ESTLEX   08.12.2023 1:50

26.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 421/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2069,

25. november 2021,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa seoses Bosniast ja Hertsegoviinast, Montenegrost ja Serbiast pärit säilituskartuli liitu sissetoomisega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsused 2012/219/EL ja (EL) 2015/1199

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 40 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 (2) VI lisa kandega 17 on keelatud liitu sisse tuua perekonna Solanum L. ja selle hübriidide varremugulaid, v.a kõnealuse lisa kannetes 15 ja 16 nimetatud, sealhulgas teatavatest kolmandatest riikidest pärit Solanum tuberosum L. (edaspidi „määratletud taim“) varremugulaid.

(2)

Kõnealust keeldu ei kohaldata rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa kande 17 neljanda veeru punktis b loetletud Euroopa kolmandate riikide ja konkreetsete piirkondade suhtes, kui need on tunnistatud vabaks kartuli-ringmädanikku põhjustavast kahjustajast Clavibacter sepedonicus (Spieckermann ja Kotthoff) Nouioui et al. (edaspidi „määratletud taimekahjustaja“), või nende õigusaktid on tunnistatud võrdväärseks liidu eeskirjadega, milles käsitletakse kõnealuse taimekahjustaja vastast kaitset.

(3)

Montenegro poolt esitatud 2010.–2020. aasta iga-aastaseid uuringuid käsitlevast teabest ning 2019. aasta novembris kõnealuses riigis toimunud kartulisektorit käsitleva komisjoni kontrollkäigu ajal kogutud teabest nähtub, et määratletud taimekahjustajat Montenegros ei esinenud. Kõnealune riik töötas välja piisavad järelmeetmed, et järgida kontrollkäigu lõpparuande soovitusi taimetervise kontrolli parandamise kohta kartulisektoris. Seepärast on asjakohane tunnistada Montenegro vabaks kahjustajast Clavibacter sepedonicus (Spieckermann ja Kotthoff) Nouioui et al. ning lubada Montenegrost liitu sisse tuua säilituskartulit, kuna seda peetakse vabaks määratletud taimekahjustajast.

(4)

Komisjoni rakendusotsustega 2012/219/EL (3) ja (EL) 2015/1199 (4) tunnistati vastavalt Serbia ning Bosnia ja Hertsegoviina vabaks määratletud taimekahjustajast.

(5)

Kuna vastavate uuringute ja kontrollkäikude tulemuste põhjal ei ole olukord Bosnias ja Hertsegoviinas ning Serbias pärast kõnealuste rakendusotsuste vastuvõtmist muutunud, käsitatakse neid kolmandaid riike endiselt vabana määratletud taimekahjustajast ning nende territooriumil toodetud säilituskartulit tuleks lubada liitu sisse tuua.

(6)

Selle tagamiseks, et Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia ja Ühendkuningriik jäävad vabaks määratletud taimekahjustajast, tuleks kõnealustelt kolmandatelt riikidelt nõuda, et nad esitaksid komisjonile iga aasta 30. aprilliks eelmise aasta uuringu tulemused, milles kinnitatakse, et määratletud taimekahjustajat nende territooriumil ei esine, kuna sellega tagataks kõige sobivam ajavahemik kõnealuste tulemuste asjakohaseks kogumiseks ja esitamiseks.

(7)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa kande 17 neljanda veeru punkte b ja c vastavalt muuta, et nendes oleks käsitletud ka Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia ja Ühendkuningriik.

(8)

Õigusliku selguse huvides tuleks rakendusotsused 2012/219/EL ja (EL) 2015/1199 kehtetuks tunnistada.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Rakendusotsused 2012/219/EL ja (EL) 2015/1199 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. november 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 24. aprilli 2012. aasta rakendusotsus 2012/219/EL, millega Serbia on tunnistatud vabaks organismist Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman ja Kotthoff) Davis et al. (ELT L 114, 26.4.2012, lk 28).

(4)  Komisjoni 17. juuli 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/1199, millega Bosnia ja Hertsegoviina on tunnistatud vabaks organismist Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman ja Kotthoff) Davis et al. (ELT L 194, 22.7.2015, lk 42).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa kande 17 neljandas veerus asendatakse tekst järgmisega:

„Kolmandad riigid või piirkonnad, v.a:

a)

Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Liibüa, Maroko, Süüria, Šveits, Tuneesia ja Türgi,

või

b)

need, mis vastavad järgmistele sätetele:

i)

mis on üks järgmistest:

Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino ja Ukraina;

ning

ii)

mis vastavad ühele järgmistest tingimustest:

need on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 osutatud menetlusele tunnistatud vabaks kahjustajast Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. või

nende õigusaktid on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 osutatud menetlusele tunnistatud võrdväärseks liidu eeskirjadega, milles käsitletakse kahjustaja Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. vastast kaitset;

või

c)

Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia ning Ühendkuningriik (*1), juhul kui on täidetud järgmine tingimus: nad esitavad komisjonile iga aasta 30. aprilliks uuringutulemused, milles kinnitatakse, et kahjustajat Clavibacter sepedonicus (Spieckermann ja Kotthoff) Nouioui et al. ei ole nende territooriumil eelmise aasta jooksul esinenud.


(*1)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.““


Top