ID-kaart


Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
17701 Komisjoni määrus (EL) 2024/1808, 1. juuli 2024, millega muudetakse määrust (EL) 2023/915 tungaltera sklerootsiumide ja ergotalkaloidide väiksemate piirnormide kohaldamise alguskuupäeva osas 01.07.2024 22.07.2024 1808 Euroopa Komisjon m
17702 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1810, 1. juuli 2024, milles käsitletakse Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 preparaadi kõikide loomaliikide söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1113/2013 01.07.2024 22.07.2024 1810 Euroopa Komisjon m
17703 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1820, 1. juuli 2024, millega muudetakse rakendusmääruses (EL) 2016/1800 sätestatud rakenduslikke tehnilisi standardeid seoses kaardistustabelitega, milles on kindlaks määratud krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud krediidikvaliteedi hinnangute jaotamine objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/138/EÜ 01.07.2024 22.07.2024 1820 Euroopa Komisjon m
17704 Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 87 "Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade ning kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekiri" muutmine 12.07.2024 22.07.2024 48 m
17705 Majandus- ja infotehnoloogiaministri 19. juuli 2023. a määruse nr 48 "Tööalase konkurentsivõime toetamine" muutmine 12.07.2024 22.07.2024 25 m
17706 Vormsi Vallavolikogu 21.12.2007. a määruse nr 10 "Vormsi valla põhimäärus" muutmine 14.06.2024 22.07.2024 9 Vormsi Vvk m
17707 Viimsi Vallavalitsuse 26.10.2022 määruse nr 15 "Viimsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude ja struktuuri kinnitamine" muutmine 10.07.2024 22.07.2024 22 Viimsi Vv m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev22.07.2024