ESTLEX   14.06.2024 14:36
 
        Riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil on
            enamusotsustusõigus või otsustusõigus,
           dividendimäära kinnitamine 1998. aastaks
                               
    Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 1997. a. määrus nr. 192
 
 
     Riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja
nendes osalemise seaduse (RT I 1996, 48, 942) paragrahvi 9
lõigete 1 ja 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. Kinnitada riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil
on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, 1998. aasta
riigieelarvesse makstavaks dividendimääraks 15 protsenti 1997.
majandusaasta puhaskasumist.
 
     2. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud dividendimäärast
erineva dividendimäära puhul ei kohaldata väiksemat
dividendimäära kui 7,5 protsenti ja suuremat dividendimäära kui
22,5 protsenti 1997. majandusaasta puhaskasumist, kusjuures
riigieelarvesse makstav kaalutud keskmine dividendimäär peab
olema vähemalt 15 protsenti.
 
 
     Peaminister Mart SIIMANN
     Rahandusminister Mart OPMANN
     Riigisekretär Uno VEERING