ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Taimekaitseseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus; jõustumiskuupäev 01.05.2004

redaktsioon 01.07.2023 [RT I, 27.09.2023, 12]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Taimekaitseseadus1

Vastu võetud 21.04.2004
RT I 2004, 32, 226
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2005RT I 2005, 68, 53001.01.2006
01.06.2006RT I 2006, 28, 21101.07.2006
12.03.2008RT I 2008, 15, 10801.11.2008
21.05.2008RT I 2008, 23, 15001.07.2008
21.05.2008RT I 2008, 23, 15001.01.2009
06.11.2008RT I 2008, 49, 27101.01.2009
18.12.2008RT I 2009, 3, 1501.02.2009
10.06.2009RT I 2009, 34, 22427.06.2009, osaliselt 01.01.2010
16.09.2009RT I 2009, 48, 32123.10.2009
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
20.05.2010RT I 2010, 29, 15120.06.2010
15.09.2010RT I 2010, 72, 54215.10.2010
23.02.2011RT I, 25.03.2011, 101.01.2014; jõustumisaeg muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
17.11.2011RT I, 25.11.2011, 326.11.2011, osaliselt 26.11.2013
08.12.2011RT I, 29.12.2011, 101.01.2012, osaliselt 01.01.2014 ja 01.11.2014; jõustumisaeg osaliselt muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
23.10.2013RT I, 05.11.2013, 115.11.2013, osaliselt 01.06.2015
05.12.2013RT I, 22.12.2013, 101.01.2014
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014
05.06.2014RT I, 29.06.2014, 101.07.2014
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
19.11.2014RT I, 04.12.2014, 301.01.2015
18.02.2015RT I, 23.03.2015, 501.07.2015
11.06.2015RT I, 30.06.2015, 401.09.2015, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107^4 lõike 2 alusel asendatud sõna "Põllumajandusministeerium" sõnaga "Maaeluministeerium" vastavas käändes
06.12.2017RT I, 28.12.2017, 201.02.2018
30.01.2019RT I, 22.02.2019, 101.10.2019
20.02.2019RT I, 13.03.2019, 215.03.2019
20.02.2019RT I, 15.03.2019, 716.03.2019
20.04.2020RT I, 06.05.2020, 107.05.2020
15.06.2020RT I, 30.06.2020, 701.07.2020, osaliselt 01.01.2021
10.06.2020RT I, 01.07.2020, 101.01.2021; seaduse tekstis asendatud sõna "Põllumajandusamet" sõnadega "Põllumajandus- ja Toiduamet" vastavas käändes.
20.06.2023RT I, 30.06.2023, 101.07.2023; Vabariigi Valitsuse seaduse § 105.19 lõike 7 alusel tekstis läbivalt asendatud sõna "Maaeluministeerium" sõnadega "Regionaal- ja Põllumajandusministeerium" vastavas käändes.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus reguleerib:
  1) taimetervise kaitset, täpsustades ja täiendades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104);
  2) taimekaitsevahendite turulelaskmist, turustamist ja kasutamist, täpsustades ning täiendades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1–50);
  3) taimekaitseseadmete kasutamist.

  (2) Käesolevas seaduses sätestatakse:
  1) normid, et rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/ 2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142);
  2) normid, et võtta üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71–86);
  3) taimetervisenõuete, taimekaitsevahendite turulelaskmise, turustamise ja kasutamise nõuete ning taimekaitseseadmete kasutamise nõuete täitmise üle riikliku ja haldusjärelevalve teostamise kord;
  4) vastutus taimetervise ning taimekaitsevahendite ja -seadmete kasutamise kohta kehtestatud nõuete rikkumise eest.

  (3) Euroopa Liidu õigusaktides ja käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, muude Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi.

  (4) Valdkonna eest vastutav minister võib oma pädevuse piires kehtestada taimetervisenõuete kohaldamiseks ning taimekaitsevahendite ja -seadmete ning nende kasutamise kohta esitatavate nõuete kohaldamiseks õigusakti küsimuses, mille otsustamise õigus on Euroopa Liidu õigusakti kohaselt liikmesriigil.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 2.   Teavitamine

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet teavitab kirjalikult Euroopa Komisjoni, teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ohtliku taimekahjustaja avastamisest, taimetervisemeetmete kohaldamisest ja taimetervisenõuete rikkumisest, taimekaitsevahendi loast ning taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegijast ja toimingust, kui nendest teavitamine on ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktis.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (2) Taimetervisemeetmete hulka kuuluvad Euroopa Liidu õigusaktides, käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud ohtlike taimekahjustajate tõrje abinõud.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 21.   Pädev asutus

  (1) Kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti, on Põllumajandus- ja Toiduamet pädev asutus:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 6 tähenduses;
  2) rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni IV artikli punkti 1 tähenduses;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punkti 3 alapunkti a tähenduses, tehes ametlikku kontrolli sama määruse artikli 1 lõike 2 punktides g ja h nimetatud valdkondades;
  4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 3 punkti 30 tähenduses.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklis 26, artikli 32 lõikes 4 ja artikli 35 lõikes 1 sätestatud ülesanded.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 22.   Otsuse kättetoimetamine

  Kui käesoleva seaduse alusel tehtud otsus toimetatakse kätte posti teel, võib selle kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.
[RT I, 28.12.2017, 2 - jõust. 01.02.2018]

2. peatükk TAIMETERVIS 

1. jagu Mõisted 
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 3.   Taim, taimne saadus ja muu objekt

  (1) Taim käesoleva seaduse tähenduses on taim Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 1 tähenduses.

  (2) Taimne saadus käesoleva seaduse tähenduses on taimne saadus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 2 tähenduses.

  (3) Muu objekt käesoleva seaduse tähenduses on muu objekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 5 tähenduses.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 31.   Kaubasaadetis, turustamine ja lõppkasutaja

  (1) Kaubasaadetis käesoleva seaduse tähenduses on taimede, taimsete saaduste või muude objektide kogum, mida toimetatakse riigisiseselt või ühest riigist teise ja mille kohta on väljastatud fütosanitaarsertifikaat, kaubaarve või muu saatedokument. Kaubasaadetis võib koosneda ühest või mitmest partiist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 7 tähenduses. Kaubasaadetist peab olema võimalik identifitseerida.

  (2) Turustamine käesoleva peatüki tähenduses on taimede, taimsete saaduste ja muude objektide müügiks pakkumine, müümine ning muul viisil tasuta või tasu eest üleandmine.

  (3) Lõppkasutaja käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punktis 12 nimetatud lõppkasutaja.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 4.   Ohtlik taimekahjustaja

  Ohtlik taimekahjustaja käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklites 4, 6 ja 29 nimetatud taimekahjustaja.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

2. jagu Taimetervise kaitse korraldus 

§ 5.   Taimetervis

  (1) Taimetervis käesoleva seaduse tähenduses on taime, taimse saaduse, maatüki, istanduse ja muu objekti seisund.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Taim, taimne saadus ja muu objekt on kas ohtlikust taimekahjustajast vaba või sellega saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlane.

  (3) Taime, taimse saaduse või muu objekti, millele on levinud ohtlik taimekahjustaja, tunnistab vaatlusandmete ja muude asjakohaste andmete põhjal saastunuks Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Saastunuks tunnistatud taime, taimse saaduse või muu objekti läheduses asuv maatükk, hoone või rajatis, kus leidub ohtliku taimekahjustaja levikuks sobivaid taimi, on saastumisohus. Saastumisoht püsib kuni ohtliku taimekahjustaja hävitamiseni.

  (5) Saastumiskahtlane on taim, taimne saadus või muu objekt, mille on vaatlusandmete või muude asjakohaste andmete põhjal selliseks tunnistanud Põllumajandus- ja Toiduamet. Samuti on saastumiskahtlane saastunud taime, taimse saaduse või muu objektiga kokku puutunud asi, millele ohtlik taimekahjustaja võis levida, või koht, kuhu on saastunud taim, taimne saadus või muu objekt viidud. Saastumiskahtlus püsib kuni järelevalvetulemuste selgumiseni, mis kinnitavad saastatust või ohtliku taimekahjustaja puudumist, või kuni tõrjeabinõude rakendamise kohustuse lõppemiseni.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 6.   Taimetervisenõuded

  (1) Taim, taimne saadus ja muu objekt peavad olema vabad ohtlikust taimekahjustajast ning vastama taimetervise erinõuetele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud nõuete täitmata jätmise korral tunnistatakse taim, taimne saadus või muu objekt saastumiskahtlaseks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuete täitmise tagab isik, kelle valduses on taim, taimne saadus või muu objekt, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 7.   Ohtliku taimekahjustaja levitamise keeld

  (1) Ohtlikku taimekahjustajat levitada on keelatud.

  (2) Ohtliku taimekahjustaja levitamisena käsitatakse ka selle levikuks soodsate tingimuste loomist, mis väljendub ohtlikust taimekahjustajast teatamata või tõrjeabinõude rakendamata jätmises.

  (3) Isik, kes teadlikult levitab ohtlikku taimekahjustajat, on kohustatud hüvitama selle tõrje kulud ja tekitatud kahju.

§ 8.   Ohtlikust taimekahjustajast teatamine

  Isik, kes tuvastab ohtliku taimekahjustaja esinemise või kes kahtlustab ohtliku taimekahjustaja esinemist, peab sellest viivitamata teatama Põllumajandus- ja Toiduametile.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 9.   Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõu

  (1) Ohtliku taimekahjustaja esinemise, saastumiskahtluse või saastumisohu korral tuleb rakendada käesolevas seaduses või selle alusel või asjakohases Euroopa Liidu õigusaktis kehtestatud tõrjeabinõusid.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 27.06.2009]

  (2) Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõuna käsitatakse selle taimekahjustaja leviku vältimiseks rakendatavat piirangut või taimekahjustaja hävitamist ettenähtud viisil.

  (3) Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõu on:
  1) tähtajaline viljeluspiirang;
  2) resistentse kultuuri või sordi valiku kohustus;
  3) saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlase taime, taimse saaduse või muu objekti kasutamise ja turustamise keeld;
  4) saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlase taime, taimse saaduse või muu objekti kasutamise piirang;
  5) saastunud või saastumiskahtlase taime, taimse saaduse või muu objekti puhastamise või hävitamise kohustus;
  6) tõrje korraldamise kohustus;
  7) peremeestaimede hävitamise kohustus;
  8) saastunud või saastumiskahtlase hoone ja rajatise või muu objekti desinfitseerimise kohustus.

  (4) Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased täpsemad tõrjeabinõud võib kehtestada valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (5) Ohtliku taimekahjustaja puhul, mille liigile kohased tõrjeabinõud on kehtestatud käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel või asjakohases Euroopa Liidu õigusaktis, otsustab taimekahjustaja liigile kohase tõrjeabinõu rakendamise Põllumajandus- ja Toiduamet, määrates kindlaks tõrjeabinõu rakendamise ulatuse. Ohtliku taimekahjustaja puhul, mille liigile kohaseid tõrjeabinõusid ei ole õigusaktiga kehtestatud või mille puhul ei ole kehtestatud tõrjeabinõu kohaldamine osutunud tõhusaks, otsustab taimekahjustaja liigile kohase käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tõrjeabinõu rakendamise Põllumajandus- ja Toiduamet, võttes arvesse taimekahjustaja bioloogiat ja levikuviisi ning määrates kindlaks tõrjeabinõu rakendamise ulatuse.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 52 lõikes 2 sätestatud juhul võib valdkonna eest vastutav minister ajutiselt keelata taime, taimse saaduse ja muu objekti teisest liikmesriigist või liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise ning Eestis turustamise.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 10.   Kaitstav piirkond
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 11.   Kahjustajavaba piirkond

  (1) Kahjustajavaba on piirkond, kus on järelevalve tulemusena kindlaks tehtud, et taimekahjustajat ei esine, ja mille seisundit nõuetekohaselt säilitatakse.

  (11) Põllumajandus- ja Toiduamet võib tunnistada piirkonna kahjustajavabaks, kui kahe aasta järelevalve tulemusena on kindlaks tehtud, et taimekahjustajat ei esine, või isiku taotluse alusel käesoleva paragrahvi lõikes 3 kehtestatud korras.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Isik, kes soovib piirkonna kahjustajavabaks tunnistamist, peab esitama sellekohase taotluse Põllumajandus- ja Toiduametile.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise ja menetlemise korra, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise korra ja nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (4) Otsuse piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise või põhjendatud otsuse taotluse rahuldamata jätmise kohta teeb Põllumajandus- ja Toiduamet. Otsus toimetatakse isikule kätte 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 28.12.2017, 2 - jõust. 01.02.2018]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotlus jäetakse rahuldamata, kui riikliku järelevalve tulemuste ja muude asjakohaste tõendite alusel selgub, et piirkond ei vasta kahjustajavaba piirkonna kohta esitatavatele nõuetele.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 12.   Ohtliku taimekahjustaja ning erinõuetega hõlmatud taime, taimse saaduse ja muu objekti kasutamine
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 8 lõikes 1 nimetatud ohtlikku taimekahjustajat võib samas sättes nimetatud tegevuseks ja eesmärgil kasutada üksnes Põllumajandus- ja Toiduameti loal.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 48 lõikes 1, artikli 49 lõikes 1 ja artiklis 58 nimetatud taime, taimset saadust ja muud objekti võib samades sätetes nimetatud tegevusteks ja eesmärgil kasutada üksnes Põllumajandus- ja Toiduameti loal.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet annab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud loa, määrates loas kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklites 8, 48 ja 58 nimetatud asjakohased tingimused.

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet keeldub käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud loa andmisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklites 8, 48 ja 58 sätestatud asjakohasel juhul.

  (5) Põllumajandus- ja Toiduamet tunnistab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud loa kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklites 8, 48 ja 58 sätestatud asjakohasel juhul.

  (6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklis 60 nimetatud karantiinijaama ja kinnise üksuse määramise otsuse teeb Põllumajandus- ja Toiduamet, arvestades sama määruse artiklites 61 ja 62 sätestatud nõudeid.

  (7) Põllumajandus- ja Toiduamet tunnistab käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud otsuse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklis 63 sätestatud asjakohasel juhul.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

3. jagu Taimetervise kaitse erijuhud 

§ 13.   Tõrjeabinõude rakendamine riigimaal, riigimetsas ja munitsipaalmaal

  (1) Riigimaal, mida ei ole kasutusse antud, korraldab tõrjeabinõude rakendamise Põllumajandus- ja Toiduamet selleks ettenähtud vahendite arvel.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Riigimetsas, mida ei ole kasutusse antud, korraldab tõrjeabinõude rakendamise Keskkonnaamet selleks ettenähtud vahendite arvel.
[RT I 2009, 3, 15 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Munitsipaalmaal, mida ei ole kasutusse antud, korraldab tõrjeabinõude rakendamise valla- või linnavalitsus.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul kehtestab tõrjeabinõude rakendamise ja selle rahastamise korra valdkonna eest vastutav minister.

§ 14.   Tõrjeabinõude rakendamine isiku eest

  (1) Kui käesoleva seaduse § 6 lõikes 5 nimetatud isik ei täida oma kohustusi tõrjeabinõude rakendamisel, mistõttu võib ohtliku taimekahjustaja ulatuslik levik põhjustada olulist majanduslikku kahju, korraldab isiku eest tõrjeabinõude rakendamist Põllumajandus- ja Toiduamet asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Lisaks asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 12 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhtudele võib Põllumajandus- ja Toiduamet korraldada isiku eest ohtliku taimekahjustaja tõrje abinõude rakendamise ettekirjutuseta ka siis, kui on ilmne, et isik ei ole ise võimeline tõrjeabinõusid rakendama.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (3) Asendustäitmise kulude sissenõudmisest võib loobuda.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 15.   Tõrjeabinõude rakendamise kulude hüvitamine

  (1) Ettekirjutuse alusel ohtliku taimekahjustaja tõrje abinõude rakendamise kulud hüvitatakse riigieelarvest kuni 100 protsendi ulatuses. Kulud hüvitatakse isikule, kes toodab taimi, taimseid saadusi või muid objekte.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Tõrjeabinõude rakendamise kulud hüvitatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

4. jagu Taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamine Eestist liiduvälisesse riiki ning nende vedamine Eestis 
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 16.   Taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamine Eestist liiduvälisesse riiki
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (1) Eestist liiduvälisesse riiki toimetatav taim, taimne saadus ja muu objekt peavad vastama sihtriigis kehtivatele taimetervisenõuetele.

  (2) Sihtriigis kehtivatele taimetervisenõuetele vastavuse kontroll tehakse taime, taimse saaduse ja muu objekti ladustamiskohas, taimede kasvukohas või muus ülevaatuskohas, kus ettevõtja on taganud kontrollitoimingute tegemiseks vajalikud tingimused.

  (3) Ekspordi fütosanitaarsertifikaat käesoleva seaduse tähenduses on ekspordi fütosanitaarsertifikaat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 100 lõike 1 tähenduses.

  (4) Reekspordi fütosanitaarsertifikaat käesoleva seaduse tähenduses on reekspordi fütosanitaarsertifikaat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 101 lõike 1 tähenduses.

  (5) Ekspordieelne sertifikaat käesoleva seaduse tähenduses on ekspordieelne sertifikaat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 102 lõike 2 tähenduses.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 17.   Fütosanitaarsertifikaadi väljastamine

  (1) Ekspordi fütosanitaarsertifikaadi, reekspordi fütosanitaarsertifikaadi ja ekspordieelse sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

  (2) Ekspordi fütosanitaarsertifikaat ja reekspordi fütosanitaarsertifikaat ei tohi olla välja antud varem kui 14 päeva enne kaubasaadetise Eestist liiduvälisesse riiki toimetamist.

  (3) Ekspordi fütosanitaarsertifikaadi, reekspordi fütosanitaarsertifikaadi ja ekspordieelse sertifikaadi väljaandmisega seotud analüüside kulud kannab ettevõtja.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 18.   Ekspordi fütosanitaarsertifikaadi ja reekspordi fütosanitaarsertifikaadi kehtivus
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (1) Kaubasaadetise ekspordi fütosanitaarsertifikaat ja reekspordi fütosanitaarsertifikaat tõendavad asjaomase kaubasaadetise vastavust sihtriigis kehtivatele taimetervisenõuetele.

  (2) Pärast ekspordi fütosanitaarsertifikaadi ja reekspordi fütosanitaarsertifikaadi väljaandmist tagab kaubasaadetise valdaja taimede, taimsete saaduste ja muude objektide partii identsuse ning nende vastavuse saatedokumentidele ja taimetervisenõuetele kuni partii liiduvälisesse riiki toimetamiseni.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 19.   Ekspordi fütosanitaarsertifikaadi ja reekspordi fütosanitaarsertifikaadi kasutamine
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  Väljaandja kinnitamata muudatuste või parandustega ekspordi fütosanitaarsertifikaat ja reekspordi fütosanitaarsertifikaat on kehtetud.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 20.   Fütosanitaarsertifikaadi asendamine
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 21.   Fütosanitaarsertifikaadi säilitamine
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 22.   Taimepass

  Taimepass käesoleva seaduse tähenduses on taimepass Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 78 tähenduses.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 23.   Taimepassi väljaandmine
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (1) Taimepassi annab välja ettevõtja, kellel on taimepassi väljaandmise tegevusluba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 84 kohaselt ning kelle ettevõttes on määratud taimepassi väljaandmise eest vastutav isik.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet annab taimepassi välja üksnes sertifitseeritud paljundusmaterjali ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 79 lõike 1 punktis c ja artikli 94 lõikes 1 nimetatud taime, taimse saaduse ja muu objekti kohta. Taimepassi väljaandmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet võib taimepassi asendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 93 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul. Taimepassi väljaandmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet annab taimepassi välja üksnes ettevõtjale, kelle andmed on kantud taimetervise registrisse.

  (5) Ettevõtja, kellele Põllumajandus- ja Toiduamet on välja andnud taimepassi, võib taimepassi kasutada üksnes temale kuuluva taime, taimse saaduse või muu objekti nõuetekohasuse tõendamiseks.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 24.   Taimepassi kehtivus
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 25.   Taimepassi väljaandmise nõuded
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  Taimepassi väljaandmise tegevusloa saanud ettevõtja annab taimepassi välja käesolevas seaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 83 lõigetes 1, 2, 4 ja 5, artiklites 87 ja 88, artikli 89 lõikes 1, artiklis 90 ning artikli 93 lõigetes 1, 2, 3 ja 5 sätestatud nõuete kohaselt.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 26.   Taimepassi kasutamine
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 27.   Taimepassi väljastamise ja kasutamise keeld
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 28.   Taimepassi asendamine
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 29.   Taimepassi säilitamine
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

5. jagu Taimetervise register ning teatamis- ja loakohustus 
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 30.   Taimetervise register

  (1) Taimetervise registri asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (2) Taimetervise registri vastutav töötleja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Volitatud töötleja määratakse registri põhimääruses.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (3) Taimetervise registri eesmärk on tagada taimetervise kaitse ja tõhus järelevalve taimetervisenõuete täitmise üle.

  (4) Taimetervise registrisse kantakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 51 lõikes 1 nimetatud andmed järgmiste isikute ja nende tegevuse kohta:
  1) taimekaitseseaduse alusel majandustegevusteate esitanud ettevõtjad;
  2) taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse alusel majandustegevusteate esitanud või tegevusloa saanud ettevõtjad;
  3) geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse alusel majandustegevusteate esitanud ettevõtjad.
[RT I, 15.03.2019, 7 - jõust. 16.03.2019]

  (5) Taimetervise registrile kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses registri kohta sätestatut, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

§ 31.   Teatamiskohustus

  (1) Majandustegevusteate esitavad Põllumajandus- ja Toiduametile enne tegevuse alustamist:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 65 lõike 1 punktides a, c, d ja e nimetatud ettevõtja;
  2) ettevõtja, kes turustab taimi, taimseid saadusi või muid objekte, mis peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt olema varustatud taimepassiga;
  3) ettevõtja, kes toodab, ladustab või pakendab turustamise eesmärgil taimi, taimseid saadusi või muid objekte, mis peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt olema varustatud taimepassiga;
  4) ettevõtja, kes kasvatab kartulit rohkem kui ühel hektaril;
  5) ettevõtja, kes tegeleb taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud kultiveerimismaterjali tootmise ja turustamisega, sealhulgas lõppkasutajale turustamisega.

  (2) Majandustegevusteadet ei pea esitama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja:
  1) kellel peab olema taimepassi väljaandmise tegevusluba;
  2) kellel peab olema puidust pakkematerjali ning puidu või muu objekti vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba.

  (3) Lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud andmetele esitatakse majandustegevusteates järgmised andmed:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 66 lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) andmed tootmisüksuse asukoha ja pindala kohta;
  3) taimetervise eest vastutava isiku andmed.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed kantakse käesoleva seaduse § 30 lõike 1 alusel asutatud taimetervise registrisse.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete taimetervise registrisse kandmise eest tasub ettevõtja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. Riigilõivu ei tasuta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete muutumise, samuti majandustegevusest loobumise, majandustegevusest ajutise loobumise ja majandustegevusega jätkamise teatega esitatavate andmete taimetervise registrisse kandmise eest.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 311.   Taimepassi väljaandmise loakohustus

  (1) Ettevõtjal peab olema taimepassi väljaandmise tegevusluba, kui tema tegevuse ja sellega seotud taime, taimse saaduse või muu objekti puhul on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt nõutav taime, taimse saaduse või muu objekti varustamine taimepassiga.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtjal ei pea olema taimepassi väljaandmise tegevusluba, kui tema tegevus on seotud üksnes sellise taime, taimse saaduse või muu objektiga, mille on varustanud taimepassiga muu ettevõtja või käesoleva seaduse § 23 lõikes 2 või 3 nimetatud juhtudel Põllumajandus- ja Toiduamet.

  (3) Taimepassi väljaandmise tegevusluba annab ettevõtjale õiguse anda välja taimepassi üksnes tegevusloas märgitud ettevõttes või selle osas.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 312.   Taimepassi väljaandmise tegevusloa taotlemine

  (1) Taimepassi väljaandmise tegevusloa taotluse lahendab loa andmisega või sellest keeldumisega Põllumajandus- ja Toiduamet.

  (2) Taimepassi väljaandmise tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud andmetele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) taimepassi väljaandmise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed ning taimepassi väljaandja täienduskoolituse läbimise tunnistuse number;
  2) selle taime, taimse saaduse ja muu objekti sugukonna, perekonna või liigi ning kaubatüübi andmed, mille kohta soovitakse taimepassi välja anda;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklites 69 ja 70 sätestatud kohustuste täitmise süsteemi ja protseduuri kirjeldus;
  4) andmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 90 lõikes 1 nimetatud tootmisprotsessi ja veo kriitiliste punktide kohta ning kriitiliste punktide jälgimise ja nende üle arvestuse pidamise kord;
  5) koolituskava Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 90 lõikes 2 nimetatud töötajate jaoks, et koolitada neid taimepassi väljaandmiseks vajalikku kontrolli tegema.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed kantakse käesoleva seaduse § 30 lõike 1 alusel asutatud taimetervise registrisse.

  (4) Taimepassi väljaandmise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasub ettevõtja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. Riigilõivu ei tasuta taimepassi väljaandmise tegevusloa muutmise taotlusega, samuti taimepassi väljaandmise tegevusloast loobumise ja taimepassi väljaandmise tegevusloast ajutise loobumise teatega esitatavate andmete taimetervise registrisse kandmise eest.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 313.   Taimepassi väljaandmise tegevusloa kontrolliese

  Ettevõtjale antakse taimepassi väljaandmise tegevusluba, kui ta on määranud nõuetekohase vastutava isiku, kellel on kehtiv tunnistus käesoleva seaduse §-s 315 nimetatud täienduskoolituse läbimise kohta.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 314.   Taimepassi väljaandmise tegevusloa kõrvaltingimus

  Taimepassi väljaandmise tegevusloale lisatakse kõrvaltingimusena taime, taimse saaduse ja muu objekti sugukond, perekond või liik ning kaubatüüp.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 315.   Taimepassi väljaandja täienduskoolitus

  (1) Taimepassi väljaandja täienduskoolitust korraldab Põllumajandus- ja Toiduamet.

  (2) Taimepassi väljaandja täienduskoolitus hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 89 lõike 1 punktis a nimetatud teoreetilist osa.

  (3) Taimepassi väljaandja täienduskoolitus lõpeb eksamiga.

  (4) Isikul, kes ei sooritanud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud eksamit, võimaldatakse teha korduseksam ühe aasta jooksul eksami sooritamata jäämisest arvates. Isik, kes ei soorita ka korduseksamit, läbib taimepassi väljaandja täienduskoolituse uuesti.

  (5) Taimepassi väljaandja täienduskoolituse eksami sooritanud isikule antakse täienduskoolituse läbimise kohta tunnistus, mis kehtib tähtajatult.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isik läbib kord kahe aasta jooksul erialase täienduskoolituse.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tunnistus kehtib kaks aastat selle andmise kuupäevast alates juhul, kui isik ei ole kahe aasta jooksul tunnistuse andmise aastast arvates osalenud lõikes 6 nimetatud täienduskoolitusel.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 316.   Puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti vastavusmärgiga märgistamise loakohustus

  (1) Ettevõtjal peab olema puidust pakkematerjali ning puidu või muu objekti vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba (edaspidi vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 98 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tegevusteks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusluba annab ettevõtjale õiguse tegutseda üksnes vastavusmärgiga märgistamise tegevusloas nimetatud ettevõttes või selle osas.

  (3) Vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba, mis on antud üksnes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 98 lõikes 2 nimetatud tegevuseks, ei anna õigust puitu töödelda sama määruse artiklite 96 ja 97 kohaselt.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 317.   Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotlemine

  (1) Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotluse lahendab loa andmisega või sellest keeldumisega Põllumajandus- ja Toiduamet.

  (2) Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud andmetele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) andmed puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti kohta, mida soovitakse märgistada;
  2) andmed puidust pakkematerjali kohta, mida soovitakse parandada ja märgistada;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 98 lõikes 2 sätestatud juhul andmed ja dokumendid puidu nõuetekohase töötlemise kohta;
  4) andmed puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemisviisi kohta;
  5) andmed puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise ruumide ja varustuse kohta;
  6) enesekontrolliplaan, milles kirjeldatakse kõiki töötlemise, märgistamise ja parandamise etappe;
  7) puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise nõuetekohasuse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed kantakse käesoleva seaduse § 30 lõike 1 alusel asutatud taimetervise registrisse.

  (4) Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasub ettevõtja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 318.   Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa kontrolliese

  Vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba antakse ettevõtjale, kes vastab kõigile järgmistele tingimustele:
  1) ettevõtja vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 2016/2031 artiklis 98 sätestatud asjakohastele nõuetele;
  2) ettevõtja on määranud vastutava isiku;
  3) ettevõtjal on nõuetekohane enesekontrolliplaan.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 319.   Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa kõrvaltingimus

  Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloale lisatakse kõrvaltingimusena puidust pakkematerjali, puidu ja muu objekti töötlemisviis.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 32.   Taimetervise registrisse kantavad andmed

  Põllumajandus- ja Toiduamet kannab taimetervise registrisse lisaks käesoleva seaduse alusel majandustegevusteates esitatud andmetele ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 66 lõike 2 ja artikli 67, taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse ning geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse alusel esitatud andmed.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 33.   Taimetervise registrisse kantud isiku kohustused

  (1) Taimetervise registrisse kantud isik on kohustatud:
  1) täitma käesolevas seaduses ja selle alusel antud õigusaktides ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/2031 sätestatud asjakohaseid nõudeid;
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]
  2) võimaldama Põllumajandus- ja Toiduametile juurdepääsu kontrollitavale objektile;
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
  3) tegema Põllumajandus- ja Toiduametiga taimetervise hindamisel koostööd ja määrama ettevõttes taimetervise eest vastutava isiku;
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
  4) pidama kasutatava maavalduse kohta veeseaduse § 155 lõikes 1 nimetatud põlluraamatut ning hoonete ja rajatiste kasutamise korral nende kasutuskava;
[RT I, 22.02.2019, 1 - jõust. 01.10.2019]
  5) märkima turustatava tarbekartuli pakendile või pakendamata tarbekartuli puhul kauba saatedokumendile tootja taimetervise registrinumbri;
  6) uuendama tarbekartuli tootmisel igal aastal 20 protsenti istutusmaterjalist sertifitseeritud paljundusmaterjaliga;
  7) teavitama Põllumajandus- ja Toiduametit Euroopa Liidu liikmesriikidest toodavast tarbekartulist ja taimsest paljundusmaterjalist.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
  8) [kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (2) [Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse §-de 78, 84, 90 ja 95 ega geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 283 alusel taimetervise registrisse kantud ettevõtja, välja arvatud taimepassiga varustatava taimeliigi seemnete pakendaja suhtes.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 34.   Registrikande tegemisest keeldumine
[Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 35.   Registrikande muutmine ja kande kehtetuks tunnistamine
[Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 36.   Taimetervise registri andmete kaitse
[Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

6. jagu Taimetervise kaitse korraldus taime, taimse saaduse ja muu objekti liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral 
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 37.   Taime, taimse saaduse ja muu objekti liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (1) Väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist või asuvalt territooriumilt (edaspidi liiduväline riik) taime, taimse saaduse ja muu objekti Eestisse toimetamine käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punktis 40 sätestatud tegevus.

  (2) Liiduvälisest riigist võib Eestisse toimetada taime, taimset saadust ja muud objekti käesolevas seaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/625 sätestatud alusel ja korras.

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 72 lõike 1, artikli 73 ja artikli 74 lõike 1 alusel kehtestatud loetelus nimetatud taime, taimse saaduse ja muu objekti liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral peab kaubasaadetise juures olema sama määruse artikli 71 lõikes 1 nimetatud fütosanitaarsertifikaat.

  (4) Puidust pakkematerjali võib liiduvälisest riigist Eestisse toimetada üksnes juhul, kui see vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 43 lõikes 1 kehtestatud nõuetele.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud taime, taimset saadust ja muud objekti on lubatud liiduvälisest riigist Eestisse toimetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõike 1 alusel määratud piiripunkti kaudu.

  (6) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taim, taimne saadus ja muu objekt toimetatakse liiduvälisest riigist Eestisse nädalavahetusel, rahvuspühal või riigipühal sellise piiripunkti kaudu, milles Põllumajandus- ja Toiduamet teeb kontrolli väljakutsel, teatab kaubasaaja või tema esindaja sellest Põllumajandus- ja Toiduametile hiljemalt asjaomasele nädalavahetusele, rahvuspühale või riigipühale vahetult eelneval tööpäeval.

  (7) Tolliametnik võib vormistada kaubasaadetise vabasse ringlusse, kui Põllumajandus- ja Toiduamet on teinud selle kohta lubava märke saatedokumendile või elektroonilisse tolliinfosüsteemi.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 38.   Kaubasaadetise nõuetekohasuse tõendamine ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 381.   Piiripunkt

  (1) Riigipiiri seaduse alusel rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti, mille kaudu on lubatud käesoleva seaduse § 37 lõikes 3 nimetatud taime, taimset saadust ja muud objekti liiduvälisest riigist Eestisse toimetada, määrab Põllumajandus- ja Toiduamet, kui piiripunkti määramise õigus on Euroopa Liidu asjakohase õigusakti kohaselt liikmesriigil.

  (2) Piiripunktide loetelu avalikustatakse Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 60 sätestatud nõuete kohaselt.

  (3) Piiripunkti omanik või valdaja esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piiripunkti määramiseks taotluse Põllumajandus- ja Toiduametile ja tasub riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

  (4) Piiripunkti omanik või valdaja, kellele omanik on valduse üleandmisel sellekohase õiguse andnud, tagab Põllumajandus- ja Toiduametile kontrollitoimingute tegemiseks vajalikud tööohutus- ja töötervishoiunõuete kohased tasuta ruumid koos asjakohaste vahenditega, sealhulgas sidevahendid ja sisustatud bürooruumid. Sideteenuse eest tasub Põllumajandus- ja Toiduamet. Kommunaalteenuste ja ruumide korrashoiuks vajalike muude teenuste eest tasub piiripunkti omanik või valdaja, kellele omanik on valduse üleandmisel sellekohase õiguse andnud.

  (5) Põllumajandus- ja Toiduamet esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõike 2 kohase teate piiripunkti määramise kavatsuse kohta Euroopa Komisjonile.

  (6) Pärast Euroopa Komisjonilt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõigetes 3–5 sätestatud teate saamist teeb Põllumajandus- ja Toiduamet viivitamata asjakohase otsuse.

  (7) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 62 lõikes 1 ning artikli 63 lõigetes 1 ja 4 sätestatud juhul asjakohase otsuse ning asjakohase muudatuse piiripunktide loetelus ning teavitab sellest Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike sama määruse artiklite 62 ja 63 kohaselt.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piiripunkti määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 382.   Taime, taimse saaduse ja muu objekti ametliku kontrollimise koht liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet võib määrata käesoleva seaduse § 37 lõikes 3 nimetatud taime, taimse saaduse ja muu objekti liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral ametliku kontrollimise koha mujal kui piiripunktis (edaspidi ametliku kontrollimise koht). Ametliku kontrollimise koha aktsepteerib Maksu- ja Tolliamet.

  (2) Ametliku kontrollimise kohtade loetelu avalikustatakse Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõikes 2 sätestatud nõuete kohaselt.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet hindab ametliku kontrollimise koha vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a viidatud nõuetele nii dokumentide alusel kui ka kohapeal.

  (4) Kui ametliku kontrollimise koht vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a sätestatud nõuetele, teeb Põllumajandus- ja Toiduamet ametliku kontrollimise koha määramise otsuse.

  (5) Kui ametliku kontrollimise koht ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a sätestatud nõuetele, teeb Põllumajandus- ja Toiduamet ametliku kontrollimise koha määramisest keeldumise otsuse.

  (6) Kui ametliku kontrollimise koha määramist taotleb ettevõtja, teeb Põllumajandus- ja Toiduamet käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud otsuse 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Ametliku kontrollimise koha määramise taotluse lahendamise eest tasub ettevõtja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

  (7) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 62 lõikes 1 ning artikli 63 lõigetes 1 ja 4 sätestatud juhul asjakohase otsuse ning asjakohase muudatuse ametliku kontrollimise kohtade loetelus ning teavitab sellest Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike sama määruse artiklite 62 ja 63 kohaselt.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 39.   Kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamine lihtsustatud korras
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 40.   Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise keeld
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 41.   Kaubasaadetise kontrollimine liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (1) [Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (11) [Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (2) [Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (3) Saastumiskahtlase kaubasaadetise korral määrab Põllumajandus- ja Toiduamet vaatlusandmete ja muude asjakohaste andmete põhjal viivitamata tõrjeabinõude rakendamise. Kui Põllumajandus- ja Toiduametil ei ole võimalik saastumiskahtlust kindlaks teha vaatlusandmete või muude asjakohaste andmete põhjal, võtab ta sellest kaubasaadetisest proovi ja peatab kaubasaadetise liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise kuni proovi analüüsimise tulemuste selgumiseni, kuid mitte kauemaks kui 10 tööpäevaks. Kui kaubasaadetisele on vaja teha lisakontroll, võib nimetatud tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra. Tähtaja pikendamisest tuleb kaubasaajat viivitamata teavitada.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (4) Kaubasaadetis, mille liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine on peatatud, paigutatakse Põllumajandus- ja Toiduameti määratud kohta. Saastumiskahtlast kaubasaadetist ei ole lubatud paigutada kohta, kus see võib põhjustada teise kauba saastumise ohtliku taimekahjustajaga. Saastumiskahtlase kaubasaadetise plommib Põllumajandus- ja Toiduamet ja tema loata on kaubasaadetist kasutada või üle anda keelatud.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (5) Järelevalve tulemuste alusel teeb Põllumajandus- ja Toiduamet otsuse kaubasaadetise nõuetele vastavuse kohta või keelab käesoleva seaduse § 42 alusel saastunud kaubasaadetise liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise ja otsustab selle edasise kasutamise.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (6) Kauba, mille liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine on peatatud, hoiu- ja veokulud tasub kaubasaaja.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (7) Kauba kontrollimiseks vajalikud peale- ja mahalaadimistööd korraldab kaubasaaja.

  (8) [Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 411.   Vähendatud kontroll
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 42.   Saastatuse kindlakstegemine liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (1) Saastatuse kindlakstegemise korral otsustab Põllumajandus- ja Toiduamet kaubasaadetise tagasisaatmise või muul viisil Eestist väljatoimetamise või saatmise puhastamisele või hävitamisele. Otsust tehes võib Põllumajandus- ja Toiduamet arvestada kaubasaaja sooviga.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Kui Põllumajandus- ja Toiduamet otsustab kaubasaadetise tagasisaatmise või muul viisil Eestist väljatoimetamise, on kaubasaadetise Eestist väljatoimetamise kohustus kaubasaajal. Kui kaubasaaja 10 tööpäeva jooksul kaubasaadetist Eestist välja ei toimeta, siis kaubasaadetis hävitatakse.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Kui saastunud kaubasaadetise koosseisus on saastumata osa, mida on võimalik saastunust eraldada, võib Põllumajandus- ja Toiduamet anda saastumata osa liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise loa. Saastumata osa eraldamise kulud tasub kaubasaaja.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (4) Otsus kaubasaadetise desinfitseerimisele või muul taolisel viisil puhastamisele saatmise kohta tehakse, kui kaubasaadetist ettenähtud vahendiga ning nõutud viisil ja korras puhastades on tagatud taimetervisenõuete täitmine. Kaubasaadetise puhastamise kulud tasub kaubasaaja.

  (5) Saastunud kaubasaadetise hõivamise, konfiskeerimise ja hävitamise teostab toll tolliseaduses sätestatud korras Põllumajandus- ja Toiduameti otsuse alusel. Saastunud kaubasaadetise hävitamise kulud tasub kaubasaaja.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 43.   Kontrollitoimingud välistransiidi korral
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 44.   Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide toimetamine Eestist ühendusevälisesse riiki
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

61. jagu Taimetervise järelevalve tasu 
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 441.   Taimetervise järelevalve tasu

  (1) Taimetervise järelevalve tasu (edaspidi järelevalvetasu) on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõikes 1 ja lõike 2 punktis c nimetatud juhtudel teatamis- või loakohustusega ettevõtja tegevuse ja taime, taimse saaduse või muu objekti nõuetekohasuse hindamisega seotud ametliku kontrolli ja muu ametliku toimingu (edaspidi järelevalvetoiming) tegemise eest käesoleva seaduse alusel kehtestatud määras tasutav summa.

  (2) Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik (edaspidi kohustatud isik) on isik, kelle suhtes on tehtud järelevalvetoiming.

  (3) Mitu kohustatud isikut vastutavad ühise järelevalvetoimingu tegemise eest järelevalvetasu maksmise korral solidaarselt.

  (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõikes 1 nimetatud juhtudel võetakse järelevalvetasu sama määruse IV lisas kehtestatud määras.

  (5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõike 2 punktis c sätestatud juhtudel maksab kohustatud isik järelevalvetoimingu tegemise eest järelevalvetasu käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatud määras. Kui tuvastatud taimetervisenõuete rikkumisega seoses on vaja teha laboratoorseid lisauuringuid, maksab kohustatud isik lisaks järelevalvetasu nende uuringute tegemise eest.

  (6) Järelevalvetoimingu tegemise eest makstava järelevalvetasu määra kehtestab igaks aastaks valdkonna eest vastutav minister määrusega, lähtudes järgmistest andmetest määruse vastuvõtmise kvartalile eelnenud nelja kvartali jooksul:
  1) järelevalvetoimingut tegeva ametniku keskmine palk ning sellelt makstav sotsiaal- ja töötuskindlustusmakse;
  2) Põllumajandus- ja Toiduameti ametisõidukite kasutamise keskmine kulu ühe järelevalvetoimingu tegemise kohta;
  3) järelevalvetoimingut tegeva ametniku keskmine ajakulu ühe järelevalvetoimingu tegemise kohta.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 442.   Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve lisatasu
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 443.   Järelevalvetasu maksmine

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõikes 1 ja lõike 2 punktis c nimetatud juhtudel maksab kohustatud isik järelevalvetoimingu tegemise eest järelevalvetasu enne kaubasaadetise liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise lubamist Põllumajandus- ja Toiduameti esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses määratud summas Rahandusministeeriumi riigikassa kontsernikonto koosseisus olevale Põllumajandus- ja Toiduameti arvelduskontole. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõikes 1 nimetatud juhtudel võib kohustatud isik maksta järelevalvetasu tolliasutuse kassasse.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõikes 1 nimetatud juhtudel võib Põllumajandus- ja Toiduamet küllaldase garantii korral või juhul, kui kohustatud isik on varem maksnud järelevalvetasu õiges suuruses ja õigel ajal, vabastada kohustatud isiku järelevalvetasu maksmisest enne kaubasaadetise liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise lubamist ja teha kaubasaadetise liiduvälisest riigist Eestisse toimetamist lubava märke saatedokumendile või elektroonilisse tolliinfosüsteemi.

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõike 2 punktis c sätestatud juhul ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul teeb Põllumajandus- ja Toiduamet eelmise kalendrikuu jooksul tehtud taimetervise järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu sissenõudmise otsuse iga kalendrikuu kümnendaks kuupäevaks.

  (4) Järelevalvetasu sissenõudmise otsus toimetatakse kohustatud isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul kannab kohustatud isik järelevalvetasu sissenõudmise otsuses määratud summa üle otsuses näidatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse saamisest arvates.

  (6) Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (7) Kohustatud isik maksab maksmata järelevalvetasu sissenõudmiseks tehtud ettekirjutuses määratud summa kümne tööpäeva jooksul ettekirjutuse saamisest arvates.

  (8) Maksmata järelevalvetasu sissenõudmiseks tehtud ettekirjutuse täitmata jätmise korral ettekirjutuses märgitud tähtaja jooksul on Põllumajandus- ja Toiduametil õigus pöörduda kohtutäituri poole, kes nõuab maksmata järelevalvetasu kohustatud isikult sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 444.   Enammakstud järelevalvetasu tagastamine

  (1) Enammakstud järelevalvetasu tagastatakse, kui järelevalvetasu on makstud ettenähtust suuremas summas.

  (2) Kohustatud isikul on õigus taotleda enammakstud järelevalvetasu tagastamist selle tasumise päevast alates kahe aasta jooksul.

  (3) Järelevalvetasu tagastamise taotlemiseks esitab kohustatud isik Põllumajandus- ja Toiduametile sellekohase kirjaliku taotluse ja järelevalvetasu maksmist tõendava dokumendi.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb 10 tööpäeva jooksul alates taotluse saamise päevast järelevalvetasu tagastamise või sellest keeldumise otsuse. Järelevalvetasu ei tagastata, kui isikul puudub õigus tagasimakse saamiseks või kui ei ole võimalik kindlaks teha järelevalvetasu maksnud isikut või isikut, kelle eest on järelevalvetasu makstud. Tagastatav järelevalvetasu kantakse üle taotluses märgitud pangakontole 10 kalendripäeva jooksul järelevalvetasu tagastamise otsuse tegemisest arvates.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 445.   Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide taimetervise järelevalvetoimingute rahastamine

  Põllumajandus- ja Toiduameti kulud liiduvälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide taimetervise järelevalvetoimingutele kaetakse kohustatud isiku tasutavast järelevalvetasust.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

7. jagu Taimetervise kaitse korraldus puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise korral 
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

1. jaotis Puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemine ja märgistamine ning puidust pakkematerjali parandamine 
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 45.   Puidu kuivatamise tunnistamine nõuetele vastavaks ja vastavusmärgi kasutamine
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 451.   Puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise nõuded

  (1) Puidust pakkematerjali ning puitu ja muud objekti võib töödelda ja märgistada ning puidust pakkematerjali võib parandada ettevõtja:
  1) kellel on käesoleva seaduse §-s 316 nimetatud vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 98 tähenduses;
  2) kelle ettevõttes on määratud puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise eest vastutav isik.

  (2) Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 46.   Puidukuivati tunnistamine nõuetele vastavaks
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 47.   Enesekontroll

  (1) Käesoleva seaduse § 451 lõikes 1 nimetatud ettevõtja teeb enesekontrolli puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise nõuetele vastavuse üle.

  (2) Enesekontrolli tegemiseks koostatakse ettevõttes enesekontrolliplaan. Enesekontrolliplaanis kirjeldatakse kõiki puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise etappe ning töödeldud materjali ladustamist ja märgistamist. Enesekontrolliplaani andmed dokumenteeritakse ja neid säilitatakse viis aastat.

  (3) Enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 48.   Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtivuse peatamine
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 49.   Nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamine
[Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

2. jaotis Puidumärgiga märgistamine 
[Kehtetu - RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

§ 50. – § 503. [Kehtetud - RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

3. peatükk TAIMEKAITSE 

1. jagu Taimekaitsevahendid 
[Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 51. – § 59. [Kehtetud - RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

2. jagu Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergist  
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 60.   Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmiseks taotluse esitamine

  (1) Taotleja esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 2 lõikes 2 ning lõike 3 punktides a ja b määratletud toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotlemiseks sama määruse artiklis 7 sätestatud nõuete kohase kirjaliku taotluse Põllumajandus- ja Toiduametile.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollib taotluse nõuetekohasust ning saadab taotlejale kirjaliku teate taotluse kättesaamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 9 lõike 1 kohaselt.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet jätab taotluse läbi vaatamata, kui taotlus ei ole nõuetekohane, ning saadab selle kohta teate taotlejale, teistele liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 9 lõikes 2 sätestatud alusel ja korras.

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet hindab toimeaine vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud toimeaine heakskiitmise kriteeriumitele ning edastab esialgse hindamisaruande viivitamata Euroopa Komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile.

  (5) Kui taotleja soovib toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti heakskiidu kehtivuse pikendamist, esitab ta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 14 nimetatud taotluse sama määruse artiklis 15 sätestatud korras Põllumajandus- ja Toiduametile.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 601.   Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse läbivaatamise tasu

  (1) Käesoleva seaduse §-s 60 nimetatud taotleja tasub Põllumajandus- ja Toiduametile toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise eest.

  (2) Taotleja tasub lisaks taotluse nõuetekohasuse kontrollimisele toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti identsuse, füüsikaliste ja keemiliste omaduste, analüüsimeetodite, toksikoloogiliste omaduste, kokkupuutest tuleneva riski, jääkide, keskkonnas käitumise ja leviku, ökotoksikoloogiliste omaduste ning efektiivsuse hindamise eest.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tasu makstakse tunnitasuna, mille määra arvutamise aluseks võetakse Põllumajandus- ja Toiduameti taimekaitse valdkonnaga seotud personali- ja majandamiskulud eelmisel kalendriaastal.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tasude määrad kehtestab igaks aastaks valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (5) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb otsuse käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tasu suuruse kohta kümne tööpäeva jooksul käesoleva seaduse § 60 lõikes 4 nimetatud hindamisaruande edastamisest arvates ning toimetab otsuse taotlejale kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Kui Põllumajandus- ja Toiduamet jätab käesoleva seaduse § 60 lõike 3 kohaselt taotluse läbi vaatamata, teeb ta otsuse taotluse nõuetekohasuse kontrollimise eest võetava tasu suuruse kohta kümne tööpäeva jooksul taotlejale sellekohase teate edastamisest arvates.
[RT I, 28.12.2017, 2 - jõust. 01.02.2018]

  (6) Taotleja kannab käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud otsuses määratud summa otsuses näidatud pangakontole kümne kalendripäeva jooksul otsuse ärakirja saamisest arvates. Kui taotleja ei maksa käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tasu ettenähtud tähtaja jooksul, on Põllumajandus- ja Toiduametil õigus anda tasu maksmiseks kohustav otsus sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 61.   Toimeaine turustamine
[Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

3. jagu Taimekaitsevahendi turulelaskmine, turustamine ja kasutamine  
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 62.   Taimekaitsevahendi turulelaskmise nõuded

  (1) Taimekaitsevahendi võib Eestis turule lasta, kui selle kohta on antud taimekaitsevahendi luba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt.

  (2) Taimekaitsevahendi luba ei pea olema Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 28 lõikes 2 nimetatud juhtudel.

  (3) Kemikaaliseaduse kohaselt mürgiseks, väga mürgiseks, kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks klassifitseeritud taimekaitsevahendi loal määrab Põllumajandus- ja Toiduamet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 31 lõike 4 punktis d nimetatud kasutajarühmaks taimekaitsevahendi professionaalse kasutaja.

  (4) Taimekaitsevahendi professionaalne kasutaja (edaspidi professionaalne kasutaja) käesoleva seaduse tähenduses on isik, eelkõige füüsilisest isikust ettevõtja või tema ettevõtte töötaja ning sellisel tegevusalal tegutseva juriidilise isiku juhatuse liige, juriidilist isikut juhtima õigustatud muu isik või ettevõtte töötaja, kes oma majandus- ja kutsetegevuses kasutab taimekaitsevahendit, ostab seda ning otsustab selle valiku ja kasutamise üle.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 63.   Taimekaitsevahendi turule lubamisele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 64.   Taimekaitsevahendi efektiivsuskatse

  (1) Taimekaitsevahendi efektiivsuskatse tehakse põllumajanduslikes, taimetervise- ja keskkonnatingimustes, mis on asjakohased taimekaitsevahendi kasutamiseks ning mis on iseloomulikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 I lisas sätestatud tsoonis A valitsevatele tingimustele.

  (2) Efektiivsuskatse teeb käesoleva seaduse alusel tunnustatud katseüksus.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 641.   Katseüksuse tunnustamine

  (1) Isik või asutus, kes soovib tegutseda tunnustatud katseüksusena, esitab katseüksuse tunnustamise taotluse Põllumajandus- ja Toiduametile.

  (2) Tunnustatud katseüksusena tegutsemiseks peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku või asutuse katseüksus vastama komisjoni määruse (EL) nr 545/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite andmenõuetega (ELT L 155, 11.06.2011, lk 67–126), lisa punktis 2 sätestatud nõuetele.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet hindab katseüksuse vastavust käesoleva seaduse nõuetele nii isiku esitatud andmete alusel kui ka kohapeal. Põllumajandus- ja Toiduamet teeb hindamistulemustest lähtudes otsuse katseüksuse tunnustamise või sellest keeldumise kohta kolme kuu jooksul taotluse saamisest arvates.

  (4) Katseüksuse tunnustamise otsus kehtib viis aastat otsuse tegemisest arvates.

  (5) Isik või asutus, kes soovib tunnustatud katseüksusena tegutsemist jätkata, esitab hiljemalt kolm kuud enne katseüksuse tunnustamise otsuse kehtivuse lõppemist Põllumajandus- ja Toiduametile katseüksuse tunnustamise taotluse.

  (6) Tunnustatud katseüksus esitab iga aasta 15. juuniks taimekaitsevahendi efektiivsuskatsete kohta asjakohased andmed Põllumajandus- ja Toiduametile. Tunnustatud katseüksus säilitab katsetega seotud andmeid komisjoni määruse (EL) nr 545/2011 lisa punkti 2 alapunktis 2.2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (7) Täpsemad nõuded katseüksuse tunnustamise taotlemise kohta, taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 65.   Taimekaitsevahendi loa taotlus

  (1) Taimekaitsevahendi turulelaskmiseks esitab isik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklites 30, 33, 40, 47, 51 ja 53 nimetatud loa saamiseks kirjaliku taotluse Põllumajandus- ja Toiduametile ning tasub riigilõivu. Riigilõivu ei tule tasuda artiklites 51 ja 53 nimetatud taotluse esitamise eest.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlus peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 asjakohase taotluse kohta sätestatud nõuetele.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 66.   Taimekaitsevahendi nõuetekohasuse hindamine ja taotluse menetlemine
[Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 67.   Teise isiku poolt esitatud andmete kasutamine taimekaitsevahendi hindamisel
[Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 68.   Taimekaitsevahendi loa andmise otsustamine

  Põllumajandus- ja Toiduamet vaatab käesoleva seaduse § 65 lõikes 1 nimetatud taotluse läbi ja otsustab taimekaitsevahendi loa andmise või sellest keeldumise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 681.   Teadus- ja arendustegevuseks loa andmine

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 54 nimetatud teadus- või arendustegevuseks loa saamiseks esitab isik Põllumajandus- ja Toiduametile kirjaliku taotluse, milles märgib järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, asukoht ja aadress, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
  2) katseid tegeva teadus- ja arendusasutuse nimi, aadress ja registrinumber;
  3) taimekaitsevahendi ja selle toimeaine nimetus, toime liik, preparatiivne vorm ja kogus;
  4) taimekaitsevahendi päritoluriigi nimi ning tootja nimi ja aadress;
  5) taimekaitsevahendi kasutamise eesmärk ja koht.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet otsustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa andmise või sellest keeldumise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 54 lõikes 1 sätestatud juhtudel 20 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 682.   Paralleelse kaubanduse loa andmine

  (1) Isik, kes soovib Eestis turustada teises liikmesriigis lubatud taimekaitsevahendit, mis on identne Eestis turule lastud taimekaitsevahendiga, esitab paralleelse kaubanduse loa saamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 52 lõikes 4 sätestatud nõuete kohase taotluse Põllumajandus- ja Toiduametile ja tasub riigilõivu.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet otsustab paralleelse kaubanduse loa andmise või sellest keeldumise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 52 sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 69.   Teises Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse tunnustamine
[Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 70.   Taimekaitsevahendi ajutine turule lubamine
[Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 71.   Taimekaitsevahendi kasutusala laiendamine
[Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 72.   Taimekaitsevahendi lihtsustatud korras turule lubamine
[Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 73.   Taimekaitsevahendi loa muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taimekaitsevahendi loa muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks esitab taimekaitsevahendi loa omaja Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 43 lõikes 2 või artikli 45 lõikes 1 sätestatud teabega ning tasub riigilõivu.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet otsustab taimekaitsevahendi loa muutmise, sellest keeldumise või loa kehtetuks tunnistamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklites 43–45 sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 731.   Taimekaitsevahendi loa omaja kohustused

  (1) Taimekaitsevahendi loa omaja koostab taimekaitsevahendi kohta ohutuskaardi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850), artiklis 31 sätestatud nõuete kohaselt.

  (2) Taimekaitsevahendi loa omaja klassifitseerib taimekaitsevahendi kemikaaliseaduse kohaselt. Taimekaitsevahendi loa omaja ajakohastab taimekaitsevahendi märgistuse viivitamata pärast iga muudatust taimekaitsevahendi klassifikatsioonis ja märgistuses kemikaaliseaduse ja komisjoni määruse (EL) nr 547/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite märgistamise nõuetega (ELT L 155, 11.06.2011, lk 176–205), kohaselt ning teavitab sellest kirjalikult Põllumajandus- ja Toiduametit.

  (3) Taimekaitsevahendi loa omaja teavitab Põllumajandus- ja Toiduametit taimekaitsevahendi võimalikust kahjulikust või lubamatust mõjust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 56 sätestatud nõuete kohaselt.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 74.   Taimekaitsevahendi pakendamine, esitlemine ja märgistamine

  (1) Taimekaitsevahendi pakendamine ja esitlemine peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 64 ning kemikaaliseaduse alusel sätestatud nõuetele.

  (2) Taimekaitsevahendi märgistamine peab vastama komisjoni määruses (EL) nr 547/2011 ning teistes asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuetele.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 75.   Taimekaitsevahendite klassifitseerimine
[Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 76.   Taimekaitsevahendi turustamise nõuded

  (1) Professionaalsele kasutajale ettenähtud taimekaitsevahendi turustamise korral tagab taimekaitsevahendi turustaja, et tema juures töötab piisavalt taimekaitsetunnistust omavaid töötajaid, kes annavad professionaalsele kasutajale teavet taimekaitsevahendi kasutamise ning ohutuskaartide, tervise- ja keskkonnariskide kohta.

  (2) Mitteprofessionaalsele kasutajale ettenähtud taimekaitsevahendi turustamise korral annab taimekaitsevahendi turustaja ostjale üldist teavet taimekaitsevahendi kasutamise, eelkõige taimede töötlemise, nõuetekohase hoiustamise ja ohutu kõrvaldamise kohta ning taimekaitsevahendi kasutamisega seotud tervise- ja keskkonnariskide ning madalama riskiastmega taimekaitsevahendite kohta.

  (3) Taimekaitsevahendi turustaja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas hulgimüüja, jaemüüja, edasimüüja ja tarnija, kes laseb taimekaitsevahendi turule.

  (4) Selle isiku andmed, kes soovib tegeleda taimekaitsevahendi turustamisega, peavad olema kantud taimekaitsevahendite registrisse.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 77.   Taimekaitsevahendi hoiu- ja turustuskoht

  (1) Ruum, kus hoitakse turustatavat taimekaitsevahendit, peab vastama kemikaaliseaduse ja käesoleva seaduse nõuetele. Turustatavat taimekaitsevahendit hoitakse ja turustatakse eraldi toidust, ravimitest ja söödast, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga.

  (2) Turustatava taimekaitsevahendi hoiu- ja turustuskohas ei tohi olla taimekaitsevahendi avatud pakendeid. Hoiu- ja turustuskohas on keelatud taimekaitsevahendit ümber pakendada. Taimekaitsevahend, mille pakend on purunenud, kõrvaldatakse viivitamata turustamiselt ja kahjutustatakse kemikaaliseaduses sätestatud korras.

  (3) Taimekaitsevahendi turustaja esitab enne turustamise alustamist Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse hoiu- ja turustuskoha kandmiseks taimekaitsevahendite registrisse.

  (4) Taimekaitsevahendi turustaja peab hoiu- ja turustuskohas taimekaitsetunnistuse alusel turustatava taimekaitsevahendi üle arvestust paberkandjal või elektrooniliselt. Arvestuses näidatakse ära turustamise kuupäev, taimekaitsevahendi ostja nimi, taimekaitsetunnistuse number ning turustatud taimekaitsevahendi nimetus ja kogus. Taimekaitsevahendi turustaja säilitab arvestust viie aasta jooksul turustamise päevast arvates.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 78.   Taimekaitsevahendi kasutamise nõuded

  (1) Taimekaitsevahendit tohib kasutada üksnes taimekaitsevahendi loas määratud ja taimekaitsevahendi märgistusele vastavatel tingimustel, arvestades head taimekaitsetava. Professionaalne kasutaja arvestab ka integreeritud taimekaitse põhimõtteid.

  (2) Taimekaitsevahendit kasutatakse veeseaduses ja looduskaitseseaduses sätestatud nõuete kohaselt.

  (3) Integreeritud taimekaitse on kasutatavate taimekaitseabinõude kaalumine ning sellele järgnev kahjulike organismide populatsioonide arengut tõkestavate sobivate meetmete integreerimine selliselt, et taimekaitsevahendi ja muude abinõude kasutamine püsiks majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud tasemel ning oht inimese tervisele ja keskkonnale oleks vähendatud või viidud miinimumini.

  (4) Integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise tingimused ja viisi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (5) Taimekaitsevahendit hoitakse selleks sobivas ruumis, taimekaitsevahendi väikese koguse puhul ka selleks ettenähtud konteineris või kapis, mis on lukustatud ja millel on mürgise aine puhul kasutatav hoiatusmärk. Taimekaitsevahendit hoitakse eraldi toidust, ravimitest ja söödast, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga.

  (6) Isik, kes kasutab taimekaitsevahendit oma majandustegevuses, peab kasutatud taimekaitsevahendi üle arvestust paberkandjal või elektrooniliselt. Arvestuses näidatakse ära kasutatud taimekaitsevahendi nimetus, kasutuskorra aeg, kulunorm, maa-ala ja taimekultuur, mille peal taimekaitsevahendit kasutati. Taimekaitsevahendi kasutamise teenuse tellimise korral peab teenuse saaja lisaks arvestust teenuse osutaja kohta.

  (7) Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada õhusõidukilt.

  (8) Taimekaitsevahendi jääke ja pakendijäätmeid käideldakse jäätmeseaduses ja pakendiseaduses sätestatud nõuete kohaselt.

  (9) Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 781.   Taimekaitsevahendi kasutamise erinõuded

  (1) Avalikus kohas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 3 punktis 14 nimetatud haavatava elanikkonnarühma kasutataval alal, nagu avalik park ja aed, spordi-, puhke- ja kooliala, laste mänguväljak ning tervishoiuasutuse vahetus läheduses asuv ala, võib taimekaitsevahendit kasutada üksnes professionaalne kasutaja.

  (2) Taimekaitsevahendi kasutamise korral käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alal eelistatakse madalama riskiastmega taimekaitsevahendit ja bioloogilise tõrje meetodit.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 782.   Taimekaitsetunnistus

  (1) Taimekaitsevahendi turustaja, professionaalne kasutaja ja nõustaja peavad olema läbinud taimekaitsekoolituse ning neil peab olema selle läbimist tõendav taimekaitsetunnistus.

  (2) Taimekaitsetunnistus on dokument, mis tõendab, et isik võib turustada, osta ja kasutada kõiki taimekaitsevahendeid peale väga mürgiste.

  (3) Nõustaja on isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse.
[RT I, 04.12.2014, 3 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Kui taimekaitsevahendi turustaja on juriidiline isik, siis piisab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmiseks, kui tema heaks tegutseb lepingu alusel käesoleva seaduse § 76 lõikes 1 nimetatud isik.

  (5) Taimekaitsetunnistuse väljastab Põllumajandus- ja Toiduamet. Taimekaitsetunnistus kehtib viis aastat.

  (6) Põllumajandus- ja Toiduametil on õigus tunnistada taimekaitsetunnistus kehtetuks, kui:
  1) isik on korduvalt rikkunud asjakohase Euroopa Liidu õigusakti, käesoleva seaduse või selle alusel antud õigusaktiga kehtestatud taimekaitsevahendi pakendi, märgistuse, turustamise või kasutamise nõudeid;
  2) isik on korduvalt jätnud järelevalve ajal avastatud puudused ettekirjutuses määratud tähtajaks kõrvaldamata.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2013]

  (7) Isik, kelle taimekaitsetunnistuse kehtivus lõpeb Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra ajal, võib turustada, osta ja kasutada kõiki taimekaitsevahendeid, välja arvatud väga mürgised taimekaitsevahendid, kuni 2020. aasta 30. novembrini.
[RT I, 06.05.2020, 1 - jõust. 07.05.2020]

§ 79.   Taimekaitsekoolitus

  (1) Taimekaitsekoolitust korraldab Põllumajandus- ja Toiduameti heakskiidetud taimekaitsekoolituse programmi alusel täiskasvanute koolitusasutus (edaspidi koolitusasutus) täiskasvanute koolituse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ja käesoleva seaduse nõuete kohaselt.

  (2) Koolitusasutus koostab taimekaitsekoolituse programmi, arvestades taimekaitsevahendi professionaalse kasutaja, turustaja või nõustaja ülesannetest ja vastutusest tulenevaid erisusi, ning esitab selle Põllumajandus- ja Toiduametile heakskiitmiseks. Põllumajandus- ja Toiduamet otsustab taimekaitsekoolituse programmi heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise 20 tööpäeva jooksul taimekaitsekoolituse programmi saamisest arvates. Põllumajandus- ja Toiduamet jätab taimekaitsekoolituse programmi heaks kiitmata, kui see ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatud nõuetele.

  (3) Taimekaitsekoolitus koosneb aluskoolitusest ja täienduskoolitusest. Aluskoolitus läbitakse taimekaitsetunnistuse esmakordse taotlemise korral. Täienduskoolitus läbitakse uue taimekaitsetunnistuse taotlemise korral kolm kuud enne taimekaitsetunnistuse kehtivuse lõppemist.

  (4) Taimekaitsekoolitus lõpeb eksamiga. Koolitusasutus edastab Põllumajandus- ja Toiduametile koolituse läbinud isikute andmed kolme tööpäeva jooksul eksami sooritamisest arvates.

  (5) Isikul, kes ei sooritanud eksamit, võimaldatakse teha korduseksam kolme kuu jooksul. Isik, kes ei sooritanud korduseksamit, läbib taimekaitsekoolituse uuesti.

  (6) Täpsemad nõuded taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitletavate teemade ja koolituse kestuse kohta kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2013]

§ 791.   Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutavale isikule esitatavad nõuded

  (1) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutada sooviva isiku andmed peavad olema kantud taimekaitsevahendite registrisse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik või tema töötaja võib kasutada üksnes sellist väga mürgist taimekaitsevahendit, mille ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks on tal asjakohane kvalifikatsioon kemikaaliseaduse tähenduses.

  (3) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik peab järgima selle taimekaitsevahendi kasutusjuhendis toodud nõudeid ning tagama selle ohutuse ümbruskonna elanikele ja keskkonnale.

  (4) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik peab koostama selle taimekaitsevahendi kasutamise plaani, mille järgimine on kohustuslik. Plaan koostatakse, arvestades töödeldava objekti iseärasusi ja temperatuuri, ning kooskõlastatakse objekti valdajaga enne väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamist.

  (5) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik peab selle kasutamise kohta arvestust. Selleks koostab nimetatud isik 24 tunni jooksul pärast väga mürgise taimekaitsevahendi objektil kasutamise lõpetamist objekti valdajale või tema esindajale väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise protokolli, mille koopia jääb seda taimekaitsevahendit kasutanud isikule.

  (6) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik säilitab lõikes 5 nimetatud protokolli viis aastat.

  (7) Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 792.   Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamine

  (1) Väga mürgist taimekaitsevahendit võib kasutada taime, taimse saaduse ja muu objekti töötlemiseks hoones, rajatises või selle osas, vagunis, laevas või selle lastiruumis või muus sellises ajutise ladustamise kohas, samuti hoone, rajatise või selle osa, vaguni, laeva või selle lastiruumi või muu sellise ajutise ladustamise koha (edaspidi objekt) töötlemiseks.

  (2) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik peab objektil tagama sidevahendite olemasolu ühenduse saamiseks hädaabinumbriga 112.

  (3) Enne väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamist peab selle kasutaja teavitama asjaomaseid isikuid, kontrollima ohutuse tagamiseks objekti ja sellega piirnevat ala ning märgistama ohuala töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (4) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik või tema töötaja peab kasutama töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt sobivaid isikukaitsevahendeid lähtuvalt kasutatavast taimekaitsevahendist. Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise juures peab viibima vähemalt kaks isikut, kes vastavad sellist taimekaitsevahendit kasutavale isikule esitatavatele nõuetele.

  (5) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik kontrollib enne selle kasutamise alustamist, et objektil ei viibi kõrvalisi isikuid, ning veendub, et välistatud on väga mürgise taimekaitsevahendi juhuslik sattumine väljapoole objekti.

  (6) Pärast väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamist peab selle kasutaja tegema kindlaks objekti ohutuse ja eemaldama ohumärguanded.

  (7) Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise täpsemad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister. Nõuded kehtestatakse väga mürgise taimekaitsevahendi ohutu kasutamise tagamiseks vajaliku teavitamise, taimekaitsevahendi kasutamisele eelneva ja järgneva objekti kontrollimise, isikukaitsevahendite valiku ja hoolduse ning õnnetusjuhtumi korral tegutsemise kohta.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 793.   Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava

  (1) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium koostab taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava, milles määratakse kindlaks inimese tervisele ning keskkonnale taimekaitsevahendi kasutamisest tuleneva ohu ja mõju vähendamiseks kasutatavad abinõud ja nende rakendamise ajakava ning millega soodustatakse integreeritud taimekaitse põhimõtete ja muude abinõude väljatöötamist ja kasutusele võtmist, et vähendada sõltuvust taimekaitsevahendite kasutamisest.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (2) Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava koostamisele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse avatud menetluse sätteid.

  (3) Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava kinnitab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 794.   Avalikkuse teadlikkuse parandamine

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet avalikustab mürgistusjuhtumite ennetamiseks teabe taimekaitsevahendi kasutamisest tingitud ohu ning võimaliku ägeda ja kroonilise mõju kohta inimese tervisele ja keskkonnale ning bioloogilise taimekaitsevahendi ja muu abinõu kasutamise kohta viisil, mis tagab selle teabe arusaadavuse, täpsuse, võrreldavuse ja ajakohasuse ning avalikkuse tõhusa teavituse.

  (11) Põllumajandus- ja Toiduamet kogub ja hindab andmeid, mis on seotud taimekaitsevahendite ja toimeainete ühtlustatud riskinäitajatega, edastab asjakohased tulemused Euroopa Komisjonile ja teistele liikmesriikidele ning avalikustab tulemused oma veebilehel.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Põllumajandus- ja Toiduametil on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe avalikustamiseks õigus kasutada andmeid taimekaitsevahendi toimeaine kohta ning taimekaitsevahendi toimikus esitatud taimekaitsevahendi koostise ning selle tervise- ja keskkonnaohtlike omaduste kohta.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

4. jagu Taimekaitsevahendite register 

§ 80.   Taimekaitsevahendite register

  (1) Taimekaitsevahendite registri eesmärk on tagada Eestis turule lastud taimekaitsevahendite nõuetekohasus ja tõhus järelevalve turule lastud taimekaitsevahendite üle.

  (2) Taimekaitsevahendite registri asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (3) Taimekaitsevahendite registrisse kantakse andmed turule lastud taimekaitsevahendite kohta, samuti taimekaitsevahendi tootja ja turustaja ning väga mürgise taimekaitsevahendi Eestisse toimetaja ja Eestis kasutaja nimi, registri- või isikukood või isikukoodi puudumise korral sünniaeg, kontaktandmed ning andmed elu- või asukoha ja tegevuskoha, sealhulgas taimekaitsevahendi hoiu- ja turustamiskoha kohta.

  (4) Taimekaitsevahendite registri vastutav töötleja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja volitatud töötleja määratakse registri põhimääruses.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

§ 81.   Taimekaitsevahendite registrisse kantavad andmed ja nende registrisse kandmine ning registrisse kantud isiku kohustused
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

  (1) Taimekaitsevahendite registri põhimääruses sätestatud andmed turule lastud taimekaitsevahendite kohta kantakse taimekaitsevahendite registrisse isiku taotluseta käesoleva seaduse §-s 68, § 681 lõikes 2, § 682 lõikes 2 ja §-s 73 nimetatud otsuste alusel.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

  (2) Taimekaitsevahendite turustajate, väga mürgiste taimekaitsevahendite kasutajate ning neile kuuluvate hoiu- ja turustamiskohtade kohta taimekaitsevahendite registri põhimääruses sätestatud andmete registrisse kandmiseks esitab isik vormikohase avalduse Põllumajandus- ja Toiduametile ja tasub riigilõivu.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Taimekaitsevahendite registrisse kantud isik vastutab tema esitatud andmete õigsuse eest. Andmete muutumise korral peab ta viivitamata taotlema registris muudatuste tegemist.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

  (4) Ebaõigete andmete avastamise korral teeb volitatud töötleja registrisse kantud isikule ettekirjutuse. Kui isik ei ole ettekirjutuse saamisest arvates 10 tööpäeva jooksul taotlenud registrikande muutmist või kehtetuks tunnistamist või kui ta ei ole ettekirjutust vaidlustanud, võib Põllumajandus- ja Toiduamet kande muuta või kehtetuks tunnistada talle teada olevate andmete alusel.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

  (5) [Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

  (6) [Kehtetu - RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 82.   Taimekaitsevahendite registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Taimekaitsevahendite registrisse kantud andmed, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed, on avalikud.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Ärisaladuseks ei saa olla:
  1) taimekaitsevahendi ja selle toimeaine nimetus, toimeaine sisaldus taimekaitsevahendis ning taimekaitsevahendis sisalduva ohtliku aine nimetus;
  2) taimekaitsevahendi toimeaine füüsikalis-keemiliste omaduste kirjeldus;
  3) taimekaitsevahendi ja toimeaine kahjutustamise viis;
  4) taimekaitsevahendi ja selle toimeaine tõhusus ning inimesele, loomale, taimele ja keskkonnale ohutuse tuvastamiseks korraldatud katsete tulemuste kokkuvõte;
  5) taimekaitsevahendi pakkimisel, ladustamisel, transportimisel ja turustamisel rakendatavad ohutusabinõud;
  6) analüüsimeetodid;
  7) taimekaitsevahendi põhjustatud reostuse kõrvaldamise meetodid;
  8) mürgituse korral antava esmaabi ja ravi meetodid.

  (21) Põllumajandus- ja Toiduamet avalikustab oma veebilehel teabe taimekaitsevahendi loa ja kehtetuks tunnistatud taimekaitsevahendi loa kohta, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 57 sätestatud nõudeid.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet koostab ja avaldab Eestis turule lastud taimekaitsevahendite ning nende kasutamise tingimuste loetelu jooksvalt oma veebilehel.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (4) Isik, kelle taimekaitsevahend on turule lubatud, on kohustatud ärisaladuse avalikustamisest teavitama Põllumajandus- ja Toiduameti.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

4. peatükk TAIMEKAITSESEADMED 

§ 83.   Taimekaitseseade

  Taimekaitseseade käesoleva seaduse tähenduses on taimekaitsevahendi kasutamiseks ettenähtud seade, sealhulgas selle tõhusaks toimimiseks esmatähtis osa nagu pihusti, manomeeter, filter, sõel ja paagi puhastusseade.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

§ 84.   Taimekaitseseadme kohta esitatavad nõuded

  (1) Taimekaitseseade ei tohi nõuetekohasel kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ja hoidmisel ohustada inimese tervist ega keskkonda.

  (11) Professionaalne kasutaja kontrollib tema kasutuses oleva taimekaitseseadme toimimist korrapäraselt ning vajaduse korral reguleerib selle toimimiseks olulisi osasid.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

  (2) Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 85.   Taimekaitseseadme nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine
[Kehtetu - RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 86.   Taimekaitseseadme katsetamine ja vastavussertifikaat
[Kehtetu - RT I 2005, 68, 530 - jõust. 01.01.2006]

§ 87.   Taimekaitseseadme korraline tehniline kontroll

  (1) Kasutuses olev taimekaitseseade, välja arvatud käsi- ja selgprits, peab olema läbinud korralise tehnilise kontrolli iga kolme aasta järel. Puhtimisseade ja udutaja peavad olema läbinud korralise tehnilise kontrolli iga viie aasta järel.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

  (11) Taimekaitseseadet, mille tehnilise kontrolli kehtivus lõpeb Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra ajal, võib edasi kasutada eriolukorra ajal ja 60 päeva jooksul eriolukorra lõppemisest arvates.
[RT I, 06.05.2020, 1 - jõust. 07.05.2020]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehnilist kontrolli teeb selleks käesoleva seaduse alusel volitatud isik või Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hallatav teadus- ja arendusasutus.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehnilise kontrolli tegemiseks vajalikku täienduskoolitust korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hallatav teadus- ja arendusasutus, kes väljastab selle kohta tunnistuse.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isik peab kontrollitud taimekaitseseadmete kohta arvestust ja esitab eelmises kvartalis tehtud korralise tehnilise kontrolli andmed Põllumajandus- ja Toiduametile iga kvartali esimese kuu 15. kuupäevaks.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

  (32) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehniline kontroll tehakse taimekaitseseadme omaniku või valdaja kulul.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (33) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tehnilise kontrolli tegija võetavad tasud peavad olema kulupõhised, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning kujundatud selliselt, et kataksid nende teenustega seotud põhjendatud kulutused.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (4) Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

§ 871.   Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija

  (1) Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija on füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline isik, kellele on käesoleva seadusega sätestatud korras antud volitus teha käesoleva seaduse § 87 lõikes 1 nimetatud taimekaitseseadme tehnilist kontrolli.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehnilise kontrolli tegijate loetelu avaldatakse Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

§ 872.   Nõuded taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegijale

  Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemise õigust taotlev isik või tema töötaja peab:
  1) olema põllumajandus- või tehnilise kutseharidusega;
  2) olema läbinud käesoleva seaduse § 87 lõikes 3 nimetatud taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajaliku täienduskoolituse;
[RT I, 23.03.2015, 5 - jõust. 01.07.2015]
  3) omama taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajalikke seadmeid ja mõõteriistu;
  4) olema võimeline tegutsema erapooletult ja andma taimekaitseseadme tegeliku olukorra kohta asjakohase hinnangu.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 873.   Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks volituse taotlemine

  Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks volituse saamiseks esitab isik Põllumajandus- ja Toiduametile:
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]
  1) avalduse;
  2) käesoleva seaduse § 87 lõikes 3 nimetatud täienduskoolituse läbinud töötajate nimekirja ja koolituse läbimist tõendava dokumendi või selle koopia;
[RT I, 23.03.2015, 5 - jõust. 01.07.2015]
  3) taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajalike seadmete ja mõõteriistade loetelu;
  4) taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks volitust taotleva isiku või tema töötaja kutseharidust tõendava dokumendi koopia.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

§ 874.   Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks volituse andmine ja sellest keeldumine

  (1) Volituse taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks annab ja halduslepingu haldusülesande täitmiseks sõlmib Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kui isik vastab käesoleva seaduse §-s 872 sätestatud nõuetele, otsustab Põllumajandus- ja Toiduamet isikule volituse andmise 30 tööpäeva jooksul avalduse saamisest arvates.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet võib volituse andmisest keelduda juhul, kui isik ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Otsus volituse andmise või sellest keeldumise kohta toimetatakse isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 28.12.2017, 2 - jõust. 01.02.2018]

§ 875.   Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija õigused ja kohustused

  (1) Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegijal on oma volituse piires õigus:
  1) saada taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajalikku teavet;
  2) koostada taimekaitseseadme tehnilise kontrolli protokoll;
  3) kasutada taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajalikke seadmeid ja mõõteriistu.

  (2) Taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija on kohustatud:
  1) tegema taimekaitseseadme tehnilist kontrolli käesoleva seaduse § 87 lõike 4 alusel kehtestatud korra kohaselt;
  2) täitma erapooletult temale volitusega antud ülesanded;
  3) tagama taimekaitseseadme tehnilise kontrolli protokolli ja muude dokumentide õiguspärase, nõuetekohase ja korrektse vormistamise;
  4) hoidma talle taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemise ajal teatavaks saanud äri- ja ametisaladust;
  5) esitama Põllumajandus- ja Toiduametile viimase nõudmisel taimekaitseseadme tehnilise kontrolli protokolli;
  6) pidama käesoleva seaduse § 87 lõikes 31 nimetatud arvestust;
  7) esitama Põllumajandus- ja Toiduametile viimase nõudmisel dokumendid, mis on vajalikud tema volitusega seotud tegevuse üle järelevalve teostamiseks;
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]
  8) läbima üks kord aastas taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegemiseks vajaliku täienduskoolituse, et täiendada oma kutseteadmisi, oskusi ja vilumusi.
[RT I, 23.03.2015, 5 - jõust. 01.07.2015]

§ 876.   Volituse lõppemine ja peatamine

  (1) Halduslepinguga antud volitus lõpeb:
  1) volitusest loobumise korral;
  2) volituse tähtaja möödumisel;
  3) volituse tagasivõtmise korral.

  (2) Kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või kui esineb muu põhjus, mis takistab isikul jätkata haldusülesande täitmist, võtab Põllumajandus- ja Toiduamet viivitamata tarvitusele meetmed haldusülesande täitmise tagamiseks.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Kui taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegija volitusega seotud tegevus ei ole nõuetekohane, peatab Põllumajandus- ja Toiduamet volituse ja annab tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Kui puudust tähtaja jooksul ei kõrvaldata, võtab Põllumajandus- ja Toiduamet volituse tagasi ja lõpetab ühepoolselt halduslepingu.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

41. peatükk AMETLIK KONTROLL 
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 877.   Ametliku kontrolli korraldamine

  (1) Taimetervisega ja taimekaitsevahenditega seotud ametlik kontroll korraldatakse, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 109 kohaselt koostatud kontrollikavast. Kontrollikava avalikustatakse sama määruse artikli 111 kohaselt Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 11 lõikes 1 sätestatud andmed ametliku kontrolli tulemuste kohta avalikustatakse Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet osaleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 109 nimetatud mitmeaastase kontrollikava koostamisel, mille koordineeriv asutus ja kava aruande esitaja on Veterinaar- ja Toiduamet.

  (4) Veterinaar- ja Toiduamet on järelevalvekoostöö kontaktasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 103 lõike 1 tähenduses.

  (5) Muu korrakaitseorgan, haldusorgan või valitsusasutus edastab Põllumajandus- ja Toiduametile viivitamata teabe taimetervisenõuete ja taimekaitsevahendi kohta esitatavate nõuete järgmiste võimalike rikkumiste kohta:
  1) rikkumine, mis võib kujutada ohtu inimese või looma tervisele või keskkonnale;
  2) rikkumine, mis on toime pandud tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 878.   Proovide analüüsimine

  (1) Ametliku kontrolli ja muu ametliku toimingu tegemise käigus võetud proove analüüsitakse ametlikus laboris, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 37 sätestatud nõuetele.

  (2) Andmed ametlike laborite kohta, kus analüüsitakse ametliku kontrolli ja muu ametliku toimingu tegemise käigus võetud proove, avaldatakse Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.

  (3) Taime, taimse saaduse ja muu objekti puhul on isikul õigus nõuda omal kulul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 35 lõikes 3 sätestatud dokumentide läbivaatamist.

  (4) Taimekaitsevahendi puhul on isikul õigus nõuda omal kulul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 35 lõikes 3 sätestatud dokumentide läbivaatamist ning vajaduse korral teise analüüsi, uuringu või diagnoosi tegemist teises ametlikus laboris.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 879.   Ametlik labor

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet määrab ametliku labori Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 37 sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Ametlikuks laboriks võib määrata ka akrediteerimata labori Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklites 40 ja 42 sätestatud juhtudel.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet võib keelduda labori ametlikuks laboriks määramisest, kui labor ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 37 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuetele.

  (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 39 lõikes 2 sätestatud juhtudel tunnistab Põllumajandus- ja Toiduamet ametliku labori määramise otsuse kehtetuks.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 8710.   Riiklik referentlabor

  (1) Riiklik referentlabor käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 100 sätestatud labor, kes täidab referentlabori ülesandeid taimetervise valdkonnas.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 93 lõikes 1 viidatud iga Euroopa Liidu taimetervisealase referentlabori kohta määratakse riiklik referentlabor valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga, milles kirjeldatakse riikliku referentlaborina tegutsemise õiguse ulatust.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

5. peatükk RIIKLIK JA HALDUSJÄRELEVALVE 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 88.   Riiklik ja haldusjärelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet.

  (2) Metsakultiveerimismaterjali, sealhulgas metsaseemne ja -paljundusmaterjali ning toorpuidu kohta kehtivate nõuete täitmise üle järelevalve teostamisel teeb Põllumajandus- ja Toiduamet koostööd Keskkonnaametiga.

  (3) [Kehtetu - RT I, 01.07.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Taimekaitsevahendi liiduvälisest riigist Eestisse toimetamisel vabasse ringlusesse lubamise tolliprotseduuriga kontrollib Maksu- ja Tolliamet, kas taimekaitsevahend on kantud taimekaitsevahendite registrisse.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (5) [Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (6) Haldusjärelevalvet käesoleva seaduse § 874 lõike 1 kohaselt sõlmitud halduslepingu täitmise üle teostab Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 881.   Riikliku järelevalve erimeetmed

  Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 32, 49, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 882.   Riikliku järelevalve erisused

  (1) Korrakaitseorgan võib võtta vallasasja läbivaatusel isiku kulul proove. Kui läbi vaadatud vallasasja ei ole võimalik pärast läbivaatust tavapäraselt kasutada, ei hüvitata isikule vallasasja või vallasasja tavapäraseks kasutamiseks taastamise maksumust.

  (2) [Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (3) [Kehtetu - RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet kogub, süstematiseerib ning säilitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklites 19, 22–24 ja 34 sätestatud uuringute tegemise käigus teavet ohtlike taimekahjustajate ja kahjustajavabas piirkonnas taimekahjustajate esinemise, vallandumise ja leviku kohta (edaspidi taimetervise seire). Põllumajandus- ja Toiduamet teavitab taimetervise seire tulemusest Euroopa Komisjoni, teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kirjalikult Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korras.
[RT I, 30.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (5) Põllumajandus- ja Toiduamet koostab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklis 23 nimetatud mitmeaastased uuringukavad ja sama määruse artiklis 25 nimetatud situatsiooniplaanid ning täidab teisi nimetatud artiklite kohaselt liikmesriigile antud ülesandeid.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (6) Riikliku järelevalve teostamise ajal peab Põllumajandus- ja Toiduameti ametnik kandma ametiriietust.

  (7) Põllumajandus- ja Toiduametil on õigus teha ettekirjutus ka sellise põllumajandustoodangu edasise käitlemise osaliseks või täielikuks peatamiseks, mille puhul on kasutatud turule mittelubatud taimekaitsevahendit või esineb põhjendatud kahtlus selle kasutamise kohta või mille puhul on kasutatud taimekaitsevahendit mittenõuetekohaselt või esineb põhjendatud kahtlus taimekaitsevahendi mittenõuetekohase kasutamise kohta.

  (8) Kui eluruumi kasutatakse ka äriruumina, võib korrakaitseorgan selle töö- või lahtioleku ajal läbi vaadata ilma korrakaitseseaduse § 51 lõikes 2 sätestatud halduskohtu loata.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 98 lõike 3 alusel puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemisega ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega tegelev ettevõtja tasub oma tegevuse nõuetekohasuse üle järelevalve teostamise eest sellele järgneva kuu kümnendaks päevaks riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.01.2021]

§ 89. – § 95. [Kehtetud - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

6. peatükk VASTUTUS 

§ 96.   Taimetervisenõuete rikkumine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 961.   Fütosanitaarsertifikaadi või taimetervise saatekirja kasutamise nõuete rikkumine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 97.   Ohtliku taimekahjustaja levitamine

  (1) Ohtliku taimekahjustaja levitamise eest, samuti ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle pani toime juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 98.   Ohtlikust taimekahjustajast teatamata jätmine
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (1) Ohtlikust taimekahjustajast või selle esinemise kahtlusest teatamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 981.   Taimetervise registrisse kantud isiku kohustuste täitmata jätmine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 982.   Puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise nõuete rikkumine

  (1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/2031 puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise või märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise kohta kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 8400 eurot.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 983.   Taimepassi väljaandmise nõuete rikkumine

  (1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/2031 taimepassi väljaandmise kohta kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 8400 eurot.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 99.   Taimekaitsevahendi turustamise ja kasutamise nõuete rikkumine
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendi turulelaskmise, turustamise või kasutamise kohta kehtestatud nõuete rikkumisega inimese või looma tervise või keskkonna ohustamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 991.   Taimekaitsevahendi pakendamise ja märgistamise nõuete rikkumine

  (1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendi pakendamise või märgistamise kohta kehtestatud nõuete rikkumisega inimese või looma tervise või keskkonna ohustamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 8400 eurot.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 100.   Taimekaitseseadme nõuete rikkumine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 1001.   Tehnilise kontrolli tegija kohustuste täitmata jätmine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 1002.   Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise nõuete rikkumine

  (1) Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 101.   Konfiskeerimise kohaldamine

  Põllumajandus- ja Toiduamet või kohus võib kohaldada käesoleva seaduse §-des 99 ja 991 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud taimekaitsevahendi konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 102.   Menetlus

  Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 103.   Taimetervise register

  (1) Taimetervise registrit käsitatakse ettevõtjate ametliku registrina ja tema andmeid ettevõtjate ametliku registri andmetena Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 65 tähenduses.

  (2) Enne 2020. aasta 1. juulit kehtinud käesoleva seaduse § 31 lõigete 1 ja 2 alusel esitatud majandustegevusteate menetlemist jätkatakse käesoleva seaduse 2020. aasta 1. juulil jõustunud redaktsiooni kohaselt.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 104.   Taimekaitsevahendite register

  Käesoleva seaduse § 80 lõikes 2 nimetatud taimekaitsevahendite registrina käsitatakse enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud taimekaitseseaduse § 69 lõike 2 alusel asutatud taimekaitsevahendite registrit.

§ 105.   Taimekaitsevahendi registreerimise taotluse menetlemise ja taimekaitsevahendi katse jätkumine

  Enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud taimekaitseseaduse § 70 lõike 1 alusel esitatud taimekaitsevahendi registreerimise taotluste menetlemist ja taimekaitsevahendi katsete korraldamist jätkatakse käesolevas seaduses kehtestatud korras.

§ 106.   Taimekaitseseadme ülevaatus

  Enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud taimekaitseseaduse § 68 alusel taimekaitseseadme ülevaatust korraldanud asutused võivad käesoleva seaduse alusel läbi viia taimekaitseseadme tehnilise kontrolli kuni 2005. aasta 1. jaanuarini.

§ 107. – § 110. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 111.   Rakendussäte

  (1) Seni kehtinud taimekaitseseaduse alusel antud õigusaktid, välja arvatud § 21 lõike 2, § 35 lõike 1 ja § 86 alusel antud õigusaktid, kehtivad pärast käesoleva seaduse jõustumist kuni nende kehtetuks tunnistamiseni või käesoleva seaduse alusel uute õigusaktide jõustumiseni.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taimekaitseseaduse alusel antud tähtajatu volitus taimekaitsevahendi katsete tegemiseks kehtib kuni käesoleva seaduse alusel taimekaitsevahendi efektiivsuskatseid läbiviiva isiku katseüksuse tunnustamiseni või kuni 2009. aasta 1. jaanuarini.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli tegemiseks enne 2008. aasta 1. juulit sõlmitud leping kehtib kuni 2009. aasta 1. jaanuarini.
[RT I 2008, 23, 150 - jõust. 01.07.2008]

  (4) Integreeritud taimekaitse põhimõtteid kohaldatakse alates 2014. aasta 1. jaanuarist.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

  (5) Kasutuses olev taimekaitseseade, välja arvatud ripp-, poolripp-, haake- ja iseliikuv taimekaitseprits, peab olema läbinud esimese korralise tehnilise kontrolli 2016. aasta 26. novembriks.
[RT I, 25.11.2011, 3 - jõust. 26.11.2011]

  (6) Käesoleva seaduse § 87 lõikes 1 nimetatud taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli läbimist tõendav dokument kehtib kuni järgmise korralise tehnilise kontrolli tähtaja saabumiseni.
[RT I, 05.11.2013, 1 - jõust. 15.11.2013]

  (7) Enne 2013. aasta 1. juulit Eesti Maaviljeluse Instituudi väljastatud tunnistused käesoleva seaduse § 87 lõikes 3 nimetatud tööalase koolituse kohta jäävad kehtima.
[RT I, 05.11.2013, 1 - jõust. 15.11.2013]

  (8) Enne 2020. aasta 1. juulit taimetervise registrisse kantud ettevõtja loetakse alates 2020. aasta 1. juulist teatamiskohustusega tegevusalal tegutsevaks ettevõtjaks ning tema teatamiskohustus loetakse täidetuks, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 9 ja 11 sätestatud erandeid. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata sellisel tegevusalal tegutseva ettevõtja suhtes, mis alates 2020. aasta 1. juulist loetakse loakohustusega tegevusalaks.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud ettevõtja, kelle kohta ei ole taimetervise registrisse kantud kõiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 66 lõikes 2 sätestatud andmeid, esitab puuduvad andmed hiljemalt 2020. aasta 1. novembril. Andmete tähtaegselt esitamata jätmise korral loetakse, et ettevõtja teatamiskohustus on täitmata.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (10) Enne 2020. aasta 1. juulit majandustegevuse registrisse kantud ettevõtja, kes tegeleb kultiveerimismaterjali tarnimisega, loetakse alates 2020. aasta 1. juulist teatamiskohustusega tegevusalal tegutsevaks ettevõtjaks ja tema teatamiskohustus loetakse täidetuks ning tema andmed kantakse majandustegevuse registrist taimetervise registrisse. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata sellisel tegevusalal tegutseva ettevõtja suhtes, mis alates 2020. aasta 1. juulist loetakse loakohustusega tegevusalaks.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 10 nimetatud ettevõtja, kelle kohta ei ole taimetervise registrisse kantud kõiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 66 lõikes 2 sätestatud andmeid, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile puuduvad andmed hiljemalt 2020. aasta 1. novembril. Andmete tähtaegselt esitamata jätmise korral loetakse, et ettevõtja teatamiskohustus on täitmata.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (12) Käesoleva paragrahvi lõigetes 9 ja 11 nimetatud juhtudel ei tasu ettevõtja riigilõivu taimetervise registrisse puuduvate andmete kandmise eest.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (13) Isikule enne 2019. aasta 14. detsembrit antud taimepassi väljastamise õigus kehtib kuni 2020. aasta 14. detsembrini. Isik, kellele on taimepassi väljastamise õigus antud enne 2019. aasta 14. detsembrit ja kes soovib taimepassi väljastamist jätkata, esitab taotluse taimepassi väljaandmise tegevusloa saamiseks hiljemalt 2020. aasta 14. detsembril.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (14) Käesoleva seaduse §-s 315 nimetatud taimepassi väljaandja täienduskoolitus loetakse läbituks isiku puhul, kellele on ajavahemikul 2019. aasta 14. detsembrist kuni 2020. aasta 14. detsembrini antud taimepassi väljastamise õigus, kui isik osaleb kahe aasta jooksul nimetatud õiguse andmise aastast arvates § 315 lõikes 6 nimetatud erialasel täienduskoolitusel.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (15) Isik, kelle puidukuivati on tunnistatud nõuetele vastavaks enne 2019. aasta 14. detsembrit, võib puitu töödelda, vastavusmärgiga märgistada ja puittooteid valmistada kuni 2020. aasta 14. detsembrini. Kui nimetatud isik soovib vastavusmärgiga märgistamist jätkata, esitab ta taotluse vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa saamiseks hiljemalt 2020. aasta 14. detsembril. Puidukuivati nõuetele vastavaks tunnistamise otsus, mis kehtis enne 2019. aasta 14. detsembrit või tehti ajavahemikul 2019. aasta 14. detsembrist kuni 2020. aasta 1. juulini, loetakse käesoleva seaduse § 316 lõikes 1 nimetatud tegevusloaks.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

  (16) Käesoleva seaduse § 311 lõikes 1 nimetatud tegevusloa taotluse lahendamise eest ei tasu riigilõivu ettevõtja, kellele on taimepassi väljastamise õigus antud enne 2019. aasta 14. detsembrit ja kes esitab taotluse taimepassi väljaandmise tegevusloa saamiseks enne 2020. aasta 14. detsembrit.
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]

§ 112.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.

  (2) Käesoleva seaduse § 33 lõike 1 punkt 6 ning § 100 taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli nõuete täitmata jätmise eest kehtestatud vastutuse osas jõustuvad 2006. aasta 1. jaanuaril.


1 Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319, 29.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.09.2009, lk 51–54), 2009/143/EÜ (ELT L 318, 04.12.2009, lk 23–24), 2010/1/EL (ELT L 7, 12.01.2010, lk 17–20), 2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31), 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71), (EL) 2017/1279 (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62), (EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37), (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35), (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), (EL) nr 652/2014 (ELT L 189, 27.06.2014, lk 1–32) ja (EL) 2016/2031 (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104);
komisjoni direktiiv 2004/103/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi (ELT L 313, 12.10.2004, lk 16–20);
komisjoni direktiiv 2004/105/EÜ, millega määratakse kindlaks ametlike fütosanitaarsertifikaatide või reekspordi fütosanitaarsertifikaatide näidised, mis peavad kolmandatest riikidest ja nõukogu direktiivis 2000/29/EÜ loetletud riikidest pärit taimede, taimsete saaduste ja muude toodetega kaasas olema (ELT L 319, 20.10.2004, lk 9–14);
komisjoni direktiiv 2008/61/EÜ, millega kehtestatakse tingimused, mille alusel võib teatavaid nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisas loetletud kahjulikke organisme, taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid tuua ühendusse või teatavatele ühenduse kaitstavatele aladele või nende piires vedada katsete tegemiseks, teaduslikel eesmärkidel ja sordivalikuks (ELT L 158, 18.06.2008, lk 41–55);
komisjoni direktiiv 98/22/EÜ, milles sätestatakse miinimumnõuded kolmandatest riikidest toodavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete fütosanitaarkontrolli tegemiseks ühenduses mujal kui sihtkohas asuvates kontrollpunktides (EÜT L 126, 28.04.1998, lk 26–28);
komisjoni direktiiv 93/51/EMÜ, millega kehtestatakse eeskirjad teatavate taimede, taimsete saaduste või muude toodete liikumise kohta läbi kaitstud ala ning selliselt kaitstud alalt pärit ning sellel alal toimuvate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete liikumise kohta (EÜT L 205, 17.08.1993, lk 24–25);
komisjoni direktiiv 93/50/EMÜ, millega määratletakse teatavad direktiivi 77/93/EMÜ V lisa A osas loetlemata taimed, mille tootjad või tootmispiirkondades asuvad laod ja laomajandid peavad olema kantud ametlikku registrisse (EÜT L 205, 17.08.1993, lk 22–23);
komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ, millega kehtestatakse teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete ühenduse piires liikumisel kasutatavate taimepasside ühtlustamise ulatus ning taimepasside väljastamise üksikasjalik kord ja nende ümbervahetamise tingimused ja üksikasjalik kord (EÜT L 4, 08.01.1993, lk 22–25), muudetud direktiiviga 2005/17/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 23–24);
komisjoni direktiiv 92/90/EMÜ, millega kehtestatakse taimede, taimsete saaduste ja muude toodete tootjate ja importijate kohustused ning nende registreerimise üksikasjad (EÜT L 344, 26.11.1992, lk 38–39);
komisjoni direktiiv 92/70/EMÜ, milles sätestatakse ühenduses kaitstud alade tunnustamiseks läbiviidavate vaatluste üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 250, 29.08.1992, lk 37–39);
komisjoni direktiiv 94/3/EÜ, millega sätestatakse menetlus kolmandatest riikidest pärinevate taimetervist otseselt ohustavate saadetiste või kahjulike organismide kinnipidamisest teavitamise kohta (EÜT L 32, 05.02.1994, lk 37–39);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71–86), muudetud komisjoni direktiiviga (EL) 2019/782 (ELT L 127, 16.05.2019, lk 4–10).
[RT I, 30.06.2020, 7 - jõust. 01.07.2020]