ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Metallikaubanduse riikliku reguleerimise täiustamise kohta
Vabariigi Valitsus 04.11.1993 määrus number 336; jõustumiskuupäev 19.11.1993

redaktsioon 29.03.1994
AVALDATUD :
RT1/93/71/1007
REDAKTSIOON :
v   m 17.03.94 nr.   96 jõust.29.03.94
 
                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                          m ä ä r u s
                 4. novembrist 1993.a. nr. 336
                       Tallinn, Toompea
 
 
           Metallikaubanduse riikliku reguleerimise
                       täiustamise kohta
 
     Metallikaubanduse reguleerimiseks Vabariigi Valitsus
m ä ä r a b:
 
     1. Keelustada mustade ja värviliste metallide (välja
arvatud vanametall ja metallijäätmed) kokkuost füüsilistelt
isikutelt.
 
     2. Majandusministeeriumil kinnitada riigiettevõtte "Eesti
Metallieksport" poolt tootmiseks kõlbliku metalli arvestamise
ja realiseerimise kord.
 
     3. Metallide transiitveo korrastamiseks:
     1) Teede- ja Sideministeeriumil kehtestada
kooskõlastatult Majandusministeeriumi ja Siseministeeriumiga 
metalli, vanametalli ja metallijäätmete (edaspidi - metall)
transiitveo marsruudid;
     2) lubada metallide transiitvedu autodega ainult
konteinerites ja kinnistes veoautodes, mis vastab TIR-
eeskirjadele;
     3) pidada vajalikuks soetada tollile ja piirivalvele
kontrollpunktide jaoks elektroonilised kaalud rongide,
konteinerite, autode ja muude veovahendite ning veoste
kaalumiseks;
     4) Rahandusministeeriumil esitada ühe kuu jooksul
ettepanekud käesoleva punkti alapunktis 3 nimetatud
elektrooniliste kaalude ostmiseks vajalike vahendite
eraldamise kohta;
     5) kohustada Tolliametit ja Piirivalveametit tõkestama
igasugune metallide transiitvedu, mille kohta puudub nõutav
dokumentatsioon, ning võtma süüdlased vastutusele
tolliseaduses ettenähtud korras. Nimetatud
metallitransiitveoseid võib lubada Eesti piirest välja viia
ainult Tolliameti kirjalikul eriloal pärast süüdlaste
vastutuselevõtmisega seotud küsimuste lahendamist seaduses
ettenähtud korras;
     6) Tolliametil tagada kõigi metallitransiitveoste
kaalumine, registreerimine ja kaubakohtade plommimine;
     7) kaubavedajatel tagada tolli poolt pandud plommide
säilimine;
     8) keelustada üldjuhul transiitveostes oleva värvilise
metalli, vanametalli ja metallijäätmete ümberlaadimine ja
sorteerimine, lubades seda erandina ainult riigiettevõtte "Eesti
Metallieksport" territooriumil tolliametniku või "Eesti
Metalliekspordi" töötaja juuresolekul, mille kohta tehakse veose
saatedokumentidesse märge, mis kinnitatakse vastava töötaja
allkirjaga.
     (EV V m 17.03.94 nr.   96 jõust.29.03.94)
     
    4. Välisministeeriumil informeerida välisesinduste kaudu
teiste riikide valitsusi käesoleva määruse punkti 3 alapunkti
2 kehtestamisest.
 
     5. Siseministeeriumil moodustada Keskkriminaalpolitsei
koosseisus eriallüksus võitluseks ebaseadusliku
metallikaubandusega.
 
     6. Kohustada riigiettevõtet "Eesti Metallieksport"
teatama Keskkriminaalpolitseile kõigist füüsilistest ja
juriidilistest isikutest, kes on teinud metallide
ebaseadusliku kokkuostu pakkumise, samuti kahtlastest
pakkumistest.
 
     7. Politseiametil:
     1) kontrollida metalli transiitveo kehtestatud
marsruutidest kinnipidamist;
     2) pidevalt kontrollida riigiettevõttele "Eesti
Metallieksport" üleantava metalli müügi ja kokkuostu
seaduslikkust.
 
 
Peaminister                                       M. LAAR
Justiitsminister siseministri ülesannetes         K. KAMA
Riigisekretär                                  Ü. KAEVATS