ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
17701 Sotsiaalkaitseministri 30. jaanuari 2019. a määruse nr 2 "Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus" muutmine 20.05.2022 27.05.2022 43 Sotsiaalkaitsemin m
17702 Majandus- ja taristuministri 3. mai 2019. a määruse nr 32 "Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord" muutmine 20.05.2022 27.05.2022 40 Majandus- ja taristusmin m
17703 Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2016. a määruse nr 13 "Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord" muutmine 19.05.2022 27.05.2022 57 VV m
17704 Loksa Staadioni põhimäärus 19.05.2022 27.05.2022 9 Loksa Lvk m
17705 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. septembri 2003. a määruse nr 233 "Klassifitseerimata laevade seadistamise ja varustamise nõuded ning ohutusnõuded" muutmine 18.05.2022 27.05.2022 39 Majandus- ja taristusmin m
17706 Tervise- ja tööministri 27. detsembri 2018. a määruse nr 73 "Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded" muutmine 18.05.2022 27.05.2022 42 Tervise- ja töömin m
17707 Antsla valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord 18.05.2022 27.05.2022 3 Antsla Vv m
17708 Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Rae vallas avalikult kasutataval maa-alal 17.05.2022 27.05.2022 9 Rae Vvk m
17709 Lääne-Harju valla 2022. aasta lisaeelarve 16.05.2022 27.05.2022 10 Lääne-Harju Vvk m
17710 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/804, 16. veebruar 2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011, määrates kindlaks korra, mille kohaselt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võtab meetmeid teatavate võrdlusaluste haldurite üle järelevalve tegemisel 16.02.2022 27.05.2022 804 Euroopa Komisjon m
17711 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/805, 16. veebruar 2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011, määrates kindlaks tasud, mida kohaldatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt teatavate võrdlusaluste haldurite üle järelevalve tegemisel 16.02.2022 27.05.2022 805 Euroopa Komisjon m
17712 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/803, 16. veebruar 2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014, määrates kindlaks korra, mille kohaselt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kasutab õigust määrata trahve ja perioodilisi karistusmakseid seoses aruandlusteenuste pakkujatega 16.02.2022 27.05.2022 803 Euroopa Komisjon m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev27.05.2022

avalikgif