ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riiklike fondide moodustamise ja funktsioneerimise põhimõtete kinnitamise kohta
Vabariigi Valitsus 12.07.1991 määrus number 138; jõustumiskuupäev 12.07.1991

redaktsioon 12.07.1991
                 Eesti Vabariigi Valitsuse
 
                        m ä ä r u s
 
                 12.juulist 1991.a. nr.138
 
                      Tallinn, Toompea
 
              Riiklike fondide moodustamise ja
       funktsioneerimise põhimõtete kinnitamise kohta
 
     Eesti Vabariigi Valitsus   m ä ä r a b:
 
     Kinnitada      "Riiklike     fondide     moodustamise     ja 
funktsioneerimise põhimõtted" (juurde lisatud).
 
Eesti Vabariigi majandusminister
Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe
        ülesandeis                                J. LEIMANN 
 
Eesti Vabariigi riigiminister                     R. VARE
 
------
                                        K I N N I T A T U D
 
                                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                                   12.juuli 1991.a. määrusega
                                             nr.138
 
              Riiklike fondide moodustamise ja
                funktsioneerimise põhimõtted
 
     I.   Fondi  juriidiline  staatus,   põhitegevus  ja  staatus 
riigieelarve suhtes
 
     1.   Fond   on  juriidilise  isiku  õigustes  olev   riiklik 
organisatsioon.
 
     2.  Fondi  põhitegevuseks on rahaliste vahendite  sihipärane 
kogumine ja sihitusega jagamine,  et edendada vabariigi majanduse 
või sotsiaalsfääri teatud konkreetset valdkonda.
 
     3.  Fond on põhikirjalise tegevuse osas kasumit mittetaotlev 
organisatsioon.
 
     4.  Fond  võib olla kas riigieelarveline või  eelarveväline. 
Esimesel    juhul   on   fondi   riiklike   vahendite    allikaks 
riigieelarvelised      sihtfinantseeringud,      teisel     juhul 
detsentraliseeritud  riiklikud  vahendid  - spetsiaalsed  maksud, 
hinnalisandid, trahvid jms.
 
     II. Fondi asutamine ja tegevuse lõpetamine
 
     5. Fondi asutajaks on Eesti Vabariigi Valitsus.
 
     6.   Fond   tegutseb   vastava  Eesti   Vabariigi   ministri 
valitsemisalas,  kuid  ta  ei allu  ministeeriumile,  vaid  Eesti 
Vabariigi Valitsusele vastava ministri kaudu.
 
     7. Fondi struktuuriallüksusteks võivad olla osafondid.
 
     8.  Fond  loetakse  asutatuks,  kui tema põhikiri  on  Eesti 
Vabariigi  Valitsuse  poolt kinnitatud ning  fond  on  ettenähtud 
korras   registreeritud.   Fondi  põhikiri  peab  kajastama  tema 
tegevuse eesmärke ja põhisuundi;  tulude (vahendite) moodustamist 
ja   nende  kasutamise  suundi;   fondi  juht- ja  täitevorganite 
moodustamise   korda  ja  nende  pädevust  ning  fondi   tegevuse 
korraldamise   põhimõtteid;   fondi  tegevuse  kontrollimise   ja 
lõpetamise korda.
 
     9.  Fondi  tegevus  lõpetatakse  Eesti  Vabariigi  Valitsuse 
otsuse alusel.
 
     III. Fondi juhtimine
 
     10.  Fondi juhtorganiks on fondi nõukogu.  See moodustatakse 
vastava eriala spetsialistidest ning ministeeriumide või riiklike 
ametite  esindajatest.  Soovitav  on,  et fondi nõukogus  oleksid 
esindatud   riigivõimu- ja   -valitsemisorganite   ning   üldsuse 
esindajad.  Fondi  nõukogu  koosseisu  kinnitab  Eesti  Vabariigi 
Valitsus.
 
     11.  Fondi  nõukogu esimees,  aseesimees ja  liikmed  võivad 
saada    tegevuse   eest   fondi   nõukogus    Eesti    Vabariigi 
Rahandusministeeriumi   poolt  kehtestatud  korras   tasu,    mis 
kaetakse fondi halduskuludest.
 
     12.  Fondi nõukogu esimees, aseesimees ja liikmed vastutavad 
personaalselt  oma  tegevuse eest fondi nõukogus vastavalt  Eesti 
Vabariigi seadustele ja muudele normatiivaktidele.
 
     13.  Fondi täitevfunktsioonid võib panna ministeeriumile või 
riiklikule  ametile  või  moodustada  selleks  otstarbeks  eraldi 
täitevorgan.  Viimasel juhul kinnitab fondi nõukogu  täitevorgani 
struktuuri  ja  koosseisu ning moodustab fondi  eelarves  vastava 
töötasustamisfondi.
 
     IV. Fondi varade (vahendite) arvestus ja kontroll
 
     14. Fondi vara (vahendite) omanik on Eesti Vabariik. Fond on 
avatud sihtannetuste ja sihteraldiste vastuvõtmiseks.
 
     15. Fondi käsutuses olevaid riiklikke vahendeid kasutab fond 
vastavalt  Eesti Vabariigi Valitsuse poolt igal aastal kinnitatud 
fondi eelarvele.
 
     16.  Tulu  saamiseks  võib  fond  ajutiselt  vabu  vahendeid 
paigutada  aktiivsesse  majandustegevusse  laenudena,  hoiustena, 
aktsiatena või muude väärtpaberitena.
 
     17. Fond ei tohi tegelda ettevõtlusega, kuid võib korraldada 
tuluüritusi.
 
     18. Fondi (osafondi) vahendeid ja tulusid võib jaotada fondi 
sihtkapitalidesse.
 
     19.   Fondi  rahaliste  vahendite  aasta  lõpu  jääk  kandub 
järgmisse aastasse.
 
     20.   Fondi  raamatupidamisarvestus  ja  aruandlus  toimuvad 
kehtestatud korra kohaselt.
 
     21. Fond maksab makse vastavalt kehtestatud korrale.
 
     22.  Fondi  tegevuse  kontrollimine ja revideerimine  toimub 
vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Siserevisjoni läbiviimiseks 
moodustab fondi nõukogu  revisjonikomisjoni või määrab revidendi.
 
     V. Fondi eelarve seos vabariigi riigieelarvega
 
     23.   Sõltumata   fondide  staatusest  riigieelarve   suhtes 
rakendatakse   nende   eelarvete  koostamisel   ja   kinnitamisel 
protseduurireegleid,   mis  on  analoogsed  riigieelarve   suhtes 
rakendatavate   vastavate   reeglitega,    lähtudes   järgmistest 
põhiseisukohtadest: 
 
     fondi nõukogu esitab Eesti Vabariigi Valitsusele ettepanekud 
riigieelarveliste   ja  detsentraliseeritud  riiklike   vahendite 
eraldamise ja nende kasutamise kohta nende läbivaatamiseks  Eesti 
Vabariigi Ülemnõukogus;
 
     pärast  fondi  tulude ja kulude  üldsumma  kindlaksmääramist 
Eesti  Vabariigi  Ülemnõukogu  poolt esitab fondi  nõukogu  Eesti 
Vabariigi Rahandusministeeriumi kaudu Eesti Vabariigi Valitsusele 
kinnitamiseks fondi eelarve projekti,  mis on koostatud  tulu- ja 
kululiikide järgi;
 
     fondi  nõukogu esitab kehtestatud korras ja tähtajaks  Eesti 
Vabariigi  Rahandusministeeriumile  fondi  aastaeelarve  täitmise 
aruande ja Eesti Vabariigi Valitsusele fondi tegevuse aruande.