ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 "Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta" rakendamise seadus
Riigikogu 05.06.2008 seadus; jõustumiskuupäev 05.07.2008

redaktsioon 01.07.2023 [RT I, 30.06.2023, 10]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 «Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta» rakendamise seadus

Vastu võetud 05.06.2008
RT I 2008, 25, 164
jõustumine 05.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.06.2014RT I, 21.06.2014, 101.07.2014
11.06.2015RT I, 30.06.2015, 401.09.2015, osaliselt 01.07.2015
14.06.2017RT I, 04.07.2017, 101.01.2018
20.06.2023RT I, 30.06.2023, 101.07.2023

§ 1.  Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusele kohaldatavad sätted

  (1) Käesolev seadus reguleerib Eestis registreeritud Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (edaspidi ETKR) õiguslikku seisundit ja Eesti-poolsete liikmete mõne teise riigi territooriumil asutatud ETKRis osalemist osas, mida ei reguleeri Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1082/2006 «Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta» (ELT L 210, 31.07.2006, lk 19–24) (edaspidi määrus).

  (2) ETKRi suhtes kohaldatakse käesolevat seadust ja muid riigisiseseid õigusakte, kui määruse järgi tuleb lähtuda riigisisesest õigusest või kui määrus annab võimaluse reguleerida teatavaid valdkondi riigisisese õiguse alusel.

  (3) ETKRile kohaldatakse tulundusühistuseadust, kui määrusest või käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

§ 2.  Liikmed

  (1) ETKRis võivad Eesti-poolsete liikmetena osaleda määruse artikli 3 kohaselt riik Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kaudu, kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuste liit, määruse artikli 3 lõike 1 punktis d nimetatud avalik-õiguslik juriidiline isik või nimetatud isikute ühendused.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (2) Kui ETKR täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil (ELT L 347, 20.12.2013, lk 259−280), kohaselt viimasena nimetatud määruse artiklis 8 nimetatud programmide korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse, auditeeriva asutuse või ühise sekretariaadi ülesandeid, võib Eesti-poolse liikmena osaleda ETKRis ainult riik Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kaudu.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

§ 3.  Pädevad asutused

  (1) Määruse artikli 4 lõikes 3 nimetatud pädevaks asutuseks on Vabariigi Valitsus. Määruse artikli 4 lõikes 3 nimetatud otsuse tegemiseks esitab Vabariigi Valitsusele ettepaneku Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (2) Määruse artikli 4 lõikes 4 nimetatud pädevaks asutuseks on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (3) Määruse artiklis 6 nimetatud pädevaks asutuseks on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium esitab määruse artikli 6 lõike 5 kohase teabe vajaduse korral asjaomastele liikmesriikidele.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (4) Määruse artiklis 13 nimetatud pädevaks asutuseks on Vabariigi Valitsus. Määruse artiklis 13 nimetatud otsuse tegemiseks esitab Vabariigi Valitsusele ettepaneku Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

§ 4.  Ärinimi

  ETKRi ärinimi peab sisaldama täiendit Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus või lühendit ETKR. Täiendit ja lühendit võib kasutada üksnes ärinime alguses või lõpus.

§ 5.  Äriregistrisse kandmine

  (1) ETKR kantakse äriregistrisse vastavalt tulundusühistuseaduses tulundusühistu äriregistrisse kandmise kohta sätestatule.

  (2) ETKRi registrisse kandmisel esitatakse registripidajale lisaks tulundusühistuseaduse § 7 lõikes 1 nimetatud dokumentidele ka määruse artikli 4 lõikes 3 nimetatud liikmesriigi nõusolek kavandatava liikme osalemise kohta ETKRis.

§ 6.  Kokkulepe ja põhikiri

  (1) Kokkulepe ja selle alusel vastu võetud põhikiri peavad olema notariaalselt tõestatud.

  (2) Kokkuleppe ja põhikirja muutmisele kohaldatakse tulundusühistuseaduse §-s 48 sätestatut.

  (3) Kokkuleppe muudatuste ja põhikirja muudatuste äriregistrisse kandmisel esitatakse registripidajale ka liikmesriigi nõusolek vastava muudatuse tegemiseks kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 3 ja 6.

§ 7.  ETKRi sundlõpetamine

  (1) Määruse artiklis 14 nimetatud otsuse teeb kohus Vabariigi Valitsuse avalduse alusel. Vabariigi Valitsus esitab avalduse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ettepanekul.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (2) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium esitab määruse artikli 14 lõikes 1 nimetatud teabe vajaduse korral asjaomastele liikmesriikidele.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]