põlvnemistunnistus(t)e kohta

3.

Embrüote identifitseerimine

Kõrte või muude pakendite värv (43) (55)

Kõrtel või muudel pakenditel märgitud kood

Kõrte või muude pakendite arv

Embrüote arv (56) (57)

Kogumise või tootmise koht

Kogumise või tootmise kuupäev

(pp.kk.aaaa või ISO 8601)

Muud (43) (58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Embrüote kogumis- või tootmisrühm, kust embrüod on lähetatud

4.1.

Nimi

4.2.

Aadress

4.3.

Heakskiitmise number

5.

Sihtkoht (märkida nimi ja aadress)

D osa.

Teave surrogaatema kohta, kellele embrüo(d) siiratakse

6.

Surrogaatema (43) individuaalne identifitseerimisnumber (47)

7.

Valideerimine

7.1.

(Koht): …

7.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

7.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega kõnealusele sertifikaadile alla kirjutanud isiku (59) nimi ja ametinimetus)

7.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteliikmesriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.


(1)  Ristandaretussigade rühmale võib anda välja ühe põlvnemistunnistuse, eeldusel et need ristandaretussead on ühevanused ning neil on üks ja sama geneetiline ema ja isa ning et käesoleva põlvnemistunnistuse punktides 4, 5, 6.2, 12 ja vajaduse korral punktis 13 on esitatud individuaalne teave.

(2)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(3)  Mittevajalik maha tõmmata.

(4)  Individuaalne identifitseerimine määruse (EL) 2016/1012 artikli 8 lõike 3 ja vajaduse korral artikli 12 kohaselt heaks kiidetud aretusprogrammis sätestatud eeskirjade kohaselt ning identifitseerimisnumber loomade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktide kohaselt.

(5)  Ristandaretussigade puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks või munarakkude ja embrüote kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusettevõtted.

(6)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(7)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist.

(8)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(9)  Nõutav tiinete emasloomade puhul. Teabe võib esitada eraldi dokumendis.

(10)  See isik on aretusettevõtte esindaja või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(11)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(12)  Juhul kui põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest ning lisatud on ristandaretusseast (-sigadest) isas(t)ele doonorlooma(de)le välja antud põlvnemistunnistuse koopia, tuleb kõnealus(t)e ristandaretusseast (-sigadest) isas(t)e doonorlooma(de) põlvnemistunnistusele lisada viide (tunnistuse number).

(13)  Põlvnemistunnistuse A osa võib jätta tühjaks või eemaldada põlvnemistunnistusest vastavalt joonealuses märkuses 12 esitatud juhistele.

(14)  Mittevajalik maha tõmmata.

(15)  Individuaalne identifitseerimine määruse (EL) 2016/1012 artikli 8 lõike 3 ja vajaduse korral artikli 12 kohaselt heaks kiidetud aretusprogrammis sätestatud eeskirjade kohaselt ning identifitseerimisnumber loomade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktide kohaselt.

(16)  Ristandaretussigade puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusettevõtted.

(17)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(18)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist.

(19)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(20)  Nõutud ainult juhul, kui põlvnemistunnistuse A osa on välja andnud aretusettevõte või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädev asutus ning põlvnemistunnistuse B osa on välja andnud kõnealuse määruse artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud seemendusjaam või spermasäilituskeskus.

(21)  See isik on aretusettevõtte esindaja või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(22)  Kui määruse (EL) 2016/1012 artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud seemendusjaam või spermasäilituskeskus annab välja ainult põlvnemistunnistuse B osa ja põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest, tuleb täita B osa punkt 1 ja lisada määruse (EL) 2017/717 II lisa A jaos esitatud näidise kohaselt välja antud ristandaretusseast isaste doonorloomade põlvnemistunnistuse koopiad.

(23)  Valikuline.

(24)  Kõrres või muus pakendis võib olla sperma, mis on kogutud rohkem kui ühelt ristandaretussealt, tingimusel et B osa punktis 1.3 on esitatud teave kõikide isaste ristandaretussigade kohta, kellelt sperma on saadud.

(25)  Vajaduse korral võib esitada teavet kindlaksmääratud sooga seemnerakke sisaldava sperma kohta.

(26)  Jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamist mitte läbinud ristandaretussigade sellise kontrollimise või hindamise jaoks võetud sperma puhul kooskõlas määruse (EL) 2016/1012 artikli 24 lõike 1 punktis d osutatud koguseliste piirangutega.

(27)  See isik on aretusettevõtte esindaja või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja või kõnealuse määruse artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud seemendusjaama või spermasäilituskeskuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(28)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(29)  Juhul kui põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest ning lisatud on ristandaretusseast emasele doonorloomale välja antud põlvnemistunnistuse koopia, tuleb kõnealuse ristandaretusseast emase doonorlooma põlvnemistunnistusele lisada viide (tunnistuse number).

(30)  Põlvnemistunnistuse A osa võib jätta tühjaks või eemaldada põlvnemistunnistusest vastavalt joonealuses märkuses 12 esitatud juhistele.

(31)  Mittevajalik maha tõmmata.

(32)  Individuaalne identifitseerimine määruse (EL) 2016/1012 artikli 8 lõike 3 ja vajaduse korral artikli 12 kohaselt heaks kiidetud aretusprogrammis sätestatud eeskirjade kohaselt ning identifitseerimisnumber loomade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktide kohaselt.

(33)  Ristandaretussigade puhul, keda kasutatakse munarakkude kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusettevõtted.

(34)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(35)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist.

(36)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(37)  Nõutud ainult juhul, kui põlvnemistunnistuse A osa on välja andnud aretusettevõte või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädev asutus ning põlvnemistunnistuse B osa on välja andnud kõnealuse määruse artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud embrüotootmisrühm.

(38)  See isik on aretusettevõtte esindaja või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(39)  Kui määruse (EL) 2016/1012 artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud embrüotootmisrühm annab välja ainult põlvnemistunnistuse B osa ja põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest, tuleb täita B osa punkt 1 ja lisada määruse (EL) 2017/717 II lisa A jaos esitatud näidise kohaselt välja antud ristandaretusseast emaste doonorloomade põlvnemistunnistuse koopiad.

(40)  Valikuline.

(41)  Kui kõrres või muus pakendis on rohkem kui üks munarakk, tuleb selgelt märkida munarakkude arv. Üks kõrs või muu pakend tohib sisaldada ainult ühelt ristandaretussealt kogutud munarakke.

(42)  See isik on aretusettevõtte esindaja või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja või kõnealuse määruse artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud embrüotootmisrühm, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(43)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(44)  Juhul kui põlvnemistunnistuse A ja/või B osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest ning lisatud on ristandaretusseast (-sigadest) emas(t)ele või isas(t)ele doonorlooma(de)le või kõnealus(t)e ristandaretusseast (-sigadest) isas(t)e looma(de) spermale välja antud põlvnemistunnistuse koopia, tuleb kõnealus(t)e ristandaretusseast (-sigadest) emas(t)e või isas(t)e doonorlooma(de) või kõnealus(t)e ristandaretusseast (-sigadest) isas(t)e looma(de) spermale välja antud põlvnemistunnistusele lisada viide (tunnistuse number).

(45)  Põlvnemistunnistuse A ja/või B osa võib jätta tühjaks või eemaldada põlvnemistunnistusest vastavalt joonealuses märkuses 12 esitatud juhistele.

(46)  Mittevajalik maha tõmmata.

(47)  Individuaalne identifitseerimine määruse (EL) 2016/1012 artikli 8 lõike 3 ja vajaduse korral artikli 12 kohaselt heaks kiidetud aretusprogrammis sätestatud eeskirjade kohaselt ning identifitseerimisnumber loomade identifitseerimist ja registreerimist käsitlevate liidu loomatervisealaste õigusaktide kohaselt.

(48)  Ristandaretussigade puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks või munarakkude või embrüote kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusettevõtted.

(49)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(50)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist.

(51)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(52)  Nõutud ainult juhul, kui põlvnemistunnistuse A või B osa on välja andnud aretusettevõte või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädev asutus ning põlvnemistunnistuse C ja D osa on välja andnud kõnealuse määruse artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud embrüote kogumis- või tootmisrühm.

(53)  See isik on aretusettevõtte esindaja või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(54)  Kui määruse (EL) 2016/1012 artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud embrüote kogumis- või tootmisrühm annab välja ainult põlvnemistunnistuse C osa ja vajaduse korral D osa ning põlvnemistunnistuse A ja/või B osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest, tuleb täita C osa punktid 1 ja 2 ning lisada põlvnemistunnistuste koopiad järgmiselt:

a)

emaste doonorloomade puhul vastavalt määruse (EL) 2017/717 II lisa B jaos esitatud näidisele;

b)

viljastamiseks kasutatava sperma puhul:

i)

nagu on kirjeldatud punktis a, vajalike kohandustega isaste doonorloomade puhul, või

ii)

vastavalt määruse (EL) 2017/717 II lisa B jaos esitatud näidisele.

(55)  Valikuline.

(56)  Kui kõrres või muus pakendis on rohkem kui üks embrüo, tuleb selgelt märkida embrüote arv.

(57)  Kõrres või muus pakendis võivad olla embrüod, mis on kogutud või mis on toodetud munarakkudest, mis on kogutud ainult ühelt ristandaretusseast emaselt loomalt, kes on viljastatud spermaga, mis on kogutud rohkem kui ühelt ristandaretusseast isaselt doonorloomalt, tingimusel et C osa punktis 2.3 on esitatud teave kõikide ristandaretussigadest isaste doonorloomade kohta, kellelt sperma on saadud.

(58)  Vajaduse korral võib esitada teavet kindlaksmääratud sooga embrüote või embrüo arenemisjärgu kohta.

(59)  See isik on aretusettevõtte esindaja või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja või kõnealuse määruse artikli 31 lõike 1 kohaselt loa saanud embrüote kogumis- või -tootmisrühma esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.


III LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/717 III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

TÕUPUHASTE ARETUSLOOMADE JA NENDE ARETUSMATERJALI LIITU SISSETOOMISEL KASUTATAVATE PÕLVNEMISTUNNISTUSTE NÄIDISVORMID

A JAGU

Tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste, -kitsede või -hobuslaste liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse järgmistesse liikidesse kuuluvate tõupuhaste aretusloomade liitu sissetoomisel:

a)

veised (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (1)

b)

sead (Sus scrofa) (1) (2)

c)

lambad (Ovis aries) (1)

d)

kitsed (Capra hircus) (1)

e)

hobuslased (Equus caballus ja Equus asinus) (1)

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva aretusasutuse logo)

Sertifikaadi number (3)

1.

Väljaandva aretusasutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Tõuraamatu nimi

3.

Tõupuhta aretuslooma tõunimetus

4.

See tõuraamatu põhiosa klass, millesse tõupuhas aretusloom on kantud (3)

5.

Looma sugu

6.

Looma number tõuraamatus

7.

Tõupuhta aretuslooma identifitseerimine (4)

7.1.

Süsteem

7.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

7.3.

Nimi (3)

8.

Identiteedi kontrollimine (3) (5) (6)

8.1.

Meetod

8.2.

Tulemus

9.

Looma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) (7) ja -riik

10.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (3)

11.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (3)

12.

Tõupuhta aretuslooma põlvnemine (6) (8)

12.1.

Isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (9)

Nimi (3)

12.1.1.

Isa isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (9)

Nimi (3)

12.1.2.

Isa ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (9)

Nimi (3)

12.2.

Ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (9)

Nimi (3)

12.2.1.

Ema isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (9)

Nimi (3)

12.2.2.

Ema ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (9)

Nimi (3)

13.

Lisateave (3) (6) (10)

13.1.

Jõudluskontrolli tulemused

13.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

13.3.

Looma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

13.4.

Muu asjakohane teave tõupuhta aretuslooma kohta

13.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 12

14.

Seemendus (1)/paaritus (1) (3) (11)

14.1.

Kuupäev (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaavõi ISO 8601 või sama vormingut kasutades märkida paaritumisperiood alates ...... kuni ..........)

14.2.

Viljastanud isaslooma(de) identifitseerimisandmed

14.2.1.

Tõuraamatunumber (-numbrid) ja -osa(d)

14.2.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber (-numbrid) (4) (9)

14.2.3.

Nimi (nimed) (3)

14.2.4.

Identiteedi kontrollimise süsteem(id) ja tulemus(ed) (5)

15.

Selle aretusühingu (1)/ pädeva asutuse (1)/ aretusettevõtte (1) nimi, kes peab tõuraamatut (1)/aretusregistrit (1), kuhu tõupuhas aretusloom kavatsetakse kanda (1)/registreerida (1) (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

16.

Valideerimine

16.1.

(Koht): …

16.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

16.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega kõnealusele sertifikaadile alla kirjutanud isiku (12)nimi ja ametinimetus)

16.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.

B JAGU

Tõupuhaste aretusloomade sperma liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse järgmistesse liikidesse kuuluvate tõupuhaste aretusloomade sperma liitu sissetoomisel:

a)

veised (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (13)

b)

sead (Sus scrofa) (13)

c)

lambad (Ovis aries) (13)

d)

kitsed (Capra hircus) (13)

e)

hobuslased (Equus caballus ja Equus asinus) (13)

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva aretusasutuse või seemendusjaama või spermasäilituskeskuse logo)

Sertifikaadi number (14)

Väljaandva aretusasutuse/seemendusjaama või spermasäilituskeskuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas) / viide doonorlooma põlvnemistunnistusele (15)

Image 15

A osa.

Teave tõupuhta isase aretusdoonorlooma kohta (16)

1.

Väljaandva aretusasutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Tõuraamatu nimi

3.

Isase doonorlooma tõunimetus

4.

Tõuraamatu põhiosa klass, millesse isane doonorloom on kantud (14)

5.

Isase doonorlooma tõuraamatunumber

6.

Isase doonorlooma identifitseerimine (17)

6.1.

Süsteem

6.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

6.3.

Nimi (14)

7.

Identiteedi kontrollimine (14) (18) (19)

7.1.

Meetod

7.2.

Tulemus

8.

Isase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) (20) ja -riik

9.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (14)

10.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (14)

11.

Isase doonorlooma põlvnemine (19) (21)

11.1.

Isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (17) (22)

Nimi (14)

11.1.1.

Isa isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (17) (22)

Nimi (14)

11.1.2.

Isa ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (17) (22)

Nimi (14)

11.2.

Ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (17) (22)

Nimi (14)

11.2.1.

Ema isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (17) (22)

Nimi (14)

11.2.2.

Ema ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (17) (22)

Nimi (14)

12.

Lisateave (14) (19) (23)

12.1.

Jõudluskontrolli tulemused

12.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

12.3.

Isase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

12.4.

Muu asjakohane teave isase doonorlooma kohta

12.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 11

13.

Valideerimine (24)

13.1.

(Koht): …

13.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

13.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (25)nimi ja ametinimetus)

13.4.

Allkiri: …

Image 16

B osa.

Teave sperma kohta (26)

1.

Isas(t)e doonorlooma(de) identifitseerimine (17) (24)

1.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber (-numbrid)

1.2.

Viide (viited) isas(t)e doonorlooma(de) põlvnemistunnistus(t)e kohta (14)

2.

Identifitseerimissüsteem

Kõrte või muude pakendite värv (14) (27)

Kõrtel või muudel pakenditel märgitud kood

Kõrte või muude pakendite arv (28)

Kogumise koht

Kogumise kuupäev

(pp.kk.aaaa või ISO 8601)

Muud (14) (29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Seemendusjaam või spermasäilituskeskus, kust sperma on lähetatud

3.1.

Nimi

3.2.

Aadress

3.3.

Heakskiitmise number

4.

Sihtkoht (märkida nimi ja aadress)

5.

Aretusühingu (13) või kõnealuse aretusühingu poolt kontrollide tegemiseks (13) (14) määratud kolmanda isiku (30) nimi ja aadress

6.

Valideerimine

6.1.

Koht: …

6.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

6.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega kõnealusele sertifikaadile alla kirjutanud isiku (31)nimi ja ametinimetus)

6.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.

C JAGU

Tõupuhaste aretusloomade munarakkude liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse järgmistesse liikidesse kuuluvate tõupuhaste aretusloomade munarakkude liitu sissetoomisel:

a)

veised (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (32)

b)

sead (Sus scrofa) (32)

c)

lambad (Ovis aries) (32)

d)

kitsed (Capra hircus) (32)

e)

hobuslased (Equus caballus ja Equus asinus) (32)

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva asutuse või embrüotootmisrühma logo)

Sertifikaadi number (33)

Väljaandva aretusasutuse/embrüotootmisrühma nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas) / viide doonorlooma põlvnemistunnistusele (34)

Image 17

A osa.

Teave tõupuhta emase aretusdoonorlooma kohta (35)

1.

Väljaandva aretusasutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Tõuraamatu nimi

3.

Emase doonorlooma tõunimetus

4.

Tõuraamatu põhiosa klass, millesse emane doonorloom on kantud (33)

5.

Emase doonorlooma tõuraamatunumber

6.

Emase doonorlooma identifitseerimine (36)

6.1.

Süsteem

6.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

6.3.

Nimi (33)

7.

Identiteedi kontrollimine (33) (37) (38)

7.1.

Meetod

7.2.

Tulemus

8.

Emase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) (39) ja -riik

9.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (33)

10.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (33)

11.

Emase doonorlooma põlvnemine (38) (40)

11.1.

Isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (36) (41)

Nimi (33)

11.1.1.

Isa isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (36) (41)

Nimi (33)

11.1.2.

Isa ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (36) (41)

Nimi (33)

11.2.

Ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (36) (41)

Nimi (33)

11.2.1.

Ema isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (36) (41)

Nimi (33)

11.2.2.

Ema ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (36) (41)

Nimi (33)

12.

Lisateave (33) (38) (42)

12.1.

Jõudluskontrolli tulemused

12.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

12.3.

Emase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

12.4.

Muu asjakohane teave emase doonorlooma kohta

12.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 11

13.

Valideerimine (43)

13.1.

(Koht): …

13.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

13.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (44) nimi ja ametinimetus)

13.4.

Allkiri: …

Image 18

B osa.

Teave munarakkude kohta (45)

1.

Emase doonorlooma identifitseerimine (36) (43)

1.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber

1.2.

Viide emase doonorlooma põlvnemistunnistuse kohta (33)

2.

Munarakkude identifitseerimine

Kõrte või muude pakendite värv (33) (46)

Kõrtel või muudel pakenditel märgitud kood

Kõrte või muude pakendite arv

Munarakkude arv (47)

Kogumise koht

Kogumise kuupäev

(pp.kk.aaaa või ISO 8601)

Muud (33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Embrüotootmisrühm, kust embrüod on lähetatud

3.1.

Nimi

3.2.

Aadress

3.3.

Heakskiitmise number

4.

Sihtkoht (märkida nimi ja aadress)

5.

Valideerimine

5.1.

Koht: …

5.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

5.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega kõnealusele sertifikaadile alla kirjutanud isiku (48)nimi ja ametinimetus)

5.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.

D JAGU

Tõupuhaste aretusloomade embrüote liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse järgmistesse liikidesse kuuluvate tõupuhaste aretusloomade embrüote liitu sissetoomisel:

a)

veised (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (49)

b)

sead (Sus scrofa) (49)

c)

lambad (Ovis aries) (49)

d)

kitsed (Capra hircus) (49)

e)

hobuslased (Equus caballus ja Equus asinus) (49)

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva aretusasutuse või embrüote kogumis- või tootmisrühma logo)

Sertifikaadi number (50)

Väljaandva aretusasutuse / embrüote kogumis- või tootmisrühma nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas) / viide doonorlooma(de) põlvnemistunnistus(t)ele (51)

Image 19

A osa.

Teave tõupuhta emase aretusdoonorlooma kohta (52)

1.

Väljaandva aretusasutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Tõuraamatu nimi

3.

Emase doonorlooma tõunimetus

4.

Tõuraamatu põhiosa klass, millesse emane doonorloom on kantud (50)

5.

Emase doonorlooma tõuraamatunumber

6.

Emase doonorlooma identifitseerimine (53)

6.1.

Süsteem

6.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

6.3.

Nimi (50)

7.

Identiteedi kontrollimine (50) (54) (55)

7.1.

Meetod

7.2.

Tulemus

8.

Emase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) (56) ja -riik

9.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (50)

10.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (50)

11.

Emase doonorlooma põlvnemine (55) (57)

11.1.

Isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (53) (58)

Nimi (50)

11.1.1.

Isa isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (53) (58)

Nimi (50)

11.1.2.

Isa ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (53) (58)

Nimi (50)

11.2.

Ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (53) (58)

Nimi (50)

11.2.1.

Ema isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (53) (58)

Nimi (50)

11.2.2.

Ema ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (53) (58)

Nimi (50)

12.

Lisateave (50) (55) (59)

12.1.

Jõudluskontrolli tulemused

12.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

12.3.

Emase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

12.4.

Muu asjakohane teave emase doonorlooma kohta

12.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 11

13.

Valideerimine (60)

13.1.

Koht: …

13.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

13.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (61)nimi ja ametinimetus)

13.4.

Allkiri: …

Image 20

B osa.

Teave tõupuhta isase aretusdoonorlooma kohta (52)

1.

Väljaandva aretusasutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Tõuraamatu nimi

3.

Isase doonorlooma tõunimetus

4.

Tõuraamatu põhiosa klass, millesse isane doonorloom on kantud (50)

5.

Isase doonorlooma tõuraamatunumber

6.

Isase doonorlooma identifitseerimine (53)

6.1.

Süsteem

6.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

6.3.

Nimi (50)

7.

Identiteedi kontrollimine (50) (54) (55)

7.1.

Meetod

7.2.

Tulemus

8.

Isase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) (56) ja -riik

9.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (50)

10.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (50)

11.

Isase doonorlooma põlvnemine (55) (57)

11.1.

Isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (53) (58)

Nimi (50)

11.1.1.

Isa isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (53) (58)

Nimi (50)

11.1.2.

Isa ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (53) (58)

Nimi (50)

11.2.

Ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (53) (58)

Nimi (50)

11.2.1.

Ema isa

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (53) (58)

Nimi (50)

11.2.2.

Ema ema

Tõuraamatunumber ja -osa

Individuaalne identifitseerimisnumber (53) (58)

Nimi (50)

12.

Lisateave (50) (55) (59)

12.1.

Jõudluskontrolli tulemused

12.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

12.3.

Isase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

12.4.

Muu asjakohane teave isase doonorlooma kohta

12.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 11

13.

Valideerimine (60)

13.1.

Koht: …

13.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

13.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (61)nimi ja ametinimetus)

13.4.

Allkiri: …

Image 21

C osa.

Teave embrüote kohta (62)

1.

Emase doonorlooma identifitseerimine (53) (60)

1.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber

1.2.

Viide emase doonorlooma põlvnemistunnistuse kohta (50)

2.

Isas(t)e doonorlooma(de) identifitseerimine (53) (60)

2.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber (-numbrid)

2.2.

Viide (viited)

2.2.1.

isas(t)e doonorlooma(de) (49) (50),

2.2.2.

sperma (49) (50) põlvnemistunnistus(t)e kohta

3.

Embrüote identifitseerimine

Kõrte või muude pakendite värv (50) (63)

Kõrtel või muudel pakenditel märgitud kood

Kõrte või muude pakendite arv

Embrüote arv (64) (65)

Kogumise või tootmise koht

Kogumise või tootmise kuupäev

(pp.kk.aaaa või ISO 8601)

Muud (50) (66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Embrüote kogumis- või -tootmisrühm, kust embrüod on lähetatud

4.1.

Nimi

4.2.

Aadress

4.3.

Heakskiitmise number

5.

Sihtkoht (märkida nimi ja aadress)

D osa.

Teave surrogaatema kohta, kellele embrüo(d) siiratakse

6.

Surrogaatema (53) individuaalne identifitseerimisnumber (50)

7.

Valideerimine

7.1.

Koht: …

7.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

7.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega kõnealusele sertifikaadile alla kirjutanud isiku (66) nimi ja ametinimetus)

7.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.


(1)  Mittevajalik maha tõmmata.

(2)  Tõupuhaste aretussigade rühmale võib anda välja ühe põlvnemistunnistuse, eeldusel et need tõupuhtad aretusloomad on ühevanused ning neil on üks ja sama geneetiline ema ja isa ning et käesoleva põlvnemistunnistuse punktides 5, 6, 7.2, 13 ja vajaduse korral punktis 14 on esitatud individuaalne teave.

(3)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(4)  Kooskõlas lähteriigi õigusaktidega loomade identifitseerimise ja registreerimise kohta.

(5)  Nõutav määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 1 kohaselt tõupuhaste aretusveiste, -lammaste, -kitsede ja -hobuslaste puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks. Tõupuhaste aretussigade puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks, või tõupuhaste aretusveiste, -lammaste, -kitsede, -sigade ja -hobuslaste puhul, keda kasutatakse munarakkude ja embrüote kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusühingud, kes peavad tõuraamatut, kuhu loom tuleb kanda.

(6)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(7)  Ekstensiivselt kasvatatavate lammaste ja kitsede puhul võib sünniaja asemel esitada sünniaasta (aaaa) ja identifitseerimiskuupäeva (pp.kk.aaaa või ISO 8601).

(8)  Tõuraamatu osa korral märkida kas „põhiosa“ või „lisaosa“. Esitada võib ka teavet muude põlvkondade kohta.

(9)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist.

(10)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(11)  Nõutav tiinete emasloomade puhul. Teabe võib esitada eraldi dokumendis.

(12)  See isik on aretusasutuse, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(13)  Mittevajalik maha tõmmata.

(14)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(15)  Juhul kui põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest ning lisatud on tõupuhtale (tõupuhastele) isas(t)ele aretusdoonorlooma(de)le välja antud põlvnemistunnistuse koopia, tuleb kõnealus(t)e tõupuhas(t)e isas(t)e aretusdoonorlooma(de) põlvnemistunnistusele lisada viide (tunnistuse number).

(16)  Põlvnemistunnistuse A osa võib jätta tühjaks või eemaldada põlvnemistunnistusest vastavalt joonealuses märkuses 14 esitatud juhistele.

(17)  Kooskõlas lähteriigi õigusaktidega loomade identifitseerimise ja registreerimise kohta.

(18)  Nõutav määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 1 kohaselt tõupuhaste aretusveiste, -lammaste, -kitsede ja -hobuslaste puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks. Tõupuhaste aretussigade puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusühingud, kes peavad tõuraamatut, kuhu doonorlooma järglased tuleb kanda.

(19)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(20)  Ekstensiivselt kasvatatavate lammaste ja kitsede puhul võib sünniaja asemel esitada sünniaasta (aaaa) ja identifitseerimiskuupäeva (pp.kk.aaaa või ISO 8601).

(21)  Lisada vastavalt vajadusele kas „põhiosa“ või „lisaosa“. Esitada võib ka teavet muude põlvkondade kohta.

(22)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist.

(23)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(24)  Nõutud ainult juhul, kui põlvnemistunnistuse A osa on välja andnud aretusasutus, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutus, ning põlvnemistunnistuse B osa on välja andnud kõnealuse määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutsev seemendusjaam või spermasäilituskeskus.

(25)  See isik on aretusasutuse, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(26)  Kui määruse (EL) 2016/1012 artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutsev seemendusjaam või spermasäilituskeskus annab välja ainult põlvnemistunnistuse B osa ja põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest, tuleb täita B osa punkt 1 ja lisada määruse (EL) 2017/717 III lisa A jaos esitatud näidise kohaselt välja antud isaste doonorloomade põlvnemistunnistuse koopiad.

(27)  Valikuline.

(28)  Kõrres või muus pakendis võib olla sperma, mis on kogutud rohkem kui ühelt tõupuhtalt aretusloomalt, tingimusel et B osa punktis 1.2 on esitatud teave kõikide tõupuhaste isaste aretusdoonorloomade kohta, kellelt sperma on saadud.

(29)  Vajaduse korral võib esitada teavet kindlaksmääratud sooga seemnerakke sisaldava sperma kohta.

(30)  Jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamist mitte läbinud tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste või -kitsede kontrollimise jaoks võetud sperma puhul kooskõlas määruse (EL) 2016/1012 artikli 21 lõike 1 punktis g osutatud koguseliste piirangutega.

(31)  See isik on aretusasutuse, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutuse esindaja või kõnealuse määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutseva seemendusjaama või spermasäilituskeskuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(32)  Mittevajalik maha tõmmata.

(33)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(34)  Juhul kui põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest ning lisatud on tõupuhtale emasele aretusdoonorloomale välja antud põlvnemistunnistuse koopia, tuleb kõnealuse tõupuhta emase aretusdoonorlooma põlvnemistunnistusele lisada viide (tunnistuse number).

(35)  Põlvnemistunnistuse A osa võib jätta tühjaks või eemaldada põlvnemistunnistusest vastavalt joonealuses märkuses 14 esitatud juhistele.

(36)  Kooskõlas lähteriigi õigusaktidega loomade identifitseerimise ja registreerimise kohta.

(37)  Tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste, -kitsede ja -hobuslaste puhul, keda kasutatakse munarakkude kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusühingud, kes peavad tõuraamatut, kuhu doonorlooma järglased tuleb kanda.

(38)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(39)  Ekstensiivselt kasvatatavate lammaste ja kitsede puhul võib sünniaja asemel esitada sünniaasta (aaaa) ja identifitseerimiskuupäeva (pp.kk.aaaa või ISO 8601).

(40)  Lisada vastavalt vajadusele kas „põhiosa“ või „lisaosa“. Esitada võib ka teavet muude põlvkondade kohta.

(41)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist.

(42)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(43)  Nõutud ainult juhul, kui põlvnemistunnistuse A osa on välja andnud aretusasutus, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutus, ning põlvnemistunnistuse B osa on välja andnud kõnealuse määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutsev embrüotootmisrühm.

(44)  See isik on aretusasutuse, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(45)  Kui määruse (EL) 2016/1012 artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutsev embrüotootmisrühm annab välja ainult põlvnemistunnistuse B osa ja põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest, tuleb täita B osa punkt 1 ja lisada määruse (EL) 2017/717 III lisa A jaos esitatud näidise kohaselt välja antud emaste doonorloomade põlvnemistunnistuse koopiad.

(46)  Valikuline.

(47)  Kui kõrres või muus pakendis on rohkem kui üks munarakk, tuleb selgelt märkida munarakkude arv. Üks kõrs või muu pakend tohib sisaldada ainult ühelt tõupuhtalt aretusloomalt kogutud munarakke.

(48)  See isik on aretusasutuse, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutuse esindaja või kõnealuse määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutseva embrüotootmisrühma esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(49)  Mittevajalik maha tõmmata.

(50)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(51)  Juhul kui põlvnemistunnistuse A või B osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest ning lisatud on tõupuhtale (tõupuhastele) emas(t)ele või isas(t)ele aretusdoonorlooma(de)le või kõnealus(t)e tõupuhta (tõupuhaste) isas(t)e aretuslooma(de) spermale välja antud põlvnemistunnistuse koopia, tuleb kõnealus(t)e tõupuhta (tõupuhaste) emas(t)e või isas(t)e aretuslooma(de) või kõnealus(t)e tõupuhta (tõupuhaste) isas(t)e aretuslooma(de) spermale välja antud põlvnemistunnistusele lisada viide (tunnistuse number).

(52)  Põlvnemistunnistuse A või B osa võib jätta tühjaks või eemaldada põlvnemistunnistusest vastavalt joonealuses märkuses 14 esitatud juhistele.

(53)  Kooskõlas lähteriigi õigusaktidega loomade identifitseerimise ja registreerimise kohta.

(54)  Nõutav määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 1 kohaselt tõupuhaste aretusveiste, -lammaste, -kitsede ja -hobuslaste puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks. Tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste, -kitsede ja -hobuslaste puhul, keda kasutatakse munarakkude ja embrüote kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusühingud, kes peavad tõuraamatut, kuhu kõnealustest embrüotest saadud järglased tuleb kanda.

(55)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(56)  Ekstensiivselt kasvatatavate lammaste ja kitsede puhul võib sünniaja asemel esitada sünniaasta (aaaa) ja identifitseerimiskuupäeva (pp.kk.aaaa või ISO 8601).

(57)  Lisada vastavalt vajadusele kas „põhiosa“ või „lisaosa“. Esitada võib ka teavet muude põlvkondade kohta.

(58)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist.

(59)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(60)  Nõutud ainult juhul, kui põlvnemistunnistuse A või B osa on välja andnud aretusasutus, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutus, ning põlvnemistunnistuse C ja D osa on välja andnud kõnealuse määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutsev embrüote kogumis- või tootmisrühm.

(61)  See isik on aretusasutuse, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(62)  Kui määruse (EL) 2016/1012 artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutsev embrüote kogumis- või tootmisrühm annab välja ainult põlvnemistunnistuse C osa ja vajaduse korral D osa ning põlvnemistunnistuse A ja/või B osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest, tuleb täita C osa punktid 1 ja 2 ning lisada põlvnemistunnistuste koopiad järgmiselt:

a)

emaste doonorloomade puhul vastavalt määruse (EL) 2017/717 III lisa A jaos esitatud näidisele;

b)

viljastamiseks kasutatava sperma puhul:

i)

nagu on kirjeldatud punktis a, vajalike kohandustega isaste doonorloomade puhul, või

ii)

vastavalt määruse (EL) 2017/717 III lisa B jaos esitatud näidisele.

(63)  Valikuline.

(64)  Kui kõrres või muus pakendis on rohkem kui üks embrüo, tuleb selgelt märkida embrüote arv.

(65)  Kõrres või muus pakendis võivad olla embrüod, mis on kogutud või mis on toodetud munarakkudest, mis on kogutud ainult ühelt tõupuhtalt emaselt aretusloomalt, kes on viljastatud spermaga, mis on kogutud rohkem kui ühelt tõupuhtalt isaselt aretusdoonorloomalt, tingimusel et C osa punktis 2.2 on esitatud teave kõikide tõupuhaste isaste aretusdoonorloomade kohta, kellelt sperma on saadud.

(66)  Vajaduse korral võib esitada teavet kindlaksmääratud sooga embrüote või embrüo arenemisjärgu kohta.

(67)  See isik on aretusasutuse, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutuse esindaja või kõnealuse määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutseva embrüote kogumis- või tootmisrühma esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.


IV LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/717 IV lisa asendatakse järgmisega:

„IV LISA

RISTANDARETUSSIGADE JA NENDE ARETUSMATERJALI LIITU SISSETOOMISEL KASUTATAVATE PÕLVNEMISTUNNISTUSTE NÄIDISVORMID

A JAGU

Ristandaretussigade liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse ristandaretussigadega (Sus scrofa), sealhulgas aretusasutuste peetavates aretusregistrites registreeritud tõugudesse ja liinidesse kuuluvate tõupuhaste aretussigade liitu sissetoomisel (1)

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva aretusasutuse logo)

Sertifikaadi number (2)

1.

Väljaandva aretusasutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Aretusregistri nimi

3.

Ristandaretussea tõu (3)/liini (3)/ristandi (3) nimetus

4.

Looma sugu

5.

Looma aretusregistrinumber

6.

Looma identifitseerimine (4)

6.1.

Süsteem

6.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

6.3.

Nimi (2)

7.

Identiteedi kontrollimine (2) (5) (6)

7.1.

Meetod

7.2.

Tulemus

8.

Looma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) ja -riik

9.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (2)

10.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (2)

11.

Ristandaretussea põlvnemine (6)

11.1.

Isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (7)

Tõug (3)/liin (3)/ristand (3)

Nimi (2)

11.1.1.

Isa isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (7)

Tõug (3)/liin (3)/ristand (3)

Nimi (2)

11.1.2.

Isa ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (7)

Tõug (3)/liin (3)/ristand (3)

Nimi (2)

11.2.

Ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (7)

Tõug (3)/liin (3)/ristand (3)

Nimi (2)

11.2.1.

Ema isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (7)

Tõug (3)/liin (3)/ristand (3)

Nimi (2)

11.2.2.

Ema ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (4) (7)

Tõug (3)/liin (3)/ristand (3)

Nimi (2)

12.

Lisateave (2) (6) (8)

12.1.

Jõudluskontrolli tulemused

12.2.

Viimati …. (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

12.3.

Looma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

12.4.

Muu asjakohane teave ristandaretussea kohta

12.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 11

13.

Seemendus (3)/paaritus (3) (2) (9)

13.1.

Kuupäev (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaavõi ISO 8601 või sama vormingut kasutades märkida paaritumisperiood alates ...... kuni ..........)

13.2.

Viljastanud isaslooma(de) identifitseerimisandmed

13.2.1.

Aretusregistri või tõuraamatu number (numbrid)

13.2.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber (-numbrid) (4)

13.2.3.

Nimi (nimed) (2)

13.2.4.

Identiteedi kontrollimise süsteem(id) ja tulemus(ed) (5)

14.

Selle aretusühingu (3)/ pädeva asutuse (3)/ aretusettevõtte (3) nimi, kes peab tõuraamatut (3)/aretusregistrit (3), kuhu tõupuhas aretussiga kavatsetakse kanda (3)/registreerida (3) (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas) (2) (10)

15.

Valideerimine

15.1.

Koht: …

15.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

15.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega kõnealusele sertifikaadile alla kirjutanud isiku (11)nimi ja ametinimetus)

15.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.

B JAGU

Ristandaretussigade sperma liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse ristandaretussigade (Sus scrofa), sealhulgas aretusasutuste peetavates aretusregistrites registreeritud tõugudesse ja liinidesse kuuluvate tõupuhaste aretussigade sperma liitu sissetoomisel

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva aretusasutuse või seemendusjaama või spermasäilituskeskuse logo)

Sertifikaadi number (12)

Väljaandva aretusasutuse/seemendusjaama või spermasäilituskeskuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas) / viide doonorlooma põlvnemistunnistusele (13)

Image 22

A osa.

Teave ristandaretusseast isase doonorlooma kohta (14)

1.

Väljaandva aretusasutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Aretusregistri nimi

3.

Tõu (15)/liini (15)/ristandi (15) nimetus

4.

Isase doonorlooma aretusregistrinumber

5.

Isase doonorlooma identifitseerimine (16)

5.1.

Süsteem

5.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

5.3.

Nimi (12)

6.

Identiteedi kontrollimine (12) (17) (18)

6.1.

Meetod

6.2.

Tulemus

7.

Isase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) ja -riik

8.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (12)

9.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (12)

10.

Isase doonorlooma põlvnemine (18)

10.1.

Isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (16) (19)

Tõug (15)/liin (15)/ristand (15)

Nimi (12)

10.1.1.

Isa isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (16) (19)

Tõug (15)/liin (15)/ristand (15)

Nimi (12)

10.1.2.

Isa ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (16) (19)

Tõug (15)/liin (15)/ristand (15)

Nimi (12)

10.2.

Ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (16) (19)

Tõug (15)/liin (15)/ristand (15)

Nimi (12)

10.2.1.

Ema isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (16) (19)

Tõug (15)/liin (15)/ristand (15)

Nimi (12)

10.2.2.

Ema ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (16) (19)

Tõug (15)/liin (15)/ristand (15)

Nimi (12)

11.

Lisateave (12) (18) (20)

11.1.

Jõudluskontrolli tulemused

11.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

11.3.

Isase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

11.4.

Muu asjakohane teave isase doonorlooma kohta

11.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 10

12.

Valideerimine (21)

12.1.

Koht: …

12.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

12.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (22) nimi ja ametinimetus)

12.4.

Allkiri: …

Image 23

B osa.

Teave sperma kohta (23)

1.

Isas(t)e doonorlooma(de) identifitseerimine (16) (21)

1.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber (-numbrid)

1.2.

Viide (viited) isas(t)e doonorlooma(de) põlvnemistunnistus(t)e kohta (12)

2.

Sperma identifitseerimine

Kõrte või muude pakendite värv (12) (24)

Kõrtel või muudel pakenditel märgitud kood

Kõrte või muude pakendite arv (25)

Kogumise koht

Kogumise kuupäev

(pp.kk.aaaa või ISO 8601)

Muud (12) (26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Seemendusjaam või spermasäilituskeskus, kust sperma on lähetatud

3.1.

Nimi

3.2.

Aadress

3.3.

Heakskiitmise number

4.

Sihtkoht (märkida nimi ja aadress)

5.

Aretusettevõtte (13) või kõnealuse aretusettevõtte poolt kontrollide tegemiseks (13) (12) määratud kolmanda isiku (27) nimi ja aadress

6.

Valideerimine

6.1.

Koht: …

6.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

6.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega kõnealusele sertifikaadile alla kirjutanud isiku (28)nimi ja ametinimetus)

6.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.

C JAGU

Ristandaretussigade munarakkude liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse ristandaretussigade (Sus scrofa), sealhulgas aretusasutuste peetavates aretusregistrites registreeritud tõugudesse ja liinidesse kuuluvate tõupuhaste aretussigade munarakkude liitu sissetoomisel

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva aretusasutuse või embrüotootmisrühma logo)

Sertifikaadi number (29)

Väljaandva aretusasutuse/embrüotootmisrühma nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas) / viide doonorlooma põlvnemistunnistusele (30)

Image 24

A osa.

Teave ristandaretusseast emase doonorlooma kohta (31)

1.

Väljaandva aretusasutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Aretusregistri nimi

3.

Tõu (32)/liini (32)/ristandi (32) nimetus

4.

Emase doonorlooma aretusregistrinumber

5.

Emase doonorlooma identifitseerimine (33)

5.1.

Süsteem

5.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

5.3.

Nimi (29)

6.

Identiteedi kontrollimine (29) (34) (35)

6.1.

Meetod

6.2.

Tulemus

7.

Emase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) ja -riik

8.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (29)

9.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (29)

10.

Emase doonorlooma põlvnemine (35)

10.1.

Isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (33) (36)

Tõug (32)/liin (32)/ristand (32)

Nimi (29)

10.1.1.

Isa isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (33) (36)

Tõug (32)/liin (32)/ristand (32)

Nimi (29)

10.1.2.

Isa ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (33) (36)

Tõug (32)/liin (32)/ristand (32)

Nimi (29)

10.2.

Ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (33) (36)

Tõug (32)/liin (32)/ristand (32)

Nimi (29)

10.2.1.

Ema isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (33) (36)

Tõug (32)/liin (32)/ristand (32)

Nimi (29)

10.2.2.

Ema ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (33) (36)

Tõug (32)/liin (32)/ristand (32)

Nimi (29)

11.

Lisateave (29) (35) (37)

11.1.

Jõudluskontrolli tulemused

11.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

11.3.

Emase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

11.4.

Muu asjakohane teave emase doonorlooma kohta

11.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 10

12.

Valideerimine (38)

12.1.

Koht: …

12.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

12.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (39)nimi ja ametinimetus)

12.4.

Allkiri: …

Image 25

B osa.

Teave munarakkude kohta (40)

1.

Emase doonorlooma identifitseerimine (33) (38)

1.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber

1.2.

Viide emase doonorlooma põlvnemistunnistuse kohta (29)

2.

Munarakkude identifitseerimine

Kõrte või muude pakendite värv (29) (41)

Kõrtel või muudel pakenditel märgitud kood

Kõrte või muude pakendite arv

Munarakkude arv (42)

Kogumise koht

Kogumise kuupäev

(pp.kk.aaaa või ISO 8601)

Muud (29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Embrüotootmisrühm, kust embrüod on lähetatud

3.1.

Nimi

3.2.

Aadress

3.3.

Heakskiitmise number

4.

Sihtkoht (märkida nimi ja aadress)

5.

Valideerimine

5.1.

Koht: …

5.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

5.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega kõnealusele sertifikaadile alla kirjutanud isiku (43)nimi ja ametinimetus)

5.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.

D JAGU

Ristandaretussigade embrüote liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

Määruse (EL) 2016/1012 kohane põlvnemistunnistus, mida kasutatakse ristandaretussigade (Sus scrofa), sealhulgas aretusasutuste peetavates aretusregistrites registreeritud tõugudesse ja liinidesse kuuluvate tõupuhaste aretussigade embrüote liitu sissetoomisel

Kõigis ELi ametlikes keeltes põlvnemistunnistused, sealhulgas joonealused märkused ja märkused, on kättesaadavad EUR-Lexis

(lisada võib väljaandva aretusasutuse või embrüote kogumis- või tootmisrühma logo)

Sertifikaadi number (44)

Väljaandva aretusasutuse/embrüote kogumis- või tootmisrühma nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas) / viide doonorlooma(de) põlvnemistunnistus(t)ele (45)

Image 26

A osa.

Teave ristandaretusseast emase doonorlooma kohta (46)

1.

Väljaandva aretusasutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Aretusregistri nimi

3.

Tõu (47)/liini (47)/ristandi (47) nimetus

4.

Emase doonorlooma aretusregistrinumber

5.

Emase doonorlooma identifitseerimine (48)

5.1.

Süsteem

5.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

5.3.

Nimi (44)

6.

Identiteedi kontrollimine (44) (49) (50)

6.1.

Meetod

6.2.

Tulemus

7.

Emase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) ja -riik

8.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (44)

9.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (44)

10.

Emase doonorlooma põlvnemine (50)

10.1.

Isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (48) (51)

Tõug (47)/liin (47)/ristand (47)

Nimi (44)

10.1.1.

Isa isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (48) (51)

Tõug (47)/liin (47)/ristand (47)

Nimi (44)

10.1.2.

Isa ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Tõug (47)/liin (47)/ristand (47)

Nimi (44)

10.2.

Ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (48) (51)

Tõug (47)/liin (47)/ristand (47)

Nimi (44)

10.2.1.

Ema isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (48) (51)

Tõug (47)/liin (47)/ristand (47)

Nimi (44)

10.2.2.

Ema ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (48) (51)

Tõug (47)/liin (47)/ristand (47)

Nimi (44)

11.

Lisateave (44) (50) (52)

11.1.

Jõudluskontrolli tulemused

11.2.

Viimati … (märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

11.3.

Emase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

11.4.

Muu asjakohane teave emase doonorlooma kohta

11.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 10

12.

Valideerimine (53)

12.1.

Koht: …

12.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

12.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (54)nimi ja ametinimetus)

12.4.

Allkiri: …

Image 27

B osa.

Teave ristandaretusseast isase doonorlooma kohta (46)

1.

Väljaandva aretusasutuse nimi (esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Aretusregistri nimi

3.

Tõu (47)/liini (47)/ristandi (47) nimetus

4.

Isase doonorlooma aretusregistrinumber

5.

Isase doonorlooma identifitseerimine (48)

5.1.

Süsteem

5.2.

Individuaalne identifitseerimisnumber

5.3.

Nimi (44)

6.

Identiteedi kontrollimine (44) (49) (50)

6.1.

Meetod

6.2.

Tulemus

7.

Isase doonorlooma sünnikuupäev (kasutada vormingut pp.kk.aaaa või ISO 8601) ja -riik

8.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (44)

9.

Omaniku nimi, aadress ja e-posti aadress (44)

10.

Isase doonorlooma põlvnemine (50)

10.1.

Isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (48) (51)

Tõug (47)/liin (47)/ristand (47)

Nimi (44)

10.1.1.

Isa isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (48) (51)

Tõug (47)/liin (47)/ristand (47)

Nimi (44)

10.1.2.

Isa ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (48) (51)

Tõug (47)/liin (47)/ristand (47)

Nimi (44)

10.2.

Ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (48) (51)

Tõug (47)/liin (47)/ristand (47)

Nimi (44)

10.2.1.

Ema isa

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (48) (51)

Tõug (47)/liin (47)/ristand (47)

Nimi (44)

10.2.2.

Ema ema

Aretusregistri või tõuraamatu number

Individuaalne identifitseerimisnumber (48) (51)

Tõug (47)/liin (47)/ristand (47)

Nimi (44)

11.

Lisateave (44) (50) (52)

11.1.

Jõudluskontrolli tulemused

11.2.

Viimati …(märkida kuupäev vormingus pp.kk.aaaa või ISO 8601) tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

11.3.

Isase doonorlooma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

11.4.

Muu asjakohane teave isase doonorlooma kohta

11.5.

Muu asjakohane teave vanemate ja vanavanemate kohta, sealhulgas jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused, kui ei ole märgitud punktis 10

12.

Valideerimine (53)

12.1.

Koht: …

12.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

12.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega sertifikaadile alla kirjutanud isiku (54)nimi ja ametinimetus)

12.4.

Allkiri: …

Image 28

C osa.

Teave embrüote kohta (55)

1.

Emase doonorlooma identifitseerimine (48) (53)

1.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber

1.2.

Viide emase doonorlooma põlvnemistunnistuse kohta (44)

2.

Isas(t)e doonorlooma(de) identifitseerimine (48) (53)

2.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber (-numbrid)

2.2.

Viide (viited)

2.2.1.

isas(t)e doonorlooma(de) (44) (47),

2.2.2.

sperma (44) (47) põlvnemistunnistus(t)e kohta

3.

Embrüote identifitseerimine

Kõrte või muude pakendite värv (44) (56)

Kõrtel või muudel pakenditel märgitud kood

Kõrte või muude pakendite arv

Embrüote arv (57) (58)

Kogumise või tootmise koht

Kogumise või tootmise kuupäev

(pp.kk.aaaa või ISO 8601)

Muud (44) (59)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Embrüote kogumis- või tootmisrühm, kust embrüod on lähetatud

4.1.

Nimi

4.2.

Aadress

4.3.

Heakskiitmise number

5.

Sihtkoht (märkida nimi ja aadress)

D osa.

Teave surrogaatema kohta, kellele embrüo(d) siiratakse

6.

Surrogaatema (48) individuaalne identifitseerimisnumber (44)

7.

Valideerimine

7.1.

Koht: …

7.2.

Kuupäev: …

(märkida väljaandmise koht)

(märkida väljaandmise kuupäev)

7.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus: …

(kirjutada trükitähtedega kõnealusele sertifikaadile alla kirjutanud isiku (60)nimi ja ametinimetus)

7.4.

Allkiri: …

Märkused:

Põlvnemistunnistus antakse välja vähemalt ühes lähteriigi ametlikus keeles.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Välja antav põlvnemistunnistus võib olla nii vertikaal- kui ka horisontaalformaadis.

Käesoleva põlvnemistunnistuse joonealuseid märkusi ja märkusi ei ole vaja trükkida, kui pealkirjas on viide otseselt juurdepääsetavale mitmekeelsele teabeallikale.


(1)  Ristandaretussigade rühmale võib anda välja ühe põlvnemistunnistuse, eeldusel et need ristandaretussead on ühevanused ning neil on üks ja sama geneetiline ema ja isa ning et käesoleva põlvnemistunnistuse punktides 4, 5, 6.2, 12 ja vajaduse korral punktis 13 on esitatud individuaalne teave.

(2)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(3)  Mittevajalik maha tõmmata.

(4)  Kooskõlas lähteriigi õigusaktidega loomade identifitseerimise ja registreerimise kohta.

(5)  Ristandaretussigade puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks või munarakkude ja embrüote kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusettevõtted, kes peavad aretusregistrit, kuhu loom tuleb kanda.

(6)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(7)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist.

(8)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(9)  Nõutav tiinete emasloomade puhul. Teabe võib esitada eraldi dokumendis.

(10)  Kohaldatakse ainult ristandaretussigade aretusregistris registreeritud eri tõugudesse või liinidesse kuuluvate tõupuhaste aretussigade puhul.

(11)  See isik on aretusasutuse, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(12)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(13)  Juhul kui põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest ning lisatud on ristandaretusseast (-sigadest) isas(t)ele doonorlooma(de)le välja antud põlvnemistunnistuse koopia, tuleb kõnealus(t)e ristandaretusseast (-sigadest) isas(t)e doonorlooma(de) põlvnemistunnistusele lisada viide (tunnistuse number).

(14)  Põlvnemistunnistuse A osa võib jätta tühjaks või eemaldada põlvnemistunnistusest vastavalt joonealuses märkuses 12 esitatud juhistele.

(15)  Mittevajalik maha tõmmata.

(16)  Kooskõlas lähteriigi õigusaktidega loomade identifitseerimise ja registreerimise kohta.

(17)  Ristandaretussigade puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusettevõtted, kes peavad aretusregistrit, kus doonorlooma järglased tuleb registreerida.

(18)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(19)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist.

(20)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(21)  Nõutud ainult juhul, kui põlvnemistunnistuse A osa on välja andnud aretusasutus, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutus, ning põlvnemistunnistuse B osa on välja andnud kõnealuse määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutsev seemendusjaam või spermasäilituskeskus.

(22)  See isik on aretusasutuse, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(23)  Kui määruse (EL) 2016/1012 artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutsev seemendusjaam või spermasäilituskeskus annab välja ainult põlvnemistunnistuse B osa ja põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest, tuleb täita B osa punkt 1 ja lisada määruse (EL) 2017/717 IV lisa A jaos esitatud näidise kohaselt välja antud isaste doonorloomade põlvnemistunnistuse koopiad.

(24)  Valikuline.

(25)  Kõrres või muus pakendis võib olla sperma, mis on kogutud rohkem kui ühelt ristandaretussealt, tingimusel et B osa punktis 1.2 on esitatud teave kõikide isaste ristandaretussigade kohta, kellelt sperma on saadud.

(26)  Vajaduse korral võib esitada teavet kindlaksmääratud sooga seemnerakke sisaldava sperma kohta.

(27)  Jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamist mitte läbinud ristandaretussigade sellise kontrollimise või hindamise jaoks võetud sperma puhul kooskõlas määruse (EL) 2016/1012 artikli 24 lõike 1 punktis d osutatud koguseliste piirangutega.

(28)  See isik on aretusasutuse, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutuse esindaja või kõnealuse määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutseva seemendusjaama või spermasäilituskeskuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(29)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(30)  Juhul kui põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest ning lisatud on ristandaretusseast emasele doonorloomale välja antud põlvnemistunnistuse koopia, tuleb kõnealuse ristandaretusseast emase doonorlooma põlvnemistunnistusele lisada viide (tunnistuse number).

(31)  Põlvnemistunnistuse A osa võib jätta tühjaks või eemaldada põlvnemistunnistusest vastavalt joonealuses märkuses 12 esitatud juhistele.

(32)  Mittevajalik maha tõmmata.

(33)  Kooskõlas lähteriigi õigusaktidega loomade identifitseerimise ja registreerimise kohta.

(34)  Ristandaretussigade puhul, keda kasutatakse munarakkude kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusettevõtted, kes peavad aretusregistrit, kus doonorlooma järglased tuleb registreerida.

(35)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(36)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist.

(37)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(38)  Nõutud ainult juhul, kui põlvnemistunnistuse A osa on välja andnud aretusasutus, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutus, ning põlvnemistunnistuse B osa on välja andnud kõnealuse määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutsev embrüotootmisrühm.

(39)  See isik on aretusasutuse, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(40)  Kui määruse (EL) 2016/1012 artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutsev embrüotootmisrühm annab välja ainult põlvnemistunnistuse B osa ja põlvnemistunnistuse A osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest, tuleb täita B osa punkt 1 ja lisada määruse (EL) 2017/717 IV lisa A jaos esitatud näidise kohaselt välja antud emaste doonorloomade põlvnemistunnistuse koopiad.

(41)  Valikuline.

(42)  Kui kõrres või muus pakendis on rohkem kui üks munarakk, tuleb selgelt märkida munarakkude arv. Üks kõrs või muu pakend tohib sisaldada ainult ühelt ristandaretussealt kogutud munarakke.

(43)  See isik on aretusasutuse, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutuse esindaja või kõnealuse määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutseva embrüotootmisrühma esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(44)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(45)  Juhul kui põlvnemistunnistuse A või B osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest ning lisatud on ristandaretusseast (-sigadest) emas(t)ele või isas(t)ele doonorlooma(de)le või kõnealus(t)e ristandaretusseast (-sigadest) isas(t)e looma(de) spermale välja antud põlvnemistunnistuse koopia, tuleb kõnealus(t)e ristandaretusseast (-sigadest) emas(t)e või isas(t)e doonorlooma(de) või kõnealus(t)e ristandaretusseast (-sigadest) isas(t)e looma(de) spermale välja antud põlvnemistunnistusele lisada viide (tunnistuse number).

(46)  Põlvnemistunnistuse A või B osa võib jätta tühjaks või eemaldada põlvnemistunnistusest vastavalt joonealuses märkuses 12 esitatud juhistele.

(47)  Mittevajalik maha tõmmata.

(48)  Kooskõlas lähteriigi õigusaktidega loomade identifitseerimise ja registreerimise kohta.

(49)  Ristandaretussigade puhul, keda kasutatakse embrüote kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusettevõtted, kes peavad aretusregistrit, kus kõnealustest embrüotest saadud järglased tuleb registreerida.

(50)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(51)  Lisada individuaalne identifitseerimisnumber, kui see erineb tõuraamatu numbrist.

(52)  Kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib selle asemel viidata otse veebisaidile.

(53)  Nõutud ainult juhul, kui põlvnemistunnistuse A või B osa on välja andnud aretusasutus, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutus, ning põlvnemistunnistuse C ja D osa on välja andnud kõnealuse määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutsev embrüote kogumis- või tootmisrühm.

(54)  See isik on aretusasutuse, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutuse esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.

(55)  Kui määruse (EL) 2016/1012 artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutsev embrüote kogumis- või tootmisrühm annab välja ainult põlvnemistunnistuse C osa ja vajaduse korral D osa ning põlvnemistunnistuse A ja/või B osa jäetakse tühjaks või eemaldatakse põlvnemistunnistusest, tuleb täita C osa punktid 1 ja 2 ning lisada põlvnemistunnistuste koopiad järgmiselt:

a)

emaste doonorloomade puhul vastavalt määruse (EL) 2017/717 IV lisa A jaos esitatud näidisele;

b)

viljastamiseks kasutatava sperma puhul:

i)

nagu on kirjeldatud punktis a, vajalike kohandustega isaste doonorloomade puhul, või

ii)

vastavalt määruse (EL) 2017/717 IV lisa B jaos esitatud näidisele.

(56)  Valikuline.

(57)  Kui kõrres või muus pakendis on rohkem kui üks embrüo, tuleb selgelt märkida embrüote arv.

(58)  Kõrres või muus pakendis võivad olla embrüod, mis on kogutud või mis on toodetud munarakkudest, mis on kogutud ainult ühelt ristandaretusseast emaselt loomalt, kes on viljastatud spermaga, mis on kogutud rohkem kui ühelt ristandaretusseast isaselt doonorloomalt, tingimusel et C osa punktis 2.2 on esitatud teave kõikide ristandaretussigadest isaste doonorloomade kohta, kellelt sperma on saadud.

(59)  Vajaduse korral võib esitada teavet kindlaksmääratud sooga embrüote või embrüo arenemisjärgu kohta.

(60)  See isik on aretusasutuse, sh määruse (EL) 2016/1012 artikli 34 kohaselt loetletud lähteriigi ametiasutuse esindaja või kõnealuse määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt aretusasutuse nimel tegutseva embrüote kogumis- või tootmisrühma esindaja, kes on volitatud põlvnemistunnistusele alla kirjutama.


Top

allgif