ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Otsus seaduse "Eesti Advokatuuri kohta" rakendamise kohta
Ülemnõukogu 10.12.1991 otsus; jõustumiskuupäev 09.01.1992

redaktsioon 09.01.1992
                Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus
 
     Seaduse "Eesti Advokatuuri kohta" rakendamise korrast
 
     Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
 
     1.  Eesti  Advokatuuri  asutajateks  on  Eesti   Advokaatide
Kolleegiumi liikmed. Asutamiskoosolek on otsustusvõimeline  Eesti
Advokaatide Kolleegiumi liikmete  vähemalt  2/3  osavõtul.  Eesti
Advokaatide  Kolleegiumi   Presiidiumil   kutsuda   kokku   Eesti
Advokatuuri asutamiseks koosolek hiljemalt 1992. aasta märtsis.
 
     2. Asutamiskoosoleku otsuse alusel asutatav Eesti Advokatuur 
on Eesti Advokaatide Kolleegiumi õigusjärglane.
 
     3.  Kuni  seaduses  "Eesti  Advokatuuri  kohta"   ettenähtud
advokatuuri organite moodustamiseni säilitavad oma volitused  Eesti
Advokaatide Kolleegiumi  organid.  Eesti  Advokaatide  Kolleegium
loetakse likvideerituks Eesti Advokatuuri asutamisega.
 
     4. Eesti Advokaatide  Kolleegiumi  liikmed  kuuluvad  alates
Eesti  Advokatuuri   asutamisest   ja   vande   andmisest   Eesti
Advokatuuri  vandeadvokaatidena,  stažöörid  aga   vandeadvokaadi
abidena. Vande andmise korra ja tähtajad määrab Eesti Advokatuur. 
Määratud   tähtajaks   vande   mitteandnud   Eesti    Advokaatide
Kolleegiumi liikmed ei  kuulu  Eesti  Advokatuuri  ja  neil  pole
õigust tegutseda advokaadina ja kanda advokaadi nime.
 
     5. Seaduse "Eesti Advokatuuri kohta" paragrahv  13  4.lõikel
ei  ole  tagasiulatuvat  jõudu  välisosalusega   advokaadibüroode
suhtes.
 
     6.  Eesti  Advokatuuri  asutamisega  tunnistada  Eesti   NSV
Advokatuuri põhimäärus (kinnitatud Eesti NSV 1980.a.  20.novembri
seadusega - ENSV Teataja 1980, nr.41, art.626) kehtetuks.
 
                    Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. Rüütel
 
Tallinn, 10.detsembril 1991.