ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/2075, 25. november 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/979, millega toetatakse rahvusvaheliselt tunnustatud süsteemi väljatöötamist relvade ja laskemoona haldamise valideerimiseks kooskõlas avatud rahvusvaheliste standarditega
Euroopa Liidu Nõukogu 25.11.2021 otsus number 2075; jõustumiskuupäev 25.11.2021

redaktsioon

26.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 421/72


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/2075,

25. november 2021,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/979, millega toetatakse rahvusvaheliselt tunnustatud süsteemi väljatöötamist relvade ja laskemoona haldamise valideerimiseks kooskõlas avatud rahvusvaheliste standarditega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 31 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 7. juulil 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/979, (1) millega nähakse ette projekt, millel on kaks etappi. I etapis tehakse teostatavusuuring rahvusvaheliselt tunnustatud relvade ja laskemoona haldamise valideerimissüsteemi (AAMVS) väljatöötamiseks.

(2)

Otsuses (ÜVJP) 2020/979 on sätestatud, et projekti II etapi rakendamiseks, s.o AAMVSi loomise kontseptsiooni väljatöötamiseks võib anda loa, kui nõukogu teostatavusuuringu tulemuste põhjal nii otsustab.

(3)

Otsuse (ÜVJP) 2020/979 alusel loa saanud uuring näitas AAMVSi väljatöötamise teostatavust ning tõi esile mitu elementi, mida tuleb kontseptsiooni elluviimisel arvesse võtta. II etapis töötatakse välja AAMVSi jaoks kavandatud raamistik ja süsteemi arendamise kava. Nende väljundite eesmärk on toetada ja suunata edasisi jõupingutusi AAMVSi ülesehitamiseks.

(4)

Nõukogu peaks teostatavusuuringu tulemuste põhjal otsustama projekti II etapi rakendamise üle.

(5)

Otsus (ÜVJP) 2020/979 kaotab kehtivuse 14 kuu möödumisel selle artikli 3 lõikes 4 osutatud rahastamislepingu sõlmimise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui nõukogu otsustab otsuse kehtivust pikendada, et võimaldada projekti II etapi rakendamist.

(6)

Otsuse (ÜVJP) 2020/979 artiklis 1 osutatud tegevuse jätkamine kuni 30. novembrini 2022 ei mõjuta rahalisi vahendeid.

(7)

Otsust (ÜVJP) 2020/979 tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust (ÜVJP) 2020/979 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Projektil on kaks etappi – „I etapp“ ja „II etapp“.

I etapis tehti esimese rakendusaasta jooksul teostatavusuuring rahvusvaheliselt tunnustatud relvade ja laskemoona haldamise valideerimissüsteemi (AAMVS) väljatöötamiseks, et uurida sobivaid riski- ja kvaliteedi hindamise meetodeid ja vahendeid;

II etapis töötatakse I etapi teostatavusuuringu tulemuste põhjal välja AAMVSi loomise kontseptsioon.“

2)

Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.

I etapi rahastamiseks ette nähtud summa on 821 872 eurot. II etapi rahastamiseks ette nähtud summa on 820 237 eurot.“

3)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

See kaotab kehtivuse 30. novembril 2022.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 25. november 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

Z. POČIVALŠEK


(1)  Nõukogu 7. juuli 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/979, millega toetatakse rahvusvaheliselt tunnustatud süsteemi väljatöötamist relvade ja laskemoona haldamise valideerimiseks kooskõlas avatud rahvusvaheliste standarditega (ELT L 218, 8.7.2020, lk 1).


Top