ID-kaart


Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2024/950, 15. jaanuar 2024, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/1602 seoses taotluse esitamise kuupäevaga ja juhtudega, mil toll peab tollideklaratsioonis märgitud kogused ühtses sisseveodokumendis deklareeritud lubatud üldkogusest maha arvama 15.01.2024 15.04.2024 950 Euroopa Komisjon m
2 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2024/888, 22. märts 2024, millega jäetakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 528/2012 heaks kiitmata teatavate toimeainete kasutamine biotsiidides 22.03.2024 15.04.2024 888 Euroopa Komisjon o
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2024/927, 13. märts 2024, millega muudetakse direktiive 2011/61/EL ja 2009/65/EÜ seoses ülesannete delegeerimise kokkulepete, likviidsusriski juhtimise, järelevalvelise aruandluse, depositooriumi- ja hoidmisteenuste osutamise ning alternatiivsete investeerimisfondide poolt laenude väljastamisega 13.03.2024 15.04.2024 927 Euroopa Parlament direktiiv
4 Komisjoni määrus (EL) 2024/918, 25. märts 2024, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 VII lisa teatavate liikmesriikidele kehtivate aruandlusnõuete osas, mis käsitlevad transmissiivsete spongiformsete entsefalopaatiate resistentsuse selekteerimise riiklikke aretusprogramme 25.03.2024 15.04.2024 918 Euroopa Komisjon m
5 Haljala Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri 28.03.2024 15.04.2024 2 Haljala Vv m
6 Munitsipaalüldhariduskoolide põhimääruste muutmine 27.03.2024 15.04.2024 11 Tallinna Lv m
7 Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine 04.04.2024 15.04.2024 4 Tallinna Lvk m
8 Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine (vähese tähtsusega abiga seotud toetused) 04.04.2024 15.04.2024 5 Tallinna Lvk m
9 Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 "Lääne maakonna arengustrateegia 2035+" muutmine 16.02.2024 15.04.2024 4 Vormsi Vvk m
10 Vormsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhend 25.03.2024 15.04.2024 1 Vormsi Vv m
11 Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus 20.03.2024 15.04.2024 RK s
12 Välismaalaste seaduse muutmise seadus (Euroopa Liidu sinine kaart) 20.03.2024 15.04.2024 RK s

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev15.04.2024