ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus
Riigikogu 19.05.2004 seadus; jõustumiskuupäev 01.07.2004

redaktsioon 01.07.2018 [RT I, 05.12.2017, 9]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus

Vastu võetud 19.05.2004
RT I 2004, 46, 329
jõustumine 01.07.2004, osaliselt vastavalt §-le 26.

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamine kohtueelses menetluses

(1) Enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist alustatud menetlus- ja jälitustoiming viiakse lõpule, järgides kriminaalmenetluse koodeksit ja jälitustegevuse seadust, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel.

(2) Kriminaalasja kohtueelne menetlus viiakse prokuratuuris lõpule, järgides kriminaalmenetluse seadustiku §-des 223-227 sätestatud korda. Kriminaalmenetluse koodeksi § 176 kohaselt prokuratuurile saadetud kriminaalasjades, milles süüdistataval on kaitsja, ei teostata kriminaalmenetluse seadustiku §-des 224-225 sätestatud toiminguid, välja arvatud kaitsja taotlusel talle kriminaaltoimiku koopia andmine.

(3) Enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist uurija või prokuröri tegevuse peale halduskohtusse esitatud kaebus vaadatakse halduskohtus läbi halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 2. Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamine kohtumenetluses

(1) Enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist kohtusse saadetud kriminaalasja või kohtu alustatud erasüüdistusasja arutatakse maa- ja linnakohtus kriminaalmenetluse koodeksi sätteid järgides.

(2) Kui enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist erasüüdistusasjas kohtule esitatud kriminaalmenetluse alustamise taotluse alusel pole kriminaalasja menetlemist alustatud, saadab kohus taotluse kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks kuriteo toimepanemise koha järgsele prokuratuurile. Taotluse esitamisel tasutud kautsjon tagastatakse.

(3) Enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist esitatud avaldus, kaebus või protest lahendatakse ringkonnakohtus ja Riigikohtus apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku sätteid järgides.

§ 21. Kriminaalmenetluse seadustiku § 2681 rakendamine kohtumenetluses

(1) Kriminaalasjade suhtes, milles süüdistatav on kohtu alla antud enne 2008. aasta 15. juulit, ei kohaldata kriminaalmenetluse seadustiku § 2681.

(2) Kui maakohtu koosseisu liikmel on arutamisel kriminaalasju, milles tehti kohtu alla andmise määrus enne 2008. aasta 15. juulit, võib ta lisaks võtta arutamisele ühe kriminaalasja, milles tehti kohtu alla andmise määrus pärast 2008. aasta 15. juulit, ning teisi kriminaalasju üksnes vastavalt käesoleva seadustiku § 2681 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eranditele.
[RT I 2008, 32, 198 - jõust. 15.07.2008]

§ 22. Kriminaalmenetluse seadustiku §-des 202 ja 203 nimetatud määruste avaldamine

Kuni 2009. aasta 31. detsembrini väljastab prokuratuur teabenõude alusel kriminaalmenetluse seadustiku §-des 202 ja 203 nimetatud määrused § 4081 lõigetes 2-5 sätestatud nõudeid arvestades, asendades kahtlustatava nime ja isikuandmed initsiaalide või tähemärgiga.
[RT I 2008, 32, 198 - jõust. 15.07.2008]

§ 23. Kohtuliku arutamise erisused pärast 2011. aasta 1. septembrit

(1) Üldmenetluses toimuva kohtuistungi helisalvestamine ning salvestiste kättesaadavaks tegemine vastavalt kriminaalmenetluse seadustiku § 156 lõikele 1 ja §-le 1561 toimub kuni kohtutes tehniliste tingimuste loomiseni kriminaalmenetluse seadustiku enne 2011. aasta 1. septembrit kehtinud redaktsiooni kohaselt. Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega kohtuistungite helisalvestamisele ülemineku aja, tingimused ja korra.

(2) Kriminaalasja kohtulikul arutamisel, milles prokurör on kriminaaltoimiku kohtule esitanud enne 2011. aasta 1. septembrit, ei kohaldata 2011. aasta 1. septembril jõustunud kriminaalmenetluse seadustiku § 296 lõikes 2 sätestatut.

(3) Kui enne 2011. aasta 1. septembrit kohtusse saadetud kriminaalasjas tehtud maakohtu otsus apellatsiooni- või kassatsioonimenetluses tühistatakse ja kriminaalasi saadetakse maakohtule uueks arutamiseks teises kohtu koosseisus, järgitakse asja edasisel menetlemisel kehtiva kriminaalmenetluse seadustiku § 296 lõikes 2 sätestatut.
[RT I, 23.02.2011, 1 - jõust. 01.09.2011]

§ 24. Tsiviilhagi esitamise erandlik tähtaeg

Kriminaalasjades, milles prokuratuur on tunnistanud kohtueelse menetluse lõpuleviiduks enne 2011. aasta 1. septembrit, võib kannatanu esitada tsiviilhagi kuni kohtuliku uurimise lõpetamiseni maakohtus.
[RT I, 23.02.2011, 1 - jõust. 01.09.2011]

§ 25. Kriminaalmenetluse seadustiku § 382 rakendamine kohtumenetluses

Kriminaalmenetluse seadustiku § 382 kohaldatakse edasiulatuvalt hagidele, mis esitatakse pärast nimetatud paragrahvi jõustumist.
[RT I, 26.05.2017, 1 - jõust. 05.06.2017]

2. peatükk SEADUSTE MUUTMINE

§ 3. - § 18. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

3. peatükk SEADUSTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

§ 19. - § 22. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

4. peatükk VOLITUSSÄTTED JA SEADUSE JÕUSTUMINE

§ 23. Vahistuse tähtaeg kohtueelses menetluses

Kuni 2005. aasta 1. jaanuarini võib eeluurimiskohtunik riigi peaprokuröri taotlusel kriminaalasja erilise keerukuse või mahukuse korral või kriminaalmenetluses rahvusvahelise koostööga kaasnevatel erandlikel asjaoludel pikendada kohtueelses menetluses isiku vahi all pidamise tähtaega üle ühe aasta.

§ 24. Volitussätted

(1) [Kehtetu - RT I 2008, 28, 180 - jõust. 15.07.2008]

(2) [Kehtetu - RT I 2008, 28, 180 - jõust. 15.07.2008]

(3) Vabariigi Valitsus korraldab kriminaalmenetluse seadustiku, jälitustegevuse seaduse ja prokuratuuriseaduse avaldamise Riigi Teatajas kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist.

§ 25. Dokumendi keel

Kriminaalmenetluse seadustiku § 10 lõiget 3 ja § 144 võib kuni 2008. aasta 1. jaanuarini kohaldada selliselt, et võõrkeelsed dokumendid tõlgitakse hiljemalt kriminaaltoimiku kohtule saatmise või esitamise ajaks või prokuratuuri korraldusel või kui menetlusosaline taotleb seda kohtueelse menetluse käigus.
[RT I 2005, 20, 127 - jõust. 24.04.2005]

§ 251. Jälitustoimingu lubade ja jälitustoimingu tegemisest teavitamata jätmise lubade kehtivus

(1) Kuni 2012. aasta 31. detsembrini antud jälitustoimingu load kehtivad neis märgitud isikute suhtes neis märgitud tähtaja lõpuni.

(2) Jälitustoimingute suhtes, mille loa tähtaeg lõppes enne 2013. aasta 1. jaanuari, kohaldatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 12613 lõigetes 1-5 sätestatut käesoleva paragrahvi lõigetes 3-8 nimetatud juhtudel ja erisusi arvestades.
[RT I, 06.03.2015, 22 - jõust. 16.03.2015]

(3) Alates 2004. aasta 1. juulist antud eeluurimiskohtuniku loa alusel tehtud jälitustoimingute puhul, mille loa tähtaeg lõppes enne 2013. aasta 1. jaanuari, kontrollitakse jälitustoimingust teavitamata jätmise aluse esinemist juhul, kui vastav kriminaalasi ei ole saadetud süüdistusakti või kokkuleppega kohtu menetlusse.
[RT I, 06.03.2015, 22 - jõust. 16.03.2015]

(4) Jälitusasutus kontrollib kriminaalmenetluse seadustiku § 12613 lõikes 2 nimetatud jälitustoimingust teavitamata jätmise aluse olemasolu isiku puhul, kelle suhtes jälitustoiming tehti, ning jälitustoimikus selgelt tuvastatava isiku puhul, kelle perekonna- või eraelu puutumatust on jälitustoiminguga oluliselt riivatud. Prokuratuuris asuvate jälitustoimikute puhul võib käesolevas lõikes sätestatud kontrolli teha ka prokuratuur.
[RT I, 06.03.2015, 22 - jõust. 16.03.2015]

(5) Kui teavitamata jätmise alused on ära langenud, teavitab jälitusasutus isikut jälitustoimingust viivitamata.
[RT I, 06.03.2015, 22 - jõust. 16.03.2015]

(6) Kui jälitustoimingust teavitamata jätmise alus ei ole ära langenud, taotleb prokuratuur eeluurimiskohtunikult loa teavitamata jätmise tähtaja pikendamiseks. Eeluurimiskohtunik annab määrusega loa isiku teavitamata jätmiseks või keeldub loa andmisest. Isiku teavitamata jätmisel märgitakse määruses, kas teavitamata jätmine on tähtajatu või tähtajaline. Tähtajalise teavitamata jätmise korral märgitakse tähtaeg, mille jooksul jäetakse isik teavitamata. Teavitamata jätmise pikendamisest keeldumise korral teavitab jälitusasutus isikut jälitustoimingust viivitamata.
[RT I, 06.03.2015, 22 - jõust. 16.03.2015]

(7) Isiku teavitamisel tema suhtes tehtud jälitustoimingust tuleb talle selgitada ka edasikaebamise korda.
[RT I, 06.03.2015, 22 - jõust. 16.03.2015]

(8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3-7 nimetatud kohustused tuleb täita hiljemalt 2018. aasta 31. detsembriks.
[RT I, 06.03.2015, 22 - jõust. 16.03.2015]

§ 252. Rahvusvahelises koostöös kriminaalmenetluse sätete kohaldamine

(1) Kriminaalmenetluse seadustiku 19. peatüki 8. jao 5. jaotises sätestatut kohaldatakse kohtuotsuste suhtes, mis on tehtud pärast 2008. aasta 24. novembrit.

(2) Kriminaalmenetluse seadustiku 19. peatüki 8. jao 6. jaotises sätestatut kohaldatakse kohtuotsuste suhtes, mis on tehtud pärast 2011. aasta 5. novembrit.

(3) Kriminaalmenetluse seadustiku 19. peatüki 8. jao 7. jaotises sätestatut kohaldatakse kohtuotsuste suhtes, mis on tehtud pärast 2011. aasta 6. detsembrit.
[RT I, 21.06.2014, 11 - jõust. 01.01.2015]

§ 253. Kriminaalmenetluse seadustiku 141. peatüki kohaldamise erisused

(1) Riigikogu liikme puhul, kelle suhtes on kriminaalmenetlus alustatud enne kriminaalmenetluse seadustiku 141. peatüki jõustumist, kohaldatakse kriminaalmenetluse alustamise ajal kehtinud kriminaalmenetluse seadustiku 14. peatükis sätestatud regulatsiooni.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu kehtib ka Riigikogu liikme kohta, kes kriminaalmenetluse alustamise ajal ei olnud veel Riigikogu liige.
[RT I, 22.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

§ 254. Tsiviilhagile esitatavad nõuded

Kriminaalmenetluse seadustiku § 1541 nõudeid kohaldatakse tsiviilhagide suhtes, mis on esitatud pärast 2017. aasta 1. jaanuari.
[RT I, 06.01.2016, 5 - jõust. 01.01.2017]

§ 255. Kriminaalmenetluse seadustiku § 3521 rakendamise erisused

Kriminaalmenetluse seadustiku § 3521 rakendatakse alates inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 Eesti suhtes kehtima hakkamise päevast.
[RT I, 26.06.2017, 17 - jõust. 06.07.2017]

§ 256. Euroopa uurimismääruse sätete kohaldamine

Kriminaalmenetluse seadustiku 19. peatüki 8. jao 12. jaotist kohaldatakse ainult nende Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, kes on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/41/EL, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades (ELT L 130, 01.05.2014, lk 1-36), oma riigi õigusesse üle võtnud.
[RT I, 26.06.2017, 70 - jõust. 06.07.2017]

§ 257. Kriminaalmenetluse seadustiku § 131 lõike 2 kohaldamise erisused

Kriminaalmenetluse seadustiku § 131 lõike 2 kohaselt võib asendada kinnisesse lasteasutusse paigutamisega nende alaealiste vahistamise, kelle vahistamist või vahistamise pikendamist taotletakse pärast 2018. aasta 1. juulit.
[RT I, 05.12.2017, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 26. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. juulil.

(2) Käesoleva seaduse § 9 punktide 55 ja 56 kohaselt muudetavad kriminaalmenetluse seadustiku § 130 lõiked 3 ja 31 jõustuvad 2005. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 9 punkti 105 kohaselt lisatavad kriminaalmenetluse seadustiku § 210 lõige 4 jõustub 2005. aasta 1. septembril ja lõige 5 2005. aasta 1. jaanuaril.

(31) Käesoleva seaduse § 9 punkti 106 kohaldatakse nendele sõjakuritegudele, mis on toime pandud alates 1991. aasta 20. augustist.

(4) Käesoleva seaduse § 13 punkt 20 jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

(5) Käesoleva seaduse § 15 punkt 1 jõustub Politseiameti, Piirivalveameti, Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja vangla ning Maksu- ja Tolliameti suhtes 2006. aasta 1. juulil.
[RT I 2005, 20, 127 - jõust. 24.04.2005]