ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/2074, 25. november 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2370 Haagi tegevusjuhendi ja ballistiliste rakettide leviku tõkestamise toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames
Euroopa Liidu Nõukogu 25.11.2021 otsus number 2074; jõustumiskuupäev 25.11.2021

redaktsioon

26.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 421/70


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/2074,

25. november 2021,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2370 Haagi tegevusjuhendi ja ballistiliste rakettide leviku tõkestamise toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 31 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. detsembril 2017 vastu otsuse (ÜVJP) 2017/2370, (1) usaldades teatavate projektide tehnilise rakendamise Fondation pour la recherche stratégique’ile (FRS).

(2)

Vastavalt otsuse (ÜVJP) 2017/2370 artikli 3 lõikele 3 allkirjastati FRSiga 21. detsembril 2017 toetusleping. Toetusleping pidi aeguma 21. detsembril 2020.

(3)

FRS taotles 26. mail 2020 otsuse (ÜVJP) 2017/2370 rakendusperioodi pikendamist 20. detsembrini 2021. Pikendamise taotluse põhjuseks oli COVID-19 pandeemia, eelkõige kõnealuse otsuse artiklis 1 osutatud mitme tegevuse edasilükkamine ja sihtriikide ametiasutuste soovimatus arutada tegevuse korraldust, võttes arvesse pandeemiast tingitud ebakindlust.

(4)

Nõukogu võttis 20. juulil 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1066, (2) millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2370, pikendades selle kehtivuse kuupäeva kuni 20. detsembrini 2021.

(5)

FRS taotles 27. septembril 2021 otsuse (ÜVJP) 2017/2370 kehtivuse täiendavat pikendamist, pidades silmas COVID-19 pandeemia olukorra jätkuvat mõju ja sellega seotud reisipiiranguid kavandatud tegevusele, paludes täiendavat pikendamist 13 kuu võrra kuni 21. jaanuarini 2023.

(6)

Otsuse (ÜVJP) 2017/2370 artiklis 1 osutatud tegevuse jätkamine 21. jaanuarini 2023 ei mõjuta mingil moel rahalisi vahendeid.

(7)

Otsust (ÜVJP) 2017/2370 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2017/2370 artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolev otsus kaotab kehtivuse 21. jaanuaril 2023.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 25. november 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

Z. POČIVALŠEK


(1)  Nõukogu 18. detsembri 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/2370 Haagi tegevusjuhendi ja ballistiliste rakettide leviku tõkestamise toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 337, 19.12.2017, lk 28).

(2)  Nõukogu 20. juuli 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/1066, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2370 Haagi tegevusjuhendi ja ballistiliste rakettide leviku tõkestamise toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 234 I, 21.7.2020, lk 1).


Top