ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Loksa Staadioni põhimäärus
Loksa Linnavolikogu 19.05.2022 määrus number 9; jõustumiskuupäev 27.05.2022

redaktsioon 27.05.2022 [RT IV, 24.05.2022, 7]

Loksa Staadioni põhimäärus

Vastu võetud 19.05.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Loksa Linnavolikogu 25.06.2015 määruse nr 9 "Loksa linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kehtestamise kord“ § 2 lõike 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Loksa Staadion (edaspidi asutus) on Loksa Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav spordiasutus, mis ei ole iseseisev juriidiline isik.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on Loksa Staadion, inglise keeles: Loksa Stadium.

  (3) Asutus asub aadressil Männi tn 36a, 74806 Loksa linn, Harju maakond.

  (4) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (5) Asutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Loksa linna (edaspidi linn) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (6) Asutusel võib olla oma sümboolika, mille kujundus ja kasutamise kord kooskõlastatakse linnavalitsusega.

§ 2.   Asutuse eesmärgid

  Asutuse tegevuse eesmärgid on:
  1) mitmekülgsete sporditeenuste pakkumine, tingimuste ja võimaluste loomine tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks;
  2) inimeste terviseedendamiseks mitmekülgsete kehaliste arenguvõimaluste pakkumine;
  3) vabatahtliku spordiliikumise arengu innustamine;
  4) sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine;
  5) kehakultuuri ja tervislike eluviiside propageerimine;
  6) piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste ning ettevõtete kaasamine eesmärkide saavutamiseks.

§ 3.   Asutuse ülesanded

  (1) Eesmärkidest tulenevalt täidab asutus järgnevaid ülesandeid:
  1) korraldab asutuse tööd;
  2) hoiab korras Loksa staadioni (edaspidi staadion) vastavalt võistluste korraldamise tingimustele;
  3) haldab, hooldab ja parendab enda valdusesse antud kinnistut, spordihooneid, -rajatisi ja -vahendeid (edaspidi sporditaristu) ning muud vara;
  4) loob tingimused tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks;
  5) koordineerib ja korraldab tervise- ja võistlusspordi ning laste kehalise kasvatuse edendamisega seotud tegevusi ning vaba aja sisustamise üritusi;
  6) soodustab Loksa piirkonna laste, noorte ja puuetega inimeste sportimist;
  7) võimaldab liikumis- ja spordihuvilistele linnale kuuluva sporditaristu kasutamist;
  8) tagab linna haridusasutustele tulemuslikuks õppetööks vajalikud tingimused;
  9) teeb koostöö Eesti ja välisriikide spordi-, kultuuri- ja haridusasutustega ning spordiklubide ning ettevõtjatega;
  10) kirjastab ja levitab asutuse tegevuse ja spordiga seotud trükiseid;
  11) korraldab muud asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust;
  12) koostab ja juhib spordivaldkonnaga seotud projekte;
  13) täidab muid õigusaktidega asutusele pandud ülesandeid.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmisel osutab asutus tasulisi ja tasuta teenuseid vastavalt Loksa linna õigusaktidele ja linnavalitsuse poolt kinnitatud hindadele.

§ 4.   Õigused ja kohustused

  Asutusel on ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
  1) osutada tasulisi ja tasuta teenuseid;
  2) vallata ja kasutada sihtotstarbeliselt ja efektiivselt asutuse valduses olevat vara linna õigusaktidega kehtestatud korras;
  3) saada oma tööks vajalikku teavet linnavalitsuselt ja linna allasutustelt;
  4) osaleda linnavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses;
  5) teha asutuse eesmärkide ja ülesannete täitmiseks muid õigusaktide ja käesoleva põhimäärusega sätestatud toiminguid.

§ 5.   Asutuse juhtimine

  (1) Asutuse tegevust juhib ja korraldab asutuse direktor (edaspidi direktor).

  (2) Direktori ametikoha täitmiseks korraldab linnavalitsus avaliku konkursi.

  (3) Direktor kinnitatakse ametisse linnavalitsuse poolt Loksa linnapea (edaspidi linnapea) ettepanekul.

  (4) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib linnapea, kes esindab töösuhetes direktoriga linna kui avalik õiguslikku juriidilist isikut ning asutuse pidajat ja rakendab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi.

  (5) Direktori äraolekul või direktori ametikoha täitmise võimatuse korral täidab tema kohuseid linnapea käskkirjaga kinnitatud kohusetäitja.

§ 6.   Direktori ülesanded

  (1) Direktor juhib asutust, vastutades oma pädevuse piires asutuse hallatava sporditaristu haldamise, asutuse taristul toimuvate tegevuste, staadioni üldseisundi ja asutuse rahaliste vahendite õiguspärase ja sihtotstarbelise kasutamise eest.

  (2) Ülesannete täitmiseks direktor:
  1) esindab linna tehingutes, mis on vajalikud asutuse ülesannete täitmiseks;
  2) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud asutuse töötajatega;
  3) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  4) vastutab asutuse asjaajamise, arhiivinduse ja dokumentide avalikustamise eest;
  5) koostab ja esitab asutuse arengukava ja arengukava muudatused linnavalitsusele kinnitamiseks;
  6) koostab ja esitab linnavalitsusele asutuse järgmise eelarveaasta tegevuskava, ürituste kava ja eelarve projekti;
  7) tagab eelarve täitmise;
  8) tagab vajalike aruannete koostamise ja esitamise;
  9) kinnitab ja avalikustab töökorralduse reeglid ja muud asutusesisesed eeskirjad;
  10) taotleb vajadusel asutuse tegevuseks täiendavaid vahendeid;
  11) esitab linnavalitsusele kinnitamiseks sporditaristu kasutamise ajakava, mis hõlmab perioodi 1. september kuni järgmise aasta 31. august;
  12) teeb linnavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
  13) teeb linnavalitsusele ettepanekuid asutuse ja linna spordialase töö paremaks korraldamiseks;
  14) täidab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 7.   Asutuse koosseis ja töökorraldus

  (1) Asutuse töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus.

  (2) Sporditaristu kasutamise korraldus, klientide õigused ja kohustused sätestatakse asutuse kodukorras, mille kinnitab direktori ettepanekul linnavalitsus.

  (3) Kodukorra avalikustamise tagab direktor.

  (4) Asutuse poolt osutatavate teenuste loetelu ja hinnakirja, ruumide, rajatiste, spordivahendite rendihinnad kinnitab direktori ettepanekul linnavalitsus.

  (5) Asutuse lahtioleku/avatuse ajad kehtestab linnavalitsus.

§ 8.   Asutuse vara, vahendid, finantseerimine ja aruandlus

  (1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele linn on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

  (2) Asutus võib enda valduses oleva linnavaraga sooritada tehinguid üksnes Loksa Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras ning selle üle peetakse arvestust linnavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama linnavalitsust.

  (4) Asutuse tegevust finantseeritakse linna eelarvest, omatulust, annetustest ja muudest laekumistest.

  (5) Asutus esitab nõudmisel oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmist kajastavaid dokumente.

§ 9.   Raamatupidamine

  (1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab linnavalitsus.

  (2) Asutuse raha ja vara kasutamist kontrollib linnavalitsus

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet asutuse ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

  (2) Asutuse põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmist kontrollib linnavalitsus.

  (3) Asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib linnavolikogu revisjonikomisjon.

§ 11.   Asutuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Asutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu ja korraldab linnavalitsus seaduses sätestatud korras.

§ 12.   Asutuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Asutuse põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks linnavolikogu.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

avalikgif