ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõuded nakkusohtlikku materjali käitleva isiku laboriruumidele, sisseseadele ja tehnoloogiale ning rakendatavatele ohutusmeetmetele
Sotsiaalminister 31.10.2003 määrus number 122; jõustumiskuupäev 17.11.2003

redaktsioon 17.11.2003

AVALDATUD :

RTL  2003, 116, 1852Nõuded nakkusohtlikku materjali käitleva isiku laboriruumidele, sisseseadele ja tehnoloogiale ning rakendatavatele ohutusmeetmetele


Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määrus nr 122Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» (RT I 2003, 26, 160) § 30 lõike 5 alusel.


§ 1. Üldsätted


(1) Määrus kehtestab nõuded nakkusohtlikku materjali käitleva isiku labori (edaspidi labor) ruumidele, sisseseadele ja tehnoloogiale ning rakendatavatele ohutusmeetmetele.


(2) Määrus kehtib nakkusohtlikku materjali käitlevale isikule, kelle laboris tehakse uuringuid vastavalt Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 «Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» (RT I 2000, 38, 234) §-s 2 toodud 2. ja 3. ohurühma bioloogiliste ohuteguritega.


(3) Vastavalt lõikes 2 nimetatud määruse § 15 lõike 1 punktidele 1 ja 2 peab labor, kus töötatakse 2. ohurühma bioloogiliste ohuteguritega, vastama 2. ohutustaseme labori nõuetele, ja labor, kus töötatakse 3. ohurühma bioloogiliste ohuteguritega, peab vastama 3. ohutustaseme labori nõuetele.


§ 2. Nõuded laboriruumidele


(1) Laboriruumidele kehtivad alljärgnevad nõuded:
1) laboriruumid peavad vastama ehitusprojekti nõuetele;
2) ruumid, kus tehakse tööd nakkusohtliku materjaliga (edaspidi tööruumid) peavad paiknema eraldi abi- ja personaliruumidest;
3) tööruumid ei tohi olla läbikäidavad;
4) kolmanda ohutustaseme labori tööruumidesse sisenemine toimub läbi eesruumi, väljumine toimub läbi isikukaitsevahendite kahjutustamis-, duši- ja riietusruumi;
5) laboris, kus võetakse nakkusohtlikku materjali sisaldada võivaid proove, peab järgima sotsiaalministri 25. jaanuari 2002. a määruse nr 25 «Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile» (RTL 2002, 25, 353) § 50 lõigetes 1–3 sätestatut;
6) kolmanda ohutustaseme laboris peab olema autoklaavimisruum, 2. ohutustaseme labor võib kasutada laboriga samas hoones asuvat autoklaavimisruumi;
7) teise ohutustaseme laboris peab olema kas sundventilatsioon või selle puudumisel ruumide õhutamise võimalus ventilaatori ja akende abil. Vajadusel tuleb akna ette panna putukakindel võrk;
8) kolmanda ohutustaseme laboris on nõutav ülejäänud hoone ventilatsioonist sõltumatu sundventilatsioon, kusjuures õhuvahetus peab toimuma vastavalt Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 «Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» lisale 1 läbi HEPA või muu samaväärse filtri. Labori tööruumides peab olema alarõhk;
9) laboris peab olema külm ja soe vesi, kusjuures vesi peab vastama joogivee kvaliteedinõuetele. Labori igas ruumis peab olema valamu;
10) laboris peab olema turvavalgustus, et võimaldada ohutut lahkumist laborist.


(2) Uue või renoveeritava labori ruumidele kehtivad lisaks lõikes 1 sätestatule järgmised nõuded:
1) labori üldpindala ei tohi olla väiksem kui 14 m2 ühe töötaja kohta;
2) tööruumi pindala peab olema vähemalt 4,5 m2 iga töökoha kohta arvestamata suuremahulise aparatuuri paigutamiseks ja läbikäikudeks vajalikku pindala;
3) ühe töökohaga ruumi kubatuur peab olema vähemalt 15 m3;
4) proovide vastuvõturuum peab asuma labori sissepääsu läheduses;
5) laboriruumid peavad olema koridorisüsteemis;
6) laboris peab olema selle ohutustasemele vastav sundventilatsioon;
7) labori igas ruumis peab olema kraanikauss kätepesuks, mis on varustatud silmaloputuseks vajaliku aparatuuriga ja märgistatud ohutusmärgiga «silmadušš»;
8) labori tööruumide uksed peavad olema isesulguvad ja vaateaknaga.


§ 3. Nõuded labori sisseseadele ja tehnoloogiale


(1) Labor peab täitma järgmisi kasutatavale tehnoloogiale ja sisseseadele esitatavaid nõudeid, milles nähakse ette:
1) nakkusohtlike materjalide liikumise ühesuunaline kulg, alustades proovide vastuvõtust, registreerimisest, ettevalmistusest, uuringu tegemisest ja tulemuste vormistamisest ning lõpetades nakkusohtliku materjali kahjutustamise või säilitamise dokumenteerimisega;
2) tegevusjuhised aparatuuri ja töövahendite ning tööprotsesside kvaliteedi ja toimimise jälgimiseks ning dokumenteerimiseks;
3) töökoha desinfitseerimine;
4) sisseseade ja aparatuuri selline paigutus, mis võimaldab töötajate ohutut liikumist ja juurdepääsu koristustöödeks;
5) kasutatavat tehnoloogiat ja sisseseade omadusi arvestav ohutusmeetmete juhend.


(2) Kolmanda ohutustaseme labor peab olema varustatud II või III klassi bioloogilise ohutuse boksiga, 2. ohutustaseme laboris on soovitatav II klassi bioloogilise ohutuse boksi olemasolu.


(3) Teise ohutustaseme laboris võib autoklaav asuda laboriga samas hoones paiknevas ruumis, 3. ohutustaseme laboris peab autoklaav asuma laboris.


(4) Töötajate tervise kaitseks tuleb kõrge müratasemega aparatuur paigutada abiruumidesse või koridori.


(5) Labori tööruumides ei tohi kasutada tekstiilkattega istmeid.


(6) Teise ohutustaseme laboris lauad ning 3. ohutustaseme laboris lauad ja põrandad peavad olema veekindlad ja kergesti puhastatavast materjalist.


(7) Teise ohutustaseme laboris on soovitatav, et tööpinnad on happe-, aluse-, lahustikindlad, 3. ohutustaseme laboris on see nõutav.


§ 4. Nõuded laboris rakendatavatele ohutusmeetmetele


(1) Nakkusohtliku materjali käitlemisel tuleb järgida nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 30 lõike 3 alusel kehtestatud korda.


(2) Laboris peavad olema tagatud nakkusohutud töötingimused nakkusohtliku materjali töötlemiseks ja uurimiseks.


(3) Igale nakkusohtlikku materjali käitlevale töötajale tuleb tagada tööoperatsioonile vastavad isikukaitsevahendid vastavalt Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000. a määrusele nr 12 «Isikukaitsevahendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» (RT I 2000, 4, 29).


(4) Teise ohutustaseme laborisse sissepääs on piiratud, 3. ohutustaseme laborisse sissepääs on lubatud ainult valdaja poolt lubatud isikutele.


(5) Laboris peab olema koostatud ohutusmeetmete juhend, mis võib olla osa § 3 lõikes 1 mainitud juhendi osa.


(6) Laboris peavad olema tagatud kemikaalide käitlemise ohutusnõuded, tule- ja elektriohutus.


§ 5. Rakendussäte


Paragrahvi 2 lõige 2 jõustub 1. jaanuaril 2005. a.Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA