ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/2073, 25. november 2021, millega toetatakse Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) tegevustõhususe suurendamist satelliidifotode abil
Euroopa Liidu Nõukogu 25.11.2021 otsus number 2073; jõustumiskuupäev 25.11.2021

redaktsioon

26.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 421/65


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/2073,

25. november 2021,

millega toetatakse Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) tegevustõhususe suurendamist satelliidifotode abil

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 31 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu võttis 12. detsembril 2003 vastu massihävitusrelvade leviku tõkestamise ELi strateegia (edaspidi „ELi strateegia“), mille III peatükis on esitatud massihävitusrelvade leviku vastu võitlemise meetmete loetelu.

(2)

ELi strateegia toonitab keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, ladustamise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni (CWC) ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) olulist rolli keemiarelvavaba maailma loomisel. ELi strateegia eesmärgid täiendavad OPCW kui CWC rakendamise eest vastutava organisatsiooni eesmärke.

(3)

Nõukogu võttis 22. novembril 2004 vastu ühismeetme 2004/797/ÜVJP (1) OPCW tegevuse toetamise kohta. Kui see ühismeede kehtivuse kaotas, võeti vastu nõukogu ühismeede 2005/913/ÜVJP, (2) millele omakorda järgnes nõukogu ühismeede 2007/185/ÜVJP (3). Ühismeetmele 2007/185/ÜVJP järgnesid nõukogu otsused 2009/569/ÜVJP, (4) 2012/166/ÜVJP, (5) 2013/726/ÜVJP, (6) (ÜVJP) 2015/259, (7) (ÜVJP) 2017/2302, (8) (ÜVJP) 2017/2303, (9) (ÜVJP) 2019/538 (10) ja (ÜVJP) 2021/1026 (11).

(4)

Otsuses (ÜVJP) 2017/2303 nähti muu hulgas ette, et OPCWd toetatakse ligipääsuga Euroopa Liidu Satelliidikeskuse (SatCen) satelliitkujutistele ja kujutisteanalüüsile.

(5)

Nõukogu võttis 10. detsembril 2018 vastu otsuse (ÜVJP) 2018/1943, (12) milles nähti ette otsuse (ÜVJP) 2017/2303 rakendamisperioodi kuludeta pikendamine 12 kuu võrra.

(6)

Nõukogu võttis 9. detsembril 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/2112, (13) milles nähti ette otsuse (ÜVJP) 2017/2303 rakendamisperioodi kuludeta pikendamine veel 12 kuu võrra.

(7)

Otsuse (ÜVJP) 2017/2303 rakendamise raames on OPCW hakanud nii missioonide planeerimisel kui ka teabe analüüsimisel tuginema SatCeni kujutisteanalüüsist saadavale ainulaadsele teabele.

(8)

OPCW tegevustõhusust on vaja suurendada, et toetada OPCW volitatud tegevusi ja missioone SatCeni satelliitkujutiste ja kujutisteanalüüsi jätkuva edastamisega ka pärast otsuse (ÜVJP) 2017/2303 rakendamisperioodi lõppu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   ELi strateegia teatavate elementide viivitamatu ja praktilise kohaldamise tagamiseks toetab liit OPCW projekti, millega suurendatakse OPCW tegevustõhusust SatCeni satelliitkujutiste ja kujutisteanalüüsi kaudu järgmistel eesmärkidel:

OPCW suutlikkuse suurendamine, et toetada OPCW volitatud tegevusi (deklaratsiooni hindamisrühm (DAT), teabekogumismissioon (FFM), uurimis- ja tuvastamisrühm (IIT) jne), kasutades leidude tõenduslikuks põhjendamiseks või kinnitamiseks kujutisteanalüüsi, ning

huviobjektide (asukohad, marsruudid jne) puhul sihipärase kujutisteanalüüsi kasutamine OPCW volitatud missioonide planeerimisel (väidetav kasutamine (IAUd), erakorralised inspekteerimised, tehnilise abi kontrollkäigud jne), et suurendada turvalisust ning kontrollitäpsuse usaldusväärsust.

2.   Lõike 1 kontekstis saavad liidu toetust ELi strateegia III peatükis esitatud meetmetega kooskõlas olevad OPCW projektitegevused, mis

võimaldavad OPCW-l teostada satelliitkujutiste abil tõhusalt asjakohast järelevalvet ja esitada vajalikke aruandeid oma poliitikakujundamisorganitele (täitevnõukogu ja osalisriikide konverents) ning

võimaldavad OPCW-l teostada satelliitkujutiste abil kontrollitoiminguid täpselt, tõhusalt ja ohutult ning anda osalisriikidele taotletud abi.

3.   Lõikes 1 osutatud projekti eesmärk on muu hulgas pakkuda olukorrast ülevaateid andvaid tooteid, mis on seotud teabekogumismissiooni julgeolekuga, sealhulgas teevõrgustiku olukorraga, edastades selleks OPCW-le SatCeni satelliitkujutistooteid.

4.   Lõikes 2 osutatud liidu toetatud tegevuste üksikasjalik kirjeldus on esitatud lisa projektidokumendis.

Artikkel 2

1.   Käesoleva otsuse rakendamise eest vastutab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“).

2.   Artiklis 1 osutatud projekti tehnilist rakendamist teostab OPCW tehniline sekretariaat (edaspidi „tehniline sekretariaat“). Tehniline sekretariaat täidab seda ülesannet kõrge esindaja vastutusel ja kontrolli all. Sel eesmärgil sõlmib kõrge esindaja tehnilise sekretariaadiga vajalikud kokkulepped.

Artikkel 3

1.   Lähtesumma artiklis 1 osutatud projekti rakendamiseks on 1 593 353,22 eurot.

2.   Kulutusi, mida rahastatakse lõikes 1 sätestatud summast, hallatakse vastavalt liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele menetlustele ja normidele.

3.   Järelevalvet lõikes 2 osutatud kulutuste nõuetekohase haldamise üle teeb komisjon. Sel eesmärgil sõlmib komisjon tehnilise sekretariaadiga vajaliku lepingu. Kõnealuses lepingus määratakse kindlaks, et tehniline sekretariaat tagab liidu abi nähtavuse, mis vastab selle suurusele, ja määrab kindlaks meetmed koostoime arendamise hõlbustamiseks ja tegevuste kattumise vältimiseks.

4.   Komisjon püüab sõlmida lõikes 3 osutatud lepingu niipea kui võimalik pärast käesoleva otsuse jõustumise kuupäeva. Ta teavitab nõukogu kõigist raskustest selles protsessis ning teatab lepingu sõlmimise kuupäeva.

Artikkel 4

Kõrge esindaja annab nõukogule käesoleva otsuse rakendamise kohta aru, lähtudes tehnilise sekretariaadi koostatud korrapärastest aruannetest. Kõrge esindaja aruannete põhjal viib nõukogu läbi hindamise. Komisjon annab teavet artiklis 1 osutatud projekti finantsaspektide kohta.

Artikkel 5

1.   Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

2.   Käesolev otsus kaotab kehtivuse 48 kuu möödumisel artikli 3 lõikes 3 osutatud lepingu sõlmimisest. Käesolev otsus kaotab kehtivuse kuue kuu möödumisel selle jõustumisest, kui nimetatud lepingut ei ole selle aja jooksul sõlmitud.

Brüssel, 25. november 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

Z. POČIVALŠEK


(1)  Nõukogu 22. novembri 2004. aasta ühismeede 2004/797/ÜVJP OPCW tegevuse toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 349, 25.11.2004, lk 63).

(2)  Nõukogu 12. detsembri 2005. aasta ühismeede 2005/913/ÜVJP OPCW tegevuse toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 331, 17.12.2005, lk 34).

(3)  Nõukogu 19. märtsi 2007. aasta ühismeede 2007/185/ÜVJP OPCW tegevuse toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 85, 27.3.2007, lk 10).

(4)  Nõukogu 27. juuli 2009. aasta otsus 2009/569/ÜVJP Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) tegevuse toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 197, 29.7.2009, lk 96).

(5)  Nõukogu 23. märtsi 2012. aasta otsus 2012/166/ÜVJP Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) tegevuse toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 87, 24.3.2012, lk 49).

(6)  Nõukogu 9. detsembri 2013. aasta otsus 2013/726/ÜVJP, millega toetatakse massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamisel ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2118 (2013) ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) täitevnõukogu otsust EC-M-33/Dec 1 (ELT L 329, 10.12.2013, lk 41).

(7)  Nõukogu 17. veebruari 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/259 Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) tegevuse toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 43, 18.2.2015, lk 14).

(8)  Nõukogu 12. detsembri 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/2302, millega toetatakse OPCW tegevust, millega abistatakse puhastustööde läbiviimist Liibüas endises keemiarelvade ladustamiskohas massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 329, 13.12.2017, lk 49).

(9)  Nõukogu 12. detsembri 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/2303, millega toetatakse massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2118 (2013) ja Süüria keemiarelvade hävitamist käsitleva OPCW täitevnõukogu otsuse EC-M-33/DEC.1 jätkuvat rakendamist (ELT L 329, 13.12.2017, lk 55).

(10)  Nõukogu 1. aprilli 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/538 Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) tegevuse toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 93, 2.4.2019, lk 3).

(11)  Nõukogu 21. juuni 2021. aasta otsus (ÜVJP) 2021/1026 Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) küberturvalisuse ja kübervastupidavusvõime ning infokindluse programmi toetamise kohta massihävitusrelvade leviku tõkestamise ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 224, 24.6.2021, lk 24).

(12)  Nõukogu 10. detsembri 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/1943, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2303, millega toetatakse massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2118 (2013) ja Süüria keemiarelvade hävitamist käsitleva OPCW täitevnõukogu otsuse EC-M-33/DEC.1 jätkuvat rakendamist (ELT L 314, 11.12.2018, lk 58).

(13)  Nõukogu 9. detsembri 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/2112, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2303, millega toetatakse massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2118 (2013) ja Süüria keemiarelvade hävitamist käsitleva OPCW täitevnõukogu otsuse EC-M-33/DEC.1 jätkuvat rakendamist (ELT L 318, 10.12.2019, lk 159).


LISA

PROJEKTIDOKUMENT

Liidu toetus Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) tegevustõhususe suurendamiseks satelliidifotode abil

1.   Taust

OPCW analüüsid nõuavad esitatud tõendusmaterjali võimalikult ranget kinnitamist ja kontrollimist. Kuigi satelliidifotod ei ole ainus tõendusmaterjal, võivad need pakkuda näitajad ja anda kinnitust viisil, mida muud allikad ei võimalda, pakkudes seega väärtuslikku analüütilist teavet keemiarelvade keelustamise konventsiooni (CWC) täieliku rakendamise tagamiseks. Selle võtmeks on piisav institutsiooniline suutlikkus, kus fotod ja fotode analüüsimine aitavad planeerida missioone üksikasjalikumalt ja kindlamalt, leevendada lähetatud meeskondade julgeolekuriske ning saada tõendusmaterjali ja analüüse kulutõhusamaks kontrollimiseks.

Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2017/2303 rakendamise raames on OPCW hakanud nii missioonide planeerimisel kui ka teabe analüüsimisel tuginema SATCENi fotode analüüsist saadavale ainulaadsele teabele. Satelliidifotod on tõhustanud OPCW jõupingutusi viia läbi põhjalikumaid tunnistajate küsitlemisi, kinnitada tunnistajate ütlusi ja teha täpsemalt kindlaks huviobjektide asukoht. Alates 2014. aastast on Süüria Araabia Vabariigi satelliidifotod parandanud olukorrateadlikkust ja suurendanud julgeolekut ning vähendanud OPCW kohapealsete missioonide riski seoses külastatavate/inspekteeritavate asukohtadega. Satelliidifotode analüüsi integreerimine operatsiooniplaneerimisse on võimaldanud OPCW meeskondadel oma kohapealset tegevust olustikuga kohandada, edastades rühmaliikmetele peaaegu reaalajas siirmispiirkonna fotosid. Satelliidifotode analüüs on osutunud ja on jätkuvalt strateegiline tegur, mis aitab kaasa OPCW analüüsialastele jõupingutustele.

Mitu väidetava kasutamise uurimist on lõpule viimata ning täitmata on täitevnõukogu otsused, millega nähakse ette täiendavad kohapealsed külastused, teabekogumismissioonid ja uurimised, ning seega on vaja neid jätkuvalt toetada satelliidifotode abil. SATCENi pakutav ainulaadne analüüsivõime on võimaldanud OPCW volitatud rühmadel kinnitada muudest allikatest pärit teavet ja analüüsida põhjalikumalt väidetavat kasutamist Süürias. Satelliidifotode analüüs on osutunud Süürias tegutsevate OPCW rühmade jaoks hädavajalikuks. Lisaks oma volitustele seoses Süüriaga näeb OPCW ette satelliidifotode laialdasema analüüsimise juhuks, kui on esitatud väiteid keemiarelvade kasutamise kohta väljaspool Süüriat, et hõlbustada CWC IX artikliga seotud meetmete (konsultatsioonid, koostöö ja teabekogumine) võtmist, ning valdajariikide võimalikku tulevast ühinemist CWCga.

2.   Projekti eesmärk

2.1.   Projekti üldeesmärgid

Projekti üldeesmärk on tagada sekretariaadi suutlikkus hõlbustada CWC IX artikli (konsultatsioonid, koostöö ja teabekogumine) ja sellega seotud OPCW täitevnõukogu otsuste rakendamist, pakkudes satelliidifototeenuseid, mis aitavad missioonidel kõrvaldada olukorrateadlikkuse alaseid puudusi, nii et see aitab vähendada OPCW haavatavust missioonide läbiviimisel ja maksimeerida OPCW analüüsitõhusust.

2.2.   Erieesmärgid

OPCW suutlikkuse suurendamine, et toetada OPCW volitusi (deklaratsiooni hindamisrühm (DAT), teabekogumismissioon (FFM), uurimis- ja tuvastamisrühm (IIT) jne), kasutades leidude tõenduslikuks põhjendamiseks või kinnitamiseks fotode analüüsi;

huviobjektide (asukohad, marsruudid jne) puhul sihipärase fotode analüüsi kasutamine OPCW volitatud missioonide planeerimisel (väidetav kasutamine (IAU), erakorralised inspekteerimised, tehnilise abi kontrollkäigud jne), et suurendada turvalisust ning kontrollitäpsuse usaldusväärsust.

2.3.   Tulemused

Projekti eeldatavad tulemused on järgmised:

sihipäraste tõenditega seotud satelliidifotode ja analüüside kasutamine, et teavitada rühmade leidudest ja kontrolliprotsessidest ja neid kinnitada;

julgeolekuriskide minimeerimine ja olukorrateadlikkuse suurendamine, et hõlbustada OPCW missioonide võimalikult tõhusat planeerimist.

3.   Tegevuste kirjeldus

Tegevus 1 – OPCW-le antakse võime teostada fotokasutuse abil tõhusalt asjakohast järelevalvet ja esitada vajalikke aruandeid oma poliitikakujundamisorganitele (täitevnõukogu ja osalisriikide konverents)

Selle tegevuse eesmärk on pakkuda OPCW-le satelliidifotode ja satelliidifotode analüüsi kaudu suutlikkus alustada sihipäraseid menetlusi tõendite analüüsimiseks, optimeerides samal ajal OPCW planeerimist (jaotamine ja jõupingutused), et suurendada missioonide tõhusust ja vähendada haavatavust.

Tegevus 2 – OPCW-le antakse võime teostada fotokasutuse abil kontrollitoiminguid täpselt, tõhusalt ja ohutult ning pakkuda osalisriikidele soovitud abi

See tegevus keskendub vajaduse korral satelliidifototeenuste osutamisele CWC osalisriikide (IAU, CI, TAV jne) esitatud erinevate teabekogumistaotluste jaoks ning OPCW planeerimise optimeerimisele (jaotamine ja jõupingutused), et suurendada missioonide tõhusust ja vähendada haavatavust.

4.   Kestus

Käesoleva projekti raames rahastatud tegevuste hinnanguline kogukestus on 48 kuud.

5.   Toetusesaajad

Projektist saavad toetust OPCW tehnilise sekretariaadi personal ja meeskonnad ning CWC sidusrühmad, sealhulgas osalisriigid.

6.   ELi nähtavus

Mõistlikke turvalisuse kaalutlusi arvestades võtab OPCW kõik vajalikud meetmed ning projekti jaoks kättesaadavad nähtavuse/teavitamise meetmed, tutvustamaks seda, et käesolevat projekti rahastab liit.


Top