ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Ametisõitude korraldamine ja kulunormid valitsusasutustes
Vabariigi Valitsus 22.07.1997 määrus number 142; jõustumiskuupäev 29.07.1997

redaktsioon 01.01.2018 [RT I, 12.12.2017, 13]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Ametisõitude korraldamine ja kulunormid valitsusasutustes

Vastu võetud 22.07.1997 nr 142
RT I 1997, 55, 891
jõustumine 29.07.1997

Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 27 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada peaministri, ministrite ja riigisekretäri ametiauto aastaseks ülalpidamiskulude piirnormiks 5944 eurot ning ministeeriumide kantslerite ja Riigikantselei peadirektori ametiauto aastaseks ülalpidamiskulude piirnormiks 4730 eurot. Piirnormid sisaldavad kulutusi vabatahtlikule kindlustusele. Kasutusrendi puhul lisatakse ülalpidamiskuludele amortisatsioon.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

2. Ministri või kantsleri, kelle alaline elukoht asub väljaspool Tallinna, ametiautode suhtes võib kasutada koefitsienti 1,2, millega on lubatud korrigeerida käesoleva määruse punktis 1 nimetatud ametiauto aastast ülalpidamiskulude piirnormi.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

3. Kinnitada valitsusasutuste sõiduautode, mida ei ole nimetatud käesoleva määruse punktis 1, soetamise piirhinnaks kuni 10 226 eurot (ilma käibemaksuta). Nimetatud piirhinda järgitakse ka kapitalirendi puhul liisingumaksete tasumisel.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

4. Ametisõite korraldab minister oma valitsemisalas ja riigisekretär oma haldusalas, lähtudes käesolevas määruses sätestatust ning vastava valitsusasutuse eelarves selleks ette nähtud summade piires. Autode ülalpidamiskulusid on õigus kasutada valitsusasutuse bilansis oleva auto teenindamiseks, isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise määramiseks, auto rentimiseks (kasutusrent) ja ühistranspordi kasutamise kulude hüvitamiseks.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

5. Sõiduautode liisimise kulud kaetakse kapitalirendi puhul soetusteks määratud investeeringute arvel, kasutusrendi puhul aga majanduskuludes sõidukite ülalpidamiseks määratud summade arvel.

6. Ministritel ja riigisekretäril korraldada nende punktis 3 nimetatud sõiduautode väljavahetamine, mille jääkväärtus ületab nendele kehtestatud piirhinna.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

7. Ametiautode soetamise ja kasutamise kulunormid ei laiene alarmsõidukitele, samuti Eesti Vabariigi saatkondade ja konsulaaresinduste ning rahvusvaheliste organisatsioonide välisekspertide kasutuses olevatele sõiduautodele.

8. Käesoleva määruse punktid 1, 2 ja 4-7 jõustuvad 1. jaanuaril 1998. a.