ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Otsus "Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta
Ülemnõukogu 20.06.1991 otsus; jõustumiskuupäev 20.06.1991

redaktsioon 02.03.1997
AVALDATUD :
RT  1991,  21,  258
REDAKTSIOON :
RK s 29.01.97 nr.  288 jõust.02.03.97
RT I 1997,  13,  210
rk  s 17.06.93 nr.  183 jõust.24.07.93
ün  o 27.08.92 nr. 1368 jõust.27.08.92
 
               EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS
 
       "Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta
 
     Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
 
     1.  Kehtestada "Omandireformi aluste seadus" (edaspidi
"Alused") käesoleva otsuse vastuvõtmise päevast.
 
     2. (Kehtetu - RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I
1997, 13, 210)
     
     3. (Kehtetu - RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I
1997, 13, 210)
 
     4. (Kehtetu - RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I
1997, 13, 210)
 
     5. (Kehtetu - RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I
1997, 13, 210)
 
     6. Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks:
     1) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991. a. 
15. augustiks ettepanekud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste
kooskõlla viimiseks "Aluste" ja käesoleva otsusega;
     2) viia Eesti Vabariigi Valitsuse määrused ning muud
normatiivaktid vastavusse "alustega" ja käesoleva otsusega;
     3) määrata 1991. a. 20. juuliks kindlaks "Aluste"
paragrahvist 16 lg.  2 tulenev avalduste esitamise, nende
läbivaatamise, tõendite esitamise ning hindamise kord;
     4) määrata 1991. a.  15. augustiks kindlaks "Aluste"
paragrahvist 12 lg. 5 tulenev vara tagastamise kord,
paragrahvidest 31 ja 41 tulenev vaidluste lahendamise kord ning
paragrahvist 39 lg. 3 ja 6 tulenev erastamises osalemise kord
välismaalastele;
     5) määrata 1991. a. 1. augustiks kindlaks vara, mis on
riigi varana vajalik Eesti Vabariigi kui terviku sotsiaalse ja
majandusliku arengu tagamiseks, samuti vara, mida on otstarbekas
erastada riiklike erastamisprogrammide alusel; määrata kindlaks
"Aluste" paragrahvist 23 tulenev vara munitsipaliseerimise kord
ning alustada seejärel kohe munitsipaliseerimist;
     6) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991. a. 
15. septembriks "Aluste" paragrahvist 13 lg.  3 ja 6 tulenev 
vara kompenseerimise korra ja ulatuse ning paragrahvist 17 lg. 7
tulenev rehabiliteerimise lihtsustatud korra ja vara
võõrandamise õigusvastasuse tõendamise lihtsustatud korra
eelnõud;
     7) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991. a.  
1. septembriks "Aluste" paragrahvidest 40 ja 42 tulenev
kooperatiivsete või ühiskondlike organisatsioonide vara
erastamise ja taasriigistamise korra eelnõud;
     8) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991. a. 
15. septembriks "Aluste" paragrahvist 37 tulenev rahvakapitali
obligatsioonide väljaandmise tingimusi ning korda sätestav
eelnõu;
     9) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1992. a. 
1. märtsiks eelnõu "Aluste" paragrahvides 17 ja 37 sätestatud
väärtpaberite ja rahvakapitali obligatsioonide võõrandamise
korra kohta;
     10) määrata kindlaks erastamisele kuuluv vara ning määrata
nimetatud vara ligikaudne väärtus ja esitada Eesti Vabariigi
Ülemnõukogule 1991. a. 1. novembriks paragrahvist 35 tuleneva
eelnõu kontseptsioon erastamise jätkamise kohta;
     11) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991. a. 
1. oktoobriks "Aluste" paragrahvist 11 lg. 2 tulenev 
omandireformi objektiks oleva vara maksumuse määramise eelnõu;
     12) tagada "Aluste" paragrahvis 16 lg. 3 märgitud endiste
omanike ja vara registri koostamine 1992. a. 1. märtsiks,
esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1992. a. 1. aprilliks
"Aluste" paragrahvist 17 lg. 4 tulenev kompenseerimise viisi ja
korda sätestav eelnõu;
     13) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991. a.  15.
septembriks "Aluste" paragrahvist 14 tulenev ühistatud vara
tagastamise ja kompenseerimise korda sätestav eelnõu ning
käesoleva otsuse 8. punktist tulenev kolhooside
reorganiseerimise ja likvideerimise korda sätestav eelnõu;
     14) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1992. a. 
1. aprilliks käesoleva otsuse 2. punktist tulenev tagastatud ja
erastatud vara edasist tsiviilkäivet sätestav eelnõu;
     15) töötada välja omandireformi korraldamiseks vajalikud
organisatsioonilised ja majanduslikud abinõud.
 
     7. (Kehtetu - RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I
1997, 13, 210)
 
     8. (Kehtetu - RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I
1997, 13, 210)
 
     9. (Kehtetu - RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I
1997, 13, 210)
     
     10. (Kehtetu - RK s 17.06.93 nr. 183 jõust.24.07.93 - RT I
1993, 45, 639)
 
     11. (Kehtetu - RK s 17.06.93 nr. 183 jõust.24.07.93 - RT I
1993, 45, 639)
 
     12. (Kehtetu - RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I
1997, 13, 210)
 
     13. (Kehtetu - RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I
1997, 13, 210)
 
     14. (Kehtetu - RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I
1997, 13, 210)
 
               Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. Rüütel
 
Tallinn, 20.juunil 1991.