ESTLEX   25.06.2024 4:57
                   Eesti Vabariigi Valitsus
                        m ä ä r u s
                26.novembrist 1991.a. nr.240
                      Tallinn, Toompea
 
         Eesti  Vabariigi Valitsuse  mõnede otsuste
         osalise muutmise ja kehtetuks tunnistamise
             kohta tulenevalt Eesti Vabariigi  
               välisinvesteeringuseadusest         
 
     Eesti Vabariigi Valitsus   m ä ä r a b:
 
 
     1.  Käsitleda  NSV  Liidu  seadusandluse alusel  enne  Eesti 
Vabariigi  välisinvesteeringuseaduse jõustumist  Eestis  asutatud 
ühisettevõtteid  kui väliskapitaliga osaühinguid,  kes tegutsevad 
vastavalt   Eesti  Vabariigi   välisinvesteeringuseadusele,   oma 
asutamislepingule   ja   põhikirjale   ning   osaühingute   kohta 
kehtestatud normatiivaktidele.
 
     Osaühinguid   käsitlevad  Eesti   Vabariigi   normatiivaktid 
kehtivad  nende  suhtes niivõrd,  kuivõrd see ei  halvenda  nende 
majandustegevuse tingimusi.
 
     2.  Kinnitada  Eesti  Vabariigi Valitsuse otsustes  tehtavad 
muudatused (juurde lisatud).
 
     3.  Tunnistada  kehtetuks Eesti Vabariigi Valitsuse  otsused 
vastavalt juurdelisatud loetelule.
 
Eesti Vabariigi Valitsuse
        esimees                                  E. SAVISAAR
 
Eesti Vabariigi riigiminister                    R. VARE
 
------
                                        K I N N I T A T U D
                                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                                   26.novembri 1991.a. 
                                   määrusega nr.240
 
             Eesti Vabariigi Valitsuse otsustes
                    tehtavad muudatused
 
     1.  Teha  Eesti  NSV Ministrite Nõukogu 23.novembri  1989.a. 
määrusega nr.385 kinnitatud "Aktsiaseltsi põhimääruses" järgmised 
muudatused:
 
     1) sõnastada punkt 9 järgmiselt:
 
     "9. Aktsiaid võivad omandada Eesti Vabariigi seadusandlusega 
ettenähtud   korras   kõik  Eesti   Vabariigi   ja   välisriikide 
juriidilised ning üksikisikud.";
 
     2) sõnastada punkt 12 järgmiselt:
 
     "12.  Õigus  asutada  aktsiaseltsi  on  Eesti  Vabariigi  ja 
välisriikide juriidilistel ja üksikisikutel.";
 
     3) täiendada punkti 17 viienda lõiguga järgmises sõnastuses:
 
     "Välisinvesteerijad  tasuvad  aktsiate  eest  rahaliste  või 
mitterahaliste  sissemaksete tegemisega vastavalt Eesti Vabariigi 
välisinvesteeringuseaduse paragrahvile 11.".
 
 
     2. Teha Eesti Vabariigi Valitsuse 13.juuni 1990.a. määrusega 
nr.122 kinnitatud "Eesti Vabariigi majandusühingute põhimääruses" 
järgmised muudatused:
 
     1) sõnastada punkt 8 järgmiselt:
 
     "8.  Ühinguid võivad asutada Eesti Vabariigi seadusandlusega 
ettenähtud  korras  nii  Eesti  Vabariigi  kui  ka   välisriikide 
juriidilised isikud ning üksikisikud, samuti on neil õigus astuda 
ka juba tegutsevate ühingute osanikeks.";
 
     2)   täiendada   punkti   15  kolmanda   lõiguga   järgmises 
sõnastuses:
 
     "Välisinvesteerijad   tasuvad   osamaksud  vastavalt   Eesti 
Vabariigi välisinvesteeringuseaduse paragrahvile 11.";
 
     3) lugeda punkti  15 senine kolmas ja neljas lõik  vastavalt 
neljandaks ja viiendaks lõiguks.
 
------
                                       K I N N I T A T U D
                                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                                   26.novembri 1991.a. 
                                   määrusega nr.240
 
            Eesti Vabariigi Valitsuse kehtivuse
                  kaotanud otsuste loetelu
 
     1.  Eesti NSV Ministrite Nõukogu 26.veebruari 1987.a. määrus 
nr.82  "NSV Liidu Ministrite Nõukogu 13.jaanuari 1987.a.  määruse 
nr.48  "NSV  Liidu  territooriumil  NSV  Liidu  ja  teiste  VMN-i 
liikmesriikide  ühisettevõtete,   rahvusvaheliste  koondiste   ja 
organisatsioonide moodustamise korra ja tegevuse kohta" kohta".
 
     2.  Eesti NSV Ministrite Nõukogu 26.veebruari 1987.a. määrus 
nr.83  "NSV Liidu Ministrite Nõukogu 13.jaanuari 1987.a.  määruse 
nr.49 "NSV Liidu territooriumil Nõukogude organisatsioonide  ning 
kapitalistlike    riikide   ja   arengumaade   firmade   osavõtul 
ühisettevõtete moodustamise ja tegevuse korra kohta" kohta".
 
     3.  Eesti  NSV Ministrite Nõukogu 16.mai  1988.a.  määrusega  
nr.252  "Eesti  NSV  Valitsuse  otsuste  muutmise  kohta   seoses 
välismajandustegevuse  täiustamisega" (ENSV Teataja 1988,  nr.32, 
art.430) kinnitatud muudatuste punktid 5 ja 6.
 
     4.   Eesti  NSV  Ministrite  Nõukogu   11.detsembri  1989.a. 
määruse  nr.413 "Eesti NSV Valitsuse mõnede otsuste  muutmise  ja 
kehtetuks  tunnistamise  kohta välismajandustegevuse  küsimustes" 
(ENSV  Teataja 1989,  nr.42,  art.665) punkt 4 ja sama  määrusega  
kinnitatud muudatuste punktid 1 ja 2.
 
     5.  Eesti  NSV  Valitsuse 28.aprilli  1990.a.  määrus  nr.81 
"Ühisettevõtete  Eesti NSV-s registreerimise korra  kohta"  (ENSV 
Teataja 1990, nr.13, art.233).
 
     6.  Eesti  Vabariigi Valitsuse 26.juuli  1990.a.  korralduse 
nr. 229-k punkt 3.
 
     7.  Eesti  Vabariigi Valitsuse  11.veebruari  1991.a. määrus 
nr.28 "Eesti NSV Ministrite Nõukogu 23.novembri  1989.a.  määruse 
nr.385 täiendamise kohta" (Riigi Teataja 1991, nr.6, art.97).