ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
17701 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/113, 27. jaanuar 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias 27.01.2022 29.01.2022 113 Euroopa Nõukogu m
17702 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/113, 27. jaanuar 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias 27.01.2022 29.01.2022 113 Euroopa Nõukogu m
17703 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/116, 27. jaanuar 2022, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit kaaliumatsesulfaami impordi suhtes 27.01.2022 29.01.2022 116 Euroopa Komisjon m
17704 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/116, 27. jaanuar 2022, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit kaaliumatsesulfaami impordi suhtes 27.01.2022 29.01.2022 116 Euroopa Komisjon m
17705 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/117, 27. jaanuar 2022, millega muudetakse 328. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu 27.01.2022 29.01.2022 117 Euroopa Komisjon m
17706 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/117, 27. jaanuar 2022, millega muudetakse 328. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu 27.01.2022 29.01.2022 117 Euroopa Komisjon m
17707 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/118, 27. jaanuar 2022, millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias 27.01.2022 29.01.2022 118 Euroopa Nõukogu o
17708 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/118, 27. jaanuar 2022, millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias 27.01.2022 29.01.2022 118 Euroopa Nõukogu o
17709 Maardu linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine 25.01.2022 29.01.2022 9 Maardu Lvk m
17710 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/96, 25. jaanuar 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1859, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1242 artikli 10 rakenduseeskirjad teatavate andmete kogumise kohta ( 1 ) 25.01.2022 29.01.2022 96 Euroopa Komisjon m
17711 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/96, 25. jaanuar 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1859, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1242 artikli 10 rakenduseeskirjad teatavate andmete kogumise kohta ( 1 ) 25.01.2022 29.01.2022 96 Euroopa Komisjon m
17712 Maamaksumäära kehtestamine 20.01.2022 29.01.2022 1 Põltsamaa VVk m
17713 Põltsamaa Vallavolikogu 21.02.2019 määruse nr 5 "Eluruumi kasutusse andmise ja kasutamise kord ning üüri piirmäära kehtestamine" muutmine 20.01.2022 29.01.2022 2 Põltsamaa VVk m
17714 Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine 20.01.2022 29.01.2022 1 Viru-Nigula Vv m
17715 Häädemeeste Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 14 "Vallavara valitsemise kord" muutmine 20.01.2022 29.01.2022 1 Häädemeeste Vvk m
17716 Nõo lasteaed Krõll põhimääruse muutmine 20.01.2022 29.01.2022 4 Nõo Vvk m
17717 Pärnu linna 2022. aasta eelarve 20.01.2022 29.01.2022 2 Pärnu Lvk m
17718 Hiiumaa valla perearstiteenuse toetuse maksmise kord 20.01.2022 29.01.2022 2 Hiiumaa Vvk m
17719 Kanepi valla 2022. aasta eelarve 20.01.2022 29.01.2022 1 Kanepi Vvk m
17720 Kanepi Lasteaia arengukava aastateks 2022-2025 20.01.2022 29.01.2022 4 Kanepi Vvk m
17721 Kiili valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine 20.01.2022 29.01.2022 1 Kiili Vvk m
17722 Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingu nr 30 muutmise leping nr 82 19.01.2022 29.01.2022 Maaelumin
17723 Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 39 "Kutseõppeasutuse tegevustoetuse põhimõtted ning nende rakendamise tingimused ja kord" muutmine 19.01.2022 29.01.2022 1 Haridus- ja teadusmin m
17724 Räpina Vallavolikogu 29.11.2017 määruse nr 13 "Räpina Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine 19.01.2022 29.01.2022 1 Räpina Vvk m
17725 Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 12 "Tartu Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine 19.01.2022 29.01.2022 1 Tartu Vvk m
17726 Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine 19.01.2022 29.01.2022 2 Tartu Vvk m
17727 Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 23 "Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad" muutmine 19.01.2022 29.01.2022 3 Tartu Vvk m
17728 Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 48 "Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2021-2025 vastuvõtmine" muutmine 19.01.2022 29.01.2022 3 Võru Vvk m
17729 Viimsi valla 2022. aasta eelarve 18.01.2022 29.01.2022 1 Viimsi Vvk m
17730 Melliste Kooli arengukava aastateks 2022-2027 kinnitamine 18.01.2022 29.01.2022 1 Kastre Vvk m
17731 Eraüldhariduskoolide toetamine vallaeelarvest 18.01.2022 29.01.2022 2 Kastre Vvk m
17732 Politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seadus 12.01.2022 29.01.2022 RK s

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev29.01.2022

avalikgif