ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Otsus Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohta
Ülemnõukogu 15.04.1992 otsus; jõustumiskuupäev 15.04.1992

redaktsioon 01.05.2004

AVALDATUD :

RT  1992, 15/16, 242

REDAKTSIOON :

RK s 22.04.2004 jõust.01.05.2004

RT I  2004, 37, 256

RK s 25.01.95 nr.  489 jõust.01.01.96

RT I 1995, 16,  228

ün  o 04.06.92 nr. 1263 jõust.30.06.92Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohtaEesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
1. Kehtestada Eesti Vabariigi töölepingu seadus alates 1992.aasta 1.juulist.  Kuni nimetatud seaduse kehtima hakkamiseni tekkivates või juba tekkinud töösuhetes rakendada Eesti NSV töökoodeksi ja teiste Eesti Vabariigi territooriumil kehtivate õigusaktide sätteid.


2. Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks:
1) esitada ühe kuu jooksul ettepanekud Eesti Vabariigi Ülemnõukogule töölepingu seadusega ja käesoleva otsusega vastuolus olevate Eesti NSV töökoodeksi ning Eestis kehtivate muude seaduste ja seadluste sätete kehtetuks tunnistamise kohta.

Ettepanekud Eesti NSV töökoodeksi ning Eestis kehtivate muude seaduste ja seadluste sätete kooskõlla viimiseks töölepingu seaduse ja käesoleva otsusega esitada pärast Eesti Vabariigi töökaitse-, puhkuse- ja palgaseaduse vastuvõtmist;

(EV ÜN o. 4.06.92 nr.1263 jõust. 30.06.92 RT 1992, nr.24, art.336)

2) tunnistada kehtetuks Eesti Vabariigi Valitsuse määrused ning muud normatiivaktid, mis on vastuolus töölepingu seadusega.

Viia Eesti Vabariigi Valitsuse määrused ning muud normatiivaktid kooskõlla töölepingu seadusega pärast Eesti Vabariigi töökaitse-, puhkuse- ja palgaseaduse vastuvõtmist;

(EV ÜN o. 4.06.92 nr.1263 jõust. 30.06.92 RT 1992, nr.24, art.336)

3) kehtestada tööde loetelu, kus on lubatud 13 - 15-aastaste alaealiste töötamine;

4) kehtestada tööde loetelu, kus nähakse ette kõigi töötajate eelnev ja perioodiline tervise kontroll, samuti selle kontrolli kord;

5) kehtestada tööde loetelu, kus alla 21-aastaste isikute tööle võtmine on lubatud pärast töölevõetava tervise kontrolli ning kus on ette nähtud nende tervise perioodiline kontroll kuni 21-aastaseks saamiseni;

6) kehtestada ametikohtade loetelu, millel riigi- või munitsipaalettevõttes , -asutuses või organisatsioonis on erandina lubatud omavahel lähedases suguluses või hõimluses olevate isikute töötamine ametikohtadel, mis on üksteise vahetus alluvuses või üksteise poolt vahetult kontrollitav;

7) kehtestada raskete ja tervistkahjustavate tööde loetelu, kus naiste töötamine on keelatud, samuti sanitaar- ja olmeteenindamisega seotud allmaatööde loetelu, kus naiste töötamine on lubatud;

8) kehtestada raskete, tervistkahjustavate või ohtlike töötingimustega tööde ning alaealiste kõlblust ohustavate tööde (ametikohtade) loetelu, kus alaealiste töötamine on keelatud;

9) korraldada tööraamatute pidamise eeskirjade ja töötajate arvestamise korra kehtestamine.

10) kehtestada keskmise palga väljamaksmise kord töötaja kutsumisel või astumisel kaitsejõudude tegevteenistusse või tööteenistusse.

11) kehtestada töötajale hüvituse maksmise kord ja tingimused, kui tööandja lõpetab töölepingu pankrotistumise tõttu (töölepingu seaduse paragrahv 86 punkt 2) ja tal puuduvad vahendid hüvituse maksmiseks (töölepingu seaduse paragrahv 90 2.lõige).

(EV ÜN o. 4.06.92 nr.1263 jõust. 30.06.92 RT 1992, nr.24, art.336)


3. Lugeda töölepingu seaduses nimetatud töötajaid esindavateks organisatsioonideks ametiühinguid, kutseliite ja muid töötajate huvide esindamiseks ja kaitseks moodustatud töötajate ühendusi. Töötajaid esindavaks isikuks on töötajaskonna poolt töötajaid töösuhetes tööandjaga esindama valitud isik.


Töölepingu seaduse paragrahvis 94 ettenähtud tagatisi kohaldatakse töötajaid töösuhetes esindava organisatsiooni juhtorganisse valitud töötajate, samuti töötajaid esindama valitud isikute suhtes.


4. Enne töölepingu seaduse jõustumist suuliselt sõlmitud töölepingud vormistatakse töölepingu seaduse nõuete kohaselt kirjalikult ühe aasta jooksul, arvates töölepingu seaduse jõustumisest.


Liikmelisuse alusel ettevõtetes, asutustes või muudes organisatsioonides töötavatele isikutele laieneb töölepingu seadus alates selle jõustumise päevast. Kirjalikud töölepingud nende isikutega sõlmitakse ühe aasta jooksul, arvates töölepingu seaduse jõustumisest.


5. Kuni individuaalsete töövaidluste läbivaatamise korda reguleeriva seaduse vastuvõtmiseni allutada töölepingu sõlmimisel, peatumisel, muutmisel, lõpetamisel, tühistamisel ja kehtetuks tunnistamisel tekkinud vaidlused kohtule, olenemata sellest, kas tööleping oli sõlmitud enne või pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist. Töösuhetes tekkinud muude vaidluste läbivaatamisel säilitada eriseaduse kehtestamiseni Eesti NSV töökoodeksis sätestatud kord.


6. (Kehtetu - RK s 25.01.95 nr.  489 jõust.01.01.96 - RT I 1995, 16,  228)


7. Eesti Vabariigi töölepingu seaduse paragrahv 7 punktis 7 nimetatud teenistuslepingut ei sõlmita enne vastava eriseaduse vastuvõtmist.

(EV ÜN o. 4.06.92 nr.1263 jõust. 30.06.92 RT 1992, nr.24, art.336)


71. Eesti Vabariigi töölepinguseaduse § 61 või § 892 võib jätta kohaldamata, kui tööandja vahetumise otsus või tööandja pankrotiotsus on vastu võetud enne 2004. aasta 1. maid ning informeerimise ja konsulteerimise sätete järgimine ei ole objektiivselt võimalik.


(RK s 22.04.2004 jõust.01.05.2004 - RT I  2004, 37, 256)


72. Enne 2004. aasta 1. maid sõlmitud töölepingud viiakse Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 26 nõuetega kooskõlla hiljemalt 2005. aasta 1. jaanuariks.


(RK s 22.04.2004 jõust.01.05.2004 - RT I  2004, 37, 256)


8. Vastuolude korral Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja muude Eesti Vabariigis kehtivate normatiivaktide vahel lähtutakse Eesti Vabariigi töölepingu seaduse sätetest.

(EV ÜN o. 4.06.92 nr.1263 jõust. 30.06.92 RT 1992, nr.24, art.336)Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. Rüütel