ID-kaart


Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
17701 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2024/1260, 24. aprill 2024, mis käsitleb kriminaaltulu tuvastamist ja konfiskeerimist 24.04.2024 22.05.2024 Euroopa Nõukogu direktiiv
17702 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2024/1260, 24. aprill 2024, mis käsitleb kriminaaltulu tuvastamist ja konfiskeerimist 24.04.2024 22.05.2024 Euroopa Nõukogu direktiiv
17703 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2024/1260, 24. aprill 2024, mis käsitleb kriminaaltulu tuvastamist ja konfiskeerimist 24.04.2024 22.05.2024 Euroopa Nõukogu direktiiv
17704 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2024/1208, 16. november 2023, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/14/EÜ seoses välitingimustes kasutatavate seadmete tekitatava õhumüra mõõtmise meetoditega 16.11.2023 22.05.2024 Euroopa Komisjon m
17705 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2024/1208, 16. november 2023, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/14/EÜ seoses välitingimustes kasutatavate seadmete tekitatava õhumüra mõõtmise meetoditega 16.11.2023 22.05.2024 Euroopa Komisjon m
17706 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2024/1258, 24. aprill 2024, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 reisijate juhuveo sektoris kohaldatavate minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning seoses riikide õigusega määrata karistusi määruse (EL) nr 165/2014 rikkumiste eest, mis on pandud toime teises liikmesriigis või kolmandas riigis 24.04.2024 22.05.2024 Euroopa Parlament m
17707 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2024/…, 24. aprill 2024, tööstuskäitiste keskkonnaandmete esitamise, tööstusheite portaali loomise ja määruse (EÜ) nr 166/2006 kehtetuks tunnistamise kohtaEMPs kohaldatav tekst. 24.04.2024 22.05.2024 Euroopa Nõukogu m
17708 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1453, 17. mai 2024, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Ameerika Ühendriike käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude ja kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi 17.05.2024 22.05.2024 1453 Euroopa Komisjon m
17709 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1454, 17. mai 2024, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2023/594 (millega kehtestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I ja II lisa ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2024/1310 17.05.2024 22.05.2024 1454 Euroopa Komisjon m
17710 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1454, 17. mai 2024, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2023/594 (millega kehtestatakse sigade Aafrika katku tõrje erimeetmed) I ja II lisa ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2024/1310 17.05.2024 22.05.2024 1454 Euroopa Komisjon m
17711 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1333, 17. mai 2024, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisa seoses sertifikaatide näidistega inimtoiduks ettenähtud elusate kalade ja koorikloomade ning nende loomade loomsete saaduste ning teatavate kalandustoodete liitu toomiseks 17.05.2024 22.05.2024 1333 Euroopa Komisjon m
17712 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1333, 17. mai 2024, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisa seoses sertifikaatide näidistega inimtoiduks ettenähtud elusate kalade ja koorikloomade ning nende loomade loomsete saaduste ning teatavate kalandustoodete liitu toomiseks 17.05.2024 22.05.2024 1333 Euroopa Komisjon m
17713 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1333, 17. mai 2024, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisa seoses sertifikaatide näidistega inimtoiduks ettenähtud elusate kalade ja koorikloomade ning nende loomade loomsete saaduste ning teatavate kalandustoodete liitu toomiseks 17.05.2024 22.05.2024 1333 Euroopa Komisjon m
17714 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1333, 17. mai 2024, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmääruse (EL) 2020/2235 III lisa seoses sertifikaatide näidistega inimtoiduks ettenähtud elusate kalade ja koorikloomade ning nende loomade loomsete saaduste ning teatavate kalandustoodete liitu toomiseks 17.05.2024 22.05.2024 1333 Euroopa Komisjon m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev22.05.2024