ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2063, 25. august 2021, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2020/2015, millega täpsustatakse läänepiirkonna vetes teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023
Euroopa Komisjon 25.08.2021 määrus number 2063; jõustumiskuupäev 27.11.2021

redaktsioon

26.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 421/6


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/2063,

25. august 2021,

millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2020/2015, millega täpsustatakse läänepiirkonna vetes teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta määrust (EL) 2019/472, millega kehtestatakse läänepiirkonna vetes ja sellega piirnevates vetes püütavate kalavarude majandamise ja nende kalavarude püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1139 ja (EL) 2018/973 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007 ja (EÜ) nr 1300/2008, (1) eelkõige selle artiklit 13,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2020/2015 (2) on esitatud läänepiirkonna vete teatavate põhjalähedaste liikide püügi suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023, tuginedes kahele ühisele soovitusele, mille esitasid vastavalt Belgia, Hispaania, Prantsusmaa, Madalmaad ja Portugal („edelapiirkonna vete liikmesriigid“) ning Belgia, Iirimaa, Hispaania, Prantsusmaa ja Madalmaad („loodepiirkonna vete liikmesriigid“).

(2)

Delegeeritud määruse (EL) 2020/2015 kohaselt kohaldatakse teatavaid lossimiskohustusest tehtavaid erandeid ajutiselt kuni 31. detsembrini 2021. Sellistel juhtudel peaksid otsese majandamishuviga liikmesriigid esitama erandi kehtestamist toetava täiendava teadusliku teabe esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 1. maiks 2021. Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) pidi andma esitatud teaduslikule teabele oma hinnangu 31. juuliks 2021.

(3)

Pärast loodepiirkonna vete nõuandekomisjoni ja pelaagiliste liikide nõuandekomisjoniga konsulteerimist esitasid loodepiirkonna vete liikmesriigid 30. aprillil 2021 komisjonile ühise soovituse, milles nad taotlesid tagasiheitekava muutmist teatava püügi puhul loodepiirkonna vetes.

(4)

Pärast edelapiirkonna vete nõuandekomisjoni ja pelaagiliste liikide nõuandekomisjoniga konsulteerimist esitasid edelapiirkonna vete liikmesriigid 30. aprillil 2021 komisjonile ühise soovituse, milles nad taotlesid tagasiheitekava muutmist teatava püügi puhul edelapiirkonna vetes.

(5)

STECF (3) vaatas kõnealused ühised soovitused läbi 2021. aasta mais. Komisjon esitas delegeeritud õigusaktide eelnõud liikmesriikide esindajatest koosnevale ekspertide töörühmale 16. juulil 2021 toimunud kohtumisel, kus Euroopa Parlament osales vaatlejana.

(6)

Delegeeritud määruses (EL) 2020/2015 on sätestatud loodepiirkonna vetes (ICESi 5. (välja arvatud 5.a rajoon ja ainult 5.b rajooni liidu veed), 6. ja 7. alapiirkonnas) kohaldatavate erandite ulatus. Samas määruses on sätestatud edelapiirkonna vetes (ICESi 8., 9. ja 10. alapiirkonnas (Assooride ümbruse veed) ning CECAFi piirkondades 34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0 (Madeira ja Kanaari saarte ümbruse veed)) kohaldatavate erandite kohaldamisala. Õigusselguse huvides tuleks nende meetmete kohaldamisel sõnaselgelt viidata nende piirkondade liidu vetele. Delegeeritud määrust (EL) 2020/2015 tuleks seepärast muuta.

(7)

Loodepiirkonna vete liikmesriigid taotlesid uut ellujäämismääral põhinevat erandit atlandi merilesta suhtes, mis on püütud nootadega (SSC) ICESi 7.b–7.k rajoonis. Loodepiirkonna vete liikmesriigid esitasid uusi teaduslikke tõendeid selle kohta, et kõnealuse püügi puhul on atlandi merilesta tagasiheite ellujäämismäär kõrge. Need tõendid esitati STECFile, kes jõudis järeldusele, (4) et ellujäämismäärasid käsitlevad andmed ja ellujäämishinnangud kõnealuse püügi kohta on usaldusväärsed. Seepärast tuleks erand delegeeritud määrusesse (EL) 2020/2015 lisada.

(8)

Delegeeritud määruse (EL) 2020/2015 artikli 10 lõike 4 punktiga b tehti kuni 31. detsembrini 2021 kõrgel ellujäämismääral põhinev erand ICESi 8. alapiirkonnas põhjatraalidega püütud käguraide suhtes. Edelapiirkonna vete liikmesriigid taotlesid erandi pikendamist kuni 31. detsembrini 2023. STECF vaatas läbi edelapiirkonna vete liikmesriikide esitatud teaduslikud tõendid ja jõudis järeldusele, et viimastes uuringute kohaselt on ellujäämismäär madal, kuid väga varieeruv. 2021. aastaks on siiski kavandatud täiendavad teadusuuringud, mis hõlmavad pardal ellujäämust ja tehistingimustes hoitava saagi seiret. Seepärast tuleks erandit pikendada 2022. aastani, et uuringute lõpetamiseks jääks piisavalt aega. Liikmesriigid peavad kõnealuste uuringute tulemused esitama STECFile hiljemalt 1. maiks 2022.

(9)

Delegeeritud määruse (EL) 2020/2015 artikli 13 lõike 1 punktiga f tehti vähese tähtsusega erand hirvkala puhul, mis on püütud põhjatraale kasutavate laevadega ICESi 7.b, 7.c ja 7.f–7.k rajoonis. Loodepiirkonna vete liikmesriigid palusid täpsustada, et erandi arvutamine peaks põhinema kõigi püügivahenditega püütud saagil. STECF jõudis järeldusele, (5) et kuigi kõnealune taotlus mõjutab vähese tähtsusega tagasiheite lubatud mahtu, on kohaldatav vähese tähtsusega tagasiheite maht 0,5 % väike olenemata sellest, kas arvestatakse kõigi püügivahendite või ainult põhjatraalidega püütud saaki. Lisaks tuleks erandit kohaldada ainult selliste püügivahendi tähistega põhjatraalide suhtes, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XI lisas. Seepärast tuleks kõnealustel tingimustel teha erand kuni 31. detsembrini 2022. Liikmesriigid peavad STECFi nõutud püügiandmed esitama hiljemalt 1. maiks 2022.

(10)

Delegeeritud määruse (EL) 2020/2015 artikli 13 lõike 1 punktiga a tehti vähese tähtsusega erand merlangi puhul, mis on püütud põhjatraale, nootasid, pelaagilisi traale ja piimtraale kasutavate laevadega ICESi 7.b–7.k rajoonis. See erand tehti ainult kuni 2021. aasta detsembrini, võttes arvesse merlangi üldist kaitsestaatust ICESi 7.b–7.k alapiirkonnas. Loodepiirkonna vete liikmesriigid taotlesid erandi pikendamist. STECF vaatas läbi loodepiirkonna vete liikmesriikide esitatud teaduslikud tõendid ja jõudis järeldusele, (6) et tagasiheite määr on suhteliselt madal ja selektiivsus on tänu Keldi meres võetud parandusmeetmetele (7) täiustunud. Keldi mere merlangivaru on aga tihedalt seotud Keldi mere tursapüügiga ja selle üle teostatakse ranget järelevalvet. Seepärast tuleks erandit pikendada kuni 31. detsembrini 2022 ja liikmesriigid peavad esitama STECFi nõutud püügiandmed hiljemalt 1. maiks 2022.

(11)

Delegeeritud määruse (EL) 2020/2015 artikli 14 lõikega 1 tehti vähese tähtsusega erand merlangi puhul, mis on püütud pelaagilisi traale, piimtraale, põhjatraale ja nootasid kasutavate laevadega ICESi 8. alapiirkonnas. Siiski jäeti püügivahendite loetelust välja püügivahendid, mis vastavad pelaagilistele traalidele (OTM, PTM ja TM). Edelapiirkonna vete liikmesriigid taotlesid, et komisjon parandaks selle väljajätmise. Seega tuleks seda erandit muuta.

(12)

Delegeeritud määrust (EL) 2020/2015 tuleks seepärast vastavalt parandada ja muuta.

(13)

Kuna käesoleva määrusega ettenähtud meetmed mõjutavad otseselt liidu laevade kalapüügihooaja kavandamist ja seonduvat majandustegevust, peaks käesolev määrus jõustuma kohe pärast selle avaldamist. Seda tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2022,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) 2020/2015 muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Liidu loodepiirkonna vetes (ICESi 5., 6. ja 7. alapiirkonnas) ning edelapiirkonna vetes (ICESi 8., 9. ja 10. alapiirkonnas (Assooride ümbruse veed) ning CECAFi piirkondades 34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0 (Madeira ja Kanaari saarte ümbruse veed)) kohaldatakse määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikes 1 sätestatud lossimiskohustust põhjalähedaste ja pelaagiliste liikide püügi suhtes vastavalt käesolevale määrusele ajavahemikul 2021–2023.“;

2)

artikli 6 lõikesse 1 lisatakse punkt f:

„f)

Atlandi merilest (Pleuronectes platessa), mis on püütud ICESi 7.b–7.k rajoonis nootadega (SSC).“;

3)

artikli 10 lõike 4 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

ICESi 8. alapiirkonnas põhjatraalidega püütud isendite puhul kuni 31. detsembrini 2022. Otsese majandamishuviga liikmesriigid esitavad erandit toetava täiendava teadusliku teabe põhjatraalidega püütud kägurai kohta esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 1. maiks 2022. STECF annab sellele teaduslikule teabele hinnangu 31. juuliks 2022.“;

4)

artikli 13 lõike 1 punkt f asendatakse järgmisega:

„f)

hirvkala (Caproidae) puhul kuni 0,5 % kõnealuse liigi kõigi püügivahenditega püütud aastasest kogusaagist kõnealustes piirkondades, kui see on püütud põhjatraale (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB) kasutavate laevadega ICESi 7.b, 7.c ja 7.f–7.k rajoonis;“;

5)

artikli 13 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„Lõike 1 punktis a sätestatud vähese tähtsusega erandit kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2022. Otsese majandamishuviga liikmesriigid esitavad teadusliku lisateabe saagi koostise kohta esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 1. maiks 2022. STECF annab esitatud teaduslikule teabele hinnangu 31. juuliks 2022.“;

6)

artikli 14 lõike 1 punkt m asendatakse järgmisega:

„m)

merlangi (Merlangius merlangus) puhul kuni 5 % kõnealuse liigi aastasest kogusaagist, kui see on püütud laevadega, mis kasutavad pelaagilisi traale, piimtraale, põhjatraale ja nootasid (püügivahendite koodid: OTB, OTT, OTM, PTB, PTM, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, TM, SSC, SPR, SDN, SX, SV) ICESi 8. alapiirkonnas;“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. august 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 83, 25.3.2019, lk 1.

(2)  Komisjoni 21. augusti 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/2015, millega täpsustatakse läänepiirkonna vetes teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023 (ELT L 415, 10.12.2020, lk 22).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(7)  Nõukogu 28. jaanuari 2021. aasta määrus (EL) 2021/92, millega määratakse 2021. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarude rühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu. (ELT L 31, 29.1.2021, lk 31).


Top