ESTLEX   14.06.2024 15:33

Hoonestusloa menetluse konkursi korras algatamise kord

Vastu võetud 14.03.2023 nr 20

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11310 lõike 14 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisese

  Määrus sätestab hoonestusloa menetluse konkursi korras algatamise korra sellistele hoonestusloa taotlustele, mida käsitletakse ehitusseadustiku § 1139 kohaselt konkureerivate taotlustena.

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Teate konkursi väljakuulutamise kohta (edaspidi konkursi teade) edastab pädev asutus konkureerivate taotluste esitajatele vähemalt 30 päeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva.

  (2) Konkursi teade sisaldab lisaks ehitusseadustiku § 11310 lõikes 2 sätestatule järgmist teavet:
  1) pädeva asutuse nimi ja aadress ning kontaktisiku nimi, telefon ja e-posti aadress;
  2) konkursi objekti kirjeldus;
  3) tagatisraha tasumise kord;
  4) pakkumise samm, enampakkumise läbiviimise aeg ja koht ning muud enampakkumisel osalemiseks olulised andmed;
  5) enampakkumise kõrgeima pakkumise summa tasumise kord;
  6) enampakkumisel osalemise avalduse esitamise tähtpäev;
  7) konkursi muud olulised tingimused.

§ 3.  Enampakkumisel osalemise avaldus

  (1) Enampakkumisel osaleda sooviv isik (edaspidi osaleja) esitab pädevale asutusele konkursi teates märgitud tähtpäevaks kirjalikult enampakkumisel osalemise avalduse. Postitempli järgi hiljemalt nimetatud tähtpäeval postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks.

  (2) Avaldus peab sisaldama vähemalt järgmist:
  1) osaleja nime, asukohta, e-posti aadressi, isikukoodi või selle puudumisel sünnikuupäeva ja juriidilise isiku korral asukohariigi registrikoodi või muud identifitseeritavat tunnust;
  2) kinnitust, et osaleja on teadlik konkursil osalemise nõuetest ning ta nõustub konkursi tingimustega;
  3) osaleja seadusliku esindaja esindusõigust tõendavat dokumenti, kui pädeval asutusel ei ole võimalik esindusõigust ise kontrollida, või lepingulise esindaja korral volikirja;
  4) konkursi teates nõutud teavet.

  (3) Pädev asutus võib osaleja lepinguliselt esindajalt vajaduse korral nõuda notariaalselt kinnitatud või tõestatud volikirja esitamist.

  (4) Avaldus esitatakse eesti keeles või koos tõlkega eesti keelde.

  (5) Osaleja võib juba esitatud avalduse enne konkursi teates avalduse esitamise tähtpäeva tagasi võtta ja esitada uue avalduse. Kui üks taotleja esitab mitu avaldust, võetakse konkursi läbiviimisel aluseks ajaliselt viimasena tähtaegselt esitatud avaldus. Osalejale, kes uut avaldust esitamata on enne avalduse esitamise tähtpäeva oma avalduse tagasi võtnud, tagastatakse tasutud tagatisraha kümne tööpäeva jooksul avalduse esitamise tähtpäevast arvates.

§ 4.  Avalduste läbivaatamine ja konkursilt kõrvaldamine

  (1) Pädev asutus kontrollib kolme tööpäeva jooksul tähtajaks laekunud avalduste vastavust §-s 3 sätestatule.

  (2) Pädeval asutusel on õigus osaleja konkursilt igal ajal kõrvaldada, kui selgub, et osaleja ei vasta käesolevale määrusele või on esitanud valeandmeid.

§ 5.  Kirjaliku enampakkumise läbiviimine

  (1) Kirjalik enampakkumine viiakse läbi konkursi teates märgitud ajal ja tingimustel e-posti teel.

  (2) Pädev asutus küsib osalejate käest iga pakkumise vooru kohta pakkumised järgmiste tingimuste ja korra kohaselt:
  1) pädev asutus määrab pakkumise esitamiseks tähtaja arvestusega, et see jääb tööpäeval ajavahemikku 8.00–16.30;
  2) pakkumisi saavad esitada ainult enampakkumisel osalemise avalduses märgitud seaduslikud või volitatud esindajad;
  3) konkursi objekti esimese pakkumise hind peab olema vähemalt konkursi teates nimetatud alghind, iga järgmine pakkumine peab ületama eelmise vooru kõrgeimat pakkumist vähemalt konkursi teates märgitud pakkumise sammu võrra;
  4) pakkumine esitatakse täiseurodes elektroonilises vormis e-posti teel;
  5) pakkuja võib juba esitatud pakkumist enne pakkumise esitamise tähtaega muuta, selle tagasi võtta või esitada uue pakkumise;
  6) pädev asutus arvestab viimast nõuetele vastavat ja tähtaegselt esitatud pakkumist;
  7) pädev asutus väljastab kohe pärast pakkumise kättesaamise kohta kinnituse;
  8) iga pakkumise vooru pakkumistest moodustab konkursi korraldaja pingerea, lähtudes nende suurusest;
  9) pädev asutus teavitab kõiki osalejaid kolme tööpäeva jooksul e-posti teel pakkumise vooru tulemustest koos pakkumiste pingerea ja osalejate nimedega;
  10) punktides 1–9 sätestatut korratakse, kuni pakkumiste pingerea esimesel positsioonil on ainult üks kõrgeim pakkumine.

  (3) Kõrgeima pakkumise teinud osaleja tunnistatakse pädeva asutuse otsusega enampakkumise võitjaks. Otsus tehakse kolme tööpäeva jooksul enampakkumise lõppemisest ja see edastatakse enampakkumises osalenutele.

§ 6.  Suulise enampakkumise läbiviimine

  (1) Suuline enampakkumine viiakse läbi konkursi teates märgitud ajal, kohas ja tingimustel. Enampakkumise läbiviimine protokollitakse.

  (2) Suulisel enampakkumisel osalejad registreeritakse ning igale registreerunud osalejale väljastatakse registreerimisnumber, millega teda tähistatakse kuni enampakkumise lõpuni.

  (3) Pädev asutus tutvustab konkursi objekti, enampakkumise protseduurireegleid, teatab enampakkumisel osalejate arvu ja nende registreerimisnumbrid, enampakkumise sammu ning tutvustab enampakkumise läbiviijat.

  (4) Pakkumised esitatakse täiseurodes konkursi teates määratud sammu kaupa.

  (5) Enampakkumisel osaleja annab selle läbiviijale märku oma soovist esitada pakkumine registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab oma pakkumise suuruse. Enampakkumise läbiviija kordab osaleja pakkumise suurust.

  (6) Enampakkumise läbiviija lõpetab suulise enampakkumise, teatades selle võitja pärast kõrgeima pakkumise kolmekordset teatamist.

  (7) Pädev asutus kinnitab suulise enampakkumise võitja kolme tööpäeva jooksul enampakkumise lõppemisest ning edastab selle koos enampakkumise protokolliga enampakkumises osalenutele.

§ 7.  Elektroonilise enampakkumise läbiviimine

  (1) Elektrooniline enampakkumine viiakse läbi konkursi teates märgitud ajal, tingimustel ja veebikeskkonnas.

  (2) Pädev asutus tutvustab konkursi objekti, enampakkumise protseduurireegleid, teatab enampakkumisel osalejate arvu ja nende registreerimisnumbrid, enampakkumise sammu ning tutvustab enampakkumise läbiviijat.

  (3) Enampakkumise läbiviija asjakohase märguande andmisest alustavad osalejad pakkumist. Pakkumised esitatakse täiseurodes konkursi teates määratud sammu kaupa.

  (4) Enampakkumise läbiviimise logid säilitatakse kuni enampakkumise võitjat kinnitava otsuse vaidlustamise tähtaja möödumiseni.

  (5) Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud osaleja. Elektroonilise enampakkumise tulemused teeb läbiviija osalejatele teatavaks lõikes 1 nimetatud veebikeskkonna kaudu viivitamata pärast enampakkumise võitja selgumist.

  (6) Pädev asutus kinnitab elektroonilise enampakkumise võitja enampakkumise lõppemisest ning edastab selle kolme tööpäeva jooksul enampakkumises osalenutele.

§ 8.  Konkursi lõppemine

  Konkurss lõpeb, kui:
  1) enampakkumise võitja taotluse alusel algatatakse hoonestusloa menetlus;
  2) paragrahvi 9 lõikes 1 nimetatud hinda ei ole tähtaegselt tasutud ja ei ole võimalik kohaldada § 9 lõikes 2 sätestatut;
  3) enampakkumisel osalemiseks ei esitata ühtegi avaldust, nimetatud avaldused jäetakse läbi vaatamata või osalejad kõrvaldatakse konkursilt;
  4) pädev asutus tunnistab konkursi nurjunuks ehitusseadustiku § 11310 lõike 7 alusel.

§ 9.  Tagatisraha tasumise ja tagastamise kord

  (1) Tagatisraha tasutakse konkursi teates märgitud korras. Maksekorraldusele märgitakse selgitusena viide vastavale konkursile.

  (2) Tagatisraha loetakse tasutuks, kui konkursi teates märgitud tagatisraha summa on laekunud konkursi teates märgitud konto numbrile ja määratud tähtpäevaks.

  (3) Pärast konkursi võitja selgumist või konkursi nurjumist tagastatakse tagatisraha 14 päeva jooksul sellele arveldusarvele millelt tagatisraha tasuti.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub üldises korras.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Kantsler