ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
17701 Komisjoni määrus (EL) 2022/2382, 1. detsember 2022, millega Portugali lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse lainelise rai püügi keeld 9. püügipiirkonna liidu vetes 01.12.2022 08.12.2022 2382 Euroopa Komisjon m
17702 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2259, 14. november 2022, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris 14.11.2022 08.12.2022 2259 Euroopa Komisjon m
17703 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2260, 14. november 2022, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris 14.11.2022 08.12.2022 2260 Euroopa Komisjon m
17704 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/2258, 9. september 2022, millega muudetakse ja parandatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirju käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa seoses kalandustoodete, munade ja teatavate kõrgrafineeritud toodetega ning muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2019/624 seoses teatavate kahepoolmeliste karploomadega 09.09.2022 08.12.2022 2258 Euroopa Komisjon m
17705 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/2257, 11. august 2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks ootamatult makseviivitusse sattumise brutosummade arvutamise meetodid võla- ja kapitaliinstrumentidest tulenevate riskipositsioonide ning teatavatest tuletisinstrumentidest tulenevate makseviivituse riski positsioonide puhul ning see, kuidas määratakse kindlaks muude instrumentide kui määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325w lõikes 4 osutatud instrumentide tinglik väärtus 11.08.2022 08.12.2022 2257 Euroopa Komisjon m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev08.12.2022