ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. juuni 2011. a määruse nr 52 "Maastikusõiduki tehnonõuded ja nõuded selle varustusele ning nendele nõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 62 19.10.2020 24.10.2020
2 Keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määruse nr 44 "Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid" muutmine Keskkonnamin m 50 15.10.2020 23.10.2020
3 Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 "Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis" muutmine Rahandusmin m 37 15.10.2020 01.01.2021
4 Vinni mõisa talli kultuurimälestiseks olemise lõpetamine Kultuurimin kk 149 15.10.2020 15.10.2020
5 Siseministri 10. oktoobri 2016. aasta määruse nr 28 "Relvaseadusest tulenevate lubade ja akti vormid" muutmine Sisemin m 36 13.10.2020 19.10.2020
6 Ehitise auditi tegemise kord Majandus- ja taristusmin m 61 12.10.2020 23.10.2020
7 Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 "Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid" muutmine Maaelumin m 64 12.10.2020 01.01.2021
8 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust mõjutatud reisilaevade operaatoritele toetuse andmise tingimused ja kord Majandus- ja taristusmin m 60 09.10.2020 13.10.2020
9 Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine Riigihalduse min m 36 08.10.2020 16.10.2020
10 Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 "Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine" muutmine Rahandusmin m 35 07.10.2020 01.01.2021
11 Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 "Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord" muutmine Haridus- ja teadusmin m 35 07.10.2020 12.10.2020
12 COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus Maaelumin m 63 07.10.2020 12.10.2020
13 Keskkonnaministri 19. detsembri 2019. a määruse nr 75 "Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2020. aastal" muutmine Keskkonnamin m 48 06.10.2020 10.10.2020
14 2021. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine Kaitsemin m 14 04.10.2020 09.10.2020
15 Justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruse nr 5 "Kohtute infosüsteemi põhimäärus" muutmine Justiitsmin m 17 02.10.2020 12.10.2020
16 "Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord Haridus- ja teadusmin m 34 02.10.2020 09.10.2020
17 Kultuuriministri 20. mai 2020. a määruse nr 12 "COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi perioodiliste ajakirjandusväljaannete tellijatele edastamise toetamiseks" muutmine Kultuurimin m 26 01.10.2020 06.10.2020
18 Keskkonnaameti põhimäärus Keskkonnamin m 47 30.09.2020 01.01.2021
19 Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 "Immuniseerimiskava" muutmine Sotsiaalmin m 45 29.09.2020 09.10.2020
20 Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine seoses mootorsõiduki juhtimisega Majandus- ja taristusmin m 59 28.09.2020 05.10.2020
21 Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kihnu-Munalaid ja Munalaid-Manilaid laevaliinidel Majandus- ja taristusmin m 58 28.09.2020 03.10.2020
22 Maaeluministri 8. jaanuari 2020. a määruse nr 1 "2020. aastal toetatavate "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020" meetmete ja tegevuste liigid" muutmine Maaelumin m 62 28.09.2020 03.10.2020
23 Merestrateegia sisu ja koostamise nõuded Keskkonnamin m 46 25.09.2020 02.10.2020
24 Rahvastikuministri 27. mai 2020. a määruse nr 18 "Eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetuste taotlemise, eraldamise ja kasutamise tingimused ja kord usulistele ühendustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele" muutmine Rahvastikumin m 34 25.09.2020 01.10.2020
25 Siseministri määruste muutmine seoses Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamisega Sisemin m 35 25.09.2020 01.01.2021

Otsingutingimused

AsutusegruppMinistrid

avalikgif