ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/731, 12. mai 2022, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2021/1266, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes, ning komisjoni rakendusmäärust (EL) 2021/1267, millega kehtestatakse lõplikud tasakaalustavad tollimaksud Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes
Euroopa Komisjon 12.05.2022 määrus number 731; jõustumiskuupäev 14.05.2022

redaktsioon

13.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/731,

12. mai 2022,

millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2021/1266, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes, ning komisjoni rakendusmäärust (EL) 2021/1267, millega kehtestatakse lõplikud tasakaalustavad tollimaksud Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 4 ja artikli 14 lõiget 5, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, (2) eriti selle artikli 23 lõiget 6,

võttes arvesse komisjoni 29. juuli 2021. aasta rakendusmäärust (EL) 2021/1266, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes, (3) ning komisjoni 29. juuli 2021. aasta rakendusmäärust (EL) 2021/1267, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artikli 18 kohast aegumise läbivaatamist lõplikud tasakaalustavad tollimaksud Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes, (4)

ning arvestades järgmist:

1.   KEHTIVAD MEETMED

1.1.   Dumpinguvastased meetmed

(1)

Määrusega (EÜ) nr 599/2009 (5) kehtestas nõukogu lõpliku dumpinguvastase tollimaksu vahemikus 0–198 eurot tonni kohta selliste Ameerika Ühendriikidest pärit mittefossiilse päritoluga, sünteesi või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestrite ja/või parafiinsete gaasiõlide (üldtuntud kui biodiislikütus) impordi suhtes, mis esinevad puhtal kujul või osana segust, mis sisaldab üle 20 massiprotsendi mittefossiilse päritoluga, sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestreid ja/või parafiinset gaasiõli. Selle määrusega kehtestatud dumpinguvastast tollimaks nimetatakse edaspidi algseteks dumpinguvastasteks meetmeteks. Algsete dumpinguvastaste meetmete kehtestamiseni viinud uurimist nimetatakse edaspidi algseks dumpinguvastaseks uurimiseks.

(2)

Rakendusmäärusega (EL) nr 444/2011 (6) laiendas nõukogu pärast meetmetest kõrvalehoidmise uurimist nõukogu määrusega (EÜ) nr 599/2009 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile, olenemata sellest, kas kõnealune biodiislikütus deklareeritakse Kanadast pärinevana või mitte. Sama määrusega laiendas nõukogu määrusega (EÜ) nr 599/2009 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Ameerika Ühendriikidest imporditud segatud biodiislikütusele, mis sisaldab 20 või vähem massiprotsenti mittefossiilse päritoluga, sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestreid ja/või parafiinseid gaasiõlisid.

(3)

Praegu kehtivad meetmed on meetmed, mis on kehtestatud rakendusmäärusega (EL) 2021/1266 algsete dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamisega seotud uurimise tulemusel. Praegu kehtiv tollimaks jääb vahemikku 0–198 eurot tonni kohta valimisse kaasatud eksportivate tootjate impordi suhtes, 115,6 eurot tonni kohta valimisse kaasamata, kuid koostööd teinud äriühingute impordi suhtes ja kindlasummaline tollimaks 172,2 eurot tonni kohta kõigi muude äriühingute impordi suhtes.

(4)

Rakendusmääruse (EL) 2021/1266 artikli 4 lõikes 2 on sätestatud: „Vastavalt määruse (EL) 2016/1036 artikli 13 lõikele 4 võib komisjon pärast konsulteerimist nõuandekomiteega oma otsusega vabastada artikli 2 lõikega 1 ja artikli 3 lõikega 1 laiendatud tollimaksust nende äriühingute impordi, kes ei hoia kõrvale artikliga 1 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest.“

1.2.   Tasakaalustav tollimaks

(5)

Määrusega (EÜ) nr 598/2009 (7) kehtestas nõukogu lõpliku tasakaalustava tollimaksu vahemikus 211,2–237 eurot netotonni kohta selliste Ameerika Ühendriikidest pärit mittefossiilse päritoluga, sünteesi või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestrite ja/või parafiinsete gaasiõlide (üldtuntud kui biodiislikütus) impordi suhtes, mis esinevad puhtal kujul või osana segust, mis sisaldab üle 20 massiprotsendi mittefossiilse päritoluga, sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestreid ja/või parafiinset gaasiõli. Selle määrusega kehtestatud tasakaalustavat tollimaksu nimetatakse edaspidi algseteks tasakaalustusmeetmeteks. Algsete tasakaalustusmeetmete kehtestamiseni viinud uurimist nimetatakse edaspidi algseks subsiidiumivastaseks uurimiseks.

(6)

Rakendusmäärusega (EL) nr 443/2011 (8) laiendas nõukogu pärast meetmetest kõrvalehoidmise uurimist määrusega (EÜ) nr 598/2009 kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile, olenemata sellest, kas kõnealune biodiislikütus deklareeritakse Kanadast pärinevana või mitte. Sama määrusega laiendas nõukogu määrusega (EÜ) nr 598/2009 kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu USAst imporditud segatud biodiislikütusele, mis sisaldab 20 või vähem massiprotsenti mittefossiilse päritoluga, sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestreid ja/või parafiinseid gaasiõlisid.

(7)

Praegu kehtivad meetmed on meetmed, mis kehtestati rakendusmäärusega (EL) 2021/1267 algsete tasakaalustusmeetmete aegumise läbivaatamisega seotud uurimise tulemusel. Praegu kehtivad tasakaalustavad tollimaksud jäävad vahemikku 211,2–237 eurot eksportivate tootjate impordi netotonni kohta.

(8)

Rakendusmääruse (EL) 2021/1267 artikli 4 lõikes 2 on sätestatud: „Vastavalt määruse (EL) 2016/1037 artikli 23 lõikele 6 võib komisjon pärast konsulteerimist nõuandekomiteega oma otsusega vabastada artikli 2 lõikega 1 ja artikli 3 lõikega 1 laiendatud tollimaksust nende äriühingute impordi, kes ei hoia kõrvale artikliga 1 kehtestatud tasakaalustusmeetmetest.“

2.   MENETLUS

2.1.   Vabastustaotlus

(9)

Euroopa Komisjon sai 7. septembril 2021 äriühingult Verbio Diesel Canada Corporation (edaspidi „taotluse esitaja“) taotluse vabastada ta dumpinguvastastest meetmetest ja tasakaalustusmeetmetest, mida kohaldatakse Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordi suhtes olenemata sellest, kas see on deklareeritud Kanadast pärinevana või mitte.

(10)

Taotlus sisaldas tõendeid selle kohta, et Verbio on uus eksportiv tootja, kes vastab määruse (EL) 2016/1036 (edaspidi „dumpinguvastane alusmäärus“) artikli 13 lõikes 4 ja määruse (EL) 2016/1037 (edaspidi „subsiidiumivastane alusmäärus“) artikli 23 lõikes 6 sätestatud erandi tegemise kriteeriumidele, nimelt:

a)

ta ei eksportinud vaatlusalust toodet liitu uurimisperioodil, millel meetmed põhinevad;

b)

ta on vaatlusalust toodet tegelikult liitu eksportinud või on võtnud tühistamatu lepinguga kohustuse seda märkimisväärses koguses liitu eksportida alles pärast uurimisperioodi lõppu,

c)

ta ei ole meetmetest kõrvale hoidnud.

(11)

Komisjon leidis, et taotluses on piisavalt andmeid, et algatada uurimine vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 13 lõikele 4 ning subsiidiumivastase alusmääruse artikli 23 lõikele 6 ning teha kindlaks, kas taotluse esitajat on võimalik laiendatud meetmetest vabastada.

2.2.   Algatamine

(12)

Komisjon algatas 7. detsembril 2021 rakendusmäärusega (EL) 2021/2157 (9) rakendusmääruste (EL) 2021/1266 ja (EL) 2021/1267 läbivaatamise, et teha kindlaks, kas taotluse esitajat saab laiendatud meetmetest vabastada. Sama määrusega tunnistas komisjon kehtetuks taotluse esitaja poolt imporditud biodiislikütusele rakendusmäärusega (EL) 2021/1266 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu ning andis tolliasutustele korralduse hakata sellist importi registreerima.

(13)

Komisjon kutsus endaga ühendust võtma huvitatud isikuid, kes soovivad läbivaatamisega seotud uurimises osaleda. Huvitatud isikutel oli rakendusmääruses (EL) 2021/2157 sätestatud tähtaja jooksul võimalik esitada uurimise algatamise kohta märkusi ning taotleda komisjonilt või kaubandusmenetluses ärakuulamise eest vastutavalt ametnikult või neilt mõlemalt enda ärakuulamist. Märkusi ega ärakuulamistaotlusi ei saadud.

2.3.   Vaatlusalune toode

(14)

Vaatlusalune toode on mittefossiilse päritoluga sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestrid ja/või parafiinsed gaasiõlid (üldtuntud kui biodiislikütus), mis esinevad puhtal kujul või osana segust, mis sisaldab üle 20 massiprotsendi mittefossiilse päritoluga sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestreid ja/või parafiinset gaasiõli, mis on lähetatud Kanadast, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Kanadast pärinevana või mitte, ning mis praegu kuulub CN-koodide ex 1516 20 98 (TARICi kood 1516209821), ex 1518 00 91 (TARICi kood 1518009121), ex 1518 00 99 (TARICi kood 1518009921), ex 2710 19 43 (TARICi kood 2710194321), ex 2710 19 46 (TARICi kood 2710194621), ex 2710 19 47 (TARICi kood 2710194721), ex 2710 20 11 (TARICi kood 2710201121), ex 2710 20 16 (TARICi kood 2710201621), ex 3824 99 92 (TARICi kood 3824999210), ex 3826 00 10 (TARICi koodid 3826001020, 3826001050, 3826001089) ja ex 3826 00 90 (TARICi kood 3826009011) alla.

2.4.   Läbivaatamisega seotud uurimisperiood

(15)

Läbivaatamisega seotud uurimisperiood hõlmas ajavahemikku 1. aprillist 2009 kuni 30. septembrini 2021.

2.5.   Uurimine

(16)

7. detsembril 2021 palus komisjon taotluse esitajal täita küsimustiku, et saada uurimise jaoks vajalikku teavet. Taotluse esitaja esitas küsimustiku vastused 6. jaanuaril 2022.

3.   JÄRELDUSED

(17)

Mis puudutab põhjenduses (10) nimetatud kriteeriumi a, siis tõenditest nähtub, et taotluse esitaja on tõepoolest biodiislikütuse tootja Kanadas. Ta on asutatud 2019. aastal, kui ta vara ostulepinguga ostis ühe senise biodiislikütuse tehase. Uurimise käigus selgus, et taotluse esitaja alustas biodiislikütuse tootmist alles 2019. aasta augustis. Seega algse uurimisperioodi ajal ei olnud taotluse esitajat veel olemas ja ta ei saanud sel ajal (1. aprillist 2009 kuni 30. juunini 2010) liitu biodiislikütust eksportida. Seega vastab taotleja kriteeriumile a.

(18)

Mis puudutab põhjenduses (10) nimetatud kriteeriumi b, siis komisjon tegi taotluse esitaja esitatud dokumentide põhjal kindlaks, et taotluse esitaja hakkas biodiislikütust liitu eksportima 2021. aasta juulis, st pärast algse uurimisperioodi lõppu. Seega vastab taotleja ka kriteeriumile b.

(19)

Põhjenduses (10) nimetatud kriteeriumi c osas ei leidnud komisjon tõendeid, et taotluse esitaja oleks pärast asutamist 2019. aastal ostnud Ameerika Ühendriikidest biodiislikütust ja/või hoidnud meetmetest kõrvale. Vastupidi, komisjon järeldas dokumentidest, et taotluse esitaja on tõepoolest biodiislikütuse tootja Kanadas.

(20)

Komisjon tegi taotluse esitajalt saadud dokumentide põhjal kindlaks, et taotluse esitaja ei ole seotud ühegi Ameerika Ühendriikide eksportiva tootjaga, kelle suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid või tasakaalustavaid meetmeid.

(21)

Sellest järeldab komisjon, et taotluse esitaja vastab dumpinguvastase alusmääruse artikli 13 lõikes 4 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 23 lõikes 6 sätestatud kriteeriumidele. Seega tuleks taotluse esitaja vastavalt rakendusmäärusele (EL) 2021/1266 ja rakendusmäärusele (EL) 2021/1267 vabastada kehtivatest dumpinguvastastest ja tasakaalustavatest tollimaksudest.

(22)

Seepärast tuleks rakendusmäärusi (EL) 2021/1266 ja (EL) 2021/1267 vastavalt muuta.

4.   LAIENDATUD MEETMETEST VABASTUSE SAANUD ÄRIÜHINGUTE NIMEKIRJA MUUTMINE

(23)

Kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2021/1266 artikli 4 lõikega 2 ja rakendusmääruse (EL) 2021/1267 artikli 4 lõikega 2 jõudis komisjon eespool toodud järelduste põhjal seisukohale, et taotleja tuleks lisada nende äriühingute loetellu, kes on vabastatud rakendusmäärusega (EL) 2021/1266 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest ja rakendusmäärusega (EL) 2021/1267 kehtestatud tasakaalustusmeetmetest.

(24)

Komisjon teatas huvitatud isikutele, et kavatseb vabastada Verbio Kanadast lähetatud biodiislikütusele kehtestatud dumpinguvastastest ja tasakaalustavatest tollimaksudest, ning kutsus neid selle kohta märkusi esitama. Märkusi ei esitatud.

(25)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2016/1036 artikli 15 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2021/1266 artikli 2 lõikes 1 esitatud tabel asendatakse järgmise tabeliga:

Riik

Äriühing

TARICi lisakood

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

Kanada

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Kanada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Kanada

Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Kanada

C600

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2021/1267 artikli 2 lõikes 1 esitatud tabel asendatakse järgmise tabeliga:

Riik

Äriühing

TARICi lisakood

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

Kanada

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Kanada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Kanada

Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Kanada

C600

Artikkel 3

(1)   Tolliasutustele antakse korraldus lõpetada rakendusmääruse (EL) 2021/2157 artikli 3 kohane impordi registreerimine.

(2)   Registreeritud impordilt ei võeta tagasiulatuvalt mingit lõplikku tollimaksu.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja kõigis liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 12. mai 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 55.

(3)  ELT L 277, 2.8.2021, lk 34.

(4)  ELT L 277, 2.8.2021, lk 62.

(5)  Nõukogu 7. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 599/2009, millega kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ning nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 179, 10.7.2009, lk 26).

(6)  Nõukogu 5. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 444/2011, millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 599/2009 Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile olenemata sellest, kas kõnealune biodiislikütus deklareeritakse Kanadast pärinevana või mitte, ja millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 599/2009 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Ameerika Ühendriikidest pärit 20 või vähem massiprotsenti biodiislikütust sisaldava segatud biodiislikütuse impordile ning millega lõpetatakse Singapurist lähetatud importi käsitlev uurimine (ELT L 122, 11.5.2011, lk 12).

(7)  Nõukogu 7. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 598/2009, millega kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ning nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 179, 10.7.2009, lk 1).

(8)  Nõukogu 5. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 443/2011, millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 598/2009 Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile olenemata sellest, kas kõnealune biodiislikütus deklareeritakse Kanadast pärinevana või mitte, ja millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 598/2009 kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu Ameerika Ühendriikidest pärit 20 või vähem massiprotsenti biodiislikütust sisaldava segatud biodiislikütuse impordile ning millega lõpetatakse Singapurist lähetatud importi käsitlev uurimine (ELT L 122, 11.5.2011, lk 1).

(9)  Komisjoni 6. detsembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/2157, millega algatatakse rakendusmääruste (EL) 2021/1266 ja (EL) 2021/1267 (millega laiendatakse vastavalt lõplikku dumpinguvastast tollimaksu ja lõplikku tasakaalustavat tollimaksu Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile olenemata sellest, kas see on deklareeritud Kanadast pärinevana või mitte) läbivaatamine, et teha kindlaks võimalus vabastada üks Kanada eksportiv tootja nende meetmete kohaldamisest, ning tühistatakse dumpinguvastane tollimaks kõnealuselt eksportivalt tootjalt pärineva impordi suhtes ja kehtestatakse sellelt eksportivalt tootjalt pärineva impordi registreerimise nõue (ELT L 436, 7.12.2021, lk 28).


Top

avalikgif