ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
Sotsiaalminister 27.02.2001 määrus number 26; jõustumiskuupäev 01.06.2001

redaktsioon 01.01.2019 [RT I, 17.07.2018, 2]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1

Vastu võetud 27.02.2001 nr 26
RTL 2001, 35, 468
jõustumine 01.06.2002

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 9 lõike 3 ja § 131 lõike 10 alusel.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 1. Kohaldusala

(1) Määrust kohaldatakse raskete, massiga 5 kg ja enam esemete käsitsi teisaldamisele (edaspidi teisaldustöö) töökohas, eesmärgiga vähendada töötajate luu- ja lihaskonna ülekoormuse ja seljavigastuse riski.

(2) Raskuste teisaldamise all mõeldakse raskuste tõstmist, langetamist, käes hoidmist, kandmist või tõmbamist-lükkamist kas ühe või üheaegselt mitme töötaja poolt.

§ 2. Üldnõuded

(1) Tööandja peab võtma tarvitusele töökorralduslikud ja tehnilised abinõud, et vältida töökohas sellist teisaldustööd, millega võib kaasneda terviserisk.

(2) Kui teisaldustööd ei saa vältida, peab tööandja võtma tarvitusele abinõud, et vähendada raskuste käsitsi teisaldamisega kaasnevat terviseriski.

(3) Kui töötaja leiab, et vaatamata tööandja antud juhiste täpsele täitmisele osutub teisaldustöö temale siiski füüsiliselt liiga koormavaks, võib ta selle tegemisest keelduda, teatades oma otsusest tööandjale.

§ 3. Tööandja kohustused

(1) Tööandja peab raskuste teisaldamisega seotud töötamiskohad kujundama ja kohandama nii, et muuta need töötajale võimalikult ohutuks. Selleks ta peab:
1) hindama riski töötaja tervisele, arvestades §-s 5 loetletud ohutegureid;
2) riski esinemisel rakendama abinõud selle vältimiseks või vähendamiseks.

(2) Abinõude valikul ja rakendamisel peab tööandja konsulteerima töökeskkonnavolinikuga ja vajadusel töötervishoiuarstiga.

(3) Tööandja peab töötajaid teavitama kõigist teisaldustööga seotud ohtudest, sealhulgas raskuse massist ja raskuskeskme asukohast, kui raskus on ekstsentriline.

(4) Tööandja peab tagama, et töötajaid juhendatakse enne töötaja tööle lubamist töökohal, kus tema tööülesannete hulka kuulub raskuste teisaldamine tehniliste abivahendite õigest kasutamisest ja teisaldamisega seotud ohtude vältimisest, arvestades §-s 5 loetletud ohutegureid, ning et nad saaksid väljaõppe õigete töövõtete kasutamise kohta.

(5) Asjakohase juhendamise peab saama ka töötaja, kelle igapäevaste tööülesannete hulka teisaldustöö ei kuulu.

(6) Töötajate juhendamist ja väljaõpet võib läbi viia ainult tööandja määratud pädev isik.

(7) Tööandja peab töötajatele, kelle terviseriski hinne käesoleva määruse lisas toodud juhendi alusel on suurem kui 10, korraldama tervisekontrolli kehtestatud korras.

(8) Naistöötajate rakendamisel teisaldustööl peab tööandja jälgima, et teisaldatavad raskused ei ületaks nende eeldatavaid füüsilisi võimeid.

(9) Kui teisaldustöö moodustab põhiosa töötaja tööajast, võib töötajat sellel tööl rakendada alates 18. eluaastast. Rasedal, naisel kolm kuud pärast sünnitust ja alla 16-aastasel on teisaldustöö keelatud.

§ 4. Abinõud terviseriski vähendamiseks

Tööandja peab töötaja terviseriski vähendamiseks rakendama järgmisi abinõusid:
1) varustama töötaja sobivate tehniliste abivahenditega;
2) võimalusel vähendama teisaldatava raskuse massi;
3) tagama teisaldustööks sobiva sisekliima ning piisava ventilatsiooni ja valgustatuse;
4) tagama ohutuks teisaldustööks piisava vaba ruumi nii töötamiskohal kui ka liikumisteedel;
5) lühendama raskuse kandmisteed;
6) lühendama teisaldustöö kestust, sealhulgas nägema ette sobivad puhkepausid;
7) korraldama töö selliselt, et töötaja saaks teisaldustööd vaheldada füüsiliselt mittekoormavate tööülesannete täitmisega;
8) andma töötajale isikukaitsevahendid, kui teisaldustööga kaasneb vigastusoht.

§ 5. Ohutegurid, mis võivad põhjustada terviseriski

(1) Raskus võib põhjustada terviseriski, kui see:
1) on liiga suure massiga või mõõtmetelt kogukas;
2) on kinnihaaramiseks ebamugava kujuga;
3) on ebastabiilne või selle sisu võib liikuda;
4) oma kuju või konsistentsi tõttu võib töötajat vigastada, eriti kokkupõrkel teise esemega.

(2) Teisaldustöö võib põhjustada terviseriski, kui:
1) nõutav füüsiline pingutus on liiga suur;
2) seda saab teha ainult ülakeha pöörates;
3) sellega võib kaasneda raskuse äkiline liikuma hakkamine;
4) seda tehakse ebakindla või ebamugava kehaasendiga.

(3) Töötingimused võivad põhjustada terviseriski, kui:
1) teisaldustööks ei ole piisavalt ruumi, eriti vertikaalsuunas;
2) põrand on ebatasane või libe, põhjustades kukkumisohtu;
3) teisaldustööd tuleb teha erinevatel põranda- või töötasapindadel;
4) jalgealune on ebapüsiv;
5) õhutemperatuur või -niiskus ei ole teisaldustööks sobiv või puudub vajalik ventilatsioon.

(4) Teisaldustöö korraldus võib põhjustada terviseriski, kui:
1) teisaldustöö on liiga sagedane või pikaajaline, põhjustades suurt koormust eelkõige selgroole;
2) teisaldustööd tehakse istudes;
3) puhke- või taastusaeg on liiga lühike;
4) raskuse tõstmine-langetamine toimub ebamugavas kõrguses, nt õlavöötmest kõrgemale või allpool põlvede kõrgust, või ebamugavas kauguses, nt kehast eemal;
5) raskust ei saa kandmisel toetada vastu keha või kui kandmise vahemaa on liiga pikk;
6) tööprotsessist johtuvatel tehnilistel põhjustel ei saa töötaja oma töötempot muuta;
7) töötaja kannab ebasobivat riietust, jalanõusid või kui tema muu varustus ei sobi teisaldustööks.

(5) Töötaja isikust tulenevad omadused võivad põhjustada terviseriski, kui:
1) ta on füüsiliselt nõrk konkreetse ülesande täitmiseks;
2) tal puudub ohutuks teisaldustööks vajalik väljaõpe.

§ 6. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. juunil 2001. a.


1 Määruses on arvestatud Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivi 90/269/EMÜ (EÜT L 156, 21.6.1990, lk 9).

Lisa Juhend terviseriski hindamiseks raskuste käsitsi teisaldamisel