ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigiettevõtte jagunemisel tema valduses oleva vara äriühingu omandisse ülemineku korra kinnitamine
Vabariigi Valitsus 04.02.1998 määrus number 25; jõustumiskuupäev 13.02.1998

redaktsioon 13.02.1998
 
      Riigiettevõtte jagunemisel tema valduses oleva vara
        äriühingu omandisse ülemineku korra kinnitamine
 
    Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 1998. a. määrus nr. 25
 
     Äriseadustiku (RT I 1995, 26-28, 355; 1996, 52-54, 993;
1997, 16, 258; 48, 774; 77, 1313; 1998, 2, 48) paragrahvi 509
lõike 92 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
 
     Kinnitada "Riigiettevõtte jagunemisel tema valduses oleva
vara äriühingu omandisse ülemineku kord".
 
                               Peaminister       Mart SIIMANN
                               Majandusminister  Jaak LEIMANN
                               Riigisekretär     Uno VEERING
 
 
                                             Kinnitatud
                                         Vabariigi Valitsuse 
                                        4. veebruari 1998. a.  
                                           määrusega nr. 25
 
      Riigiettevõtte jagunemisel tema valduses oleva vara
              äriühingu omandisse ülemineku kord
 
     1. Käesolev kord sätestab riigiettevõtte jagunemisel
riigiettevõtte valduses oleva vara äriühingu omandisse
ülemineku.
 
     2. Käesoleva korra tähenduses loetakse riigiettevõtte
valduses olevaks varaks lisaks varale, mis on riigiettevõtte
otseses valduses, vara, mis on riigiettevõtte kaudses valduses,
s.t. vara, mille vastav riigiettevõte on andnud kasutusse
teistele isikutele (edaspidi vara).
 
     3. Riigiettevõtte jagunemisel riigiettevõtte valduses oleva
vara äriühingu omandisse ülemineku otsustab Vabariigi Valitsus
oma korraldusega. Vabariigi Valitsuse korralduse jõustumisega
loetakse vara äriühingule üleantuks.
 
     4. Ettepaneku vara äriühingu omandisse ülemineku
otsustamiseks esitab Vabariigi Valitsusele minister, kelle
valitsemisalas on riigiettevõte. Riigiettevõtte puhul, mis ei
kuulu ühegi ministri valitsemisalasse, esitab ettepaneku
rahandusminister.
 
     5. Ettepanekule lisatakse vara äriühingu omandisse
ülemineku majanduslik põhjendus ja Vabariigi Valitsuse
korralduse eelnõu.
 
     6. Käesoleva korra punktis 3 nimetatud korralduses tuleb
näidata äriühingu omandisse üleantav vara (grupeeritud
bilansikirjete järgi) koos hariliku väärtusega, sealhulgas tuleb
eraldi välja tuua nii üleantavad kinnisasjad kui ka üleantav
registreeritud vallasvara.
 
     7. Käesoleva korra punktis 3 nimetatud korraldus on aluseks
kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade
registreerimisele korralduses nimetatud äriühingu nimele enne
või pärast nende kandmist äriregistrisse vastava äriühingu
ühepoolse avalduse alusel. Vara üleandmiseks eraldi lepingut ei
sõlmita.
 
     8. Äriregistri pidajale esitatakse vara üleandmist tõendava
dokumendina kinnistusraamatu või muu registri väljavõtte asemel
vara ülemineku kohta vastav Vabariigi Valitsuse korraldus.
 
                                   Majandusminister Jaak LEIMANN