ESTLEX   25.06.2024 5:47

AVALDATUD :

RTL  2001, 139, 2062


Kiirabi ja perearstide koostöö ning tasaarveldamise kord


Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määrus nr 133Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) § 17 lõike 3 punkti 5 alusel.


§ 1. Määruse reguleerimisala


Määrusega kehtestatakse kiirabi ja perearstide koostöö ning tasaarveldamise kord.


§ 2. Kiirabi ja perearsti koostöö kord


(1) Kiirabibrigaadi pidaja teavitab perearste ühe tööpäeva jooksul nende perearstide nimistus (edaspidi nimistu) olevatele isikutele tehtud kiirabivisiitidest, saates ärakirja kiirabikaardist (kokkuleppel elektrooniliselt).


(2) Perearst teavitab kiirabibrigaadi pidajat oma tegevuskoha lahtioleku aegadest, sidevahendite numbritest ja perearsti asendavast arstist.


(3) Perearst annab väljavõtte tervisekaardist kroonilist haigust (sealhulgas diabeet, hüpertooniatõbi, südame isheemiatõbi, südame rütmihäired, astma) põdevale ja pidevalt ravimeid vajavale patsiendile kiirabibrigaadile esitamiseks.


§ 3. Kiirabi ja perearsti vastastikuse tasaarveldamise kord


(1) Kiirabi ja perearstide vastastikuste nõuete tasaarveldamine toimub kiirabibrigaadi pidaja ning perearsti vahelise eelneva kokkuleppe alusel.


(2) Kiirabibrigaadi pidaja võib esitada perearstile põhjendatud nõude, kui ravikindlustusega hõlmatud patsient on teinud kiirabi väljakutse põhjusel, et ta ei ole saanud perearsti vastuvõtule (sealhulgas koduvisiit) ägeda haigestumisega sama tööpäeva jooksul ja perearsti tegevuskoha lahtioleku ajal.


(3) Perearst võib esitada kiirabibrigaadi pidajale põhjendatud nõude, kui osutab tervishoiuteenust päästeasutuse häirekeskuselt saadud korraldusel või muul viisil saadud teabe alusel patsiendile eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajadusel transpordib abivajaja haiglasse.


§ 4. Määruse jõustumine


Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. aMinister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV