ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
17701 Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruse nr 42 "Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas" muutmine 15.08.2022 18.08.2022 76 VV m
17702 Komisjoni määrus (EL) 2022/1324, 28. juuli 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate bensovindiflupüüri, boskaliidi, fenasakviini, fluasifop-P, flupüradifurooni, fluksapüroksaadi, fosetüül-Al’i, isofetamiidi, metaflumisooni, püraklostrobiini, spirotetramaadi, tiabendasooli ja metüültolklofossi jääkide piirnormidega 28.07.2022 18.08.2022 1324 Euroopa Komisjon m
17703 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1322, 25. juuli 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/632 seoses loeteludega loomsetest saadustest, loomsetest kõrvalsaadustest ja liittoodetest, mille suhtes kohaldatakse piiripunktides ametlikku kontrolli 25.07.2022 18.08.2022 1322 Euroopa Komisjon m
17704 Komisjoni määrus (EL) 2022/1321, 25. juuli 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate fluoriidiooni, oksüfluorfeeni, pürokssulaami, kvinmeraagi ja sulfurüülfluoriidi jääkide piirnormidega 25.07.2022 18.08.2022 1321 Euroopa Komisjon m
17705 Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2022/1326, 18. märts 2022, millega muudetakse raamotsuse 2004/757/JSK lisa seoses uute psühhoaktiivsete ainete lisamisega uimasti määratlusse 18.03.2022 18.08.2022 1326 Euroopa Komisjon direktiiv

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev18.08.2022

avalikgif