ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelude kinnitamise kohta
Vabariigi Valitsus 16.07.1992 määrus number 206; jõustumiskuupäev 01.07.1992
; kehtetuks muutumise kuupäev 01.01.2031

redaktsioon 01.07.1992 - 01.01.2031
                     Eesti Vabariigi Valitsuse
                                 määrus
                     16. juulist 1992. a. nr. 206
                         Tallinn, Toompea
 
 
           Soodustingimustel vanaduspensionile õigust
           andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja
            ametikohtade loetelude kinnitamise kohta
           ------------------------------------------
 
     Vastavalt      Eesti       Vabariigi       soodustingimustel
vanaduspensionide seadusele Eesti Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. Kinnitada:
 
     1)  soodustingimustel  vanaduspensionile   õigust   andvate,
tervist  eriti  kahjustavate  ja  eriti  raskete  töötingimustega
tootmisalade, tööde,  kutsealade  ja  ametikohtade  loetelu  nr.1
(lisatud);
 
     2)  soodustingimustel   vanaduspensionile   õigust   andvate
tervistkahjustavate  ja  raskete  töötingimustega   tootmisalade,
tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelu nr.2 (lisatud).
 
     2.  Soodustingimustel   vanaduspensioni   määramisel   võtta
arvesse töökohtade atesteerimise tulemusi.
 
     3. Kehtestada, et:
 
     1)  selgitusi  soodustingimustel  vanaduspensionile   õigust
andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelude 
nr.1  ja   nr.2   rakendamise   kohta   annab   Eesti   Vabariigi
Sotsiaalhooldusministeerium;
 
     2) selgitusi töökohtade atesteerimise, loeteludes nr.  1  ja
nr.2 toodud tööde, kutsealade  ja  ametikohtade  tarifitseerimise
kohta annab Eesti Vabariigi Tööministeerium;
 
     3) ettepanekud koos põhjendustega muudatuste  ja  täienduste
tegemiseks loeteludes nr.1 ja  nr.2  esitatakse  Eesti  Vabariigi
Valitsusele Eesti Vabariigi  Sotsiaalhooldusministeeriumi  kaudu,
kusjuures ettepanekud peavad eelnevalt läbima  ekspertiisi  Eesti
Vabariigi    Tervishoiuministeeriumis    ja    Eesti    Vabariigi
Tööministeeriumis.
 
     3. Kehtestada käesolev määrus 1.juulist 1992.a.
 
Eesti Vabariigi Valitsuse esimees                      T. VÄHI
 
Eesti Vabariigi riigiministri asetäitja                E. BEKKER 
 
------
                                       K I N N I T A T U D
                                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                                     16.juuli 1992.a.
                                     määrusega nr.206
 
              SOODUSTINGIMUSTEL VANADUSPENSIONILE
          ÕIGUST ANDVATE, TERVIST ERITI KAHJUSTAVATE
          JA ERITI RASKETE TÖÖTINGIMUSTEGA TOOTMISALADE,
             TÖÖDE, KUTSEALADE JA AMETIKOHTADE
                         LOETELU NR.1 
 
                        S I S U K O R D
 
     I. Mäetööd                                         3
 
    II. Metallurgia                                     5
 
   III. Keemiatööstus                                   6
 
    IV. Põlevkivi töötlemine                            9
 
     V. Metalli töötlemine                             10
 
    VI. Elektrotehnikatööstus 
    ja elektriseadmete remont                          13
 
   VII. Ehitusmaterjalitööstus                         14
 
  VIII. Klaasitööstus                                  15
 
    IX. Tselluloosi- ja paberitööstus                  16
 
     X. Trükitööstus                                   17
 
    XI. Transport                                      18
 
   XII. Tööd radioaktiivsete ainete, 
        ioniseeriva kiirguse allikate ja
        haruldaste muldmetallidega                     19
 
  XIII. Ühiskutsed                                     20 
 
 
                      I. MÄETÖÖD
 
     1. Põlevkivi ja teiste maavarade allmaakaevandamine.
Geoloogilised uurimistööd. Kaevanduste, allmaakanalite,
tunnelite ja teiste allmaarajatiste ehitamine,
rekonstrueerimine, ümberseadistamine ja kapitaalremont.
 
      1) Allmaatööd maavarade tootmisel kaevandustes,
geoloogilistel uurimistöödel, drenaazikaevandustes,
kaevanduste ehitamisel:
 
      a) kõik töölised, kes töötavad täistööpäeva allmaatöödel;
 
      b) allmaajaoskondade juhid ja spetsialistid;
 
      c) kaevandustöötajad, kes töötavad allmaatöödel 50% ja
enam tööajast aastas (arvestusperioodil);
 
      d) teiste ettevõtete ja organisatsioonide töötajad, kes
töötavad allmaatöödel 50% ja enam tööajast aastas
(arvestusperioodil).
 
      Märkus: Alapunktides c ja d nimetatud töötajatele, kes
töötavad allmaatöödel alla 50% tööajast aastas
(arvestusperioodil), määratakse pension soodustingimustel
vanaduspensionile õigust andvate tervistkahjustavate ja
raskete töötingimustega tootmisalade, tööde, kutsealade ja
ametikohtade loetelu nr.21 järgi;
 
      e) kõik töötajad, kes täistööpäeva teenindavad maa all
ülalnimetatud töötajaid (allmaa-tervishoiupunktide, -
telefoniside ja teised töötajad).
 
      2) Mäepäästeüksused (-jaamad)
            14812   Proovikoguja kaevandustes
            18029   Respiraatoritööline
     22988, 23003   Rühma-, jao-, salga-, punktikomandör, tema
     23006, 23012   asetäitja (abi)
-------------------------
1  edaspidi lühendatult - loetelu nr.2
 
     3) Allmaatööd kaeveõõnte, allmaakanalite, tunnelite ja
teiste allmaarajatiste ehitamisel, rekonstrueerimisel,
ümberseadmestamisel ja kapitaalremondil.
 
      Töötajad, kes töötavad allmaatöödel 50% ja enam tööajast
aastas (arvestusperioodil).
 
      Märkus. Töötajatele, kes töötavad allmaatöödel alla 50%
tööajast aastas (arvestusperioodil), määratakse pension
loetelu nr.2 järgi.
 
                      II. METALLURGIA
 
                   A. Värviline metallurgia
 
      1. Värviliste metallide pulbrite, haruldaste metallide ja
titaani tootmine kemometallurgia meetodil.
               10131 Metallipulbri valmistaja
               16587 Titaani ja haruldaste metallide taandamise
                     ning destilleerimise ahjutööline
               16651 Elektronsulataja
               17539 Kuumutaja
               23187 Meister, vanemmeister
 
                      III. KEEMIATÖÖSTUS
 
      A. Keemia- ja naftakeemiatööstuse ettevõtete töötajad,
kes töötavad täistööpäeva:
 
      1. Tehnoloogiaprotsessis:
     1) järgmiste keemiasaaduste tootmisel:
     aerogeel; aktiivsüsi; akrüül- ja metakrüülhappe
polümeerid ja kopolümeerid, nende derivaadid; aldehüüdid,
nende derivaadid; amiinid, nende derivaadid; ammoniaak;
arseen, selle soolad;
     butadieen, polüisobutüleen, lateksid, kile- ja muud
materjalid nende alusel; detergendid;
     epoksüetaan, selle saadused; etüleeni halogeenderivaadid,
nende polümeerid ja kopolümeerid, etüülvedelik;
     fenool, selle ühendid; flotoreagendid; fluor, selle
ühendid; fosforhape, selle derivaadid; freoonid;
     helendavad segud; inhibiitorid; ioonvahetusvaigud ja
nende pooltooted;
     kaltsiumkarbamiid; kamper; karbamiid; kemikaalid
põllumajanduse, aianduse, meditsiinipreparaatide, bensiini,
flotoreagentide, plastide, keemiliste taimekaitsevahendite ja
puhtimisainete jaoks, preparaadid nende alusel; ketoonid,
nende derivaadid; katkematu ja staapelklaaskiud (välja arvatud
isoleerklaaskiud), tooted sellest ja klaasplast; kloor, selle
ühendid; kloorvinüül, selle polümeerid ja kopolümeerid;
koagulant; kreoliin;
     lakid, nende segud; lakid ja värvid orgaaniliste
lahustite baasil; eetrid ja estrid;
     merkaptaanid; metallipulbrid keemilisel menetlusel;
mineraal- ja orgaanilised happed, nende ühendid ja derivaadid,
sealhulgas regenereerimise, denitreerimise ja
kontsentreerimise saadused; mineraalsoolad ja -väetised; mürkkemikaalid;
     naatriumhüdroksiid; nekaal, tiokool; nitrosegud;
     oksiidid, peroksiidid, vesinikperoksiidid, nende ühendid;
orgaanilised ja anorgaanilised reaktiivid; alifaatse
(atsüklilise), aromaatse ja heterotsüklilise tooraine alusel
sünteesitud orgaanilised saadused, sealhulgas värvainete,
pigmentide ja lakkide sünteesimiseks;
     plastifikaatorid; plastid fenoolide, kresooli,
ksülenooli, resortsiini, melamiini, aniliini, tiokarbamiidi,
isotsüanaatide, polüamiidide, polüuretaanide, polüestervaikude
ja tselluloosiestrite alusel; plii, kroom, nende oksiidid ja
saadused ühendeist; piiritused, nende derivaadid;
polüfosfaadid; rasvasegude emulsioon ja pehmendid;
     silikageel; sulfosüsi; stürool, selle derivaadid,
polümeerid, kopolümeerid; sünteetilised vaigud, vitamiinid,
lakid, pigmendid, värvained; süsivesinikud, nende ühendid;
     tehnilised ja söödafosfaadid; titaaniühendid; tsüaani- ja
rodaaniühendid; tsüanaadid, diisotsüanaadid, nende derivaadid;
     urotropiin; valge tahm; vase- ja tsingiühendid;
väävelsüsinik.
 
      2) kummi- ja tehniliste kummitoodete tootmisel
ettevalmistus-, toorme ettevalmistus-, vulkaniseerimis-,
kummiliimitsehhis.
 
      3) viskoos-, vaskammoniaak-, atsetaat-, triatsetaat-,
kloriin-, sünteeskiu tootmisel staapel-, keemia-, viskoosi-,
ketrus-, viimistlus-, pleegitus-, haspeldus-, värvimis-,
regenereerimistsehhis, -osakonnas, -jaoskonnas.
 
      2. Töölised, meistrid, vanemmeistrid, tsehhimehaanikud ja
-energeetikud, kes remondivad, korrastavad ja hooldavad
eelmises punktis loetletud tootmisalade ja struktuuriüksuste
tehnoloogia- ja elektriseadmed (välja arvatud
kontrollmõõteriistad ja ventilatsioon), kommunikatsioone.
 
      3. Korrosioonitõrjesegude ja -katete tsehhis, osakonnas,
jaoskonnas.
 
     B. Teiste majandusharude ettevõtete töölised ja meistrid,
kes täistööpäeva:
 
     1. töötavad tsehhides, osakondades, jaoskondades ja
seadmetel (kui töökoha õhus on 1. või 2.ohuklassi kahjulikke
aineid või kantserogeene) tehnoloogiaprotsessis järgmiste
toodete tootmisel:
     anorgaanilise, nafta- ja olmekeemia-, orgaanilise
sünteesi saadused; keemiareaktiivid; ülipuhtad ained; lakid ja
värvid; plastid (sealhulgas liitmaterjalid, klaasplastid,
polüuretaanid); polümeerid; sünteesvärvained; tehnilised
kummitooted; väetised.
 
      2. Remondivad, korrastavad ja hooldavad loetletud toodete
tootmise tehnoloogia- ja elektriseadmeid.
 
                   IV. PRLEVKIVI TÖÖTLEMINE
 
      Allpool loetletud töölised, kes töötavad: põlevkiviõli
destilleerimisel; aromaatsete süsivesinike rektifitseerimisel;
väävelvesinikku ja süsinikoksiidi sisaldava gaasi
komprimeerimisel ja fraktsioneerimisel; vee defenoolimisel;
koksi tootmisel; põlevkivi poolkoksistamisel; gaasi
puhastamisel väävlisühenditest ja süsinikoksiidist; põlevkivi
poolkoksistus-, koksistus- ja gaasistussaaduste töötlemisel:
 
               10065 Kõigi nimetustega aparaaditöölised
               12825 Koksi käsitsi väljalaadija
               16081 Tehnoloogiaseadmete operaator
               18547 Tehnoloogiaseadmete lukksepp
 
                     V. METALLI TÖÖTLEMINE
 
      1. Valutööd
               11309 Vagrankatööline
               11504 Valandite väljalööja
               11971 Vagranka- ja ahjutäitja
               12176 Metallivalaja
               12815 Kopatööline
               13162 Tehnoloogia- (sulatus-) ahjude kütja
               13392 Metalli- ja sulamivalaja
               13395 Survevalaja
               14463 Malmiseguritööline
               15379 Valandipuhastaja, kes töötleb valandeid
                     smirgliga või käsitsi (vasara, meisli, 
                     pneumotööriistaga)
               15416 Koldepottsepp kuumade koppade ja ahjude 
                     remondil
               16219 Fassongvalandite puhastaja smirgliga töö-
                     tamisel
               16626 Metalli- ja sulamisulataja
               17627 Terasevalaja
               18865 Masinvormimise kärnitegija, kes teeb kärne
                     kuumutatavas rakistuses
               19100 Termist kuuma metalli käsitsi laadimisel
               19219 Transporditööline kuumadel valutöödel
               19252 Valutsehhi koristaja, kes koristab kärni-
                     segu punkrites (tunnelites) ja kuuma räbu
               19430 Käsivormija, kes osaleb valutöödel
               19568 Puhastaja, kes käsitsi töötleb valandeid 
                     kambris, kasutades gaasimaski
               19622 Räbutööline, kes teenindab sulatusahje
               23428 Jaoskonnameister, -vanemmeister, kes töö-
                     tab sulatus-, valu-, kokillvalu-, valan-
                     dite termotöötlus- ja  puhastusosakonnas,
                     -löövis ja -jaoskonnas
 
                 2. Sepistus- ja pressimistööd
 
               11170 Bandaazitegija kuumadel töödel
               11652 Laevaplaatide painutaja kuumadel töödel
               13225 Vasara- ja pressisepp
               13227 Käsisepp
               13229 Stantsimissepp
               13231 Rotatsioonmasinasepp
               13901 Vasara-, pressi- ja manipulaatorimasinist
               14854 Metallikuumutaja (keevitaja)
               14956 Termotöötlusseadmete seadistaja, kes sea-
                     distab termoahje
               15327 Metalli pinnadefektide töötleja kuumadel
                     töödel
               16913 Metalli-istaja
               17056 Kuumstantspressija
               17712 Rõngaavardaja kuumadel töödel
               18031 Vedrulehtede kuumtöötleja
               18897 Kuuma metalli troppija
               19217 Transporditööline kuuma metalli veol ja 
                     teisaldamisel
               23428 Jaoskonnameister, -vanemmeister, kes töö-
                     tab sepistus-, pressimis- ja termoosakon-
                     nas, -löövis ja -jaoskonnas, samuti vedru-
                     jaoskonnas kuumadel töödel
 
                       3. Termotöötlus 
 
               12673 Termist kuuma metalli käsitsi laadimisel
               14854 Metallikuumutaja
               15121 Tsüaanilahuste neutraliseerija tsüaani
                     taara ja jäätmete neutraliseerimisel
               19100 Termist, kes töötab:
                     a) püsivalt ahjude juures kuumadel töödel
                     või
                     b) tsüaani-, plii- ja sulasoolavannide
                     juures
               19555 Vannide puhastaja tsüaanist ja pliist
               23428 Jaoskonnameister, -vanemmeister, kes töö-
                     tab kuumutusahjude, karastus-, lõõmutus-,
                     tsementeerimis-, söövitus- ja termotööt-
                     lusjaoskonnas
 
                 4. Metallitöötluse ühiskutsed
 
               11318 Valtsija kuuma metalli painutamisel katla-
                     ja laevakeretöödel
               11618 Gaaslõikaja kuuma metalli lõikamisel plas-
                     makaarega
               12180 Plii- ja tinasulamite valaja
               13450 Maaler, kes töötab kinnistes kambrites,
                     laevavaheruumides ja mahutites
               13790 Kraanajuht kuumadel töödel
               14420 Vasksepp tinatamisel ja jootmisel pliid
                     sisaldavate joodistega
               14440 Metallitaja, kes töötab kinnistes kamb-
                     rites ja mahutites
               14682 Käiaja
               15379 Valandipuhastaja, kes puhastab aparaate
                     seest ja väljast metalli kuumutamise ja
                     käsitsi õhujoaga kõõpimise teel
               16415 Kuumtsinkija
               16626 Metalli- ja sulamisulataja babiidi ja
                     teiste pliid sisaldavate sulamite sulata-
                     misel
               18897 Kuuma metalli troppija
               19906 Käsielekterkeevitaja (elekter- ja gaas-
                     keevitaja) keevitamisel toodete kuumuta-
                     misega
 
 
      VI. ELEKTROTEHNIKATÖÖSTUS JA ELEKTRISEADMETE REMONT
 
 
               11410 Elektriisoleerlaki, -valgu ja -mastiksi
                     keetja
               12182 Lakivalaja
               17008 Plasttoodete pressija töötamisel kuuma
                     fluoroplastiga
               17444 Elektrotehnikatoodete immutaja 1. või 
                     2. ohuklassi ainete või kantserogeenidega
                     immutamisel
 
                          VII. EHITUSMATERJALITÖÖSTUS
 
                     1. Tsemendi tootmine
 
               11136 Aspiraatoritööline
               11881 Toormedoseerija tsemendi doseerimisel
        13914, 16860 Pöördahju masinist, tema abi
        14232, 16876 Toormeveski masinist kuivjahvatusel, tema
                     abi
        14286, 16882 Põlevkiviveski masinist, tema abi
        14345, 16883 Tsemendiveski masinist, tema abi
               15113 Tsemendipuistaja
               19215 Kuumklinkrikonveieri tööline
               19300 Tsemendipakkija
               19580 Tolmukambrite puhastaja
 
                   2. Mineraalvati tootmine
 
               11309 Vagrankatööline
               19614 Täitekoostaja
 
 
                                VIII. KLAASITÖÖSTUS
 
              1. Klaasi ja klaastoodete tootmine
               11213 Äärevalvur
               11548 Klaasipuhuja
               12240 Klaasiahju täitja
               12732 Kvartsklaasi puhuja
               12734 Kvartsklaasi sulataja
               13406 Klaasivalaja
               13836 Klaasitõmbemasina juht
               14820 Klaasiandja
               16348 Puhutud toodete viimistleja
               16375 Toodete lõõmutusahju paigutaja
               16387 Tahvelklaasi murdja
               16819 Klaastoodete happega poleerija
               16991 Klaasipressija
               18600 Klaasimassi valaja
               18852 Klaasisulataja (välja arvatud elektri-
                     ahjude ja metallisulandil klaasi termovor-
                     mimise liini ahjude juures)
               18856 Klaasipuhuja, kes on seotud alalise juur-
                     de- ja toodete väljapuhumisega
               19249 Klaasitõmbaja
               19503 Pinnariisuja
 
          2. Ülipeene basaltkiu, klaaskiu, klaasvati
           tootmine ja nendest toodete valmistamine
 
               17531 Töölised, kes püsivalt töötavad nimetatud 
                     tootmise tehnoloogiaprotsessis
 
               3. Keraamikatoodete valmistamine
 
               19491 Frittija
 
 
               IX. TSELLULOOSI- JA PABERITÖÖSTUS
 
               1. Tselluloosi tootmine, väävlishappe ja leelise
                regenereerimine
               10953 Tärpentiniseadme tööline
               11007 Tallõliseadme tööline
               11404 Tselluloosikeetja
               11564 Leeliseaurutaja
               11843 Difuusoritööline
               12125 Sulfaadilaadija
               14465 Leelisekeetja
               17411 Tselluloosipesija
               17841 Väävlishappe regenereerija
               18623 Soodakatlatööline
 
                    X. TRÜKITÖÖSTUS
 
               16377 Kirjavalaja
               16626 Trükimetalli ja -sulami sulataja
               16950 Preparaator klisee söövituslahuste 
                     valmistamisel
               18863 Stereotüpist trükisulamist stereotüüpide
                     valamisel
               19186 Kliseesöövitaja
               23187 Meister, vanemmeister stereotüüpia- ja
                     tsinkograafiajaoskonnas,kus vähemalt 50%-l
                     töölistest on õigus sooduspensionile
                     loetelu nr.1 järgi
 
                    XI. TRANSPORT
 
                      1. Raudteetransport
               11170 Bandaazitegija
               12180 Plii- ja tinasulamite valaja
               17308 Toruläbistaja
               18540 Veeremi remondilukksepp, kes:
                     a) remondib etüülvedelikutsisterne või
                     b) remondib, korrastab ja vahetab tsis-
                     terniklappe
 
                   2. Mere- ja jõetransport
 
               13148 Katlapuhastaja (laevakatelde puhastaja)
               13156 Laevakatlakütja (tahkekütusega)
 
        XII. TÖÖD RADIOAKTIIVSETE AINETE, IONISEERIVA 
        KIIRGUSE ALLIKATE JA HARULDASTE MULDMETALLIDEGA
 
     1. Ettevõtete, teaduslike uurimisinstituutide,
laboratooriumide, konstrueerimis- ja
katsekonstrueerimisasutuste töötajad, kes püsivalt töötavad:
     1) kiiritusohtlikes tingimustes katseseadmetel ja
tööstuslikel katseseadmetel, radioaktiivse toorme töötlemise
tehnoloogiaprotsesside väljatöötamise või täiustamise
katsetsehhis;
     2) radioaktiivsete ainetega, mille aktiivsus töökohal on
üle 10 millikürii raadiumi-226 või radiotoksilisuselt sellega
ekvivalentset radioaktiivsete ainete kogust, samuti
tehnoloogiaseadmete remondil nendes tingimustes.
 
      2. Võimsatel isotoopsetel gammakiiritusseadmetel, mille
kiiritusallika aktiivsus on 500 küriid ja enam, töötajad, kes
püsivalt ja vahetult töötavad käitus-, remondi-, seadistus- ja
katsetöödel kiiritusohtlikes tingimustes.
 
      3. Radioaktiivsete ainete hoidlate ja ladude töötajad,
kes püsivalt töötavad kiiritusohtlikes tingimustes,
radioaktiivsete ainete ja kiiritusallikate, mille aktiivsus on
üle 10 millikürii raadiumi-226 või radiotoksilisuselt sellega
ekvivalentset radioaktiivsete ainete kogust, vastuvõtmisel,
pakendamisel, hoidmisel ja väljastamisel.
 
      4. Töötajad, kes püsivalt töötavad haruldaste
muldmetallide keemilisel meetodil tootmise
tehnoloogiaprotsessis ja seadmete remondil.
 
      5. Töötajad, kes püsivalt ja vahetult töötavad:
     1) kantavate radioisotoop(gamma)defektoskoopidega
materjali ja toodete läbivalgustamisel tööstuses ja ehituses;
     2) röntgeniseadmetega tööstuses, samuti nende
reguleerimisel ja seadistamisel.
 
      6. Tervishoiuasutuste töötajad, kes vähemalt 50% tööajast
vahetult töötavad ioniseeriva kiirguse allikatega või
radioakiivsete ainetega, mille aktiivsus töökohal ületab
radioaktiivsuselt 10 milliküriid raadiumi-226.
 
                        XIII. ÜHISKUTSED  
 
      11465    Tuuker ja teised töötajad, kes töötavad vee
               all, sealhulgas kõrgema õhurõhu tingimustes, 
               vähemalt 275 tundi aastas (25 tundi kuus) või
               kelle vee all viibimise aeg tuukripraktika al-
               gusest on 2750 ja enam tundi.
 11618, 11620  Gaaslõikaja, gaaskeevitaja, kes töötab mahu-
               tites, paakides, tsisternides ja laevavaheruu-
               mides
     12736     Kessoonilüüsija
     12738     Kessoonläbindaja
     12740     Kessoonilukksepp               
     12741     Kessoonielektrimontöör
     16265     Pliitaja
 16456, 13417  Jootja ja kuumtinataja, kes joodab ja tinatab
               tooteid joodistega, mis sisaldavad pliid, 1. 
               või 2. ohuklassi kahjulikke aineid või kantse-
               rogeene
     16462     Pliisepp
     17531     Töölised, kes puhastavad seest mahuteid, paake
               tsisterne, tanklaeva vaheruume naftasaadustest
               ja keemilistest ainetest
     17541     Töölised ja meistrid, kes töötavad vahetult
               lahtise elavhõbedaga seda sisaldavate aparaa-
               tide ja riistade tootmisel, remontimisel ja 
               hooldamisel
     19182     Söövitaja metallide söövitamisel lahustega, 
               mis sisaldavad 1. või 2. ohuklassi aineid või
               kantserogeene
     19568     Puhastaja, kes puhastab metalli, metalldetaile
               ja -tooteid kuiva liivaga
     19906     Käsielekterkeevitaja, kes töötab mahutites,
               paakides, tsisternides ja laevavaheruumides
 
------
                                        K I N N I T A T U D
                                        Eesti Vabariigi Valitsuse
                                        16. juuli 1992. a.
                                        määrusega nr. 206
 
          Soodustingimustel vanaduspensionile õigust
            andvate tervistkahjustavate ja raskete 
             töötingimustega tootmisalade, tööde, 
                  kutsealade ja ametikohtade
                     l o e t e l u  nr. 2
 
                         S I S U K O R D                Lk.
 
     I.   Mäetööd......................................  3
 
    II.   Maavarade rikastamine........................  7
 
   III.   Metallurgia..................................  9
 
    IV.   Keemiatööstus................................ 11
 
     V.   Põlevkivi töötlemine......................... 14
 
    VI.   Elektrijaamad, aurujõumajandus............... 16
 
   VII.   Metalli töötlemine........................... 18
 
  VIII.   Elektrotehnika- ja raadioelektroonika
          tööstus...................................... 26
 
    IX.   Ehitusmaterjalitööstus....................... 27
 
     X.   Klaasitööstus, keraamikatoodete tootmine..... 31
 
    XI.   Kergetööstus................................. 34
 
   XII.   Metsavarumine, tselluloosi-, paberi-
          ja puidutööstus.............................. 42
 
  XIII.   Toiduainetetööstus........................... 45
 
   XIV.   Ravimite, ravi- ja biopreparaatide tootmine.. 47
 
    XV.   Tervishoiu- ja sotsiaalhooldusasutused....... 48
 
   XVI.   Trükitööstus ja filmikopeerimine............. 49
 
  XVII.   Hoonete ja rajatiste ehitus, rekonstrueeri-
          mine, ümberseadmestamine, restaureerimine 
          ja remont.................................... 49
 
 XVIII.   Transport ja side............................ 52
 
   XIX.   Tööd radioaktiivsete ainete ja ioniseeriva
          kiirguse allikatega.......................... 55
 
    XX.   Ühiskutsed................................... 56
 
                           I. MÄETÖÖD
 
     1. Põlevkivi, fosforiidi, dolomiidi, lubjakivi ja teiste  1.
või  2.  või   3.   ohuklassi   kahjulikke   aineid   sisaldavate
mittemaaksete maavarade pealmaakaevandamine.
 
      Pealmaatööd   kaevandustes,   kaevanduste   ja    karjääride
ehitusplatsidel.
 
     Mäetööd  maade  rekultiveerimisel,   tehniliste   puuraukude
puurimisel,    tulekahjude    ärahoidmisel    ja     kustutamisel
kaevandustes, terrikoonikutel ja aherainepuistangutel.  Puurimis-
ja lõhketööd.
 
          10065     Kõigi nimetustega aparaaditöölised
 
          11289     Punkritööline
 
          11295     Lõhkeaukude puurija
 
          11429     Lõhkaja
 
          11442     Autojuht, kes töötab tehnoloogiaprotsessis
                    mäemassi veol
 
          11453     Mäemassilaaduri juht
 
          11543     Puistangutööline
 
          11709     Kõigi nimetustega mäetöölised, kes töötavad
                    tootmisjaoskondades, samuti markseideri- ja
                    geoloogiatöödel proovivõtmisel ja lõhkeaine
                    kohaletoimetamisel
 
          11765     Sõeluja
 
          11768     Maavarade ja kivimi laadija
 
          11908     Purustaja
 
          11961     Eetööline
 
          12688     Kivisaagija
 
          12690     Kiviraidur
 
          12692     Kraavikaevaja
 
          12831     Plaadi- ja plokiraiuja
 
          13357     Lambitööline
 
          13361     Vintsitööline
 
          13432     Luugitööline
 
          13469     Lõhkemeister
 
          13583     Buldooserijuht, sealhulgas kaevanduste,
                    karjääride ja rikastusvabrikute põlevate
                    terrikoonikute ja kivimipuistangute kustu-
                    tamisel ja laialiajamisel
 
          13590     Puurseadme juht
 
          13715     Purustusseadme juht
 
          13749     Kivilõikemasina juht
 
          13777     Konveierimasinist
 
          13788     Autokraana juht
 
          13790     Kraanajuht
 
          13910     Pumbaseadmete masinist drenaaØitöödel
 
          14000     Laadurveoki juht
 
          14002     Laadurijuht
 
          14021     Tõstemasina juht
 
          14183     Skreeperijuht
 
          14208     Sorteerseadmete juht
 
          14295     Täisristlõikega Õahti puurimise seadme
                    juht
 
          14333     Freesagregaadi juht
 
          14388     Ekskavaatorijuht
 
          16249     Kaadurijuht
 
          17314     Proovivõtja
 
          18850     Allmaatõstekorraldaja pealmaatööl
 
          19931     Seadmete remondi ja valve(elektri)lukksepp
 
    13368,14201     Lindialuste koristaja, raudteekoristijuht,
    14299,14305     veokitöötlusseadme juht, ülemõõduliste
                    kivimitükkide purusti juht, kes töötab
                    karjääris
 
    13509,13702     Teehöövli juht, veokijuht, traktorist,
    19203,19827     telefonside ja radiofikatsiooni liini-
    19855,19876     elektrik, õhuliinide remondi elektrik,
          19890     sideelektrik, signalisatsiooni, tsent-
                    ralisatsiooni ja blokeeringu elektrik,
                    kes töötab karjääris, puistangul
 
    20591,20677     Geoloog, jaoskonna- ja peageoloog
 
          20601     Geofüüsik
 
          20612     Hüdrogeoloog, jaoskonna hüdrogeoloog
 
    20735,20822     Peainsener, -mehaanik, -elektrik, -elektri-
    21103,21106     mehaanik, -energeetik, nende asetäitjad
          21115     (abid)
 
          21516     Karjääri direktor (ülem), tootmis-, ehitus-
                    direktor
 
          22177     Tootmisjaoskonna vahetusinsener
 
          22269     Juhtiv, 1. ja 2. kategooria ja kategooriata
                    mäeinsener, kes töötab allmaatingimustes
 
 
    23181,20807     Markseider, jaoskonna markseider, peamark-
                    seider ja tema asetäitja
 
    23202,23227     Puurmeister, mäemeister
 
    23205,23269     Jaoskonna puurmeister, kontrollmeister, 
    23362,23398     seadmete remondi meister, tootmisjaoskonna
                    meister (vanemmeistrid)
 
          23263     Teemeister, kes töötab karjääris, puistangul
 
          23485     Mehaanik, vanemmehaanik
 
          23898     Tootmis-, tootmis- ja tehnika-, tehnika-,
                    kapitaalehitus-, töö ja töötasu osakonna
                    juhatajad ja nende asetäitjad, kes on 
                    seotud allmaatöödega
 
          24043     Vahetusjuhataja
 
          24091     Karjääri ehitusvalitsuse juhataja, sama
                    valitsuse tootmisjuhataja
 
    24097,24125     Jaoskonna-, (mäe)tsehhi-, töö-, tehno-
    24441,25047     juhataja, nende asetäitjad (abid)
 
    25455,25401     Jaoskonnaelektrik, elektrimehaanik,
          25410     energeetik
 
     2. Turbatootmine
 
     1) Ammutamine
 
          13842     Freesturbamasinate juht
 
          14263     Turbaekskavaatori juht
 
     2) Turba veetustamine ja brikettimine
 
          10017     Autoklaavija brikettimisel
 
          10659     Turbakuivataja
 
          10665     Briketisegu valmistaja
 
          13579     Briketipressi juht
 
          18916     Kuivataja
 
          23187     Meister, vanemmeister turba veetustamisel
                    ja brikettimisel
 
 
                    II. MAAVARADE RIKASTAMINE
 
     Põlevkivi  ja  fosforiidi  rikastusvabrikud   ja   -seadmed;
sorteerimine kaevandustes ja karjäärides
 
     1) Töölised:
 
          10065     Kõigi nimetustega aparaaditöölised
 
          11136     Aspiraatoritööline
 
          11237     Brigadir põhitootmisjaoskonnas, kus kõigil
                    töölistel on õigus sooduspensionile
 
          11289     Punkritööline
 
          11442     Autojuht, kes töötab jäägihoidla tammi
                    suurendamisel, muda, kivimi ja rikastus-
                    jääkide väljaveol
 
          11453     Laadurijuht mäemassi laadimisel
 
          11708     Mäetööline
 
          11765     Sõeluja
 
          11858     Doseerija
 
          11876     Reagendidoseerija
 
          11908     Purustaja
 
          13040     Rikastustoodangu kontrolör
 
          13132     Lobrikorrigeerija
 
          13368     Lindialuste koristaja tolmu koristamisel
 
          13509     Jäägihoidla teehöövli juht
 
          13583     Buldooserijuht, kes töötab tehnoloogia-
                    protsessis või jäägihoidlas
 
          13711     Purustus-, jahvatus- ja sorteermehhanismide
                    juht
 
          13777     Konveierimasinist
 
          13790     Kraanajuht
 
          13872     Veskimasinist
 
          13886     Segurijuht
 
          13910     Pumbaseadmete masinist lobri, pulbi,
                    toodangu ja reagentide pumpamisel
 
          13977     Ümberlaaduri juht, kes puhastab tolmu-
                    sadestusfiltreid ja -aparaate
 
          13990     Toiturijuht
 
          13996     Pneumotranspordi masinist tolmutranspordil
                    ja doseerimisseadmeil
 
          14072     Uhteagregaadi juht rikastusseadmete juures
 
          14224     Kuivatusseadme juht
 
          14315     Rikastusseadme juht
 
          14388     Ekskavaatorijuht, kes töötab tehnoloogia-
                    protsessis, sealhulgas kontsentraadi 
                    laadimisel
 
          14558     Purustus-, jahvatus-, sorteer- ja rikastus-
                    seadmete monteerija
 
          15948     Juhtpuldi operaator raskendite, prepa-
                    raatide ja kontsentraatide tootmisel
 
          17314     Proovivõtja
 
          17465     Pulbrisõeluja (mehaanilise sõelaga)
 
          17796     Reagendilahustaja
 
          17865     Jäägisetitusreguleerija
 
          18386     Separeerija rikastuse märgtsüklis
 
          18559     Remondilukksepp
 
          18916     Kuivataja
 
          19203     Traktorist püsival töötamisel jäägihoidlas
 
          19213     Konveieritööline
 
          19362     Floteerija
 
          19861     Remondi- ja hoolduselektrik
 
          19931     Seadmete remondi ja valve(elektri)lukksepp
 
     2) Jaoskonna, osakonna, tsehhi ja  tsehhi  õigustes  vabriku
juhid  ja  spetsialistid,  kes  täistööpäeva   vahetult   juhivad
ülalloetletud töölisi ja töid.
 
                        III. METALLURGIA
 
                    A. Värviline metallurgia
 
      1. Värviliste metallide pulbrite,  haruldaste  metallide  ja
titaani tootmine kemometallurgia meetodil
 
          18559     Remondilukksepp
 
          19217     Transporditööline
 
          19258     Tootmisruumide koristaja värviliste
                    metallide pulbrite tootmisel
 
          19293     Pakkija, taarastaja
 
          19861     Remondi- ja hoolduselektrik
 
          23362     Seadmete remondimeister, -vanemmeister
 
    23607,23616     Jaoskonna-, tsehhimehaanik
 
          24097     Jaoskonnajuhataja
 
          24125     Tsehhijuhataja, tema asetäitja
 
 25473,(25401),     Jaoskonna-, tsehhienergeetik (-elektrik)
  25476,(25404)     värviliste metallide pulbrite tootmisel
 
 
     2. Toodete tootmine pulbermetallurgia meetodil, kui  töökoha
õhus on vähemalt 3. ohuklassi kahjulikke aineid
 
          14076     Sõelurijuht
 
          14921     Sepistus- ja stantsimisseadmete seadistaja
 
          16591     Rauapulbri lõõmutamise ahjutööline
 
          17144     Kõigi nimetustega pressijad
 
          17424     Immutaja
 
          17450     Pulbrisõeluja
 
          18559     Remondilukksepp
 
          18604     Segaja
 
          18749     Paagutaja
 
          19213     Konveieritööline
 
          19614     Täitekoostaja
 
          19861     Remondi- ja hoolduselektrik
 
          23187     Meister, vanemmeister
 
                        IV. KEEMIATÖÖSTUS
 
     A. Keemia- ja naftakeemiatööstuse ettevõtete  töötajad,  kes
täistööpäeva töötavad:
 
     1. Tehnoloogiaprotsessis:
 
     1) järgmiste keemiasaaduste tootmisel:
     asfalt,  pigi,  bituumen  ja  nendest  valmistatud   tooted:
dekoratiiv-, emulsioon-, hõõrutud, maali-, keraamika-, pulber- ja 
naturaalvärnitsavärvid;
     klorofluororgaaniliste     ühendite     polümeeridest     ja
kopolümeeridest    tooted;    kuummenetlusel    saadud     tooted
orgaanklaasist,  plastidest,  vinüülplastist,   polükloorvinüül-,
fenool-  ja  karbamiidplastikaatidest,  plastidest  polüamiidide,
akrüül-, metakrüül- ja polümetakrüülühendite, stürooli  ja  selle
kopolümeeride alusel;
     plastnahk ja kiudalusel  tehisnahk  (*);  polüetüleentooted;
süsihappegaas;
 
    2) kummi- ja tehniliste kummitoodete tootmisel:
 
    a) kalandri-, pressvorm- ja vormimata toodete (välja  arvatud
kummidetailide   töötlus),    kummijalatsite    (välja    arvatud
sorteerimis- ja pakkimisjaoskond),  juurdelõikus-  ja  liimimis-,
kummeeritud riide tsehhis (jaoskonnas);
-------------------------------
(*) Kehtib kergetööstusettevõtete kohta
 
     b) ettevalmistus-, toorme ettevalmistus -, vulkaniseerimis-, 
kummiliimi-,   jalatsite   kummidetailide   (*)   ja   tehniliste
kummitoodete jaoskonnas.
 
     2.  Nimekirjas  nr.1  loetletud  toodete  tootmise  tahkete,
vedelate ja gaasiliste jäätmete ümbertöötamise ja  utiliseerimise
tsehhis (osakonnas, jaoskonnas); tööstusliku heitvee puhastamisel 
ja    neutraliseerimisel,    kahjulike    aurude    ja    gaaside
kahjutustamisel;  filmi-  ja  fotomaterjali  hõbedat  sisaldavate
jäätmete   regenereerimisel;   lahustite   rekupereerimisel    ja
rektifitseerimisel;
 
     3. Tsisternide, mahutite ja  keemiaaparatuuri  puhastamisel,
nimekirjas nr.1 loetletud  kahjulike  keemiasaaduste  tagastatava
taara  pesemisel  ja  töötlemisel;  mürgiste  ainetega  saastatud
erirõivaste pesemisel;
 
     4. Nimekirjas nr.1  loetletud  keemiasaaduste  jahvatamisel,
kuivatamisel,    segamisel,    lahustamisel,     ettevalmistusel,
pakendamisel, villimisel, paber-(polüetüleen-)kottidesse  pakitud
saaduste puistena laadimisel;
 
     5. Töölised, meistrid,  vanemmeistrid,  tsehhimehaanikud  ja
-energeetikud,   kes   remondivad,   korrastavad   ja   hooldavad
nimekirjas   nr.2   loetletud   tootmisalade   tehnoloogia-    ja
elektriseadmeid, 
-------------------------------
(*) Kehtib kergetööstusettevõtete kohta
nimekirjades   nr.1    ja    2    loetletud    keemiatootmisalade
kontrollmõõteriistu ja ventilatsiooni;
 
     6. Töötajad, kes töötavad:
     1) gaasigeneraatori-, ammoniaakkülmutusseadmetel;
     2) gaasipäästeüksustes;
     3)  TKO-s   vahetult   tootmisaladel,   mis   on   loetletud
nimekirjades nr.1 ja 2;
     4) õhukeskkonna kontrollimisel;
     5)  tsehhilaboratooriumis  vahetult  tootmisaladel,  mis  on
loetletud nimekirjas nr.1 (välja  arvatud  graafilisel  analüüsil
töötajad).
 
      B. Teiste majandusharude ettevõtete  töölised  ja  meistrid,
kes täistööpäeva:
 
     1.  Töötavad   tsehhides,   osakondades,   jaoskondades   ja
seadmetel (kui töökoha õhus  on  3.ohuklassi  kahjulikke  aineid)
tehnoloogiaprotsessis järgmiste toodete tootmisel:
    
     anorgaanilise, nafta- ja  olmekeemia,  orgaanilise  sünteesi
saadused; keemiareaktiivid; ülipuhtad  ained;  lakid  ja  värvid;
plastid (sealhulgas liitmaterjalid ja klaasplastid);  polümeerid;
sünteesvärvained; tehnilised kummitooted, väetised.
 
     2. Remondivad, korrastavad ja  hooldavad  loetletud  toodete
tootmise tehnoloogia- ja elektriseadmeid.
 
     C.   Põllumajandust   pestitsiidide   ja    keemiasaadustega
varustavate baaside ja ladude  töölised,  kes  vahetult  töötavad
täistööpäeva pestitsiidide laadimisel ja ladustamisel:
 
    11453,14002     Laadurijuht
 
          11768     Laadija
 
          12759     Laohoidja
 
          13790     Kraanajuht
 
                     V. PÕLEVKIVI TÖÖTLEMINE
 
      1. Töölised,  kes  töötavad  kütuse  ettevalmistamisel   ja
etteandmisel,  bituumeni  tootmisel,  remondivad   ja   hooldavad
põhitootmise tehnoloogiaseadmeid ja kommunikatsioone:
 
          10065     Kõigi nimetustega aparaaditöölised
 
          11289     Punkritööline
 
          11614     Gaasigeneraatori tööline
 
          16081     Tehnoloogiaseadmete operaator
 
          16085     Kaubaoperaator
 
          18547     Tehnoloogiaseadmete lukksepp
 
          18559     Remondilukksepp
 
 
     2. Töötajad, kes töötavad põlevkivi töötlemisel loetelu nr.1 
IV osas nimetatud tootmisaladel:
 
          13633     Koksituha transportimise köisteemasinist
          13775     Kompressorseadmete masinist
          23362     Seadmestiku remondimeister
          24485     Vanemmehaanik
          24094     Seadmejuhataja asetäitja
 
      3. Töötajad, kes töötavad käesoleva osa  punktides  1  ja  2
loetletud tootmisaladel:
 
          13144     Katlaremondi katelsepp
 
          14042     Mürgiste ainetega saastatud erirõivaste
                    pesija ja parandaja
 
          17531     Töölised, kes laadivad, purustavad,
                    raiuvad, pakendavad ja transpordivad
                    tooret, pool- ja valmistooteid
 
    17150,18494     Mõõteriistatööline, kontrollmõõteriistade
                    ja automaatika lukksepp, kes hooldab ja
                    remondib kontrollmõõteriistu ja automaatikat
                    vahetult nende käituskohas jaoskonnas, 
                    mille põhitöölistel on õigus sooduspensio-
                    nile
 
          19861     Remondi- ja hoolduselektrik
 
          23187     Meister
 
          23485     Mehaanik
 
    24043,24094     Vahetusjuhataja, seadmejuhataja
 
          24125     Tehnoloogiatsehhi asejuhataja
 
     4. Gaasipäästeteenistuse töötajad:
 
    22988,23003     Rühma-, jao-, salga-, punktikomandör, tema
    23006,23012     asetäitja, 1. ja 2.klassi reamehed
 
               VI. ELEKTRIJAAMAD, AURUJÕUMAJANDUS
 
          13148     Katlapuhastaja
 
          13577     Agregaadi (katel - turbiin) plokkjuhtimise
                    masinist
 
          13583     Buldooserijuht, kes kuhjab üle 5% vaba
                    ränioksiidi sisaldavat põlevkivi
 
          13598     Vagunilaaduri juht, kes laadib maha üle 5%
                    vaba ränioksiidi sisaldavat põlevkivi
 
          13785     Katlamasinist
 
          13790     Kraanajuht katla- ja turbiiniseadmete
                    remondil
 
          13910     Toitepumpade masinist
 
          13927     Tuhaärastuse ülevaatemasinist
 
          13929     Katlaseadmete ülevaatemasinist
 
          13931     Turbiiniseadmete ülevaatemasinist
 
          13971     Auruturbiinide masinist
 
          14261     Kütuse etteande motorist 
 
          14415     Energiaploki masinist
 
          14710     Lobripumpla motorist
 
          15416     Koldepottsepp
 
          16600     Pottsepp
 
          17531     Tolmupüüdurite töölised, kes töötavad
                    tolmupüüdurite puhastamisel kuumast tolmust,
                    selle kogumisel, väljavõtul, laadimisel ja
                    transportimisel
 
          18505     Soojusvõrgu lukksepp, kes püsivalt töötab
                    allmaatorustiku juures, -kambrites ja
                    -kanalites
 
          18455     Kõigi nimetustega lukksepad, elektrikud,
                    elektrilukksepad, kes hooldavad ja remondivad
                    katla-, turbiini-, kütuse etteande ja tolm-
                    kütuse valmistamise seadmeid ning nende
                    tööd tagavaid mõõte- ja automaatikariistu
 
          18598     Teisaldaja-villija
 
          18826     Katlaseadmete vanemmasinist
 
          18830     Turbiinijaoskonna vanemmasinist
 
          18832     Energiaploki vanemmasinist
 
          19496     Happekindla materjaliga vooderdaja
 
          19834     Teimi- ja mõõteelektrik, kes töötab
                    tegutsevates (nimipinge all olevates)
                    jaotlates pingega 330 kV ja enam
 
          19859     Kaablielektrik, kes püsivalt töötab katla-,
                    turbiini- ja kütuse etteande seadmete
                    juures asuvates kaablitunnelites ja 
                    -kraavides
 
          19923     Jaotusseadmete remondi lukksepp, kes remondib
                    tegutsevaid (nimipinge all olevaid) elektri-
                    seadmeid pingega 330 kV ja enam
 
          23362     Paigaldatud katla-, turbiini-, kütuse ette-
                    ande, tolmkütuse valmistamise seadmete
                    remondi meister, vanemmeister
 
          23398     Katla-, turbiini-, tolmkütuse valmistamise
                    ja kütuse etteande tsehhi tootmisjaoskonna
                    meister ja vanemmeister
 
          24043     Katla-, turbiini-, katla-turbiini-, tolm-
                    kütuse valmistamise ja kütuse etteande
                    tsehhi vahetusjuhataja
 
          24125     Katlatsehhi juhataja, tema asetäitja
 
                     VII. METALLI TÖÖTLEMINE
 
                           1. Valutööd
 
          11422     Kaaluja täite koostamisel
 
          11453     Laadurijuht sulametalli transpordil
 
          11504     Valandite väljalööja, kes teeb täppisvalu
                    väljasulatatavate mudelite järgi
 
          12264     Vormisegu valmistaja
 
          12817     Kokillikoostaja
 
          12936     Valukontrolör, kes töötab sulatus-, valandite
                    väljalöömise ja valandi puhastusjaoskonnas
 
          13384     Vaakum- ja tsentrifugaalvalaja
 
          13790     Kraanajuht, kes töötab vormi-, kärni-, vormi-
                    segu ettevalmistuse ja valandipuhastusosakon-
                    nas ja valuõuel
 
          14485     Sulatusmudelsepp
 
          14923     Valumasinate seadistaja, kes seadistab auto-
                    maatliinide valumasinaid ja survevalumasinate
                    pressvorme
 
          17531     Töölised, kes:
                    a) tükeldavad metalli täite koostamisel
                    b) transpordivad täidet
 
          18286     Vormikoostaja
 
          18526     Ventilatsiooni- ja kliimaseadmete remondi-
                    lukksepp
 
          18559     Remondilukksepp
 
          18590     Elektriseadmete remondilukksepp
 
          18768     Kõigi nimetustega terasevalajad ja nende
                    abid, välja arvatud terasevalajad ja nende
                    abid vaakumahjude juures
 
          18865     Masinvormimise kärnitegija
 
          18867     Käsivormimise kärnitegija
 
          18897     Troppija, kes töötab puhastus-, vormimis-,
                    kärni- ja valandi väljalöömise jaoskonnas
 
          18984     Kuivataja
 
          19100     Termist
 
          19219     Transporditööline, kes töötab valutöödel 
                    puhastus-, vormimis-, kärni- ja valandi
                    väljalöömise jaoskonnas
 
          19252     Valutsehhi koristaja
 
          19411     Masinvormija
 
          19421     Väljasulatatavate mudelite järgi vormija
 
          19430     Käsivormija
 
          19568     Puhastaja
 
          19614     Täitekoostaja
 
          19861     Remondi- ja hoolduselektrik
 
          23362     Seadmete remondimeister
 
          23428     Jaoskonnameister, vanemmeister
 
          23607     Jaoskonnamehaanik
 
          23616     Tsehhi-, vanemmehaanik
 
    24043,24097     Vahetus-, jaoskonnajuhataja
 
          24125     Tsehhijuhataja, tsehhi tootmisjuhataja
 
    25401,25404     Jaoskonna-, tsehhielektrik
 
          25476     Tsehhi-, vanemenergeetik
 
           2. Sepistus- ja pressimistööd (kuumad tööd)
 
          11607     Kuumutusahju gaasitööline
 
          12981     Sepistus- ja stantsimiskontrolör
 
          14921     Sepistus- ja stantsimisseadmete seadistaja
 
          15416     Koldepottsepp
 
          17914     Käär- ja presslõikaja
 
          18559     Remondilukksepp
 
          18590     Elektriseadmete remondilukksepp
 
          19861     Remondi- ja hoolduselektrik
 
          23187     Meister, vanemmeister
 
          23362     Seadmete remondimeister
 
    23616,25476     Tsehhimehaanik, -energeetik
 
    24043,24097     Vahetus-, jaoskonnajuhataja
 
          24125     Tsehhijuhataja, tsehhi tootmisjuhataja
 
     3. Katlatööd, laevaehitus ja -remont
 
          12539     Laevaisoleerija
 
          12832     Laevasoomustaja
 
          13144     Katelsepp
 
          13146     Laevakatelsepp
 
          15416     Koldepottsepp
 
          17531     Töölised, kes monteerivad, demonteerivad ja
                    remondivad jõuseadmeid, mehhanisme ja nende
                    süsteeme, võllistikku ja torustikke laeva
                    sisemuses
 
          18142     Puitlaevade koostaja, kes teeb spoonpaate
 
          18145     Laevakoostaja ja -viimistleja, kes töötab
                    laeva sisemuses
 
          18187     Metall-laevakerede koostaja
 
    18451,19085     Kõigi nimetustega lukksepad ja laevataglas-
                    taja, kes remondivad seadmeid laeva sisemu-
                    ses ja tsisternides
 
          18908     Laevakerede remontija
 
          19231     Laevatorude käsitsi painutaja
 
          19547     Temmija
 
          23187     Meister, vanemmeister katlatöödel
 
     4. Termotöötlus
 
          11607     Kuumutusahju gaasitööline
 
          11999     Tsementimissegude valmistaja
 
          12522     Termotöötlusisoleerija
 
    12673,19100     Termist
 
          13026     Termotöötluskontrolör kuumadel töödel
 
          13131     Vannikorrigeerija
 
          13891     Pesemismasinate juht
 
          14956     Termotöötlusseadmete seadistaja
 
          15062     Pealejootja, kes kuumutab toorikuid ääsil
                    ja gaasiahjus
 
          15416     Koldepottsepp termoahjude vooderdusel
 
    18559,18590     Remondilukksepp, elektriseadmete remondi-
    18602,19861     lukksepp, õlitaja, remondi- ja hooldus-
                    elektrik kuumadel töödel
 
          19104     Kõrgsagedusseadmete termist
 
          19182     Söövitaja detailide mahavõtmisel pärast
                    söövitamist
 
          19455     Pihustaja
 
          19555     Vannide ja ahjude puhastaja
 
          23187     Meister, vanemmeister
 
          23362     Seadmete remondimeister kuumadel töödel
 
    23616,25476     Tsehhimehaanik, -energeetik
 
          24043     Vahetusjuhataja
 
          24097     Kuumutusahjude, karastus-, lõõmutus-,
                    tsementeerimis-, söövitus-, termotöötlus-
                    jaoskonna juhataja
 
          24125     Tsehhijuhataja, tsehhi tootmisjuhataja
 
     5. Metallide galvaanimine
 
          11629     Galvaanija (välja arvatud detailide riputaja 
                    ja mahavõtja, samuti kinniste automaat-
                    vannidega töötaja)
 
          13045     Metallikatte kontrolör operatsioonidevahe-
                    lisel kontrollil vahetult galvaanimis-
                    vannide juures
 
          13131     Vannikorrigeerija
 
          14964     Metallikatteseadmete seadistaja automaat-
                    galvaanimisvannide seadistamisel
 
          17531     Töölised, kes rasvatustavad lahustiga ja
                    hõõruvad tooteid kuiva viini lubjaga
 
          18559     Remondilukksepp
 
          19555     Puhastaja, kes puhastab galvaanimisvanne, 
                    samuti toodete pinda metallharjaga
 
          19861     Remondi- ja hoolduselektrik
 
          23428     Jaoskonnameister, -vanemmeister
 
    23616,25476     Tsehhimehaanik, -energeetik
 
          24125     Tsehhijuhataja, tsehhi tootmisjuhataja
 
     6. Värvimistööd
 
          16799     Poleerija, kes poleerib tooteid, mis on
                    värvitud vähemalt 3.ohuklassi kahjulikke
                    aineid sisaldavate värvidega
 
          18077     Helkvärvija
 
          18377     Värvi- ja lakiärastaja
 
          19555     Puhastaja, kes puhastab värvimis- ja
                    segamiskambreid, kus kasutati vähemalt
                    3.ohuklassi kahjulikke aineid
 
          19630     Lihvija, kes lihvib tooteid, mis on värvi-
                    tud vähemalt 3.ohuklassi kahjulikke
                    aineid sisaldavate värvidega
 
          23428     Jaoskonnameister, -vanemmeister töödel,
                    kus kasutatakse vähemalt 3.ohuklassi
                    kahjulikke aineid
 
     7. Metalli emailimine
 
          13097     Emailikontrolör kuumadel töödel
 
          13355     Lakilahustaja emailimisjaoskonnas
 
          13723     Täitemehhanismide juht
 
          14438     Emailimölder
 
          15201     Emailipõletaja
 
          15371     Emailtoodete töötleja kuivpoleerimisel
                    ja -lihvimisel
 
          16653     Emailisulataja
 
          16799     Poleerija toodete kuivpoleerimisel
 
          17240     Emailipulbri valmistaja
 
          19457     Fosfateerija
 
          19553     Juveel- ja kunstitoodete tumestaja
 
          19630     Lihvija toodete kuivlihvimisel
 
          19942     Emailija kuumade toodete katmisel
                    pulverisaatori abil
 
          23428     Jaoskonnameister, - vanemmeister
 
     8. Naelatootmine
 
          10038     Külmjämendaja, külmjämendusautomaadi tööline
 
          11853     Soveldaja
 
          15004     Lihvpinkide seadistaja
 
          18559     Remondilukksepp
 
          19217     Transporditööline
 
          19861     Remondi- ja hoolduselektrik
 
          23362     Seadmete remondimeister
 
          23398     Tootmisjaoskonna meister
 
     9. Traadi ja kaliibritud metalli tootmine
 
          11482     Kaliibritud metalli tõmbaja
 
          11486     Traaditõmbaja
 
          18338     Kontaktkeevitaja
 
          19630     Lihvija abrasiivkäiaga kuivlihvimisel
 
          23187     Meister, vanemmeister
 
     10. Muud kutsed metallitöötluse alal
 
          11779     Metallikummeerija
 
          13328     Kõigi nimetustega lakkijad, kes lakivad
                    metalltooteid vähemalt 3.ohuklassi
                    kahjulikke aineid kasutades
 
          14420     Vasksepp
 
    14862,15379     Käiaja, valandipuhastaja, kes töötleb
                    valandeid ja keevistooteid abrasiivkäia
                    ja pneumotööriistaga
 
          16799     Kõigi nimetustega poleerijad, kes poleerivad
                    metalltooteid vähemalt 3.ohuklassi kahjulikke
                    aineid kasutades
 
          17424     Immutaja toodete immutamisel kroompastaga
 
          17531     Töölised, kes:
                    a) hõõruvad, teritavad, lõikavad ja lihvivad
                       metalltooteid ja tööriistu abrasiivkäiaga
                       kuivalt
                    b) valmistavad ja töötlevad plii-tsink- ja 
                       pliistantse ning -tooteid
                    c) katsetavad aparatuuri kambrites tempera-
                       tuuril -40 oC ja alla, +40 oC ja üle ning
                       barokambrites
 
          18350     Termiitkeevitaja
 
          19029     Kaablilt pliikesta mahavõtja
 
          19568     Metalli, metalldetailide ja -toodete
                    puhastaja haavlite ja metall-liivaga
 
          19948     Emailija, kes kasutab vähemalt 3.ohuklassi
                    kahjulikke aineid
 
 
       VIII. ELEKTROTEHNIKA- JA RAADIOELEKTROONIKATÖÖSTUS
 
     1. Elektrotehnikatööstus ja elektriseadmete remont
 
          10992     Isoleermaterjali kuivataja
 
          11391     Isoleermassi keetja
 
          12064     Kemopooltoodete valmistaja, kes valmistab
                    vähemalt 3.ohuklassi kahjulikke aineid
                    sisaldavat kemomaterjali
 
          12520     Isoleerija, kes töötab toormika-, klaasmika-
                    ja sünteeslindiga, klaaskiu ja epoksüvaiguga
 
          12630     Kalandreerija
 
          13355     Lakilahustaja
 
          15034     Traadikerija
 
          15287     Plasti mehaaniliselt töötleja
 
          16243     Juhtme- ja kaablikatja kuuma plastikaadi ja
                    kummiga
 
          17018     Isoleermaterjali pressija
 
          17100     Elektrimasinate ja -aparaatide sektsioonide,
                    poolide ja isoleerdetailide pressija
 
          17146     Elektrotehnikatoodete kuumpressija
 
   17428,17430,     Paberi- ja riide-, juhtme- ja kaabli-,
          17444     elektrotehnikatoodete immutaja, kes
                    immutab vähemalt 3.ohuklassi kahjulikke
                    aineid sisaldavate segudega
 
          19700     Isoleermaterjali stantsija
 
          19944     Juhtmeemailija kuumemailimisel
 
          23187     Immutusjaoskonna meister
 
 
     2. Elektroonikatoodete ja raadioaparatuuri tootmine
 
     1) ühiskutsed
 
          12060     Kemopooltoodete valmistaja
 
          12582     Elektronseadiste ja -detailide teimija, kes
                    teimib stendil pingega 25 kV ja enam
 
          15452     Seadiste ja osade värvija, kes värvib 
                    vähemalt 3.ohuklassi kahjulikke aineid
                    sisaldavate värvidega
 
          17405     Koostude ja osade happelahustega pesija
 
          19190     Täppissöövitaja
 
     2) pooljuhimaterjali töötlemine
 
          15858     Epitaksiaalkihi kasvataja
 
          16211     Elioonprotsessi operaator
 
          16624     Täppissulamite valaja
 
 
                   IX. EHITUSMATERJALITÖÖSTUS
 
     1. Tsemendi tootmine
 
          11289     Punkritööline
 
          11768     Tsemendilaadija
 
          11880     Tiguseguri tööline
 
          13158     Kuivatustrumlite kütja
 
          13627     Kruvipumba juht
 
          13790     Kraanajuht kuumadel töödel (klinkrilaos)
 
          13993     Pneumopumba masinist
 
          14121     Pakendus- ja pakkemasinate juht
 
          14187     Skreepervintsi juht
 
    14232,16876     Toormeveski masinist, tema abi 
 
          14377     Virnastusmasina juht
 
          18559     Remondilukksepp, kes remondib ja hooldab
                    tehnoloogiaseadmeid ja tolmupüüdureid
 
          18590     Elektriseadmete remondilukksepp jahvatus-,
                    aspiratsiooni- ja toorme kuivjahvatustsehhis
 
          18607     Tsemendijahu segaja
 
          19494     Voodrimüürsepp
 
          19571     Lobribasseinide ja -segurite puhastaja
 
          19625     Lobritööline
 
          19861     Remondi- ja hoolduselektrik (tehnoloogia-
                    seadmete ja tolmupüüdurite remontimisel ja
                    hooldamisel)
 
          23187     Meister, vanemmeister tsemendi, põlevkivi
                    ja kuivtoorme jahvatustsehhis, -jaoskonnas
 
     2. Asbesttsemendi tootmine
 
          11184     Kollerveskitööline
 
          11289     Punkritööline
 
          11480     Asbesttsementlehtede lainestaja
 
          11691     Hollendritööline
 
          11772     Asbesttsementplaatide kruntija töödel, kus
                    kasutatakse vähemalt 3.ohuklassi kahjulikke
                    aineid
 
          11860     Asbestidoseerija
 
          13790     Kraanajuht tsemendi ja asbesti etteandmisel
 
          13826     Lehemasina juht
 
          14741     Segurimotorist
 
          16974     Asbesttsementtoodete pressija
 
          17878     Asbesttsementtoodete lõikaja
 
          18559     Remondilukksepp põhitsehhis (-jaoskonnas)
 
          18627     Sorteerija
 
          18920     Asbesttsementtoodete kuivataja
 
          19293     Pakkija, taarastaja
 
          19861     Remondi- ja hoolduselektrik põhitsehhis
                    (-jaoskonnas)
 
          23398     Tootmisjaoskonna meister, vanemmeister
                    jaoskonnas, kus vähemalt 50%-l töölistel
                    on õigus sooduspensionile
 
     3. Basaltkiu, mineraalvati ja nendest toodete tootmine
 
          11200     Bituumenitööline
 
          14995     Tehnoloogiaseadmete seadistaja
 
          15632     Konveierliini operaator
 
          16115     Kiumoodustusseadme operaator
 
          18559     Remondilukksepp
 
          18698     Termoisoleertoodete pakkija
 
          18992     Termoisoleertoodete kuivataja
 
          19050     Termoisoleertoodete mahavõtja, välja arvatud
                    mati õmblemisel
 
          19340     Fenoolija
 
          19439     Soojustusmaterjali vormija
 
          19612     Täitesulataja
 
          19861     Remondi- ja hoolduselektrik
 
          23187     Meister, vanemmeister
 
     4. Savitelliste, katusekivide ja keraamiliste plokkide
        tootmine
 
          11578     Põletatud toodete väljalaadija
 
          15193     Seina- ja sidematerjalide põletaja, kes
                    põletab telliseid ringahjudes või tahke-
                    kütusel töötavates tunnelahjudes
 
          18105     Toodete põletusahju laduja
 
     5. Lubja ja silikaattelliste tootmine
 
          11136     Aspiraatoritööline
 
          11538     Lubjaahju tühjendaja
 
          11912     Lubjapurustaja
 
          12104     Toorme, kütuse ja seinamaterjali laadija
                    ahjude täitmisel ja tühjendamisel
 
          13627     Kruvipumba juht
 
          14435     Lubjamölder
 
          18649     Lubjasorteerija
 
          19217     Transporditööline lubja transpordil
 
          19455     Pihustaja lubjapõletusahjude juures
 
     6. Raudbetoon- ja betoontoodete tootmine
 
          13977     Ümberlaaduri juht tsemendi laadimisel
 
          17531     Allmaagaleriide tööline
 
     7. Pigi-, bituumeni- ja tõrvatoodete tootmine
 
          10375     Immutaja
 
          10398     Bituumeniveetustaja
 
          10433     Bituumenioksüdeerija
 
          11368     Asfaldimassi keetja
 
          11370     Bituumenikeetja
 
          12084     Katlatäitja
 
          13148     Katlapuhastaja
 
          16093     Toruahju operaator
 
          16097     Turboseguri operaator
 
          16101     Puiste- ja jahutusoperaator
 
           X. KLAASITÖÖSTUS, KERAAMIKATOODETE TOOTMINE
 
     1. Segu ettevalmistamine, klaasi ja klaasitoodete tootmine
 
          11607     Gaasitööline
 
          11768     Laadija täitematerjali mahalaadimisel
 
          11918     Jahvataja
 
          12119     Ahjutäitja
 
          12145     Klaasikarastaja
 
          12682     Valvepottsepp
 
          13160     Kuivatusahjude ja -trumlite kütja
 
          13176     Peeglivärvija
 
          13186     Värvikeetja
 
          14991     Klaasiautomaatide seadistaja
 
          15159     Klaasipõletaja
 
          15416     Koldepottsepp
 
          15537     Klaasipuhumispoolautomaadi operaator
 
          16049     Klaasivormimismasina operaator
 
          16358     Klaastoodete lõõmutaja
 
          16393     Karussellsulataja
 
          16397     Klaasilindi lõikaja
 
          16542     Liivmatistaja
 
          16680     Lõpp-puhuja
 
          16700     Klaasivalija
 
          16818     Klaasipoleerija klaastoodete käsitsi
                    poleerimisel
 
          16936     Klaastoodete õgvendaja
 
          17461     Sõeluja
 
          17925     Leeklõikaja
 
          17954     Klaasilõikaja kuumadel töödel
 
          18393     Hõbetaja
 
    18559,19861     Remondilukksepp, remondi- ja hooldus-
                    elektrik, kes püsivalt töötab täite-
                    valmistusjaoskonnas ja kuumadel töödel
 
          18740     Seguvalmistaja
 
          18852     Klaasisulataja
 
          18856     Klaasipuhuja
 
          18986     Toorme- ja materjalikuivataja
 
          19017     Klaastoodete mahavõtja
 
          19338     Fassettija
 
          19454     Vormihoidja
 
          19669     Klaastoodete käsitsi lihvija
 
          23187     Jaoskonnameister, -vanemmeister, -mehaanik,
                    kes töötab täitevalmistus- ja klaasisulatus-
                    jaoskonnas
 
     2. Keraamikatoodete tootmine
 
          11682     Ehituskeraamika glasuurija, kes glasuurib
                    tooteid pliiglasuuriga käsitsi
 
          11918     Jahvataja
 
          15169     Ehituskeraamika põletaja
 
          15416     Koldepottsepp kuumadel töödel
 
          17158     Glasuuri- ja angoobivalmistaja pliiglasuuri
                    valmistamisel
 
          17184     Seguvalmistaja
 
          18559     Remondilukksepp põhitootmise seadmete 
                    remondil ja hooldusel
 
          18764     Ahjulaadija
 
          18614     Täitekoostaja
 
          19643     Ehituskeraamika lihvija kuivlihvimisel
 
          19861     Remondi- ja hoolduselektrik põhitootmises
 
 
                        XI. KERGETÖÖSTUS
 
     1. Tekstiilitööstuse ühiskutsed
 
          10083     Apreteerija
 
          10306     Kaustifitseerija
 
          10352     Merseriseerija
 
          10519     Aniliinmustaga peitsija
 
          10897     Immutaja
 
          11027     Kanga termotöötleja
 
          11088     Klooritaja
 
          11366     Apretikeetja
 
          11526     Linaluueemaldaja
 
          11602     Trikookuduja tehiskarusnaha vahetul
                    valmistamisel
 
          12068     Lahuse- ja värvikoostaja
 
          12207     Kangaaurutaja
 
          12208     Villaste toodete aurutaja
 
          12749     Hapendaja
 
          13170     Värvija
 
          13891     Pesemismasinate juht, kes peseb värvainete
                    valmistamisel kasutatavaid toobreid, harju,
                    kaste ja anumaid
 
          15529     Karustaja tehnokalevi viimistlemisel
 
          15602     Nõeltöötleja
 
          15776     Kanga(kedruse-)kõrvetaja
 
    16055,16306     Pügaja, karuseviimistleja tehiskarusnaha
                    vahetul viimistlusel
 
          16167     Lausriide valmistaja
 
          16181     Kraasmasina tööline tehiskarusnaha vahetul
                    valmistamisel
 
          16279     Pleegitaja
 
          16294     Keetja
 
          16799     Poleerija
 
          16848     Meistriabi, kes teenindab ja seadistab
                    pleegitus-, leotus-, painimis-, värvimis-,
                    värvikeetmis-, tehnokalevi karboniseerimis-
                    ja viimistlusseadmeid
 
          17399     Tehnokalevi pesija
 
          17531     Töölised, kes:
                    a) kroomivad ja vasetavad valtse
                    b) toodavad liimitud lausriiet
 
          17676     Jäätmetöötleja
 
          18609     Kiusegaja
 
          18912     Kalevivanutaja
 
          18916     Kuivataja, kes töötab tehnokalevi 
                    viimistlusel ja kamberkuivatites
 
          18945     Trükikanga kuivataja trükimasinate kuivatite
                    juures
 
          19184     Trükivaltside söövitaja
 
          19275     Märja kanga ja lõnga laduja
 
          19373     Trikootoodete vormija sukkade, sokkide ja
                    sõrmkinnaste vormimisel
 
          19586     Kraasmasinate korrastaja
 
     2. Puuvillatööstus
 
          11529     Jäätme-eemaldaja
 
          16419     Trumliharjaja (käsitsi)
 
          17531     Töölised, kes töötavad huntimisagregaatidel
                    ja toormesegu koostamisel ketrusjäätmete
                    ketrusel ja rõivavati tootmisel vativabrikus
 
     3. Lina-, kanepi- ja dzuuditööstus
 
          11528     Sugetaku eemaldaja
 
          15938     Immutusoperaator
 
          16302     Kiuviimistleja (linase riide tootmisel)
 
          16848     Meistriabi, kes teenindab kraasimisseadmeid
                    ja linakraasimismasinaid ja töötab 
                    märgketrusel
 
          17073     Jäätmepressija
 
          17166     Kiu ettevalmistaja
 
          17202     Immutussegu valmistaja
 
    17501,19136     Ketraja, värtnapaelte korrastaja
                    märgkudumisel
 
          17531     Kraasimisseadmete ja linakraasimismasinate
                    töölised
 
          18194     Märgjäätmete koguja
 
     4. Villatööstus
 
          12710     Karboniseerija
 
          15980     Huntimismasina tööline, kes ropsib ketrus-
                    jäätmeid ja pesemata villa
 
     5. Naha- ja karusnahatööstus, toorme esmatöötlus
 
          10118     Märgkemotöötleja
 
          10164     Rasvasulataja
 
    10236,10238     Parkal (naha- ja toornahatööd, karusnahatööd)
 
          10255     Painija
 
          10363     Nahkpooltoodete ja karusnaha pehmendaja
 
          10402     Rasvatustaja
 
          10407     Lubjatustaja-pehmendaja
 
          10471     Karusnaha saepurutaja
 
          10671     Parkekstrakti valmistaja
 
          10689     Lakivalmistaja
 
          10697     Nahaliimi keetja
 
          10895     Kõlu-, karva-, harjase- ja jõhvipesija
 
          11119     Nahaapreteerija
 
          11406     Karusnahajäätmete keetja
 
          11579     Toornaha ja mälva laduja
 
          11955     Naharasvataja
 
          12509     Toornaha mõõtja (toornaha, toorkarus- ja 
                    toorlambanaha mõõtmisel)
 
          12675     Krupooni ja tehnonaha immutaja
 
          12829     Kolorist
 
          12914     Toornaha konservija
 
          12997     Toorkarusnaha ja pooltoodete kontrolör
                    (parkimisel ja värvimisel), kes töötab
                    toorme ettevalmistuse ja esmatöötluse
                    tsehhis, parkimis- ja värvimistsehhis
                    (-jaoskonnas)
 
    13074,13790     Toornaha ja pooltoodete kontrolör, kraana-
                    juht, kes töötab leotus-painimis-, parki-
                    mise, värvimis- ja rasvatamistsehhis
                    (-jaoskonnas)
 
          13180     Nahavärvija
 
          13184     Karusnaha värvija
 
          13336     Nahalakkija
 
          13691     Laustja
 
          13948     Veepressi juht (nahatööstuses ja toornaha
                    esmatöötlusel)
 
          14067     Karusnaha loputaja
 
          14100     Silumasina juht
 
          14424     Kõlutustaja
 
          14516     Kõlu- ja karvapesija
 
          15295     Toornaha töötleja
 
          15309     Karusnaha töötleja
 
          15369     Karvavõtja
 
          15375     Äärelõikaja, kes lõikab niiskeid pooltooteid
                    leotus-painimis, parkimis-, värvimis-, rasva-
                    tamis- ja viimistlustsehhis (-jaoskonnas)
 
          15389     Toornaha korrastaja
 
          15784     Nahatööstuse puhastusseadmete operaator
 
          16330     Karusnaha viimistleja, kes tükeldab nahku, 
                    viimistleb ursool- ja aniliinvärviga värvitud
                    karusnahku, määrib karusnahku hiilatuslahuse-
                    ga
 
          16362     Tahendaja
 
 
    16744,16746     Materjali- ja jäätmekandja leotus-painimis-,
                    parkimis-, värvimis-, rasvatamis-, toornaha
                    esmatöötluse tsehhis (-jaoskonnas)
 
          16944     Karusnaha ja juurdelõigete raamitaja
 
          17032     Nahapressija
 
          17529     Materjali ja toodete vastuvõtja, kes võtab
                    vastu ja väljastab toornahku (koos virnas-
                    tuse ja ümberladumisega)
 
          17600     Nahasiluja
 
          17742     Krupoonija
 
          17757     Toorkarusnaha lahtipakkija
 
          17802     Naharaamitaja
 
          17818     Karusnaha kammija värvimata ning ursool- ja
                    aniliinvärviga värvitud karusnaha kammimisel
 
          18559     Remondi-(valve-)lukksepp, kes töötab leotus-
                    painimis-, toornaha-, toorme ettevalmistuse
                    ja esmatöötluse, parkimis-, värvimis-, ras-
                    vatamistsehhis (-jaoskonnas)
 
          18658     Toornaha sorteerija
 
          18711     Apreti-, emulsiooni- ja lakivalmistaja
 
          18738     Kemolahuse valmistaja
 
          18889     Toornaha ja pooltoodete hööveldaja
 
          18988     Toorme ja toodete kuivataja, kes kuivatab 
                    kamberkuivatis nahku, karusnahku, harjaseid,
                    villa ja jõhvi, riputades neid üles käsitsi
 
    19217,19258     Transporditööline toorme, pooltoodete, kemi-
                    kaalide ja tootmisjääkide transpordil, toot-
                    misruumide koristaja, kes töötab leotus-pai-
                    nimis-, toornaha-, toorme ettevalmistuse ja
                    esmatöötluse, parkimis-, värvimis-, rasvata-
                    mistsehhis (-jaoskonnas)
 
          19293     Toornaha pakkija, taarastaja
 
          19555     Puhastaja, kes puhastab tõrsi, haspleid,
                    trumleid, setiteid ja kanalisatsiooni
                    (kaasa arvatud puhastusseadmed)
 
          19567     Mälvapuhastaja
 
          19570     Karusnaha bensiiniga puhastaja
 
          19641     Naha ja nahktoodete lihvija
 
          19956     Epileerija
 
          23398     Tootmisjaoskonna meister, kes töötab leotus-
                    painimis-, toornaha-, toorme ettevalmistuse
                    ja esmatöötluse, parkimis-, värvimis-, ras-
                    vatamistsehhis (-jaoskonnas)
 
     6. Keemiasaaduste ja neist toodete tootmine kergetööstusele
 
          10228     Doseerija
 
          10957     Segaja
 
          10994     Kuivataja
 
          12829     Kolorist, kes töötab nitrovärvide ja orgaa-
                    niliste lahustitega
 
          13191     Värvihõõruja
 
          17531     Töölised, kes töötavad:
                    a) liimitud lausriide tootmisel
                    b) liimide ja kummisegude valmistamisel
                       jalatsitööstuses
 
          17541     Töötajad keemiakaitsevahendite tootmisel
 
          18213     Jalatsikoostaja, kes koostab jalatseid ja 
                    valmistab nende detaile kuumvulkaniseerimise
                    ja plastivalu meetodil
 
          18711     Apreti-, emulsiooni- ja lakivalmistaja
 
          18738     Kemolahuse valmistaja
 
     7. Vilditööstus
 
          10251     Aurutaja, kes laadib käsitsi
 
          11361     Vanutaja
 
          12383     Vildialuse valmistaja, kes eelnevalt tihendab
                    vildialust kuumal viltimismasinal
 
          12710     Karboniseerija
 
          12749     Hapendaja
 
          13170     Värvija
 
          15084     Plokkija
 
          15936     Pesija vildi käsitsi laadimisel
 
          15980     Huntimismasina tööline pesemata villa ropsi-
                    misel
 
          16300     Vilttoodete viimistleja karva eemaldamisel
 
          17483     Karusnaha peitsija
 
          17531     Töölised, kes töötavad vanutus-, mitmevõlli-
                    listel ja kuumadel viltimismasinatel
 
                    Töölised, kes vulkaniseerivad vildi alumist
                    osa:
          11342     a) kummisegu valtsija
          12794     b) kummi- ja polümeeriliimija
          16987     c) pressvulkaniseerija
 
          17783     Vilttoodete käsitsi sirgestaja
 
          18559     Remondilukksepp, kes remondib ja hooldab 
                    vasarvanutusmasinaid
 
          18609     Kiusegaja
 
          18916     Kuivataja mehhaniseerimata kambrite ja leek-
                    kuivatite juures
 
          19031     Liistueemaldaja
 
          19586     Kraasmasinate korrastaja
 
     8. Tekstiilijäätmete esmatöötlus
 
          15980     Huntimismasina tööline
 
          16997     Toote- ja jäätmepressija
 
          16678     Toormehuntija
 
          18688     Sekundaarsete tekstiilijäätmete sorteerija
 
 
    XII. METSAVARUMINE, TSELLULOOSI-, PABERI- JA PUIDUTÖÖSTUS
 
     1. Metsavarumine
 
          11359     Langetaja
 
          11427     Lõikaja
 
          11442     Metsaväljaveo autojuht
 
          13365     Kokkuveovintsi juht
 
          13378     Raietööline
 
          14269     Kokkuveomasina juht
 
          15385     Laasija
 
          17755     Järkaja
 
          19207     Kokku- ja väljaveotraktorist
 
          19224     Metsakokkuvedaja
 
          19593     Silmustaja
 
     Töötajad raielankidel, metsalaadimispunktides, ülemistes ja 
vaheladudes:
 
          13790     Kraanajuht
 
          14831     Puidulaadija
 
          18528     Metsatööseadmete remondilukksepp
 
          19695     Puiduvirnastaja
 
          23284     Meister, vanemmeister
 
     2. Tselluloosi- ja paberitööstus
 
     1) tselluloosi keetmine ja pesemine
 
          11289     Punkritööline
 
          18559     Remondilukksepp
 
          19846     Hoolduselektrik
 
     2) tselluloosi, paberi ja papi tootmine
 
          11398     Kaltsukeetja
 
          13585     Paberi(papi-)masina juht
 
          14055     Tselluloosikuivatusmasina juht
 
          14868     Paberi(papi-)masina rullitööline
 
          17026     Papi- ja fiibripressija
 
          17087     Tselluloosikuivatusmasina pressitööline
 
          18922     Tootekuivataja
 
          18975     Tselluloosikuivatusmasina kuivatustööline
 
          23187     Meister, kes töötab tselluloosi keetmisel, 
                    väävlishappe ja leelise regenereerimisel
 
     3) paberkottide tootmine
 
          14279     Torumasina juht
 
     4) tehno- ja värvipaberi, tapeedi tootmine
 
          12160     Paberdetailide lõikaja
 
          13186     Värvikeetja
 
    13188,13587     Värvivalmistaja, paberivärvimismasina juht,
                    kes töötab aniliinvärvide, ammoniaagi ja
                    kroomisooladega
 
          17714     Paberi lahtikerija
 
     3. Sünteesliimide, -vaikude ja -värvide valmistamine
 
          10647     Sünteesvaikliimi valmistaja
 
          12776     Liimikeetja
 
    13321,13910     Kemoanalüüsi laborant, pumbaseadmete masi-
          18559     nist, remondilukksepp sünteesvaikliimi val-
                    mistamisel
 
     4. Puidukeemiatööstus
 
     Vaigu destilleerimine
 
          10065     Kõigi nimetustega aparaaditöölised
 
          18598     Teisaldaja-villija
 
          19555     Puhastaja
 
     5. Puidutöötlus
 
     1) vineeri tootmine
 
     Hüdropresside töölised, kes kasutavad fenooli, formaliini, 
karbamiidi ja nende derivaate sisaldavaid sünteesliime:
 
          10751     Bakeliitkile valmistaja
 
          11418     Hüdropressija
 
          16149     Plaadimasina operaator
 
          17442     Spooniimmutaja
 
          18116     Koostaja
 
          18916     Kuivataja
 
     2) muud kutsed puidutöötluses
 
          10901     Viimistlusmaterjali immutaja dekoratiivkile
                    tootmisel
 
          16314     Puittoodete viimistleja, kes töötab vähemalt
                    3.ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate
                    lakkide, värvide ja sünteesliimidega
 
          17001     Puitlaast- ja linaluuplaatide pressija, kes
                    töötab kuumpressimisel ja kasutab vähemalt 3.
                    ohuklassi kahjulikke aineid
 
                     XIII. TOIDUAINETÖÖSTUS
 
     1. Tubakatööstus
 
          13243     Tubakakupaazija
 
          13994     Pneumoseadme juht
 
          14048     Sigaretiliini juht
 
          14131     Sigaretiliini reguleerija
 
          14234     Tubakalõikaja
 
          17098     Tubakamaterjali pressija
 
          17701     Tubakakobestaja
 
          17721     Tubakalehtede laotaja
 
          17814     Tubakapakendaja
 
          18692     Tubakasorteerija
 
          18990     Tubakakuivataja
 
          19258     Tootmisruumide koristaja
 
          19573     Seadmepuhastaja
 
          23187     Meister, vanemmeister tubaka-, sigareti-,
                    paberossi- ja pakendustsehhis
 
     2. Parfümeeria- ja kosmeetikatööstus
 
     1.-3.ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate lõhnasegude ja 
lõhnastite tootmine
 
          10685     Kosmeetikumivalmistaja
 
          10702     Lõhnasegude ja -vedelike valmistaja
 
          18559     Remondilukksepp
 
     3. Lihatööstus, loomanahkade esmatöötlus
 
          11206     Loomatöötleja
 
          12238     Nahkade kuivsoolaja
 
          12378     Sooletöötleja
 
          14426     Nahakõlutustaja
 
          15367     Nahatöötleja
 
          18700     Nahasorteerija
 
          19243     Nahkade märgsoolaja
 
     4. Konditöötlus ja kondiliimi tootmine
 
          10794     Kondiliimi valmistaja
 
          12091     Difuusorilaadija
 
          17451     Sõeluja
 
          17664     Aurutatud kontide jahvataja
 
          19683     Konveieritööline
 
     5. Kalapüük ja -töötlus
 
     Ookeanidel  ja  meredel  kalapüügi  ja  -töötlusega,  samuti 
püügipiirkonnas valmistoodangu vastuvõtuga tegelevate kalalaevade 
meeskond:
 
          14160     Kalajahuseadme juht
 
          23187     Kõigi nimetustega meistrid kalapüügil ja 
                    -töötlusel
 
          17541     Töötajad, kes on nimetatud loetelu nr.2
                    XVIII osa punkti 2 alapunktis 1
 
          22021     Püügipiirkonna ülem, tema asetäitja ja abi
 
          22058     Ekspeditsiooniülem, tema asetäitja ja abi
 
 
        XIV. RAVIMITE, RAVI- JA BIOPREPARAATIDE TOOTMINE
 
 
     Vitamiini B12, terpiinhüdraadi,  lenduvaid,  tugevatoimelisi
täiteaineid sisaldavate salvide ja emulsioonide tootmine.
 
     Valmisravimite tootmine preparaatidest  ja  saadustest,  mis
kuuluvad   akridiini,   barbituurhappe,   indooli,   piperasiini,
pürasolooni,  puriini,  steroidide  ja   sulfoonamiidide   rühma,
tugevatoimelistest      glükosiididest,      prostaglandiinidest,
kasvajavastastest    antibiootikumidest    ja     preparaatidest,
sünteeshormoonidest.
 
          10065     Kõigi nimetustega aparaaditöölised
 
          11752     Granuleerija
 
          12196     Ampullijootja
 
          14236     Tablettija
 
          15066     Ampullitäitja
 
          17467     Sõeluja
 
          17469     Süsteampullide ülevaataja
 
          17471     Ravitoodete ülevaataja (operatsioonidevahe-
                    lisel kontrollil)
 
          17876     Ampulli- ja torulõikaja
 
          18871     Materjali- ja preparaadisteriliseerija
 
          19293     Pakkija, taarastaja korkimisel ja lahtiste
                    preparaatide pakendamisel
 
    16771,18559     Abitööline, remondilukksepp, transporditöö-
    19217,19258     line, tootmisruumide koristaja, remondi- ja
    19865,23187     hoolduselektrik, meister, vanemmeister, jaos-
    24097,25062     konnajuhataja, tehnoloog, kes täistööpäeva
                    töötab tootmistsehhis (-jaoskonnas)
 
          25211     Keemik, kes töötab tootmistsehhis (-jaoskon-
                    nas) ja tsehhilaboratooriumis
 
 
           XV. TERVISHOIU- JA SOTSIAALHOOLDUSASUTUSED
 
 
     1.  Tuberkuloosihaiglate,  -dispanserite,  -kabinettide   ja
-sanatooriumide, nakkushaiglate ja  -osakondade  desinfitseerijad
ja töötajad, kes põetavad ja hooldavad haigeid.
 
     2. Leeprahaigete raviasutuse töötajad, kes vahetult põetavad 
ja hooldavad haigeid.
     3.  Psühhiaatriahaiglate  ja   -osakondade   hooldusõed   ja
sanitarid,  väikelastekodude  õed,   hooldusõed,   sanitarid   ja
hoidjad, kes vahetult põetavad ja hooldavad haigeid.
 
     4.  Patoloogilis-anatoomiliste  osakondade,   lahkamis-   ja
surnukambrite sanitarid.
 
     5.  Sotsiaalhooldussüsteemi  psüühiliste  haigete,  vaimselt
alaarenenud  laste  internaatkodude  töötajad,  kes  põetavad  ja
hooldavad haigeid.
 
              XVI. TRÜKITÖÖSTUS JA FILMIKOPEERIMINE
 
 
          10729     Kemolahuste valmistaja filmikopeerimis-
                    vabrikus
 
          11631     Galvanotüpist
 
          11741     Trükivormigraveerija stereotüüpide viimist-
                    lusel ja töötlusel
 
          14792     Käsiladuja
 
          14807     Realaduriga laduja
 
          16342     Kliseetöötleja (trükisulamist)
 
          16346     Kirjaviimistleja (trükisulamist)
 
          18863     Stereotüpist stereotüüpide ja trükisulamist
                    kliseede viimistlusel ja töötlusel
 
          19769     Elektrolüüsija filmikopeerimisvabrikus
 
          23157     Pliisulamite analüüsi laborant
 
 
      XVII. HOONETE JA RAJATISTE EHITUS, REKONSTRUEERIMINE,
          ÜMBERSEADMESTAMINE, RESTAUREERIMINE JA REMONT
 
 
          11140     Asfladitööline
 
          11141     Asfaldikeetja
 
          11200     Bituumenitööline
 
          11295     Lõhkeaukude puurija
 
          11663     Pinnaseuhtja
 
          12282     Lubjakustutaja
 
          12520     Isoleerija
 
    12529,12531     Hüdro-, termoisoleerija, kiletaja seadmete
          12533     remontimisel ja valmistamisel
 
          12680     Müürsepp, kes püsivalt töötab müürseppade
                    brigaadis või kompleksbrigaadi müürsepalülis
 
          12690     Kiviraidur, sealhulgas marmori ja graniidi
                    käsitsi töötlemisel kivitöötlusettevõttes
                    (-tsehhis, -jaoskonnas) või monumentaal-
                    skulptuuri ettevõttes
 
          12751     Vinüülplastija
 
          12753     Kummeerija
 
          13201     Rull- ja tükkmaterjalist katuse panija, kes
                    kasutab mastikseid ja krunti
 
          13511     Gudronaatorijuht
 
          13590     Puurseadme juht, sealhulgas üle 50 m sügavu-
                    sega vee ja riikliku mäejärelevalve all ole-
                    vate puuraukude puurimisel
 
          13783     Rammijuht
 
          14199     Teisaldatava asfaltbetooniseguri juht
 
          14288     Asfaltbetoonilaoturi juht
 
          14612     Raudbetoon- ja metalltarindite monteerija
 
          15416     Koldepottsepp
 
          16540     Liivapritsitööline
 
          16542     Liivmatistaja
 
          17493     Mäenõlvade läbindaja
 
          18447     Veevärgilukksepp, kes püsivalt töötab maa-
                    aluses kanalisatsioonivõrgus
 
          19233     Tööstuskorstnabetoonija
 
          19234     Tööstuskorstnamüürsepp
 
          19455     Pihustaja
 
          19483     Kivifreesija, sealhulgas töötamisel kivitööt-
                    lusettevõttes (-tsehhis, -jaoskonnas)
 
          19496     Happekindla materjaliga vooderdaja
 
          19660     Kivilihvija ja -poleerija, sealhulgas tööta-
                    misel kivitöötlusettevõttes (-tsehhis, -jaos-
                    konnas) või monumentaalskulptuuri ettevõttes
 
          19829     Kõrgepinge-õhuliinide ja kontaktvõrgu
                    elektrimontöör
 
          19855     Õhuliinide (pingega 35 kV ja enam) remondi
                    elektrik, kes töötab kõrgusel üle 5 m
 
          23419     Ehitus- ja montaažitööde meister
 
          24441     Tööjuhataja
 
     Allmaatööd  allmaarajatiste  ehitusel  ja  remondil   (välja
arvatud loetelus nr.1 ettenähtud tööliskutsed)
 
          11196     Betoonija
 
          12680     Müürsepp
 
          13450     Maaler
 
          14117     Mördipumba juht
 
          14554     Hüdroagregaatide monteerija
 
          14715     Ventilatsiooniseadme motorist
 
          15220     Plaatija
 
          16671     Puusepp
 
          18576     Ehituslukksepp
 
          19727     Krohvija
 
          19842     Alajaamade elektrik
 
          19931     Seadmete remondi ja valve(elektri-)lukksepp
 
          23419     Ehitus- ja montaazitööde meister
 
          24441     Tööjuhataja
 
                    XVIII. TRANSPORT JA SIDE
 
     1. Raudteetransport
 
          10729     Kemolahuste valmistaja
 
          11241     Magistraalraudtee teede ning rajatiste kor-
                    rashoiu ja remondi brigadir intensiivse
                    liiklusega teelõigul
 
          12907     Kaubarongisaatja
 
          13152     Depoo vedurikütja
 
          ,,,,,     Vedurikütja ja raudtee aurukraana kütja
 
          ,,,,,     Instruktorvedurijuht
 
          13529     Mootorvagunijuht
 
    13696,16856     Diiselrongi vedurijuht, tema abi
 
          13895     Mootorveduri juht
 
    13965,16863     Auruveduri ja raudtee aurukraana juht, nende
                    abid
 
    14241,16878     Diiselveduri juht, tema abi
 
    14399,16885     Elektriveduri juht, tema abi
 
    14409,16887     Elektrirongi vedurijuht, tema abi
 
    14668,23263     Raudteemontöör, tee- ja sillameister magist-
 
          23278     raalraudtee teede ning rajatiste korrashoiul
                    ja remondil intensiivse liiklusega teelõigul
 
    16033,21250     Klassivälise ja 1.klassi jaama sorteermäe
                    operaator ja korraldaja
 
    16269,16275     Vagunite ülevaataja, vagunite ülevaataja ja
          18540     remontija, veeremi remondilukksepp, kes töö-
                    tab klassivälise, 1. või 2.klassi jaama vagu-
                    nite tehnilise (tehnilise ja kommerts-) hool-
                    damise punktis
 
          17244     Veoste ja pagasi vastuvõtja-väljaandja, kes
                    töötab sööbivate ainete laadimispunktis
 
          17863     Vagunipidurdaja
 
          18472     Magistraalraudtee rajatiste remontija (silla-
                    lukksepp) intensiivse liiklusega teelõigul
 
          18726     Rongikoostaja
 
          19825     Magistraalraudtee kontaktvõrgu elektrik
                    (elektrimehaanik)
 
          21172     Klassivälise või 1.klassi jaama korraldaja, 
                    kes võtab vastu, saadab ära ja laseb läbi
                    magistraalraudtee eriti intensiivse liiklu-
                    sega teelõigul
 
          21701     Rongidispetšer, vanem-rongidispetšer
 
          23598     Külmutusrongi mehaanik, külmutussektsiooni 
                    mehaanik
 
 
     2. Mere- ja jõetransport
 
     1) mere- ja jõelaevastiku laevade (välja arvatud alaliselt 
sadama     akvatooriumis      töötavate      teenistusabilaevade,
teenistussõitude, linnalähedase ja linnasisese ühenduse  laevade)
meeskond:
 
          11220     Pootsman
 
          13156     Vedelkütusel töötava laeva katlakütja
 
          13482     Kõigi klasside ja nimetustega madrused
 
          14033     Pumbamasinist
 
          14718     Kõigi nimetustega motoristid (masinistid),
                    nende abid
 
    16779,19621     Abikipper, kipper, kipriabi
          16907
 
          17564     Kõigi klasside raadiooperaatorid
 
    17566,17568     Raadiotelegrafist, raadiotehnik
 
          18091     Kõigi klasside ja nimetustega roolimehed
 
          19749     Kõigi klasside ja nimetustega laevaelektrikud
 
          19901     Elektroraadionavigaator
 
          20607     Hüdroakustik
 
    22888,22894     Kapten, direktorkapten, nende abid
 
          23485     Kõigi nimetustega mehaanikud, nende abid
 
          23994     Raadiojaama ülem
 
          25317     Tüürimees
 
          25410     Kõigi klasside ja nimetustega elektrimehaani-
                    kud
 
 
     2)   teenistusabilaevastiku   laevade,   alaliselt    sadama
akvatooriumis    töötavate    sadamalaevade    (välja     arvatud
teenistussõitude, linnalähedase ja linnasisese ühenduse  laevade)
masinameeskond:
 
          13156     Vedelkütusel töötava laeva katlakütja
 
          13502     Kõigi nimetustega masinistid
 
          14706     Kõigi nimetustega motoristid
 
          23485     Mehaanik, tema abi, pea- ja vanemmehaanik
 
          25410     Elektrimehaanik, tema abi, vanemelektrimehaa-
                    nik
 
     3) kaldakoosseis:
 
          11429     Lõhkaja
 
          13450     Maaler laevavärvimisel ja laevakere puhasta-
                    misel dokis
 
          14478     Trümmimotorist
 
          ,,,,,     Dokker-mehhanisaator
 
     3. Side
 
    12624,14629     Kaablijootja, sidemonteerija-jootja, kes joo-
                    dab pliitatud ning polüetüleen- ja polükloor-
                    vinüülkestaga kaableid
 
          19093     Kaugsidetelefonist, kes töötab alaliselt mik-
                    rotelefonigarnituuriga (seadme) kaugekõnede,
                    tellimuste ja teadete kommutaatoril ning öö-
                    päevaringse reziimiga kõnepunktis
 
          19096     Teadistustelefonist
 
 
               XIX. TÖÖD RADIOAKTIIVSETE AINETE JA
                 IONISEERIVA KIIRGUSE ALLIKATEGA
 
     1.   Ettevõtete,   uurimisinstituutide,    laboratooriumide,
konstrueerimis-  ja  katsekonstrueerimisasutuste  töötajad,   kes
püsivalt  töötavad  radioaktiivsete  ainetega,  mille   aktiivsus
töökohal   on   vähemalt   0,1   milliküriid   raadiumi-226   või
radiotoksilisuselt sellega ekvivalentset  radioaktiivsete  ainete
kogust, samuti tehnoloogiaseadmete remondil nendes tingimustes.
 
     2. Töötajad, kes püsivalt töötavad radioaktiivsete ainete ja 
jäätmete  laadimisel,  transportimisel,  kogumisel,   töölemisel,
hoidmisel  ja  matmisel,   radioaktiivsete   ainetega   saastatud
seadmete, ruumide, veovahendite ja erirõivaste  desaktiveerimisel
ja tolmutustamisel.
                          
                         XX. ÜHISKUTSED
 
          10047     Akutööline
 
    10176,11640     Lubjakustutaja
 
          11159     Bakeliitija, kes immutab detaile ja tooteid
                    vähemalt 3.ohuklassi kahjulikke aineid sisal-
                    davate segudega
 
          11342     Kummisegude valtsi rehviremondiettevõttes 
 
          11495     Vulkaniseerija
 
          11614     Gaasigeneraatori tööline atsetüleenijaamas
 
          11618     Gaaslõikaja
 
          11620     Gaaskeevitaja
 
          11646     Atsetüleenigeneraatori tööline
 
          11664     Vee- ja liivajoaga töötleja
 
          12172     Kompaundivalaja, kes kasutab vähemalt 3.ohu-
                    klassi kahjulikke aineid
 
          12554     Tootmisväljaõppe instruktor, kes õpetab mäe-
                    tööstuse allmaatöödel ja keemiatööstuses ning
                    viibib vähemalt 50% tööajast maa all ja toot-
                    mistsehhides
 
          13162     Tehnoloogiaahjude kütja tootmisalal, kus põ-
                    hitöölistel on õigus sooduspensionile
 
          13351     Isoleertoodete ja -materjali lakkija töötami-
                    sel vähemalt 3.ohuklassi kahjulikke aineid
                    sisaldavate lakkidega
 
          13399     Plastivalaja
 
          13450     Maaler töötamisel vähemalt 3.ohuklassi kahju-
                    like ainetega
 
          13775     Kompressorseadmete masinist töötamisel vähe-
                    malt 3.ohuklassi kahjulike ainetega
 
          13786     Katlamasinist (katlakütja), kes kütab söe või
                    põlevkiviga
 
          14257     Tehnoloogiakompressorite masinist gaasi- 
                    (välja arvatud õhu-) kompressorite 
                    teenindamisel
 
          14341     Ammoniaak-külmutusseadmete masinist
 
          14440     Metallitaja
 
          15008     Liimitaja rehviremondiettevõttes
 
          15167     Lubjapõletaja
 
          15634     Konveierahju operaator emaili põletamisel
 
          16137     Liivapritsioperaator
 
          16460     Vinüülplasti jootja
 
          16987     Pressvulkaniseerija
 
          17008     Plasttoodete pressija
 
          17434     Saematerjali ja puittoodete immutaja, kes ka-
                    sutab vähemalt 3.ohuklassi kahjulikke aineid
 
          17531     a) Töölised, kes püsivalt töötlevad mehaani-
                       liselt asbesttsement-, klaasvatt- ja
                       klaasplasttooteid
                    b) Töölised ja meistrid vahetul töötamisel
                       pliid sisaldava materjaliga dekooli toot-
                       misel
                    c) Töölised ja spetsialistid, kes vahetult
                       töötavad ultralühilaine-, ultra- ja üli-
                       kõrgsageduskiirguse allikatega töödel,
                       kus on nõutav kiirguskaitsevahendite ka-
                       sutamine
 
          17541     Töötajad, kes töötavad vahetult 1. või 2.ohu-
                    grupi mikroorganismidega
 
          18003     Kummitoodete parandaja vulkaniseerimisel
 
    18183,12801     Koostaja-neetija, neetija
 
    18447,23187     Veevärgilukksepp ja meister püsival töötami-
                    sel maa-aluses kanalisatsioonivõrgus
 
          18598     Teisaldaja-villija vähemalt 3.ohuklassi kah-
                    julike ainete teisaldamisel ja villimisel
 
          19611     Karestaja, kes taastab ja remondib rehve reh-
                    viremondiettevõttes
 
          19756     Elekter- ja gaaskeevitaja, kes lõikab, keevi-
                    tab käsitsi ja poolautomaatmasinal või auto-
                    maatmasinal, kasutades vähemalt 3.ohuklassi
                    kahjulikke aineid sisaldavaid räbusteid
 
    19804,19859     Kaablivõrgu elektrimontöör, kaablielektrik,
                    kes püsivalt joodab plii-, polüetüleen- ja
                    polükloorvinüülkattega kaableid
 
          19905     Automaat- ja poolautomaat-elekterkeevitaja,
                    kes keevitab süsihappegaasi keskkonnas, kasu-
                    tades vähemalt 3.ohuklassi kahjulikke aineid
                    sisaldavaid räbusteid
 
          19906     Käsielekterkeevitaja
 
          23395     Kutseõppemeister ja -vanemmeister, kes õpetab
                    mäetööstuse allmaatöödel ja keemiatööstuses
                    ning viibib vähemalt 50% tööajast maa all ja
                    tootmistsehhides
 
          23187     Meister ja vanemmeister mahutite, paakide ja
                    tsisternide seest puhastamisel