ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
"Rendi määramise alused, maksmise kord ja kasutamise põhimõtted" kinnitamise kohta
Vabariigi Valitsus 29.04.1991 korraldus number 128; jõustumiskuupäev 29.04.1991

redaktsioon 29.04.1991
AVALDATUD :
RT/ 0/ 0/   0
 
                 Eesti Vabariigi Valitsuse
                     k o r r a l d u s
               29.aprillist 1991.a. nr.128-k
                      Tallinn, Toompea
 
    1. Kinnitada juurdelisatud "Rendi määramise alused, maksmise 
kord ja kasutamise põhimõtted".
 
    2.  Eesti  Riigivaraametil  kinnitada kooskõlastatult  Eesti 
Vabariigi  Rahandusministeeriumiga  "Riigivara  rentimisel  rendi 
arvutamise metoodiline juhend".
 
    Eesti Vabariigi Valitsuse
        esimees                                   E. SAVISAAR
 
------
AVALDATUD :
RT/ 0/ 0/   0
REDAKTSIOON :
v   m 19.10.92 nr.  301 jõust.19.10.92
 
                                        K I N N I T A T U D
                                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                                   29. aprilli 1991.a.
                             korraldusega nr.128-k
 
           RENDI MÄÄRAMISE ALUSED, MAKSMISE KORD
                  JA KASUTAMISE PÕHIMÕTTED
 
     1. Rendi määramisel võetakse aluseks:
 
     1)  rendile antud põhi- ja  käibevahendite  bilansiline 
maksumus;
 
     2)  rendileandja poolt kinnitatud amortisatsiooninormid 
põhivahenditele;
 
     3)  rendileandja  poolt  kinnitatud  rendi  normatiivid 
käibevahenditele;
 
     4) rentniku võimalik puhaskasum või kahjum renditud vara
kasutamisest.
    (EV V m. 19.10.92 nr. 301 jõust.19.10.92)
 
    Rendi  suurus määratakse kindlaks Eesti Riigivaraameti poolt 
kinnitatava  "Riigivara rentimisel rendi  arvutamise  metoodilise 
juhendi" kohaselt.
 
     2. Rendi suurus fikseeritakse rendilepingus.
 
     3.   Riikliku   ettevõtte  (riigiettevõtte)  riikliku
aktsiaseltsi või muu riigi omanduses oleva asutuse, ettevõtte
või organisatsiooni või nende struktuur- ja alliüksuse vara
tervikuna (tervikvarana) rentimisel (Eesti Vabariigi Valitsuse
21.jaanuari 1991.a.   määruse   nr.17  punkti  3  alapunktid  1
ja 2) laekub   rent rendileandja innovatsioonifondi.
    (EV V m. 19.10.92 nr. 301 jõust.19.10.92)
 
     Rendileandja kannab 10 päeva jooksul talle laekunud
rendist, mis ei ole seotud rendileandja kohustusega uuendada
renditud vara amortisatsioonieraldiste  piires,  75  protsenti
riigieelarvesse.  Selle  määra muutmise õigus on vaid
Rahandusministeeriumil.
    (EV V m. 19.10.92 nr. 301 jõust.19.10.92)
 
     Rendileandja  käsutusse jäävaid innovatsioonifondi vahendeid 
kasutatakse  põhiliselt  majandusharu  rekonstrueerimiseks   ning 
ettevõtluse  arendamiseks,  sealhulgas  ka sel  eesmärgil  antava 
laenu ressursina.
 
     Rendileandja  innovatsioonifondi moodustamise ja  kasutamise 
korra töötab välja ning kinnitab rendileandja.
 
     4. (Kehtetu - EV V m. 19.10.92 nr. 301 jõust.19.10.92)
 
     5.  Kui  rentniku  tagatised renditud vara kindlustamiseks
moodustavad vähem kui 100 protsenti renditava vara bilansilisest
maksumusest ja kui selle vara rentimise  tulemusena  on
tekitatud riigile  materiaalset kahju,  on Riigivaraametil õigus
nõuda rendileandja käsutusse jääva renditasu  vähendamist
riigile   tekitatud  kahju ulatuses,  kusjuures sissenõutud
vahendid kantakse riigieelarvesse.
    (EV V m. 19.10.92 nr. 301 jõust.19.10.92)
 
     6.  Rentnik maksab renti vastavalt rendilepingus fikseeritud 
korrale, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis.