ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 "Euroopa majandushuviühingu kohta" rakendamise seadus
Riigikogu 31.05.2000 seadus; jõustumiskuupäev 01.05.2004

redaktsioon 01.01.2015 - 01.03.2024 [RT I, 21.06.2014, 22]

AVALDATUD :

RT I 2000, 53, 342

REDAKTSIOON :

RK s 11.06.2014 jõust. 01.01.2015

RT I, 21.06.2014, 8

RK s 14.04.2004 jõust.01.05.2004

RT I 2004, 30, 208


Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi
20. juuni 2000. a
otsusega nr 820


EUROOPA LIIDU NÕUKOGU MÄÄRUSE (EMÜ) NR 2137/85 «EUROOPA MAJANDUSHUVIÜHINGU KOHTA» RAKENDAMISE SEADUS


Vastu võetud 31. mail 2000. a§ 1. Euroopa majandushuviühingule kohaldatavad sätted

(1) Käesolev seadus reguleerib Eestis asuva Euroopa majandushuviühingu (edaspidi ühing) õiguslikku seisundit niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud Euroopa Liidu Nõukogu 1985. aasta 25. juuli määrusega (EMÜ) nr 2137/85 «Euroopa majandushuviühingu kohta» (edaspidi määrus).

(2) Ühingu suhtes kohaldatakse käesolevat seadust ja muid siseriiklikke õigusakte, kui määruse järgi tuleb lähtuda siseriiklikust õigusest või kui määrus annab võimaluse reguleerida teatavaid valdkondi siseriikliku õiguse alusel.

(3) Ühingut käsitletakse äriühinguna äriseadustiku (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91/93, 1500) tähenduses. Ühingule kohaldatakse täisühingu kohta sätestatut, kui määruses või käesolevas seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

§ 2. Ühingu eesmärk

(1) Euroopa majandushuviühingu eesmärk on toetada ja tõhustada oma liikmetest ettevõtjate majandustegevust.

(2) Määruse järgi ei või ühingu tegevuse eesmärgiks olla kasumi saamine.

§ 3. Ärinimi

Ühingu ärinimi peab sisaldama täiendit Euroopa majandushuviühing või lühendit EMHÜ. Täiendit või lühendit võib kasutada üksnes ärinime alguses või lõpus.

§ 4. Registrisse kandmine

(1) Ühing registreeritakse Tartu Maakohtu registriosakonnas.
[RT I, 21.06.2014, 8 - jõust. 01.01.2015]

(2) Registreerimisavalduses peavad ühingu kohta olema järgmised andmed:
1) ärinimi;
2) asukoht;
3) tegevusala;
4) ühingu liikmete nimed või ärinimed ja õiguslik vorm ning elu- või asukohad ja registrikoodid juhul, kui need on olemas;
5) juhatuse liikmete nimed, elukohad ja isikukoodid ning andmed nende esindusõiguse kohta;
6) tähtajaliselt asutatud ühingu puhul selle tegutsemise tähtaeg.

(3) Registripidajale tuleb samuti teatada:
1) lõikes 2 nimetatud andmete muudatused;
2) ühingu kehtetusest;
3) ühingu lõpetamisest;
4) likvideerijate andmed lõike 2 punkti 5 kohaselt;
5) ühingu lõppemisest;
6) sättest, mille alusel uus liige vabastatakse määruse artikli 26 lõike 2 järgi vastutusest ühingu nende kohustuste eest, mis on tekkinud enne tema ühingusse astumist.

(4) Käesoleva seaduse §-st 1 tulenevalt ei vabasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatu majandushuviühingut kohustusest esitada registripidajale ka muid andmeid.

§ 5. Äriregistrile dokumentide esitamise erisused

(1) Avaldused äriregistrile esitab juhatus või likvideerijad. Ühingu esmakandeavalduse esitavad äriregistrile kõik juhatuse liikmed ning ühingu registrist kustutamise avalduse kõik likvideerijad.

(2) Kui liige langeb ühingust välja või osanikud on otsustanud ühingu lõpetada, võib sellest teatada iga asjaosaline. Käesoleva seaduse § 4 lõike 3 punktis 6 nimetatud sättest võib teatada ka uus liige.

(3) Juhatuse liikme registrisse kandmise korral peab ta kinnitama, et puuduvad asjaolud, mis määruse artikli 19 lõike 1 kohaselt takistavad teda juhatuse liikmeks määrata, ning et talle on selgitatud juhatuse liikme kohustust anda kohtule piiramatult teavet.

(4) Juhatuse liige peab esitama äriregistrile oma allkirja näidise.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatut kohaldatakse ka uuele juhatuse liikmele.

§ 6. Andmete avaldamine

(1) Juhatus peab avaldama väljaandes «Ametlikud Teadaanded» teate määruse artikli 14 lõikes 1 käsitletud asukohamuutmise kavatsuse kohta ning teate selle kohta, et liige loovutab määruse artikli 22 lõike 1 järgi täielikult või osaliselt oma osaluse ühingus.

(2) Registripidaja teeb määruse artikli 11 kohaselt Euroopa Ühenduste Teatajas avaldatavad andmed Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitusele teatavaks ühe kuu jooksul, alates päevast, mil need on Eestis seadusega ettenähtud korras avaldatud.
[RT I 2004, 30, 208 - jõust. 01.05.2004]

§ 7. Juhatuse liikme vastutus

(1) Juhatuse liige peab oma ülesandeid täitma korrapäraselt ja kohusetundlikult. Juhatuse liige ei tohi avaldada ärisaladust ega ühingu muid konfidentsiaalseid andmeid, mis on talle teatavaks saanud oma ülesandeid täites.

(2) Oma kohustusi rikkunud juhatuse liikmed peavad sellega ühingule tekitatud kahju hüvitama solidaarselt. Kahtluse korral peab juhatuse liige tõendama, et ta on oma ülesandeid täitnud korrapäraselt ja kohusetundlikult.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikest 2 tulenevad nõuded aeguvad nende tekkimisest alates viie aasta jooksul.

§ 8. Aastaaruande esitamine

Juhatus korraldab ühingu raamatupidamist ja esitab majandusaasta raamatupidamisaruande.

§ 9. Juhatuse liikme tagasikutsumine

Kui juhatuse liikme tagasikutsumise tingimusi ei ole määruse artikli 19 lõike 3 järgi kindlaks määratud, võidakse juhatuse liige igal ajal tagasi kutsuda. Tagasikutsumise korral säilivad juhatuse liikmel lepingusuhetest tulenevad hüvitusnõuded.

§ 10. Liikme väljalangemine

Peale määruse artikli 28 lõike 1 punktis 1 ettenähtud aluste loetakse liige ühingust väljalangenuks ka tema pankroti väljakuulutamise ja likvideerimismenetluse algatamise korral.

§ 11. Ühingu likvideerimine

(1) Kui ühing lõpetatakse ja kui asutamislepinguga või liikmete otsusega ei ole ette nähtud teisiti, korraldab ühingu likvideerimise juhatus.

(2) Likvideerijate määramise korral kohaldatakse vastavalt määruse artikli 19 lõike 1 lauset 2 ning registripidajale kandeavalduse esitamise korral käesoleva seaduse § 4 lõikeid 3 ja 4.

§ 12. Pankrotiavalduse esitamine

Avalduse ühingu pankroti väljakuulutamiseks võib esitada ka juhatus.

§ 13. Vastutus äridokumendil nõutavate andmete esitamata jätmise eest

Ühingu juhatuse liikmele või likvideerijale võib määruse artiklis 25 nimetatud kohustuse täitmata jätmise eest määrata trahvi äriseadustiku §-s 71 sätestatud ulatuses ja korras.

§ 14. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub eraldi seadusega Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga.
[RT I 2004, 30, 208 - jõust. 01.05.2004]