ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Avaliku konkursi läbiviimise kord kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa andmiseks
Majandus- ja kommunikatsiooniminister 26.06.2006 määrus number 61; jõustumiskuupäev 07.07.2006

redaktsioon 01.02.2022 [RT I, 12.01.2022, 3]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Avaliku konkursi läbiviimise kord kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa andmiseks

Vastu võetud 26.06.2006 nr 61
RTL 2006, 52, 960
jõustumine 07.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2008RTL 2008, 26, 38305.04.2008
14.02.2019RT I, 26.02.2019, 101.03.2019
05.01.2022RT I, 12.01.2022, 101.02.2022

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 91 lõike 1 alusel.
[RT I, 12.01.2022, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku konkursi läbiviimise kord neljanda üleriigilise kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu (Universal Mobile Telecommunication System – UMTS) sagedusloa andmiseks (edaspidi konkurss).

  (2) Konkursi korraldab ja sagedusloa annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

§ 2.  Konkursi korraldamise objekt

  Konkursi korraldamise objektiks on neljas üleriigiline kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusluba, mis annab õiguse raadiosagedusalade 1915,2–1920,0 MHz ja 1920,3–1935,3 / 2110,3–2125,3 MHz kasutamiseks UMTS maapealseks rakenduseks.

§ 3.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi korraldaja avaldab konkursi väljakuulutamise teate vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

  (2) Konkursi väljakuulutamise teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) konkursi korraldaja nimi ja aadress ning kontaktisiku kontaktandmed;
  2) konkursi korraldamise objekt ja selle iseloomustus, sealhulgas sagedusloa tingimused ja kehtivusaeg;
  3) konkursi korraldamise objekti alghind ja tasutavate riigilõivude suurus;
  4) konkursi korraldamise objekti eest ühekordse tasu ja riigilõivude tasumise kord, sealhulgas arveldusarvete numbrid, kuhu kantakse konkursi korraldamise objekti eest ühekordne tasu ja riigilõivud;
  5) pakkumise esitanud isiku (edaspidi pakkuja) kvalifitseerimise tingimused;
  6) viited pakkumise esitamiseks vajalikele dokumentidele ja õigusaktidele;
  7) pakkumise esitamise viis ja tähtpäev;
  8) pakkumiste avamise koht, aeg ning tähtpäev;
  9) pakkumise vormistamise keel või keeled;
  10) märge konkursi korraldaja kontaktisikult konkurssi puudutava lisateabe saamise õiguse kohta.

§ 4.  Konkursi tingimuste kohta selgituste andmine

  (1) Konkursil osaleval isikul on õigus saada konkursi korraldajalt konkursi tingimuste kohta selgitusi. Küsimused esitatakse pakkumise vormistamise keeles kirjalikult konkursi korraldaja kontaktisikule.

  (2) Konkursi korraldaja on kohustatud andma selgitusi konkursi tingimuste kohta viie tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui pakkumiste esitamise tähtpäevaks, alates vastava taotluse registreerimisest.

§ 5.  Pakkumise esitamine ja esitamise tähtaeg

  (1) Pakkumine esitatakse konkursi korraldajale kirjalikult, kinnises pakendis ja konkursi väljakuulutamise teates märgitud tähtpäevaks.

  (2) Pakkumiste esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui 30 kalendripäeva alates konkursi väljakuulutamisest.

  (3) Iga pakkuja võib esitada ühe pakkumise.

  (4) Pakkumine esitatakse eesti või inglise keeles. Ingliskeelsed dokumendid esitatakse koos pakkuja poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega. Ingliskeelse dokumendi ja tõlke vastuolu korral lähtutakse ingliskeelsest dokumendist.

  (5) Pakkumine edastatakse konkursi korraldajale isiklikult või saadetakse posti teel. Konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeval postitatud pakkumine loetakse tähtaegselt esitatuks.

  (6) Pakkuja võib enne pakkumise esitamise tähtpäeva oma pakkumist muuta, selle tagasi võtta või esitada uue pakkumise.

  (7) Pakkumist, mis edastatakse korraldajale isiklikult pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeva, vastu ei võeta. Pakkumist, mis on postitatud pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeva, ei avata ja see tagastatakse.

§ 6.  Pakkumisele esitatavad nõuded

  Pakkumine peab sisaldama vähemalt järgmisi dokumente ja andmeid:
  1) pakkuja nimi, äriregistri või isikukood, asukoht ja kontaktandmed;
  2) vormikohane neljanda üleriigilise kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa taotlus;
  3) konkursil osalemise avaldus äriühingu blanketil, millele on alla kirjutanud juhatuse liige või tema volitatud esindaja ning mis sisaldab kinnitust, et pakkuja on teadlik sagedusloa tingimustest ja õigusaktidest tulenevatest kohustustest;
  4) pakutav konkursi korraldamise objekti hind;
  5) kinnitus, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud, ta ei ole pankrotis või tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  6) kinnitus, et pakkuja on registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või muus vastavas registris;
  7) nõusolek konkursi korraldajale järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule vastavale õiguspädevale institutsioonile;
  8) volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui pakkumise on allkirjastanud pakkuja volitatud esindaja.

§ 7.  Pakkumise avamine ja läbivaatamine

  (1) Konkursi korraldaja avab tähtpäevaks laekunud pakkumised konkursi väljakuulutamise teates määratud kohas ja ajal.

  (2) Pakkumiste avamise juures võivad viibida pakkujad või nende volitatud esindajad, kes esitavad isikut tõendava dokumendi ja vajadusel volikirja. Ühte pakkujat võib esindada kuni kaks esindajat.

  (3) Pakkumiste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, postiaadressid, äriregistri või isikukoodid ning kontrollitakse esitatud dokumentide ja andmete vastavust §-s 6 toodud loetelule. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse pakkujate nimed, postiaadressid ja äriregistri või isikukoodid, pakkumiste avamise juures viibivate isikute nimed ning avaldused ja märkused, mis on tehtud pakkumiste avamisel.

  (4) Pakkumiste avamise protokolli ärakiri saadetakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul arvates pakkumiste avamisest.

§ 8.  Pakkuja kvalifitseerimine

  (1) Konkursi korraldaja kontrollib pakkuja kvalifitseerimisel enne pakkumiste sisulist läbivaatamist, et pakkuja:
  1) on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust või et ta ei ole pankrotis;
  2) on registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi äriregistris või muus vastavas registris;
  3) on andnud konkursi korraldajale nõusoleku järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule vastavale õiguspädevale institutsioonile.

  (2) Konkursi korraldajal on õigus pakkuja konkursilt igal ajal kõrvaldada, kui selgub, et pakkuja on esitanud ebaõigeid andmeid või dokumente.

  (3) Pakkujat ei kvalifitseerita, kui ta:
  1) ei vasta lõikes 1 sätestatud nõuetele või
  2) ei ole esitanud kõiki konkursi väljakuulutamise teates kvalifikatsiooni hindamiseks nõutud andmeid või dokumente.

  (4) Konkursi korraldaja otsus pakkuja kvalifitseerimise, kvalifitseerimata jätmise või konkursilt kõrvaldamise kohta edastatakse kõigile pakkujatele üheaegselt kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (5) Pakkuja kirjalikul taotlusel teatab konkursi korraldaja pakkuja kvalifitseerimata jätmise või konkursilt kõrvaldamise aluse hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates vastava taotluse registreerimisest.

§ 9.  Pakkumise täpsustamine

  Pakkumises sisalduvate andmete täpsustamiseks võib konkursi korraldaja nõuda pakkujalt täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, määrates tähtaja nende esitamiseks.

§ 10.  Pakkumise vastavaks tunnistamine ja tagasilükkamine

  (1) Konkursi korraldaja kontrollib pakkumise vastavust pakkumisele esitatud nõuetele.

  (2) Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui see sisaldab § 6 lõikes 1 nimetatud dokumente ja andmeid.

  (3) Konkursi korraldaja lükkab pakkumise tagasi, kui pakkumine ei vasta pakkumisele esitatud nõuetele.

  (4) Konkursi korraldajal on õigus lükata pakkumine tagasi igal ajal, kui selgub, et pakkumises on esitatud ebaõigeid andmeid.

  (5) Konkursi korraldaja otsus pakkumise vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise kohta edastatakse kvalifitseerunud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (6) Pakkuja kirjalikul taotlusel teatab konkursi korraldaja pakkumise tagasilükkamise aluse hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates vastava taotluse registreerimisest.

§ 11.  Konkursi võitja ja teabe avaldamine

  (1) Konkursi korraldaja otsusega tunnistatakse konkursi võitjaks pakkuja, kes esitas kõrgeimat hinda sisaldava vastavaks tunnistatud pakkumise.

  (2) Teate konkursi võitja ja pakkumise edukaks tunnistamise kohta edastab konkursi korraldaja kõigile pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.

  (3) Pärast eduka pakkumise vastuvõtmist avalikustab konkursi korraldaja pakkumised esitanud isikute ning konkursi võitnud pakkuja ärinime ja aadressid 10 tööpäeva jooksul samades väljaannetes, kus avaldati konkursi väljakuulutamise teade.

§ 12.  Konkursi korraldamise objekti tasu ja riigilõivude tasumine

  (1) Konkursi võitja on kohustatud tasuma sagedusloa andmise eest ettenähtud riigilõivu ja pakkumises esitatud konkursi korraldamise objekti ühekordse tasu viie tööpäeva jooksul pärast sellekohase teatise ja konkursi võitjaks tunnistamise otsuse koopia kättesaamist.

  (2) Kui konkursi võitja ei täida lõikes 1 sätestatud kohustust, tunnistab konkursi korraldaja konkursi võitjaks tunnistamise otsuse kehtetuks ning tunnistab kahe tööpäeva jooksul uueks võitjaks pakkuja, kes esitas järgmise kõrgeimat hinda sisaldava konkursi tingimustele vastavaks tunnistatud pakkumise.

§ 13.  Sagedusloa andmine

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab §-s 2 nimetatud sagedusloa konkursi võitjale kolme tööpäeva jooksul peale §-s 12 nimetatud konkursi korraldamise objekti ühekordse tasu ja riigilõivude tasumist.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (2) Kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa tingimused määratakse vastavalt «Elektroonilise side seaduse» §-le 1901.

§ 14.  Konkursi lõppemine

  (1) Konkurss lõpeb, kui:
  1) konkursi võitjale antakse §-s 2 nimetatud sagedusluba;
  2) konkursi võitja ei ole § 12 lõikes 1 sätestatud tähtajaks täies ulatuses tasunud sagedusloa andmise eest ettenähtud riigilõivu ja konkursi korraldamise objekti ühekordset tasu ning ei ole võimalik kohaldada § 12 lõikes 2 sätestatut;
  3) ükski esitatud pakkumine ei vastanud esitatud nõuetele;
  4) tähtajaks ei esitatud ühtegi pakkumist või
  5) esitati võrdsete hindadega pakkumised.

  (2) Konkursi lõppemise kohta lõike 1 punktides 2–5 sätestatud alustel koostatakse protokoll, mille koopia edastatakse pakkumise esitanud isikutele hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

  (3) Konkursi lõppemisel lõike 1 punktis 5 sätestatud alusel korraldatakse uus konkurss.