ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete ja likvideeritavate ettevõtete dokumentide säilimise tagamine
Vabariigi Valitsus 15.07.1997 määrus number 140; jõustumiskuupäev 29.07.1997

redaktsioon 01.01.1999

AVALDATUD :

RT I  1997, 55, 889

REDAKTSIOON :

VV m 29.12.98 Nr.301 jõust.01.01.99

RT I  1998, 118/120, 1898


Erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete ja likvideeritavate ettevõtete dokumentide säilimise tagamine


Vabariigi Valitsuse 15. juuli 1997. a. määrus nr. 140Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833) paragrahvi 27 lõike 3 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a. määrusega nr. 221 "Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine" (RT I 1996, 64, 1177; 1997, 50, 810) ning lähtudes vajadusest tagada erastatud, erastatavate, likvideeritud ja likvideeritavate ettevõtete ja riiklike aktsiaseltside (edaspidi ettevõte) ühiskonnale vajalike säilitusväärtust omavate dokumentide säilitamine, Vabariigi Valitsus määrab:


1. Valitsusasutustel, kelle haldamisel on erastamisnimekirja kinnitatud ettevõte, tagada erastamise korraldamisel erastamisnimekirja kinnitatud erastatavate või likvideeritavate ettevõtete dokumentide säilitamiseks andmine järgmiselt:
1) alatise säilitustähtajaga (püsiväärtusega) dokumendid anda säilitamiseks korrastatult üle vastavasse riigiarhiivi;
2) lühiajalise säilitustähtajaga (kuni 10 aastat) ja pikaajalise säilitustähtajaga (üle 10 aasta) dokumendid (kaasa arvatud isikkoosseisu dokumendid) anda korrastatult üle Riigiarhiivile või Ajalooarhiivile hoidmiseks.


2. Erastamisagentuuril või muul valitsusasutusel, kelle haldamisel on erastamisnimekirja kinnitatud ettevõte, või ettevõtte likvideerijal kooskõlastada erastamisnimekirja kinnitatud erastatavate ja likvideeritavate ettevõtete dokumentide korrastamise, ekspertiisi, üleandmise ja säilitamisega seotud küsimused riigiarhiiviga, kelle tegevuspiirkonnas asub erastamisnimekirja kinnitatud erastatav või likvideeritav ettevõte, või Riigikantselei poolt määratud riigiarhiiviga.


3. Valitsusasutustel anda nende valduses olevad  likvideeritud või erastatud ettevõtete lühiajalise ja pikaajalise säilitustähtajaga dokumendid hoiule Rahvusarhiivi  Riigikantseleiga kooskõlastatud kava alusel.

(VV m 29.12.98 Nr.301 jõust.01.01.99)


4. Riigikantseleil tagada erastamisnimekirja kinnitatud erastatavate või likvideeritavate ettevõtete dokumentide vastuvõtmise ning edasise hoidmise korraldamine Rahvusarhiivis kuni nende eraldamiseni hävitamiseks või alatiseks säilitamiseks.

(VV m 29.12.98 Nr.301 jõust.01.01.99)


5. Dokumentide arhiivile üleandmise vormistamisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1992. a. määruse nr. 269 "Arhiividokumentide säilitamise ja kasutamise tagamise kohta omandireformi ja erastamise läbiviimisel" (RT 1992, 41, 546; RT I 1996, 41, 798) juurde kuuluvast arhiividokumentide üleandmise akti vormist.


6. Erastamisagentuuril esitada Riigikantseleile andmed erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete dokumentide säilitajate kohta vastavalt sõlmitud lepingutele. Kui dokumentide säilitamiseks, hoidmiseks või kasutamiseks andmine on dokumentaalselt fikseerimata, esitada andmed dokumentide tegeliku asukoha kohta.


7. Täiendada Vabariigi Valitsuse 19. novembri 1993. a. määrusega nr. 359 (RT I 1993, 74, 1060) kinnitatud "Erastamisele kuuluva vara erastamise korraldajale üleandmise korda" punktiga 8 järgmises sõnastuses:
"8. Ministeeriumidel, kelle valitsemisalas asub erastamisnimekirja kinnitatud ettevõte, tagada ettevõtte dokumentide säilimine kuni ettevõtte üleandmiseni Erastamisagentuuri haldamisele või dokumentide üleandmiseni riigiarhiivi.".


8. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1992. a. määruse nr. 269 "Arhiividokumentide säilitamise ja kasutamise tagamise kohta omandireformi ja erastamise läbiviimisel" (RT 1992, 41, 546; RT I 1996, 41, 798) punkti 1 alapunktid 3, 4 ja 5.Peaminister Mart SIIMANN

Majandusminister Jaak LEIMANN

Riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes Tarmo MÄND