ESTLEX   25.06.2024 6:26

AVALDATUD :

RT I 2002, 5, 13

REDAKTSIOON:

VV m 01.12.2016 Nr. 136 jõust. 01.01.2017

RT I, 08.12.2016, 2

VV m 21.11.2013 Nr. 164 jõust. 29.11.2013

RT I, 26.11.2013, 5

Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise kord

Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määrus nr 5

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 13 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus sätestab isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise korra riiklike pensionide määramisel ja ümberarvutamisel.

(2) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmine suurus arvutatakse 2002. aasta ja sellele järgnevate kalendriaastate kohta.

§ 2. Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise alus

Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise aluseks on sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud andmed pensionikindlustatute isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kohta.
[RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

§ 3. Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurus

Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suuruse arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatu kohta sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud ühe kalendriaasta kõik isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa summad.
[RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

§ 4. Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmine suurus

(1) Kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatute isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurused ning jagatakse pensionikindlustatute selle kalendriaasta pensionikindlustusstaaþi kogusummaga.

(2) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

(3) Kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmist suurust rakendatakse pensioni määramisel ja ümberarvutamisel tähtajaga alates järgmise aasta 1. aprillist.

§ 5. Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestuslik keskmine suurus

(1) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse arvutamiseks korrutatakse üleeelmise kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurus koefitsiendiga, mille väärtus sõltub Rahandusministeeriumi kahe järgneva aasta prognoosist sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kasvu kohta.
[RT I, 26.11.2013, 5 - jõust. 29.11.2013]

(2) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

(3) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestuslikku keskmist suurust rakendatakse pensionide määramisel ja ümberarvutamisel tähtajaga alates kalendriaasta 1. jaanuarist kuni järgmise kalendriaasta 31. märtsini.

§ 6. Määruse rakendamine

(1) 2002. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamiseks korrutatakse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud 2001. aasta isikustatud sotsiaalmaksu arvestuslik keskmine suurus arvuga 20/33 ja koefitsiendiga, mille väärtus sõltub Rahandusministeeriumi prognoosist sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kasvu kohta.

(2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.