ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse kehtestamise kohta
Ülemnõukogu 17.10.1991 otsus; jõustumiskuupäev 17.10.1991

redaktsioon 07.06.1996
AVALDATUD :
RT  1991, 34,  427
REDAKTSIOON :
RK s 30.04.96 nr.  169 jõust.07.06.96
RT I 1996, 36,  738
rk  s 15.04.93 nr.  117 jõust.28.04.93
 
(Kogu tekstist jäetud välja sõna ", asendamine" vastavas käändes)
(RK s 30.04.96 nr.  169 jõust.07.06.96 -RT I 1996, 36,  738)
 
 
                   EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS
 
           Eesti Vabariigi maareformi seaduse kehtestamise kohta 
 
               Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
 
     1. Kehtestada Eesti Vabariigi maareformi seadus
1991.aasta 1.novembrist.
 
     2. Kohustada Eesti Vabariigi Valitsust esitama Eesti
Vabariigi Ülemnõukogu maareformi seaduse rakendusotsuse eelnõu
kümne päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.
 
     3. Lõpetada maa tähtajata kasutamiseks andmine.
     (RK s.  15.04.93 nr.  117 jõust.28.04.93 RT1 1993, nr.20,
art.354) 
 
     4. Lubada esmatasandi kohaliku omavalitsuse volikogul anda
maad, millele on esitatud tagastamise või ostueesõigusega
erastamise taotlus, kuni maa tagastamiseni või ostueesõigusega
erastamiseni kasutamiseks tagastamist või ostueesõigusega
erastamist taotlevale isikule, kui senise maakasutaja
maakasutusõigus on lõppenud või lõpetatud seaduses ettenähtud
alustel.
 
     5. Kui maa tagastamist või ostueesõigusega erastamist
taotlevad isikud ei ole jooksva aasta 1.aprilliks teatanud
soovist asuda käesoleva otsuse punktis 4 ettenähtud korras maad
kasutama ja maa ei ole selleks ajaks tagastatud või
ostueesõigusega erastatud, võib esmatasandi kohaliku
omavalitsuse volikogu anda tagastamisele või ostueesõigusega
erastamisele kuuluva maa teistele isikutele kasutamiseks
tähtajaga kuni kolm aastat.
     (RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)
 
     6. Käesoleva otsuse punktides 4 ja 5 sätestatud maakasutuse
tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus.
 
     7. Käesoleva otsuse punktides 4 ja 5 nimetatud maa
kasutusse andmiseks sõlmivad esmatasandi kohaliku omavalitsuse
täitevorgan ja maakasutaja maakasutuslepingu. Nimetatud
maakasutuslepingu alusel maa kasutamine ei anna eelist maa
omandiõiguse küsimuse otsustamisel.
 
     8. Esmatasandi kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega võib
käesoleva otsuse punktides 4 ja 5 ettenähtud maakasutuse
ennetähtaegselt lõpetada järgmistel alustel:
 
     1) maa ei ole kasutusele võetud või kasutatud ühe aasta
jooksul;
     2) maakasutaja on omavoliliselt loovutanud
maakasutusõiguse kolmandale isikule;
     3) maad ei kasutata maa tasuta kasutamiseks andmise
otsuses ettenähtud tingimustel;
     4) maakasutaja rikub maa õiguslikku režiimi reguleerivaid
norme.
 
     Käesoleva punkti 1.lõikes ettenähtud alustel võivad
riigiasutused taotleda maakasutusõiguse ennetähtaegset
lõpetamist kohtu kaudu.
 
     9. Õigusvastaselt võõrandatud maal, millele on esitatud
tagastamise taotlus, on ehituslubade andmine keelatud kuni maa
tagastamise küsimuse otsustamiseni. Kohaliku omavalitsuse
volikogu taotlusel võib Vabariigi Valitsus lubada erandina
õigusvastaselt võõrandatud maal, millele on esitatud tagastamise
taotlus, ehitusloa väljaandmist.
 
     10. (Kehtetu - RK s 30.04.96 nr.  169 jõust.07.06.96 -RT I 1996, 36,  738)
 
     11. Ehitusluba, mis on välja antud käesoleva otsusega
kehtestatud korda  rikkudes, ei anna vastavalt Eesti Vabariigi
maareformi seaduse paragrahv 6 2. lõikele alust õigusvastaselt
võõrandatud maa mittetagastamiseks.
     (RK s.  15.04.93 nr.  117 jõust.28.04.93 RT1 1993, nr.20,
art.354) 
 
    12. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmise päevast.
     (RK s.  15.04.93 nr.  117 jõust.28.04.93 RT1 1993, nr.20,
art.354) 
 
 
    Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees     A. Rüütel
    
    Tallinn, 17.oktoobril 1991.       
 
 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
esimees                                             A. Rüütel   
 
 
Tallinn, 17. oktoobril 1991